News

08Nov
2019
News

Comórtas Beo 2019!

Comórtas Beo was held during Oireachtas na Samhna, in Citywest Hotel on the 31st of October, 2019.  TG4 recorded and broadcast the competition online and it can be watched here on the Youtube account of Foras na Gaeilge. A lot of work went into organising this competition and the result was a very high-standard event. We would like to thank Louise Ní Dháibhéid and the Oireachtas team for their expertise and support while we were working in conjunction with them to organise this event. We would also like to thank TG4, presenter of the competition Niamh Ní Chróinín, the judges who had a very difficult decision to make: Sinéad Ní Uallacháin, Cian Mac Cárthaigh and Richie Ó hEaghra, Development Manager of Coláiste na bhFiann Barra Mac Thiarnáin, as well as the Coláiste na bhFiann team overall, Chief Secretary of Conradh na Gaeilge, Julian de Spáinn, and the Foras na Gaeilge team for the work they put into organising this competition.

We would like especially to thank those who took part in the competition. Congratulations to all, especially Clióna McDonald; Coláiste Naomh Feargal, Jessica Dingle; Scoil John Scottus, and Coláiste na Maighne, who were awarded first, second and third place respectively in the competition.

Status: Choose Status

05Nov
2019
News

National Strategy for the Irish-language Arts

 

Foras na Gaeilge welcomes the development of a National Strategy for the Irish-language arts by the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht. If you are a practitioner, an audience member, or interested in the Irish-language based arts, this is the time to add your voice to this Strategy. The consultation process is now underway and the research team welcomes suggestions, ideas and submissions at ealaionateangabhunaithe.ie. Submissions and suggestions will be accepted up until 31 December 2019.

Status: Choose Status

01Nov
2019
Nuacht, Preasráitis

€5.3M de dheontais faofa & Comhpháirtíocht le hÚdarás na Gaeltachta ag dul ó neart go neart

Is cúis áthais d’Fhoras na Gaeilge a chur in iúl gur faomhadh caiteachas os cionn €5.3M ag cruinniú boird de chuid Fhoras na Gaeilge ag Oireachtas na Samhna 2019 in Citywest. Ceadaíodh deontais dar luach €4.6M don 6 Cheanneagraíocht Ghaeilge do 2020 lena n-áirítear Oireachtas na Gaeilge, Conradh na Gaeilge, Gael Linn, Gaeloideachas, Glór na nGael agus Cumann na bhFiann.

Ceadaíodh £272,486.00 do Choláiste Ollscoile Naomh Muire i leith an Áisaonaid Lán-Ghaeilge, le háiseanna ar ardchaighdeán a chur ar fáil do scoileanna ina dteagasctar na curaclaim agus siollabais trí Ghaeilge in 2020. Ceadaíodh síneadh ama go 31 Nollaig 2020 don 22 dheontaí faoin scéim reatha de Scéim Pobal Gaeilge agus plé ar siúl faoi láthair faoin scéim nua a thiocfaidh in áit scéime reatha ina dhiaidh sin.

Ag fáiltiú roimh chinntí an bhoird, dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Is cúis áthais dúinn an tsuim mhór airgid a ceadaíodh inniu a fhógairt. Is é seo an caiteachas is mó a bheidh á cheadú as buiséad 2020 agus is infheistíocht ríthábhachtach í seo a tacóidh go mór le húsáid na Gaeilge i measc an phobail. Táthar ag tógáil ar an gcomhpháirtíocht idir na 6 Cheanneagraíocht bliain i ndiaidh bliana ó bunaíodh an cur chuige nua in 2014. Bhí deis thábhachtach againn ár bplean gnó agus Plean Corparáideach 2020-2022 a phlé inniu agus muid ag pleanáil chun cinn do 2020. Chuireamar ‘Treo Straitéiseach’ don eagraíocht sa tréimhse 2020-2025 faoi bhráid an phobail ag seisiún breá bríomhar comhairliúcháin a d’eagraíomar mar ócáid ar leith ag Oireachtas na Samhna inné. Is é seo an chéad uair a bhí deis againn comhairliúchán poiblí den chineál seo a dhéanamh faoinár dtodhchaí agus fuaireamar aiseolas an-luachmhar ó rannpháirtithe an tseisiúin faoinár dtreo. Agus cloch mhíle 20 bliain ó bunaíodh Foras na Gaeilge in 1999 á sroichint againn i mí na Nollag, beidh sé tábhachtach deis a thabhairt don phobal aiseolas a thabhairt dúinn ar ár dtosaíochtaí agus réimsí oibre ar bhonn rialta feasta.”

