Oideachas

Is obair iltoiseach, chomhaimseartha agus dhúshlánach í obair Fhoras na Gaeilge i réimse an oideachais.

Áirítear na nithe seo i measc bhuaicphointí 2015:

 1. Dhá mhór-scéim de chuid na heagraíochta i. Scéim na gCampaí Samhraidh agus Scéim na nImeachtaí Óige, a d’fhreastal ar tuairim agus 9,000 duine óg fud fad an oileáin le linn 2015
 2. Deontas ceadaithe don cheathrú naíscoil ón gCiste Infheistíochta do Bhunú Sholáthar Réamhscolaíochta
 3. Riaradh ar dheontais bhliantúla 3 chinn de phríomhcheanneagraíochtaí na Gaeilge agus an tÁisaonad,
 4. Iliomad tionscnamh eile, Gaelbhratach i gcomhair le Gael Linn, Aip ‘Saol faoi Shráid’ do Fíbín Teo., Straitéis Léitheoireachta don Ghaeilge, Scéim Scoláireachtaí Gaeltachta,
 5. Straitéis Léitheoireachta don Ghaeilge a thionscain agus a chur i bhfeidhm.
 6. Tá ról tacaíochta agus comhairliúcháin ag Foras na Gaeilge ar choistí comhairleach an CNCM, CCEA, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG), agus Comhairle na Gaelscolaíochta (CnaG).

Ár Misean i réimse an Oideachais

Tacú le múineadh na Gaeilge agus múineadh trí Ghaeilge.

Ár Ról i réimse an Oideachais

 • Comhairle i leith na Gaeilge i réimse an oideachais a chur ar an dá Rialtas, ar na ranna oideachais agus ar a n-ionadaithe agus ar an bpobal i gcoitinne.
 • Áiteamh agus, nuair is gá, brú a chur ar eagraíochtaí oideachais chun áit na Gaeilge sa réimse a dhaingniú idir mheon agus pholasaí.
 • Comhoibriú le, éascú a dhéanamh ar agus feidhmiú mar idirghabhálaí agus mar chomhairleoir d’eagraíochtaí agus do dhaoine a bhfuil an Ghaeilge á cur chun cinn acu i réimse an oideachais mar phróiseas fadsaoil.
 • Cabhrú le forbairt agus le soláthar
  • cursaí foghlama Gaeilge agus cúrsaí trí mheán na Gaeilge ag gach leibhéal
  • acmhainní oideachasúla ar gach leibhéal.

Ár bhFreagrachtaí i Réimse an Oideachais

 • An Ghaeilge a chur chun cinn i ngach gné den réimse oideachais mar phróiseas fadsaoil.
 • Ionadaíocht a ghlacadh ar agus aighneachtaí a chur faoi bhráid Coistí agus Fóraim Rialtais a bhfuil téarmaí tagartha oideachasúla acu.
 • Tacú agus cabhrú le chur chun cinn, foghlaim agus úsáid na Gaeilge i ngach gné den phróiseas oideachais fadsaoil.

inner1

Scéimeanna Oideachais Fhoras na Gaeilge

Maoiniú d’earnáil oideachas na Gaeilge

Tá sé mar thosaíocht ag an bhfoireann Oideachais riaradh agus soláthar deontais bhliantúla atá ar ardchaighdeán a chur ar fáil do 3 chinn de phríomh-cheanneagraíochtaí a fhreastalaíonn ar chur chun cinn na Gaeilge laistigh den Earnáil Oideachais ar bhonn náisiúnta. Tá An tÁisaonad, Cumann na bhFiann, Gael Linn, agus Gaelscoileanna Teo agus faoi chúram na Rannóige, faoi chúram an Rannóg Oideachais.

Scéim na gCampaí Samhraidh

 1. Aidhm: Tacú le grúpaí taobh amuigh den Ghaeltacht campaí samhraidh a reáchtáil trí mheán na Gaeilge le linn tréimhse an tsamhraidh.
 2. Tacaíocht ar fáil: Suas le €2,500 / £1,750 – le táillí na ndaoine óga a choinneáil íseal
 3. Spriocghrúpa: i. Páistí idir 3 agus 18 bliana. Lucht eagraithe na gcampaí – múinteoirí Gaeilge, oibrithe deonacha

inner1

Scéim na nImeachtaí Óige

 1. Aidhm: Tacú le grúpaí nó le daoine taobh amuigh den Ghaeltacht imeachtaí trí mheán na Gaeilge a reáchtáil don aos óg lasmuigh d’am scoile thar gnáth-thréimhse scolaíochta. Tacaíocht ar fáil: Suas le €5,000 / £3,500 – le táillí na ndaoine óga a choinneáil íseal
 2. Spriocghrúpa:
  1. Páistí idir 3 agus 18 bliana
  2. Lucht eagraithe na gcampaí – múinteoirí Gaeilge, oibrithe deonacha

Seirbhís Áiseanna

Is féidir cur isteach ar thacaíocht do mhúineadh na Gaeilge don bhunleibhéal agus don iarbhunleibhéal ach fógra seachtaine a thabhairt don fhoireann. Déanfar gach iarracht freastal ar an bpobal ach a dhóthain stoic a bheith ann.

Rannpháirtíocht Fhoras na Gaeilge sa Chóras Oideachais

 1. Ionadaíocht ar chomhairle na CNCM.
 2. CATOC (Comhchoiste um Áiseanna, Tacaíocht, Oiliúint is Curaclam)
 3. Ionadaíocht ar COGG
 4. Ionadaíocht ar Chomhairle na Gaelscolaíochta
 5. Ionadaíocht ar an ngrúpa oibre ardleibhéil idir an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an Roinn Oideachais agus Scileanna, an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, Údarás na Gaeltachta agus Foras na Gaeilge
 6. Ionadaíocht ar an gCoiste Seasta Thuaidh Theas ar an nGaeloideachas
 7. Ionadaíocht ar an Northern Ireland Languages Council

An Fhoireann

Is foireann bhríomhar, thiomanta agus ilchineálach í foireann an Oideachais a oibríonn as lámha a chéile. Tá an fhoireann lonnaithe i mBaile Átha Cliath agus Béal Feirste, araon. inner1

Oifig BÁC

Seosamh Ó Coinne (Clárbhainisteoir Oideachais)

Siún Ní Dhuinn

Caitlín Ní Chonghaile

Oifigí Bhéal Feirste:

Seán Ó Coinn (Leas-Phríomhfheidhmeannach / Stiúrthóir Seirbhisí Oideachais)

Séamus Mac Conmidhe

Nuala Ní Scolláin

Caoimhe Ní Chathail

Sonraí Teagmhála:

inner1

Oifig Átha Cliath:

Teil: + 353 1 639 8400 Facs: + 353 1 639 8401

Oifig Bhéal Feirste:

Teil: +44 28 90890970 Facs: +44 28 90890972

Oifig Ghaoth Dobhair:

Teil: +35374 9560113 Facs: +35374 9560114 R-phost: