Foilseacháin

18 Dei
2019
Foilseacháin

Tuarascáil: Comhairliúchán ar earnáil na meán

Tuarascáil ar thoradh an chomhairliúcháin phoiblí maidir le hAthbhreithniú ar Earnáil na Meán Gaeilge Ar Líne agus Clóite (2019): Mórthuairisc FnaG MF 2019

Stádas: Choose Status

08 Lún
2019
Foilseacháin

Páipéar Taighde ar Threochtaí Earnáil na Meán in Éirinn

Páipéar Taighde ar Threochtaí Earnáil na Meán in Éirinn a choimisiúnaigh Foras na Gaeilge le déanaí:

Páipéar Taighde ar Earnáil na Meán in Éirinn Iúil 2019

Stádas: Choose Status

07 Mei
2019
Foilseacháin

Olltuairisc ar an anailís ar na meáin Ghaeilge

Tuarascáil í seo atá dírithe ar Earnáil na Meán Gaeilge agus a choimisiúnaigh Foras na Gaeilge le feidhmíocht an trí fhoilseachán maoinithe a mheas.

Olltuairisc ar an anailís ar na meáin Ghaeilge_FnaG_Noll18

Stádas: Choose Status

15 Meá
2018
Foilseacháin

Do Ghairm le Gaeilge, Eagrán 2019

Is cúis áthais d’Fhoras na Gaeilge eagrán 2019 den leabhrán Do Ghairm le Gaeilge a chur ar fáil ar líne, rud a bheidh ina acmhainn luachmhar d'oideachasóirí agus mic léinn 3ú leibhéal. Tugann an leabhrán léargas ar na deiseanna éagsúla oiliúna agus fostaíochta atá ar fáil do chéimithe a bhfuil Gaeilge líofa acu.

Chomh maith le liosta cuimsitheach acmhainní agus cúrsaí, tá comhairle phraiticiúil ar fáil sa leabhrán ó PEIG.ie ar CV a leagan amach agus leideanna le post le Gaeilge a fháil.

Stádas: Choose Status

21 Mei
2018
Foilseacháin

Anailís ar Mhúnlaí Soláthair Gaelscolaíochta

D’eascair an tuairisc thaighde seo ó choimisiún ón gCoiste Seasta Thuaidh Theas ar Ghaeloideachas ar anailís a dhéanamh ar mhúnlaí soláthair gaelscolaíochta i dTuaisceart Éireann agus i bPoblacht na hÉireann.

Anailís ar Mhúnlaí Soláthair Gaelscolaíochta

Stádas: Choose Status

07 Fea
2017
Foilseacháin

Do Ghairm le Gaeilge

Tá cuid mhór féidearthachtaí ann maidir le gairmeacha beatha do chéimithe ar cainteoirí líofa Gaeilge iad. Is éagsúil iad na deiseanna atá ar fáil in earnálacha ar nós na meán cumarsáide, teicneolaíocht faisnéise, margaíocht, díolachán, san earnáil dheonach, san earnáil phoiblí agus sna healaíona gan ach cuid acu a lua.

An bhfuil Gaeilge agat agus ar mhaith leat a fháil amach cad iad na slite beatha atá ar fáil duit? Faigh thíos Treoirleabhar eolais maidir le Gairmeacha le Gaeilge arna fhoilsiú ag Grad Ireland i gcomhar le Foras na Gaeilge. 

 

Stádas: Choose Status

12 Meá
2016
Foilseacháin

An Tumoideachas: Bua nó Dua

An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas: Imeachtaí Comhdhála

 

Níos mó ná riamh, tá gá le béim a chur ar thaighde, ar oideachas agus ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach múinteoirí chun machnamh agus iniúchadh a dhéanamh ar bhuanna agus ar dhua an oideachais lán-Ghaeilge. Tá plé gairmiúil lánbhrí den sórt sin ríthábhachtach le haghaidh rath agus fhás leanúnach an oideachais lán-Ghaeilge in Éirinn agus le haghaidh an tumoideachais ar fud na cruinne.

Is ar an mbonn sin a eagraíodh An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas ar an Aoine 15 Bealtaine agus ar an Satharn 16 Bealtaine 2015 i gColáiste Mhuire gan Smál, Ollscoil Luimnigh. Ghlac lucht acadúil, cleachtóirí agus daoine gairmiúla páirt sa díospóireacht chriticiúil ar na ceisteanna leanúnacha agus ar na freagraí nuálacha ar leith a bhaineann leis an tumoideachas. Tá toradh ar an díospóireacht chriticiúil ar cuireadh tús léi ag an gcomhdháil le fáil sna hailt atá á bhfoilsiú mar imeachtaí na comhdhála san imleabhar seo, An Tumoideachas: Bua nó Dua.

