Nuacht

29 Iúi
2021
Nuacht

Comórtas na Leabhar Gaeilge

Duaisleabhar nua le buachan gach mí!

Duaisleabhar na Míosa
'Inní' le Réaltán Ní Leannáin
Foilsitheoir: Éabhlóid

“Cnuasach eile dea-scríofa soléite é seo ó pheann Réaltán Ní Leannáin. Faoi mar is dual di, tá guth na mban chun cinn sna scéalta seo a chíorann an mion agus an mór araon: cultúr an éignithe agus na náire, foréigean agus teannas polaitiúil, ach chomh maith leis sin, dlúithe teaghlaigh agus soineantacht na hóige. Tá bua faoi leith ag Ní Leannáin maidir le caint bheo a chur i mbéal a cuid carachtar, go háirithe páistí óga. Bua é sin a shéideann greann agus bríomhaireacht isteach sna scéalta fiú agus ábhair thromchúiseacha á spíonadh.”

An Dr. Caitlín Nic Íomhair

 

Conas an leabhar a bhuachan?

1. Freagair an cheist
2. Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Spriocdháta le haghaidh iarratais: 1i.n. Dé Luain an 16 Lúnasa 2021

 

Stádas: Choose Status

16 Iúi
2021
Nuacht

Sainchomhairleoir Pleanála Teanga á lorg

Tá tairiscintí á lorg ag Foras na Gaeilge le conraitheoir a cheapadh le seirbhísí sainchomhairleoireachta pleanála teanga a chur ar fáil le tacú leis an phróiseas pleanála teanga i líonraí Gaeilge agus i mbailte seirbhíse Gaeltachta lasmuigh den Ghaeltacht (fé mar atá sonraithe in Acht na Gaeltachta 2012) don tréimhse Meán Fómhair 2021 go Lúnasa 2023.

Cur síos: Sainchomhairleoir Pleanála Teanga

Tuilleadh eolais agus foirm iarratais: unishabhaois@forasnagaeilge.ie

Spriocdháta: 5 Lúnasa 2021 @ 12i.n.

Stádas: Choose Status

05 Iúi
2021
Nuacht, Preasráitis

An chéad chomórtas do Bhonn Néill Uí Dhónaill buaite ag Tadhg Mac Eoghain

Bhronn Ambasadóir na hÉireann sa Ghearmáin, Nicholas O’Brien, Bonn Néill Uí Dhónaill ar Thadhg Mac Eoghain ag ócáid in Ambasáid na hÉireann i mBeirlín ar an 25 Meitheamh 2021. Ba é Tadhg a bhuaigh an phríomhdhuais i gcomórtas aistí foclóireachta a reáchtáil Foras na Gaeilge den chéad uair i mbliana. Comórtas atá ann a bhfuil d’aidhm aige mic léinn tríú leibhéal a chur ag machnamh ar chúrsaí foclóireachta mar réimse taighde agus mar ghairm bheatha. Bronnadh duaiseanna ar na daoine seo a leanas:

  • Duais idirnáisiúnta agus an phríomhdhuais – Tadhg Mac Eoghain (Ollscoil na hÉireann, Má Nuad) – duais €500 agus Bonn Néill Uí Dhónaill
  • Duais Chúige Uladh – Danielle Ní Néill (Ollscoil na Banríona) – duais €200
  • Duais Chúige Chonnacht – Máirín Mackinnon (Ollscoil na hÉireann, Gaillimh) – duais €200
  • Duais Chúige Laighean – Ella Archbold (Ollscoil na hÉireann, Gaillimh) – duais €200

Chuaigh leithne an ábhair agus caighdeán an n-aistí i gcoitinne go mór i bhfeidhm ar an bpainéal measúnaithe. Arsa Pádraig Ó Mianáin, Eagarthóir Foclóireachta Fhoras na Gaeilge:

“Is mór an t-ábhar dóchais dúinn sa chéad bhliain seo de chomórtas aistí Néill Uí Dhónaill a oiread mic léinn chumasacha atá tar éis spéis a léiriú i gcúrsaí foclóireachta. Tréaslaím an obair leis na mic léinn go léir a chuir isteach ar an gcomórtas agus gabhaim buíochas leis na léachtóirí agus leis na teagascóirí a chabhraigh leo aistí a ullmhú nó a spreag iad le cur isteach ar an gcomórtas. Comhghairdeas le Danielle, Máirín, Ella agus le Tadhg a scríobh aistí den scoth agus a bhain duaiseanna sa chomórtas. Ar mbuíochas chomh maith le hAmbasadóir na hÉireann sa Ghearmáin, Nicholas O’Brien, agus leis an bhfoireann san Ambasáid a d’eagraigh an bronnadh Dé hAoine. Is mór againn go bhfaigheadh an comórtas agus an bonn aitheantas mar seo sa chéad bhliain.”

