Scéimeanna Maoinithe

Ag taispeáint 36 dtoradh

02 Lún
2021
Nuacht, Pobal

Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge 2022-2024

Fáiltíonn Foras na Gaeilge roimh iarratais ó eagraíochtaí pobail don Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge.
Is é an aidhm atá leis an scéim seo an Ghaeilge a chur chun cinn, a chothú agus a bhuanú ar bhonn ceantair le béim faoi leith ar fhorbairt agus ar fheidhmiú pleananna teanga cuimsitheacha do na ceantair sin rannpháirteach san iarratas.

De réir pholasaithe an rialtais don Ghaeilge, tá béim na scéime seo ar phleanáil níos fadtéarmaí agus níos straitéisí, de réir phrionsabail na pleanála teanga. Táimid ag iarraidh, mar sin, mórchuspóir a bheith ag an iarratasóir aitheantas mar líonra Gaeilge a bhaint amach don cheantar atá rannpháirteach san iarratas.

Beidh ar an iarratasóir ceantar geografach a shainaithint agus a shainmhíniú san iarratas, agus faisnéis mhionsonraithe a thabhairt bunaithe ar staitiscí oifgiúla ón daonáireamh is déanaí maidir leis an leibhéal úsáide Gaeilge i bpobal an cheantair sin. Ní mór don iarratasóir a bheith lonnaithe sa cheantar sin.

Cur chuige céimnitheach atá beartaithe sa scéim seo, le fócas dírithe, ag brath ar stáid forbartha cheantar an iarratasóra. Aithnítear trí chéim forbartha faoin scéim seo, ardchéim, meánchéim agus bunchéim. Beidh cead ag eagraíochtaí cur isteach ar chéim amháin den scéim seo. Tá critéir na scéime agus eolas ábhartha eile le fáil sna Treoirlínte agus moltar iad a léamh go cúramach.

Is é an spriocdháta don scéim ná Dé Luain, 2 Lúnasa 2021 @ 12:00

Má tá fiosrúcháin agat, seol chuig sflg@forasnagaeilge.ie é

Tá gach sonraí tugtha sna cáipéisí iarratais thíos. Cliceáil ar na nascanna leis na cáipéisí iarratais a íoslódáil:

Treoirlínte na Scéime SFLG

Foirm Iarratais SFLG

Stádas: OSCAILTE

07 Nol
2021
Pobal

Scéim Miondeontas Cholmcille 2021

Scéim Miondeontas Cholmcille le haghaidh tionscnamh nó comhpháirtíocht le hAlbain a chur chun cinn.

Is féidir cur isteach ar an scéim seo am ar bith: níl spriocdháta ag an scéim.

Léigh níos mó

 

Cúlra

Colmcille 1500

Ón 7 Nollaig 2020 go dtí an 7 Nollaig 2021, beidh comóradh ar 1500 bliain ó rugadh Naomh Colmcille, a bhunaigh Mainistir Oileán Í. Is siombail é Colmcille den chomhoibriú idir tíortha sna hoileáin seo. Chomh maith leis na gnáthchritéir, beidh fáilte roimh iarratais a thógann feasacht ar oidhreacht Naomh Colmcille agus a thugann daoine le chéile, go háirithe idir Éire agus Albain.

Tá trí scéim maoinithe ag Colmcille:                                        

  1. An scéim miondeontas le taighde a dhéanamh agus le comhthionscnaimh a phleanáil
  2. An scéim deontas le tionscadail a mhaoiniú (príomhscéim deontas Cholmcille
  3. An scéim sparánachtaí le cuidiú le daoine Gaeilge na hAlban a fhoghlaim

Má tá tú ag iarraidh tionscnamh a fhorbairt le comhpháirtí in Albain, nó a bhainfeas le Gaeilge na hAlban, tá an scéim miondeontas seo (scéim 1 thuas) ann le cuidiú le comhthionscnaimh agus comhpháirtíocht a fhorbairt. Nuair a bheidh an chomhpháirtíocht agus an plean tionscnaimh aontaithe faoin scéim miondeontas seois féidir iarratas a dhéanamh ar Scéim Deontas Cholmcille (scéim 2 thuas, príomhscéim deontas Cholmcille), a thugann leibhéal tacaíochta níos airde, má bhíonn sin de dhíth.

Má tá spéis agat iarratas a dhéanamh gabh chun cainte le hoifigigh Cholmcille ag Foras na Gaeilge sula líonfaidh tú foirm iarratais na scéime.