Reáchtáladh an dara comhchruinniú idir bord Fhoras na Gaeilge agus bord Údarás na Gaeltachta roimh chruinniú boird an lae inniu. Bhí an phleanáil teanga, tacaíocht ghnó agus tráchtála d’fhoilsitheoirí na Gaeltachta agus comhpháirtíocht maidir le Comóradh 1500 Cholmcille 2020-2021 i measc na réimsí a pléadh.

Dúirt Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Pól Ó Gallchóir, “Leagadh bunchloch thábhachtach nuair a reáchtáladh comhchruinniú le bord Údarás na Gaeltachta den chéad uair anuraidh agus tá lúcháir orm go bhfuil an chomhpháirtíocht eadrainn ag dul ó neart go neart. Tá ár ndá eagraíocht ag saothrú san aon ghort amháin, gualainn le gualainn, le húsáid na Gaeilge a mhéadú sa phobal, agus dá mhéad dá mbímid ag tacú le hobair a chéile is amhlaidh is fearr é do phobal na Gaeilge ar fud na tíre.”

Críoch 

Tuilleadh eolais & grianghraif:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Status: Choose Status

09Oct
2019
Nuacht, Preasráitis

Buiséad Fhoras na Gaeilge & Cáinaisnéis 2020

D’fháiltigh príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, roimh an soiléiriú atá eisithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta maidir le tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

I ráiteas maidir le Cáinaisnéis 2020, dúirt príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, “Fáiltímid roimh an tsoiléiriú ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta gur chaith Foras na Gaeilge an leithdháileadh iomlán a bhí ar fáil dúinn in 2018 inár mbuiséad bonnlíne. Tá cúrsaí buiséid níos dúshlánaí ná riamh, ó tharla gur laghdaigh buiséad Fhoras na Gaeilge gach bliain ó 2008 go 2016. In 2016, cé gur cuireadh stop leis na ciorruithe ainmniúla, níor tugadh ardú buiséid dúinn dár gcláir dheontais go fóill. Mar sin, cuirimid an-bhéim ar an tábhacht a bhaineann leis an tsoláthar atá curtha ar fáil dúinn a chaitheamh go héifeachtach ó bhliain go bliain”.

Ag tagairt do Cháinaisnéis 2020 dúirt príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Ar an ábhar gur socrú idir an Roinn Pobal ó thuaidh agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ó dheas a bhíonn i gceist maidir le buiséad an Fhorais Teanga, ní bhíonn eolas ar fáil i leith leithdháileadh Fhoras na Gaeilge go dtí go mbíonn sin socraithe idir an dá rialtas. Mar sin de, níl a fhios ag Foras na Gaeilge go fóill go baileach cén buiséad a bheidh ar fáil againn de bharr Cháinaisnéis 2020. Ar ndóigh, tá Foras na Gaeilge ag dul i ngleic le ciorruithe leanúnacha ar a bhuiséad, atá laghdaithe beagnach 25% le blianta anuas, agus is dúshlán leanúnach dúinn é freastal ar an éileamh ar mhaoiniú don Ghaeilge.