Scríobh Tadhg Mac Eoghain aiste dar teideal “Foclóireacht, Aiteacht, Coimíneacht”. San aiste, phléigh sé tionscadal foclóireachta atá idir lámha aige féin ar an bhFoclóir Aiteach agus ar an téarmaíocht a bhaineann leis an bpobal LADTA. Phléigh sé an stair a bhain le foilsiú an Fhoclóra Aitigh ar dtús agus an tslí ar tháinig an foclóir sin ar an saol. Phléigh sé ansin na deiseanna a bheidh ann amach anseo, ní hamháin don Fhoclóir Aiteach, ach do cheird na foclóireachta i gcoitinne. Phléigh sé slite ina bhféadfaí sluafhoinsiú a dhéanamh ar shaineolas teanga agus foclóireachta agus an teicneolaíocht á húsáid.

Seo an chéad bhliain atá an comórtas seo á reáchtáil in ómós don fhoclóirí mór le rá a bhí ina eagarthóir ar an bhfoclóir cáiliúil Foclóir Gaeilge-Béarla in 1977. Choimisiúnaigh Foras na Gaeilge bonn speisialta don chomórtas agus tá i gceist ag an Rannóg Foclóireachta i bhForas na Gaeilge an comórtas a reáchtáil gach bliain amach anseo.

Tuilleadh eolais:

Cormac Breathnach, Bainisteoir Tionscadail Foclóireachta, Foras na Gaeilge

CBreathnach@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

02 Lún
2021
Nuacht, Pobal

Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge 2022-2024

Fáiltíonn Foras na Gaeilge roimh iarratais ó eagraíochtaí pobail don Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge.
Is é an aidhm atá leis an scéim seo an Ghaeilge a chur chun cinn, a chothú agus a bhuanú ar bhonn ceantair le béim faoi leith ar fhorbairt agus ar fheidhmiú pleananna teanga cuimsitheacha do na ceantair sin rannpháirteach san iarratas.

De réir pholasaithe an rialtais don Ghaeilge, tá béim na scéime seo ar phleanáil níos fadtéarmaí agus níos straitéisí, de réir phrionsabail na pleanála teanga. Táimid ag iarraidh, mar sin, mórchuspóir a bheith ag an iarratasóir aitheantas mar líonra Gaeilge a bhaint amach don cheantar atá rannpháirteach san iarratas.

Beidh ar an iarratasóir ceantar geografach a shainaithint agus a shainmhíniú san iarratas, agus faisnéis mhionsonraithe a thabhairt bunaithe ar staitiscí oifgiúla ón daonáireamh is déanaí maidir leis an leibhéal úsáide Gaeilge i bpobal an cheantair sin. Ní mór don iarratasóir a bheith lonnaithe sa cheantar sin.

Cur chuige céimnitheach atá beartaithe sa scéim seo, le fócas dírithe, ag brath ar stáid forbartha cheantar an iarratasóra. Aithnítear trí chéim forbartha faoin scéim seo, ardchéim, meánchéim agus bunchéim. Beidh cead ag eagraíochtaí cur isteach ar chéim amháin den scéim seo. Tá critéir na scéime agus eolas ábhartha eile le fáil sna Treoirlínte agus moltar iad a léamh go cúramach.

Is é an spriocdháta don scéim ná Dé Luain, 2 Lúnasa 2021 @ 12:00

Má tá fiosrúcháin agat, seol chuig sflg@forasnagaeilge.ie é

Tá gach sonraí tugtha sna cáipéisí iarratais thíos. Cliceáil ar na nascanna leis na cáipéisí iarratais a íoslódáil:

Treoirlínte na Scéime SFLG

Foirm Iarratais SFLG

Stádas: OSCAILTE

25 Mei
2021
Nuacht, Preasráitis

An-éileamh ar Scéim Meantóireachta 2021-22

 

Ag cruinniú boird de chuid Fhoras na Gaeilge ar an 11 Meitheamh, ceadaíodh luach €81,350 i ndeontais don Scéim Meantóireachta 2021-22, atá á reáchtáil ag Foras na Gaeilge trí Chlár na Leabhar Gaeilge.

Tugann an scéim seo deis luachmhar do scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta comhairle faoina gcuid scríbhinní agus faoi cheird na scríbhneoireachta i gcoitinne a fháil ó scríbhneoirí aitheanta. Beidh Máire Zepf, Alan Titley, Anna Heussaff, Áine Ní Ghlinn agus Gabriel Rosenstock i measc na scríbhneoirí a bheidh ag obair go dlúth le fiche scríbhneoir faoi oiliúint a cháiligh don scéim i mbliana.

Ceapadh Réaltán Ní Leannáin mar chomhordaitheoir ar an scéim. Bhí Réaltán Ní Leannáin ina printíseach le Scéim na nOidí roinnt blianta ó shin, faoi stiúir Dermot Somers. Tá an-taithí aici i saol na scríbhneoireachta leis na blianta. Bhí sí ina scríbhneoir cónaitheach in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath le linn 2019, áit ar chabhraigh sí le scríbhneoirí óga forbairt agus ar éascaigh sí ceardlanna.