Scéim MDCC Treoir Gaeilge

Scéim Miondeontas Cholmcille - Foirm Iarratais

Scéim Miondeontas foirm dhátheangach glan

Léigh níos lú

Stádas: OSCAILTE

17 Meá
2021
Pobal

Scéim Deontas Cholmcille 2021

Tá an spriocdháta do Bhabhta 1 den scéim seo curtha siar go dtí an 16 Aibeán 2021. 

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo caidreamh a chothú idir pobail teanga Ghaeilge na hAlban agus na hÉireann  agus Gaeilge na hAlban agus na hÉireann a neartú tríd an chaidreamh seo. Beidh dhá bhabhta den scéim deontas ann in 2021:

Léigh níos mó

Babhta 1

·         Spriocdháta istigh (16 Aibreán 2021)

·         Iarratais le haghaidh tionscadail a gcuirfear tús leo in 2021

·         Uasteorainn €12,000/£10,800

Babhta 2

·         Spriocdháta Dé Luain 17 Meán Fómhair 2021

·         Iarratais le haghaidh tionscadail a gcuirfear tús leo in 2021/2022

·         Uasteorainn €12,000/£10,800

Is féidir iarratas a dhéanamh ar suas le 80% de chostais uile an tionscadail. Tá an scéim oscailte d’eagraíocht ar bith atá i riocht an caidreamh a chur chun cinn, agus a bhfuil an cháipéisíocht chuí acu.

Tuilleadh Eolais

Treoir Scéim Deontas Cholmcille 2021

Foirm Iarratas Scéim Deontas Cholmcille 2021

Léigh níos lú

Stádas: OSCAILTE

24 Ean
2020
Nuacht, Gnó

Scéim Tacaíochta Gnó 2021

Tacaíonn an scéim seo le fiontair thrádála bheaga agus mheánmhéide an Ghaeilge a chur chun cinn ina ngnólachtaí trí chomharthaíocht, pacáistíocht, suíomhanna gréasáin agus ábhar margaíochta clóite. Tá critéir agus sonraí uile na scéime san fhoirm in-íoslódáilte thíos.

Mar bhlaiseadh ar ghnólachtaí eile a úsáideann Gaeilge mar uirlis mhargaíochta, féach ar shamplaí atá ar Twitter agus ar YouTube

Tá an buiséad don scéim seo teoranta.  Glacfar agus déanfar measúnú ar iarratais go dtí go bhfuil an ciste caite.

Léigh níos mó

 

Tabhair faoi deara, mar thoradh ar Rialachán Ginearálta Eorpach maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) ní féidir le Foras na Gaeilge a thuilleadh plé le tríú páirtithe, agus beidh gach teagmháil le hiarratasóirí amháin.

Le tuilleadh eolais a fháil agus le fáil amach an bhfuil do ghnólacht i dteideal maoiniú a fháil faoin scéim seo, déan teagmháil le Pádraig Ó Conghaile ag +353 1 6398463 nó cuir ríomhphost chuig stg@forasnagaeilge.ie.

Más mian leat iarratas a dhéanamh, léigh an seicliosta thíos roimh ré agus seol na trí cáipéisí seo a leanas ar ríomhphost chuig stg@forasnagaeilge.ie.

 

  1. Foirm iarratais

Léigh an fhoirm iarratais ina hiomláine go cúramach, comhlánaigh gach cuid di agus sínigh an conradh ar an leathanach deiridh. Tá an fhoirm iarratais le híoslódáil ón nasc thíos:

Scéim Tacaíochta Gnó 2021

 

  1. Dréachtchóip den dearadh agus an fhoclaíocht mholta

Cuir faoi iamh leis an bhfoirm iarratais dréacht den dearadh leis an bhfoclaíocht mholta mar atá ullmhaithe ag dearthóir gairmiúil. Is féidir leas a bhaint as na háiseanna agus seirbhísí tacaíochta saor in aisce seo nuair atá dréachtchóip á hullmhú:

 

  1. Meastacháin

Cuir leis an bhfoirm iarratais fosta, na meastacháin agus dearthóir nó ó sholáthraithe eile. Beidh tú i dteideal suas 50% den chostas iomlán a lorg tríd an scéim seo.

Cuir faoi iamh meastachán nó meastacháin le haghaidh chostas iomlán an tionscadail.