Fáiltímid go mór roimh an mhaoiniú breise atá fógartha d’Údarás na Gaeltachta agus don phróiseas pleanála teanga. Fáiltímid fosta roimh an tsoláthar shuntasach breise de €5m atá fógartha ag an Aire Madigan do na healaíona, don Chomhairle Ealaíon, agus roimh an mhaoiniú shuntasach breise d’Fhís Éireann, agus do Ghaillimh 2020. I bhfianaise na laghduithe atá déanta ar mhaoiniú Fhoras na Gaeilge le 10 mbliana anuas, tá súil againn go gcuirfidh an maoiniú suntasach breise seo ar chumas na n-eagraíochtaí ealaíon sin forbairt mhór a dhéanamh ar an fhreastal a bheidh siad a dhéanamh ar na healaíona Gaeilge sa phobal agus i scoileanna ar fud na tíre in 2020. Cuirfidh sin go mór leis an phróiseas pleanála teanga ar fud na tíre, agus cabhróidh sé na bearnaí suntasacha atá fágtha le blianta beaga anuas i bhforbairt réimsí éagsúla na n-ealaíon Gaeilge de bharr laghduithe i maoiniú Fhoras an Gaeilge a dhúnadh.”

Críoch

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

Status: Choose Status

18Oct
2019
Nuacht, Na hEalaíona

Scéim na gCompántas Drámaíochta 2020

Beidh Scéim na gCompántas Drámaíochta oscailte do ghrúpaí drámaíochta amaitéaracha agus proifisiúnta, grúpaí nua-bhunaithe san áireamh, ar mian leo drámaí Gaeilge nó dátheangacha a léiriú timpeall na tíre.

Léigh níos mó

Díríonn an scéim seo ar chompántais drámaíochta Gaeilge a bhfuil sé mar aidhm acu drámaíocht na Gaeilge a chothú, a fhorbairt, agus a chur ar fáil d’earnáil na n-ealaíon, do phobal na Gaeilge, don mhórphobal, agus don earnáil oideachais. Lena chois sin, is ar fhorbairt pobail freastail agus féachána imeachtaí drámaíochta a dhíríonn an scéim seo.

Spriocdháta: 12 meán lae an 18 Deireadh Fómhair 2020

Léigh níos mó

Léigh níos lú

Cáipéisí:

Foirm Sainordú Íocaíochta 2020 CD

190912 Treoirlínte Critéir CD Gaeilge

190912 Treoirlínte Critéir CD Béarla 2020

Tabhair faoi deara go gcaithfidh gach iarratasóir an seicliosta um chumhdach cuí a chur isteach leis an iarratas, tá na seicliostaí ar fáil thíos:

190912 Seicliosta Cumhdach leanaí_ó dheas (3)

190912 Seicliosta Cumhdach leanaí_ó thuaidh

190913 CD. Foirm Iarratais 2020

Léigh níos mó

Status: DÚNTA

05Nov
2019
Nuacht

Cainteanna á reachtáil ag Leabharlann Halla Linen

Tá cainteanna á reachtáil ag Leabharlann Halla Linen, Co. Dhún na nGall, le ceiliúradh a dhéanamh ar tríocha bliain de ranganna Gaeilge sa leabharlann agus ar Bhliain Eorpach na Teangacha Dúchasacha. Beidh caint ar chúrsaí Ghaeltachta ar siúl ar an dara lá deag den mhí seo agus beidh Róise Ní Bhaoill i láthair mar aoichainteoir. Beidh caint eile faoin mbliain Gaelach ar siúl ar an naoiú lá deag de mhí na Samhna.  Tosaíonn na cainteanna ag a 6.30pm agus is féidir freastal orthu saor in aisce. Is féidir áit a chur in áirithint ag www.linenhall.com.

Status: Choose Status

18Sep
2019
Nuacht, Preasráitis

€500,000 ceadaithe ag Foras na Gaeilge do na meáin go ceann 2020

Ag a gcruinniú Boird Dé hAoine an 13 Meán Fómhair 2019, rinne Bord Fhoras na Gaeilge cinneadh maoiniú a cheadú go ceann bliain eile faoi Scéim na Meán Gaeilge, do Comhar; Tuairisc.ie agus Nós.

