Scéimeanna Maoinithe

Ag taispeáint 30 torthaí

07 Mei
2018
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na Foilsitheoireachta 2019

Scéim na Foilsitheoireachta 2019

Tugann an scéim seo cúnamh d’fhoilsitheoirí leabhair Ghaeilge a fhoilsiú. Cuirtear tacaíocht maoinithe ar fáil sna réimsí táirgeachta, margaíochta agus forbartha. 

Spriocdháta: 12:00 meán lae, Dé Luain, 3 Meán Fómhair 2018

Léigh níos mó

Stádas: OSCAILTE

07 Mei
2018
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na dTionscadal Litríochta 2019

Scéim na dTionscadal Litríochta 2019

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo litríocht na Gaeilge a bhuanú, a chothú agus a chur chun cinn.

Íocfar deontas bunaithe ar phlean cuimsitheach le grúpaí/eagraíochtaí ar mian leo
 tionscadaillitríochta Gaeilge a fhorbairt agus a chur chun cinn.

Spriocdháta: 12:00 meán lae, Dé Luain, 10 Meán Fómhair  2018

Léigh níos mó

Stádas: OSCAILTE

12 Dei
2018
Pobal

Scéim Deontas Cholmcille 2018

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo caidreamh a chothú idir pobail teanga Ghaeilge na hÉireann agus Ghaeilge na hAlban agus Gaeilge na hÉireann agus na hAlban a neartú tríd an chaidreamh seo. Beidh dhá bhabhta den scéim deontas ann in 2018:

Léigh níos mó

Stádas: OSCAILTE

31 Dei
2018
Gnó

Scéim Tacaíochta Gnó 2018

Scéim Tacaíochta Gnó 2018

Tacaíonn an scéim seo le fiontair thrádála bheaga agus mheánmhéide an Ghaeilge a chur chun cinn ina ngnólachtaí trí chomharthaíocht, pacáistíocht, suíomhanna gréasáin agus ábhar margaíochta clóite. Tugtar critéir agus sonraí na scéime san fhoirm in-íoslódáilte thíos.

Tá an buiséad don scéim seo teoranta.  Glacfar agus déanfar measúnú ar iarratais go dtí go bhfuil an ciste caite.

Le tuilleadh eolais a fháil agus le fáil amach an bhfuil do ghnólacht i dteideal maoiniú a fháil faoin scéim seo, déan teagmháil le Anna Ní Bhroin ag 0035374 9558120 nó cuir ríomhphost chuig gno@forasnagaeilge.ie

Más mian leat iarratas a dhéanamh, seol na trí cáipéisí seo a leanas ar ríomhphost chuig gno@forasnagaeilge.ie

 

Foirm iarratais

Léigh an fhoirm iarratais ina hiomláine go cúramach, comhlánaigh gach cuid di agus sínigh an conradh ar an leathanach deiridh.

Foirm Iarratais.

Dréacht den fhoclaíocht mholta

Cuir faoi iamh dréacht den fhoclaíocht mholta don tionscadal atá i gceist. Maidir le haistriúchán agus téacs Gaeilge, cuir fios ar http://www.ling.ie/freagra le haghaidh abairtí gearra agus comhairle ar théarmaíocht agus ar ghramadach. Maidir le téacsanna níos faide, lena n-áirítear bróisiúir agus suíomhanna gréasáin a fhorbairt, úsáid seirbhísí aistritheora chreidiúnaithe. Is féidir an costas seo a chur san áireamh i gcostas iomlán an tionscadail.

Meastacháin

Cuir faoi iamh meastachán nó meastacháin le haghaidh chostas iomlán an tionscadail.

Tabhair faoi deara, ón 25 Bealtaine 2018 i leith, mar thoradh ar Rialachán Ginearálta Eorpach maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) ní féidir le Foras na Gaeilge a thuilleadh plé le tríú páirtithe, agus beidh gach teagmháil le hiarratasóirí amháin.

[/wpex]

 

Stádas: OSCAILTE

07 Nol
2018
Na hEalaíona, Pobal

Scéim Miondeontas Cholmcille

Scéim Miondeontas Cholmcille le haghaidh tionscadal nó comhpháirtíocht le hAlbain a chur chun cinn:

Spriocdháta: Is féidir iarratas a dhéanamh am ar bith, faoi láthair níl spriocdháta ar leith ann.