Léigh níos lú

Stádas: OSCAILTE

16 Aib
2021
Nuacht, An Ciste Tionscadal

An Ciste Tionscadal

Cuireann Foras na Gaeilge fáilte roimh eagraíochtaí ar mian leo iarratas a dhéanamh ar an gCiste Tionscadal. Is ciste é seo atá dírithe ar réimsí oibre agus tionscadail nach bhfuil clúdaithe faoi scéimeanna Fhoras na Gaeilge agus tá idir €1,000/£900 agus €12,000/£10,800 ar fáil mar dheontas.

Fáilteofar roimh iarratais a léiríonn:.

1. go bhfuil cur chun cinn, cothú agus buanú na Gaeilge mar phríomhaidhm den tionscadal a bhfuil deontas á lorg ina leith.

2. go bhfuil an tionscadal ag teacht le tosaíochtaí agus le straitéis Fhoras na Gaeilge.

3. go bhfuil gá leis an tionscadal agus go bhfuil luach airgid le fáil ag Foras na Gaeilge agus pobal na Gaeilge.

Léigh níos mó

Fáilteofar roimh thionscadail mar iad seo a leanas:

1. Tionscadail nuálacha a bheadh de leas earnáil na Gaeilge nó phobal na Gaeilge.

2. Forbairt coincheapa nua a bheadh de leas earnáil na Gaeilge nó phobal na Gaeilge.

3. Tionscadail a mbeadh tionchar leathan acu ar earnáil na Gaeilge nó ar phobal na Gaeilge.

4. Tionscadail a chinntíonn cur chun cinn, cothú agus buanú na Gaeilge.

Sprioc d’iarratais.

Is gá an fhoirm iarratais agus na cáipéisí tacaíochta a chur ar ríomhphost chuig ciste@forasnagaeilge.ie roimh an 16 Aibreán 2021, 5.00pm.

An Ciste Tionsacadal_Foirm Iarratais

Seicliosta cumhdaigh ó dheas

Seicliosta cumhdaigh ó thuaidh

Fiosruithe agus iarratais
Má tá ceist agat faoin gCiste Tionscadal, is féidir ríomhphost a chur chuig ciste@forasnagaeilge.ie roimh an spriocdháta.

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

29 Már
2021
Nuacht, Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

An Scéim Meantóireachta 2021

Is é aidhm na scéime seo deis a thabhairt do scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta comhairle faoina gcuid scríbhinní agus faoi cheird na scríbhneoireachta i gcoitinne a fháil ó mheantóirí ar scríbhneoirí aitheanta iad.

Cuirimid fáilte roimh iarratais le haghaidh na ról seo a leanas:

Scríbhneoirí – scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta

Meantóirí – scríbhneoirí aitheanta a bhfuil suim acu a bheith ina meantóirí

Comhordaitheoir – scríbhneoir aitheanta a dhéanfaidh an scéim a chomhordú

Cáipéisí

Stádas: DÚNTA

26 Már
2021
Nuacht, Oideachas / Óige

Scéim na nImeachtaí Óige 2021/2022

Is é 5pm Dé Aoine an 26 Márta 2021 an spriocdháta d'iarratais ar an scéim seo.

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do chláir oiriúnacha imeachtaí óige de dhá sheisiún déag trí Ghaeilge don aos óg idir trí bliana agus ocht mbliana déag d’aois taobh amuigh den Ghaeltacht:

  • a bhfuil sé mar aidhm acu an Ghaeilge a threisiú trí mheascán d’imeachtaí;
  • nach imeachtaí cónaithe iad;
  • a bheidh á reáchtáil idir an 31 Lúnasa 2021 agus an 30 Meitheamh 2022;
  • nach féilte, comórtais, nó imeachtaí aon lae amháin iad.

Is le hairgead poiblí a bhronntar deontais, agus tá dualgais reachtúla ar Fhoras na Gaeilge luach ar airgead gach tionscadail mhaoinithe a dheimhniú.

Molann Foras na Gaeilge d’iarratasóirí cómhaoiniú a lorg le haghaidh tionscadal, nuair is cuí, agus comhoibriú le heagraíochtaí eile leis an luach is fearr a fháil ó dheontas Fhoras na Gaeilge.

Cuirimid fáilte faoi leith roimh iarratais ó eagraíochtaí atá lonnaithe i gceantair aitheanta i straitéisí nó i reachtaíocht rialtais.