Agus é ag caint ar chinneadh an Bhoird, dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn:

“i ndiaidh anailís a dhéanamh ar na haighneachtaí a fuarthas mar chuid den chomhairliúchán poiblí ar tháinig deireadh leis ar an 15 Lúnasa 2019, ba léir dúinn nach raibh tacaíocht ó na daoine a sheol aighneachtaí chugainn, dár moltaí, agus bunaithe air sin tá cinneadh déanta ag an Bhord leanúint leis an gcur chuige reatha go ceann bliain eile”.

As an 107 aighneacht a fuair Foras na Gaeilge faoin gcomhairliúchán, bhí an mhórchuid acu ag moladh leanúint leis an gcur chuige reatha. Faoin gcur chuige reatha, cuireann Foras na Gaeilge €0.5m sa bhliain ar fáil do thrí chonraitheoir reatha: €298k do Tuairisc.ie; €120k do Comhar agus £68k do Nós.

De bharr gur trí phróiseas tairisceana a bronnadh na conarthaí reatha ar na soláthróirí reatha, beidh an maoiniú bliana á chur ar fáil de réir théarmaí na gconarthaí reatha.

Arsa an Príomhfheidhmeannach ar an fhoras thuaidh theas:

“is léir go bhfuil léitheoirí na dtrí fhoilseachán seo sásta leis an ábhar a chuireann siad ar fáil, agus, cé go bhfuil dúshláin éagsúla fós le réiteach, agus muid ag iarraidh cur le líon na ndaoine as an phobal atá ag léamh an ábhair a fhoilsíonn siad, ní mór dúinn cluas a thabhairt do na daoine atá á léamh faoi láthair”.

Beidh deireadh ag teacht leis na conarthaí reatha ar a 31 Nollaig 2019, agus mairfidh an maoiniú a chuirfidh Foras na Gaeilge á thairiscint dóibh anois go dtí 31 Nollaig 2020.

Beidh tuarascáil iomlán á foilsiú ar shuíomh gréasáin Fhoras na Gaeilge go luath ar an chomhairliúchán.

Críoch

Tuilleadh eolais:
Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge
Teil: 0035387 673 6175
Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Status: Choose Status

03Sep
2019
News

Beo - Irish Language Song Contest 2019

Beo is a contest for newly composed songs for 11-18 year olds which aims to inspire new young Irish bands and encourage interest in music among transition year students and young people.

Can We Enter?

Applications are welcome from second level schools, Gaelscoileanna, youth clubs and organisations (Ógras, Spleodar, Foróige and many more), summer colleges, GAA clubs, Comhaltas Ceoltóirí Éireann groups north and south, east and west on the basis that the age restrictions and the following conditions are adhered to:

 • The entry must be a newly composed song in Irish.
 • All competitors must be between 11-18 years of age on 31/10/19. 
 • There should be no more than 7 members in any band. 
 • An adult mentor is permitted to provide guidance and advice.
 • Groups chosen to compete on the 31st October must be accompanied by an adult on the day.
 • The song should be no longer than 5 mins. 
 • The group must be available to perform live at the final bout at Oireachtas na Samhna, if selected.
 • The group must prepare a YouTube video to promote their entry (the video must not exceed 8 mins and must include song being performed)
 • Provide evidence that you have tried to promote your entry using social media (Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram and other social media platforms).
 • A maximum 8 entries will be chosen for the final.

This competition is a group project and those entering should form groups and assign tasks such as the following:

 • Compose
 • Arrange
 • Prepare video
 • Spread the word on social media
 • Final bout live performance

Judging criteria:

Marks will be awarded in the following categories:

1. Song – 50% 
2. Video – 30% 
3. Publicity for the entry – 10% 
4. Active participation of group members – 10% 

Deadline and process:

 1. The deadline for registration of applications is 14 October 2019 at 5.00 p.m. Applications must be submitted by email (to include YouTube video of the song). 
 2. Competition final: During Scléip na hÓige at Oireachtas na Samhna in the Citywest Hotel, Saggart, Co. Dublin on Thursday 31st October (Groups who qualify for the final will need to be available from lunch time for sound checks).

Application form:

You can download the application form here; Foirm Iarratais Beo 2019 and it must be completed and sent to snicgearailt@forasnagaeilge.ie before 14 October 2019 at 5.00 p.m

A copy of the lyrics of the song must be included with the application form.

