Gnó

19Feb
2019
Gnó

Scéim Tacaíochta Gnó 2019

Tacaíonn an scéim seo le fiontair thrádála bheaga agus mheánmhéide an Ghaeilge a chur chun cinn ina ngnólachtaí trí chomharthaíocht, pacáistíocht, suíomhanna gréasáin agus ábhar margaíochta clóite. Tá critéir agus sonraí uile na scéime san fhoirm in-íoslódáilte thíos.

Mar bhlaiseadh ar ghnólachtaí eile a úsáideann Gaeilge mar uirlis mhargaíochta, féach ar shamplaí atá ar Twitter agus ar YouTube

Tá an buiséad don scéim seo teoranta.  Glacfar agus déanfar measúnú ar iarratais go dtí go bhfuil an ciste caite.

Léigh níos mó

 

Tabhair faoi deara, mar thoradh ar Rialachán Ginearálta Eorpach maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) ní féidir le Foras na Gaeilge a thuilleadh plé le tríú páirtithe, agus beidh gach teagmháil le hiarratasóirí amháin.

Le tuilleadh eolais a fháil agus le fáil amach an bhfuil do ghnólacht i dteideal maoiniú a fháil faoin scéim seo, déan teagmháil le Fiach Uibh Eachach nó Pádraig Ó Conghaile ag +353 1 6398434  / +353 1 6398463 nó cuir ríomhphost chuig stg@forasnagaeilge.ie.

Más mian leat iarratas a dhéanamh, léigh an seicliosta thíos roimh ré agus seol na trí cáipéisí seo a leanas ar ríomhphost chuig stg@forasnagaeilge.ie.

  1. Foirm iarratais

Léigh an fhoirm iarratais ina hiomláine go cúramach, comhlánaigh gach cuid di agus sínigh an conradh ar an leathanach deiridh. Tá an fhoirm iarratais le híoslódáil ón nasc thíos:

Foirm Iarratais STG 2019 

  1. Dréachtchóip den dearadh agus an fhoclaíocht mholta

Cuir faoi iamh leis an bhfoirm iarratais dréacht den dearadh leis an bhfoclaíocht mholta mar atá ullmhaithe ag dearthóir gairmiúil. Is féidir leas a bhaint as na háiseanna agus seirbhísí tacaíochta saor in aisce seo nuair atá dréachtchóip á hullmhú:

  1. Meastacháin

Cuir leis an bhfoirm iarratais fosta, na meastacháin agus dearthóir nó ó sholáthraithe eile. Beidh tú i dteideal suas 50% den chostas iomlán a lorg tríd an scéim seo.

Cuir faoi iamh meastachán nó meastacháin le haghaidh chostas iomlán an tionscadail.

Léigh níos lú

Status: OSCAILTE

19Feb
2019
Business, Gnó

Business Support Scheme 2019

This scheme supports small and medium-sized commercial enterprises promote Irish in their businesses through signage, packaging, websites and printed marketing material. All criteria and details of the scheme are given in the downloadable form below.

For a taste of other businesses that use Irish as a marketing tool, look at the samples that are on Twitter and YouTube .

The budget for this scheme is limited. Applications will be accepted and assessed until the fund is spent.

Note that as a result of European General Data Protection Regulation (GDPR), Foras na Gaeilge ca no longer deal with third parties, and contact will be with applicant only.

Read more

For more information and to find out whether your business is entitles to funding under this scheme, contact Fiach Úibh Eachach or Pádraig Ó Conghaile at +353 1 6398434  / +353 1 6398463 nó cuir ríomhphost chuig stg@forasnagaeilge.ie

If you would like to apply, read the checklist before hand and the send the following three documents by email to stg@forasnagaeilge.ie

  1. Application Form

Read the whole application form carefully, fill-in every part of it and sign the contract on the last page. The application form can be downloaded from the link below:

Application Form STG 2019

  1. Draft copy of the design and the proposed wording

Attach a draft of the design and the proposed wording to the application form as prepared by a professional designer. You may benefit from these free facilities/support services when preparing a draft copy:

 

  1. Estimates

 

Include the estimates from the designer/other providers with the application form. You will be entitled to seek up to 50% of the total cost through this scheme.

Read less

 

Status: Open

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.