Cumhdach – Beartas agus Nósanna Imeachta

Polasaí

Tá Foras na Gaeilge tiomanta do sheirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil a chuireann chun cinn dea-chleachtas agus a chruthaíonn timpeallacht shábháilte chun leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a chosaint ó dhochar. Cinnteoidh sé freisin go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm chun baill foirne/saorálaithe agus an eagraíocht a chosaint ó líomhaintí féideartha.

Tá an Foras Teanga Thuaidh/Theas* tiomanta dá chinntiú go bhfuil an Beartas agus na Nósanna Imeachta um Chumhdach chun dáta. Tagann Coiste um Chumhdach de chuid an Fhorais Teanga i gceann a chéile dhá uair sa bhliain agus tugann sé faoi athbhreithniú inmheánach ar bhonn bliantúil, agus tugtar faoi athbhreithniú seachtrach uair amháin gach trí bliana de réir athruithe sa reachtaíocht agus treoirlínte cleachtais.

Tá an Beartas agus na Nósanna Imeachta um Chumhdach faofa ag Bord Fhoras na Gaeilge agus ag Bord Ghníomhaireacht na hUltaise, chomh maith leis an bhForas Teanga Thuaidh/Theas. Chomh maith leis sin, beidh an ráiteas um chumhdach ar taispeáint go feiceálach in oifigí agus in ionaid, chomh maith leis na rannáin ábhartha ar shuíomhanna gréasáin gach Gníomhaireachta.

Forbraíodh an polasaí i gcomhar le Gníomhaireacht na hUltaise agus le saineolas ó Volunteer Now.

Cliceáil anseo le cóip don pholasaí a fháil

Cód Cleachtais

Forbraíodh an cód chleachtais i gcomhar le Gníomhaireacht na hUltaise agus le saineolas ó Volunteer Now.

Le tacú le grúpaí atá ag obair le daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta, tá cód cleachtais forbartha agus ar fáil anseo le híoslódáil le gur féidir é a chur in oiriúint do, agus é a chur i bhfeidhm i, d’eagraíocht féin. Ní mór gach ball foirne a chur ar an eolas faoin chód seo agus moltar na nósanna imeachta ó thaobh dea-chleachtais a chur i gcrích.

Tá an cód cleachtais seo ábhartha d’aon ghrúpa atá ag feidhmiú áit ar bith sa tír. Tá sé bunaithe ar an tsaineolas agus ar an dea-chleachtas is fearr fud fad an oileáin.

Cliceáil anseo don Chód Cleachtais

Ní mór clárú linn le nuashonrúcháin a fháil ar aon leasuithe a dhéantar ar an chód cleachtais amach anseo mar gheall ar athruithe sa reachtaíocht nó eile:

  • Ainm an ghrúpa:
  • Ainm teagmhála:
  • Seoladh ríomhphoist:

Tá cúrsa feasachta ar chumhdach á sholáthar ag Foras na Gaeilge, arna chur ar fáil ag oiliúnóirí cáilithe, ag brath ar éileamh. Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil linn ag cumhdachleanai@forasnagaeilge.ie

ChildLine

Childline_Aire_beagTá an tAire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta i dTuaisceart Éireann, Carál Ní Chuilín, ag iarraidh ar eagraíochtaí atá ag obair le páistí feasacht a mhúscailt ar uimhir ChildLine – 0800 1111.

Arsa an tAire Ní Chuilín: “Tá áthas orm go dtig liom ChildLine a chur chun cinn ar fud earnáileacha an chultúir, na n-ealaíon agus na fóillíochta. Tá an chosaint páistí sna hearnálacha seo iontach tábhachtach. Ba mhaith liom achan pháiste a bheith in ann teacht ar uimhir ChildLine 0800 1111, áit a dtig leo cuidiú agus tacaíocht sa bhreis a fháil faoi choinne fadhb ar bith atá ag cur imní orthu. Thig le heagraíochtaí seo a dhéanamh trí, go díreach, lógó ChildLine a thaispeáint ar a suíomh gréasáin, póstaeir a chur suas nó cártaí eolais ChildLine a scaipeadh.

“Tá sé de dhualgas ar achan eagraíocht atá ag obair san earnáil seo cosaintí cumhdaithe a chur i bhfeidhm leis na páistí a bhfuil siad ag obair leo a chumhdach le cultúr sábháilteachta a chur ar bun le cinntiú go gcluintear glór an aosa óig. Tá sé ríthábhachtach chomh maith daoine óga a bheith ar an eolas go dtig leo cuidiú a lorg ó ChildLine.”