Applicants are responsible for ensuring that Foras na Gaeilge receives applications before the deadline. 

Questions and further information:

Please contact Sinéad Nic Gearailt at 353-1-6398464 or at snicgearailt@forasnagaeilge.ie for further information. 

 

Status: Choose Status

15Aug
2019
Press Releases, News

Shortlists for Irish-Language Books of the Year

 

 

The shortlists were announced today, 15th of August 2019, by An tOireachtas, in conjunction with Foras na Gaeilge, for Gradam Uí Shúilleabháin (Irish-Language Book of the Year for Adults), Gradam Réics Carló 2019 (Irish-Language Book of the Year for Children) and a brand new award for publications translated to Irish, Gradam de Bhaldraithe.

Adjudication is based on merit of publication; standard of Irish; design including text, cover, illustrations and publishing standards; and the extent to which the publication caters for demand in the market.

Seventeen (17) publications in total have been shortlisted – six (6) publications for Adult Book of the Year, five (5) for Children’s Book of the Year and six (6) publications translated to Irish. The Publishing Houses shortlisted include Cló Iar-Chonnacht, Cois Life, Dalen Éireann, Foilseacháin Ábhair Spioradálta, Futa Fata, Leabhar Breac and LeabhairCOMHAR. Full details of works are available below.

“I wish to congratulate all the publishers who have been shortlisted this year”, said Liam Ó Maolaodha, Director of An tOireachtas. “The Irish-language publishing sector has grown and developed and we are delighted, as an organization, to be associated with this and to acknowledge the excellent work being done. It gives us great encouragement that the seventeen books announced today have been published in the last ten months and I congratulate the publishing houses for their dedication, passion and excellent publishing standard”, he said.

The Foras na Gaeilge Chief Executive, Seán Ó Coinn, said, “I congratulate all the publishers who have reached this year’s shortlist. Irish-language publishing has grown greatly in the last 20 years; excellent books are being published, and there is a very good range available now in a wide range of genres, for people interested in Irish-language reading material. I am delighted to see the development of the Irish-Language Books of the Year Publishing Awards with a new award being introduced this year, Gradam de Bhaldraithe, giving due credit to the excellent works being translated. I wish the publishing houses every success”.

The awards, along with a collective prize fund of €17,000, will be presented at a special ceremony celebrating Irish language writing on the 1st of October 2019 in The Mansion House, Dublin. LeabhairCOMHAR will also unveil the 2020 Portraits of Irish-Language Writers at this event.

Details of all publications are available at www.antoireachtas.ie. 

More Information:

Louise Ní Dháibhéid, An tOireachtas     T: 00353 87 100 5439       E: louise@antoireachtas.ie

Notes for Editor

 1. Prizes will be awarded as follows: €5,000 to the publisher of the book chosen for Gradam Uí Shúilleabháin and €2,500 to the author of the work; €5,000 to the publisher of the book chosen for Gradam Réics Carló, €1,250 to the author of the work and €1,250 to the illustrator; €1,500 to the publisher of the book chosen for Gradam de Bhaldraithe and €500 to the author of the work.
 2. The Irish Publishing Awards are funded by Foras na Gaeilge.
 3. An tOireachtas is a lead organization in the Irish-Language sector charged with ‘Organising & Promoting Events as Gaeilge & Establishing Irish-Language Networks’.
 4. Oireachtas Literary Competitions were established in 1897 and provide a platform for Irish-language writing today. Some of the greatest Irish writers of the last century are past winners, Pádraig Mac Piarais, Máirtín Ó Cadhain and Nuala Ní Dhomhnaill.
 5. The national arts & culture festival, Oireachtas na Samhna, is the annual showcase event organized by An tOireachtas featuring the best of sean-nós (traditional old style) performing arts. The festival programme includes junior and senior competitions, formal and informal music and singing sessions, exhibitions, seminars, drama and a host of fringe events.
 6. All up to date information regarding our events is available online at www.antoireachtas.ie.