Tá léargas san imleabhar ar threochtaí reatha taighde ar an tumoideachas i gcomhthéacs uile-oileánda na hÉireann. Tá 19 n-alt phiarmheasúnaithe sa leabhar seo atá curtha in eagar ag T.J. Ó Ceallaigh agus Muiris Ó Laoire. Tá na hailt bunaithe ar chuir i láthair a rinneadh ag an gCéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas. Léirítear sna páipéir seo scoth an taighde agus an chleachtais a bhaineann le gnéithe éagsúla den tumoideachas teanga. Cuireann na húdair taighde nua i láthair agus déanann siad a machnamh ar na féidearthachtaí atá ann leis an oideolaíocht agus na beartais i réimse an tumoideachais a neartú. Cuntas cuimsitheach é atá sothuigthe mar sin féin, agus tabharfar suntas do na hailt i measc múinteoirí, taighdeoirí, oideoirí múinteoirí, lucht deartha curaclaim agus lucht déanta beartas atá ag obair i gcomhthéacsanna oideachais teangacha agus ag plé leo sin. Deis atá sa leabhar chun idirphlé tuisceanach thar chomhthéacsanna éagsúla agus malartuithe eolais a chur ar bun. Tá An Tumoideachas: Bua nó Dua ar fáil go digiteach ag www.cogg.ie, www.gaelscoileanna.ie agus ag www.tumoideachas.ie

 

Stádas: Choose Status

27 Mei
2016
Foilseacháin

Le go mBeidh tú Slán Sábháilte: Lámhleabhar ar Chosaint Leanaí

Is leabhrán é Le go mBeidh tú Slán Sábháilte do pháistí maidir le cosaint leanaí ó Fhoras na Gaeilge agus Bord na hUltaise.

Stádas: Choose Status

27 Mei
2016
Foilseacháin

Forlíonadh Speisialta: An Ghaeilge agus Éirí Amach 1916

Eisíodh an forlíonadh speisialta, An Ghaeilge agus Éirí Amach 1916, leis an Irish Times ar an 10 Márta 2016 mar chuid de Chomóradh 1916-2016 Fhoras na Gaeilge.

Is forlíonadh lán-Ghaeilge (32 lch.) é a chíorann ceisteanna ábhartha a bhaineann leis an bhfís a bhí ann don teanga agus don tsochaí céad bliain ó shin agus atá ann inniu. I measc na n-alt tá gné-alt ón Ollamh Brian Ó Conchubhair, Ollscoil Notre Dame, a dhéanann iniúchadh ar an gceist seo agus ar an dearcadh a bheadh ag an an seisear déag a cuireadh chun báis in 1916 faoin gcomóradh dá dtiocfaidís arís inár measc.

Cíorann údair aitheanta, lena n-áirítear Alan Titley, Des Geraghty agus Áine Ní Chiaráin, réimsí éagsúla: na meáin, cúrsaí spóirt, na healaíona, cúrsaí oideachais, litríocht, cúrsaí teicneolaíochta agus go leor leor eile.

Beidh an forlíonadh ina fhoinse luachmhar d’insititiúidí 3ú leibhéal a dhíríonn ar aon ghné den phleanáil teanga, cúrsaí cumarsáide, cúrsaí litríochta agus staire agus teagasc na Gaeilge. Beidh sé ina ábhar spéise do scoileanna, d’eagraíochtaí Gaeilge, na meáin agus do phobal na Gaeilge araon.

Is féidir leagan PDF den fhorlíonadh a íoslódáil anseo: Forlíonadh_10_Márta_Irish_Times

Stádas:

27 Mei
2016
Foilseacháin

Ríomhleabhar: GAEILGE 2016 - Léargas ar theanga bheo

Sraith colún atá san iris seo a choimisiúnaigh Foras na Gaeilge chun léargas a thabhairt ar thuairimí i leith na Gaeilge agus ar ról na féiniúlachta sa bhliain 2016. Foilsíodh na colúin uile a chéad uair i bhfoilseacháin náisiúnta in Éirinn agus atá curtha le chéile anseo faoi choimirce Fhoras na Gaeilge.

Íoslódáil an ríomhleabhar anseo: Gaeilge 2016 - Léargas ar Theanga Bheo

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.