Tá trí scéim maoinithe ag Colmcille

1. An scéim miondeontas le taighde a dhéanamh agus le comhthionscnaimh a phleanáil
2. An scéim deontas le tionscadail a mhaoniú (príomhscéim deontas Cholmcille)
3. An scéim sparánachtaí le cuidiú le daoine Gaeilge na hAlban a fhoghlaim

Léigh níos mó

Stádas: OSCAILTE

20 Aib
2018
Oideachas / Óige

Scéim na nImeachtaí Óige 2018

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do shraith d’imeachtaí Óige (ar a laghad 12 sheisiún i ngach sraith) oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg (3 bliana – 18 mbliana d’aois) taobh amuigh den Ghaeltacht:

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

23 Már
2018
Oideachas / Óige

Scéim na gCampaí Samhraidh 2018

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do champaí samhraidh oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg (3 bliana – 18 mbliana d’aois):

Read more

Stádas: DÚNTA

19 Fea
2018
Pobal

Scéim Sparánachta Colmcille (Gaeilge na hAlban) 2018

Scéim sparánachta do dhaoine a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu agus ar mian leo freastal ar chúrsa i nGaeilge na hAlban in 2018.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

04 Ean
2018
An Earnáil Phoiblí

Scéim na nOifigeach Gaeilge 2018

Spriocdháta:  5 p.m., Déardaoin an 4 Eanáir, 2018

Bunaidhm na scéime

  • Cuidiú a chur ar fáil do chomhairlí bonneagar, struchtúir, próisis agus córais a fhorbairt le go mbeidh siad in ann na seirbhísí a chuireann siad ar fáil trí Ghaeilge a mhéadú.
  • Cuidiú a chur ar fáil do chomhairlí an Ghaeilge a chothú agus a chur chun cinn do phobal na comhairle   

Cáipéisí:

Scéim na nOifigeach Gaeilge – Foirm Iarratais

Scéim na nOifigeach Gaeilge 2018 treoirlínte

[/wpex]

Stádas: DÚNTA

08 Nol
2017
Na hEalaíona

Scéim na gComplachtaí Drámaíochta 2018

Díríonn an scéim seo ar Chomplachtaí Drámaíochta Gaeilge a bhfuil mar aidhm acu drámaíocht na Gaeilge a chothú, a fhorbairt, agus a chur ar fáil d’earnáil  na n-ealaíon, do phobal na Gaeilge, don mhórphobal, agus don earnáil oideachais.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

01 Nol
2017
Na hEalaíona

Scéim na bhFéilte 2018

Díríonn an scéim seo ar fhéilte a bhfuil mar aidhm acu na healaíona Gaeilge, na healaíona dúchasacha agus oidhreacht na Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge nó go dátheangach, mar dhlúthchuid den fhéile, agus ardán a chur ar fáil go hidirnáisiúnta, do phobal na Gaeilge, don mhórphobal agus d’earnáil na n-ealaíon.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

01 Nol
2017
Pobal

Grúpaí le Gaeilge 2018

Tacaíonn an scéim seo le deiseanna úsáide sa phobal trí mhaoiniú a chur ar fáil do ghrúpaí le clár gníomhaíochtaí a bhaineann le sainspéis atá acu a reáchtáil trí Ghaeilge.

Spriocdháta: 1 Nollaig, Meánlae 

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

15 Mei
2017
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na Foilsitheoireachta 2018

Tugann an scéim seo cúnamh d’fhoilsitheoirí leabhair Ghaeilge a fhoilsiú. Cuirtear tacaíocht mhaoinithe ar fáil sna réimsí táirgeachta, margaíochta agus forbartha. 

Spriocdháta: 12:00 meán lae, Dé hAoine, 1 Meán Fómhair 2017

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

13 Mei
2017
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na dTionscadal Litríochta 2018

 

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo litríocht na Gaeilge a bhuanú, a chothú agus a chur chun cinn.

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA

14 Már
2017
Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim Meantóireachta (scéim oiliúna d’ábhair scríbhneora) Fhoras na Gaeilge

Tugann an scéim seo deis do scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta, comhairle, faoina gcuid scríbhinní agus faoi cheird na scríbhneoireachta i gcoitinne, a fháil ó scríbhneoirí aitheanta (meantóirí)

Léigh níos mó

Stádas: DÚNTA