 

Gradam Uí Shúilleabháin

 

GRÁINNE – GAISCÍOCH GAEL written by Siobhán Parkinson, published by Cois Life – 
Overlooked by history for centuries, Gráinne Ní Mháille has acquired near-mythic status in recent years. Schoolchildren learn about her, and her colourful life has given rise to interpretations of all kinds, from non-fiction to graphic novel to drama and music. But her extraordinary exploits and bravado have hogged the limelight, and until now there has not been a novel that seeks to present her as a woman with an inner life.

 

 

AN TROMDHÁMH written by Feargal Ó Béarra, published by Leabhar Breac - A retelling of the 14th century satirical tale, Tromdhámh Guaire. Feargal Ó Béarra’s new modern edition recounts the prolonged visit of the ‘burdensome band of bards’ to King Guaire, and its comic consequences — not to mention the ‘finding’ of the then long-lost tale ‘Táin Bó Cuailnge’. A story to savour and to delight in, written by an anonymous author around the 1300’s. A book to be relished by those who have a great love for our rhymers, past or present!

 

TITLEY written by Máirtín Coilféir, published by LeabhairComhar – A critical look at the life work of acclaimed writer, Alan Titley. It includes almost every piece that Titley wrote from 1965 to 2016. The book  focuses on Titley’s written and theatrical works rather than radio and television.

 

LUÍSE GHABHÁNACH NÍ DHUFAIGH: CEANNRÓDAÍ written by Celia de Fréine, published by LeabhairComhar – A biography of the remarkable and visionary woman Luíse Ghabhánach Ní Dhufaigh.

 

Tairngreacht written by Proinsias Mac a’ Bhaird, published by LeabhairComhar – Conchur Ó Braonáin’s life is completely turned upside down when he happens upon a gruesome murder on the summit of the O'Neill and O'Donnell graves in Rome. His own life is soon in danger.

 

LÁMH, LÁMH EILE written by Alan Titley, published by Cló Iar-Chonnacht – A hardboiled detective novel set in contemporary Ireland. This book has it all: detectives who couldn't be arsed, Gardaí who could, for the right price (maybe), the Russian mafia, hurlers on the ditch, barmaids wise beyond their years, a labyrinthine plot – a wry affectionate view of twenty-first-century Ireland beyond the Pale. Truly a fitting Gaelic homage to the works of Hammett and Chandler.

 

Gradam Réics Carló

 

BOSCADÁN written by Áine Ní Ghlinn, published by Cois Life – Aoife is building a cardboard robot, and all she wants is a bit of fun. When the robot takes on a life of its own, that’s when the real fun starts!

 

NÓINÍN written by Máire Zepf, published by Cois Life – Nóinín is a shy, reserved teenager. When she meets a young man online, she knows he isn’t like the other boys at school. She falls for him, head over heels. She doesn’t have much time anymore for her best friend, Eimear – she’s hooked on her newfound love. This is a story told in free verse, with Eimear and Nóinín each telling their side of the story.

 

SPÉIRLING written by Orna Ní Choileáin, published by Cois Life – Manon and Líosa are best friends in their teens, living on the island of Aruba. They spend most of their free time kayaking or shopping. When a new girl turns up out of the blue, their peaceful island life is disturbed …

 

BEAG BÍDEACH written by Sadhbh Devlin and illustrated by Róisín Hahessy, published by Futa Fata - Nína loves her little brother Jimí, but sometimes, he just gets in her way... Especially when she wants to play with her friends, the dolls. 

 

PERCY PÉACÓG written by Gemma Breathnach and illustrated by Tarsila Krüse, published by Futa Fata – Percy Peacock is shy. He doesn’t like being noticed. But there’s one big, beautiful, attention-grabbing thing about Percy that makes it very hard NOT to notice him. In a time of need, Percy realises that his attention-grabbing tail can be very useful … 

 

 

Gradam de Bhaldraithe

 

K.O.S.T.K.A. written by Przemyslaw Wysoglad SJ and translated by Mark Ó Fionnáin, published by Foilseacháin Ábhair Spioradálta – This comic tells the tale of Stazek and his brother Pawel. The story of two young people who made the long journey to Vienna to prepare for adulthood.