Léigh níos mó

Is gá foirm shínithe leictreonach agus na cáipéisí tacaíochta go léir a chur chuig oideachas@forasnagaeilge.ie faoin spriocdháta. Cuirimid fáilte roimh aon cheist maidir leis an scéim seo roimh an spriocdháta.

Treoirlínte Gaeilge_Scéim na nImeachtaí Óige 2021-22

Foirm Iarratais Gaeilge_Scéim na nImeachtaí Óige 2021-22

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Dheas

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

26 Fea
2021
Nuacht, Na hEalaíona

Scéim na bhFéilte Glaoch 2

Beidh Scéim na bhFéilte Glaoch 2 oscailte do ghrúpaí áitiúla cuí chun deis a thabhairt dóibh forbairt a dhéanamh ar fhéilte ealaíon nó ar eilimintí d’fhéilte atá á reáchtáil agus á gcur i bhfeidhm trí mheán na Gaeilge nó a bhfuil na healaíona Gaeilge mar chuid lárnach díobh idir 01 Meitheamh agus 31 Nollaig 2021.

Díríonn an scéim seo ar fhéilte a bhfuil d’aidhm acu an Ghaeilge, na healaíona Gaeilge, na healaíona dúchasacha agus oidhreacht na Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge nó go dátheangach, mar dhlúthchuid den fhéile, agus ardán a chur ar fáil do phobal na Gaeilge, don mhórphobal agus d’earnáil na n-ealaíon.

Stádas: DÚNTA

05 Már
2021
Nuacht, Oideachas / Óige

Scéim na gCampaí Samhraidh 2021

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do champaí samhraidh oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg (3 bliana – 18 mbliana d’aois):

• a bhfuil sé mar aidhm acu an Ghaeilge a threisiú trí mheascán d’imeachtaí;

• nach campaí cónaithe iad;

• a mhairfidh 5 lá;

• a bheidh á reáchtáil idir an 21 Meitheamh agus an 27 Lúnasa 2021;

• a mhairfidh ar a laghad 4.5 uair an chloig gach lá.

Is scéim neamhbhrabúsach í seo chun táillí an champa a choinneáil íseal do na daoine óga.

Léigh níos mó

Is le hairgead poiblí a bhronntar deontais, agus tá dualgais reachtúla ar Fhoras na Gaeilge chun luach ar airgead gach tionscadail mhaoinithe a dheimhniú.

Molann Foras na Gaeilge d’iarratasóirí cómhaoiniú a lorg le haghaidh tionscadal, nuair is cuí, agus comhoibriú le heagraíochtaí eile leis an luach is fearr a fháil ó dheontas Fhoras na Gaeilge.

Cuirimid fáilte faoi leith roimh iarratais ó eagraíochtaí atá suite i gceantair aitheanta i straitéisí agus/nó i reachtaíocht rialtais.

Cáipéisí

Foirm Iarratais Gaeilge_Scéim na gCampaí Samhraidh 2021

Treoirlínte Gaeilge_Scéim na gCampaí Samhraidh 2021

Tabhair faoi deara go gcaithfidh gach iarratasóir an seicliosta um chumhdach cuí a chur isteach leis an iarratas:

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Is gá an fhoirm iarratais agus na cáipéisí tacaíochta a chur ar ríomhphost chuig oideachas@forasnagaeilge.ie roimh an spriocdháta.

Má tá aon cheist agat faoi ghné ar bith de na critéir cháilitheacha, dean teagmháil le Foras na Gaeilge roimh an spriocdháta, 5.00pm, Dé hAoine, an 5 Márta 2021.

Léigh níos lú

 

Stádas: DÚNTA

29 Ean
2021
Nuacht, Na hEalaíona

Scéim na gCompántas Drámaíochta Proifisiúnta agus Amaitéarach 2021

Díríonn an scéim seo ar chompántais drámaíochta Gaeilge a bhfuil sé mar aidhm acu drámaíocht na Gaeilge a chothú, a fhorbairt, agus a chur ar fáil d’earnáil na n-ealaíon, do phobal na Gaeilge, don mhórphobal, agus don earnáil oideachais. Lena chois sin, is ar fhorbairt pobail, freastail agus luchta féachána imeachtaí drámaíochta a dhíríonn an scéim seo.