 

FILE AR FHILE written by Rimbaud, Anedda, Machado, Fried agus Chedid and translated by Liam Ó Muirthile, Eiléan Ní Chuilleanáin, Tomás Mac Síomóin, Gabriel Rosenstock, Ailbhe Ní Ghearbhuigh, published by Cois Life – an ambitious series of poetry in translation in which established Irish poets reinterpret the work of European poets who inspired them. Each collection has a number, with only a limited number being printed. This collection has treasures from the 19th Century of Europe to today.

 

MO THEACHÍN GAN CHUMA GAN CHAOI written by Julia Donaldson and translated by Tadhg Mac Dhonnagáin, published by Futa Fata – An old woman lives in a small cottage and is unhappy that the place is so small. She meets an intelligent old man and he gives her strange advice – to bring the cow, goat, pig and hen into the house. Will she be happy?

 

ASTERIX AGUS TROID NA dTREABH written by R. Goscinny & A. Uderzo and translated by Gabriel Rosenstock, published by Dalen Éireann – Tadhgus Dháthaobhix is an unscrupulous chieftain who’s more than prepared to collaborate with the Roman invaders. He challenges Taoisix to face him in the Troid na dTreabh — a contest in which the winner gets to rule over the loser’s tribe.

 

CHARLIE AGUS MONARCHA NA SEACLÁIDE written by Roald Dahl and translated by Niamh Ní Argáin, published by Leabhar Breac – Nobody has seen Willy Wonka - or inside his amazing chocolate factory - for years. When he announces plans to invite the winners of five Golden Tickets hidden inside the wrappers of chocolate bars to visit his factory, the whole world is after those tickets!

 

BERTIE BROCACH written by Alan MacDonald and translated by Marion Ní Shúilleabháin, published by Cló Iar-Chonnacht - Meet Dirty Bertie - a boy with nose-pickingly disgusting habits! He's full to bursting with madcap plans and crazy ideas, and if it's trouble you're after, look no further - Bertie's sure to be up to his neck in it! 

 

 

Status: Choose Status

02Aug
2019
Press Releases, News

Almost ¼ million euro approved by Foras na Gaeilge board for Gaeltacht Scholarships

At a meeting in Belfast on Friday 26 July, Foras na Gaeilge’s board approved an investment worth €241,572 over a three year period for The Gaeltacht Scholarship Scheme 2020-2022. The scheme will provide grants to 3 specific groups which include students under 18 (in Northern Ireland only), adults (on an all-island basis) and families (on an all-island basis).

Foras na Gaeilge provided €80,524 during 2019 through its Scholarship Fund which provides scholarships to students, adults and families in order for them to attend Gaeltacht courses. Under the revised scheme additional emphasis will be placed on providing grants to disadvantaged students, as well as applicants from Gaeltacht Service Towns and Networks. The scheme will be announced in September and applications will be accepted from organisations who wish to manage the schemes from then.

Foras na Gaeilge is currently conducting a consultation process to gather the views of the public on how best to fund the Irish language print and online media sector from the €500k fund Foras na Gaeilge provides on an annual basis to publications tuairisc.ie, nós.ie and Comhar.

Foras na Gaeilge Chairman, Pól Ó Gallchóir, said “It is crucial that the public, both the Irish language community and the broader public north and south share their views with us to ensure that they are included in Foras na Gaeilge’s approach to this important sector from 2020 on.“ 

Ends

Further information:

Consultation on the Irish language media sector

Foras na Gaeilge will be accepting responses until 15 August. All information regarding the consultation is available on: https://www.forasnagaeilge.ie/nuacht/comhairliuchan/

The Gaeltacht Scholarship Scheme 2020-2022

Information regarding The Gaeltacht Scholarship Scheme 2020-2022 will be announced on www.forasnagaeilge.ie in the autumn. Register with us on our website to keep informed on our latest news.

Status: Choose Status

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.