Stádas: DÚNTA

16 Dei
2020
Nuacht, Na hEalaíona

Scéim na Mór-Imeachtaí Ealaíon

Díríonn an scéim seo ar mhór-imeachtaí a bhfuil d’aidhm acu an Ghaeilge agus na healaíona teangabhunaithe Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge nó go dátheangach mar dhlúthchuid de mhór-imeacht. Lena chois sin díríonn an scéim seo ar na gréasáin shóisialta Ghaeilge, ar an mórphobal agus ar earnáil na n-ealaíon ar bhonn uile-oileáin agus go hidirnáisiúnta.

Léigh níos mó

Beidh Scéim na Mór-Imeachtaí Ealaíon oscailte do ghrúpaí gairmiúla cuí chun deis a thabhairt dóibh forbairt a dhéanamh ar mhór-imeachtaí ealaíon nó ar ghnéithe de mhór-imeachtaí ealaíon atá á reáchtáil agus á gcur i bhfeidhm trí mheán na Gaeilge nó a bhfuil na healaíona teangabhunaithe Gaeilge mar chuid lárnach díobh.

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Treoirlínte_Scéim na Mór-Imeachtaí Ealaíon 2021

Scéim na Mór-imeachtaí Foirm

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

04 Meá
2020
Nuacht, Na hEalaíona

Scéim na bhFéilte 2021 Glaoch 1 (01 Eanáir – 31 Bealtaine)

Beidh Scéim na bhFéilte Glaoch 1 oscailte do ghrúpaí áitiúla cuí chun deis a thabhairt dóibh forbairt a dhéanamh ar fhéilte ealaíon nó ar eilimintí d’fhéilte atá á reáchtáil agus á gcur i bhfeidhm trí mheán na Gaeilge nó a bhfuil na healaíona Gaeilge mar chuid lárnach díobh idir 01 Eanáir agus 31 Bealtaine 2021.

Stádas: DÚNTA

19 Mei
2020
Nuacht, Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim le tacaíocht mhargaíochta a sholáthar d’earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge

Tá leabhair den scoth á bhfoilsiú ag foilsitheoirí Gaeilge. Tá caighdeán na leabhar seo chomh hard nó níos fearr fiú ná cuid mhór de na leabhair atá á bhfoilsiú i mBéarla. Tá géarghá le cur chuige comhtháite a thabharfadh faoi mhargaíocht a dhéanamh ar bhonn uile-oileáin agus go deimhin go hidirnáisiúnta thar ceann na bhfoilsitheoirí. Is chuige sin atá scéim nua le tacaíocht mhargaíochta a sholáthar d’earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge á fógairt againn. Is scéim 30 mí a bheidh ann a mhairfidh ó mhí Iúil 2020 go mí na Nollag 2022.  Beidh an scéim nua seo ag tógáil ar an dea-obair a rinneadh faoin scéim seo ó bunaíodh é den chéad uair in 2014.

Léigh níos mó

Tuilleadh Eolais:

An Scéim le Tacaíocht Mhargaíochta a Sholáthar, nóta eolais

Spriocdháta, 12 meán lae, an 19 Meitheamh 2020.

Foirm Iarratais

Chun an fhoirm iarratais a iarraidh déan teagmháil le hÁis ag 00353 1 6616522 nó ag an seoladh ríomhphoist ais@forasnagaeilge.ie.

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

22 Sam
2019
Na hEalaíona

Scéim na Mór-Imeachtaí Ealaíon 2020

Beidh Scéim na Mór-Imeachtaí Ealaíon oscailte do ghrúpaí gairmiúla cuí chun deis a thabhairt dóibh forbairt a dhéanamh ar mhór-imeachtaí ealaíon nó ar ghnéithe de mhór-imeachtaí ealaíon atá á reáchtáil agus á gcur i bhfeidhm trí mheán na Gaeilge nó a bhfuil na healaíona teangabhunaithe Gaeilge mar chuid lárnach díobh.

Léigh níos mó

Díríonn an scéim seo ar mhór-imeachtaí a bhfuil d’aidhm acu an Ghaeilge agus na healaíona teangabhunaithe Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge nó go dátheangach mar dhlúthchuid de mhór-imeacht. Lena chois sin díríonn an scéim seo ar na gréasáin shóisialta Ghaeilge, ar an mórphobal agus ar earnáil na n-ealaíon ar bhonn uile-oileáin agus go hidirnáisiúnta.

Spriocdháta: 12 meán lae, Dé hAoine an 22 Samhain 2019

Critéir, foirm iarratais agus cáipéisí gaolmhara: 

2020 Crit Scéim M.I.E. Gaeilge

2020Scéim na Mór-imeachtaí Foirm

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.