Agus é ag caint ar an maoiniú breise atá á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge i mbliana don scéim seo, dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “B’údar misnigh dúinn an líon ard iarratas ó scríbhneoirí (43) ar an Scéim Meantóireachta i mbliana agus go bhfuil cúigear meantóirí nua ar liosta aitheanta na meantóirí faoin scéim: Sadhbh Devlin, Meadhbh Ní Eadhra, Róisín Sheehy, Joe O’Donoghoe agus Philip Cummings.”

Ceadaíodh deontais dar luach €257,672 do Scéim na nImeachtaí Óige 2021/22. Tabharfaidh an scéim deiseanna do dhaoine óga an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den scoil agus spreagfaidh sí labhairt na teanga ar bhealach spraíúil.

Cuirfidh na deontais ar a gcumas do thrí ghrúpa is seasca chun dhá sheisiún déag a eagrú le linn thréimhse na scoilbhliana, seisiúin a bheidh dírithe ar dhaoine óga idir trí bliana agus ocht mbliana déag d’aois. Meastar go mbeidh deis ag níos mó ná 5,300 páiste a bheith rannpháirteach sna himeachtaí in 2021 agus 2022.

 

Críoch

 

Tuilleadh eolais

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175     Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

Stádas: Choose Status

17 Mei
2021
Nuacht

Seimineár Gréasáin ar Ghairmeacha Beatha le Teangacha san Aontas Eorpach

Óstálfaidh Buan-Ionadaíocht na hÉireann chuig an Aontas Eorpach seimineár gréasáin ar Ghairmeacha Beatha le Teangacha san AE Dé Máirtan 29 Meitheamh 2021 ar 13:00 (an Bhruiséil)/ 12:00 (Baile Átha Cliath).

Is féidir clárú saor in aisce ANSEO

Bí linn le cloisteáil ó chainteoirí a bhíonn ag obair ar an Ateangaireacht agus ar an Aistriúchán in institiúidí an AE.

Pléifimid conairí gairme chuig poist teanga agus deiseanna oideachais san ateangaireacht agus san aistriúchán. Foghlaim tuilleadh faoi conas is féidir leat do chuid scileanna teanga a úsáid sna poist iontacha agus éagsúla seo i gcroílár institiúidí an AE.

Le freastal ar an seimineár gréasáin seo, cláraigh roimh 11:00 (an Bhruiséil)/ 10:00 (Baile Átha Cliath) Dé Máirt, an 29 Meitheamh 2021.

Gheobhaidh na daoine a fhreastalaíonn air ríomhphost leis an nasc chun breathnú ar an imeacht ar leathanach YouTube RGE an lá roimh an imeacht agus ar lá an imeachta féin.

Is é Eamonn Mac Aodha, Stiúrthóir Rannóg na Parlaiminte agus na nInstitiúidí ag Buan-Ionadaíocht na hÉireann chuig an Aontas Eorpach a bheidh mar mhodhnóir ar an imeacht.

Áireofar leis na cainteoirí:

• Morag NEATH (Ard-Stiúrthóireacht na hAteangaireachta sa Choimisiún Eorpach)

• Aisling NI CHATHAIN (Ard-Stiúrthóireacht na hAteangaireachta sa Choimisiún Eorpach)

• Kevin MCCARTHY (Ard-Stiúrthóireacht na hAteangaireachta sa Choimisiún Eorpach)

• Audrey-Ann FLYNN (Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin sa Choimisiún Eorpach)

Áireofar seisiún Ceisteanna agus Freagraí leis an imeacht.

 

Stádas: Choose Status

14 Mei
2021
Nuacht

Conradh Seirbhíse Colmcille

Conradh Seirbhíse: Comhordaitheoir ar chomóradh Cholmcille 1500

Is mian le Foras na Gaeilge conradh seirbhíse a dhéanamh le duine a bheidh ina chomhordaitheoir ar chlár comórtha do Cholmcille 1500, comóradh ar 1500 bliain ó rugadh Naomh Colm Cille. Tá an tionscnamh seo á pháirtmhaoiniú ag an gCrannchur Náisiúnta na hÉireann agus an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

Mairfidh téarma an chonartha ó Iúil 2021 go dtí Meitheamh 2022. Tá an fhéidearthacht ann go mbeidh síniú ar an gconradh (suas go sé mhí), ag brath ar riachtanais.

Baineann an conradh seo le clár Cholmcille d’Fhoras na Gaeilge, clár a nascann Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban, a ardaíonn feasacht orthu agus a chuireann caidreamh idir lucht a labhartha chun cinn.

Beidh an conraitheoir ag obair i gcomhar le foireann Cholmcille agus beidh sé freagrach as:

• Cur i bhfeidhm agus bainistiú coimisiún, tionscadal agus imeachtaí atá mar chuid de chlár comórtha Cholmcille 1500

• Caidreamh le comhpháirtithe ar leith taobh istigh agus taobh amuigh d’Fhoras na Gaeilge (forbairt agus bainistiú)

• Poiblíocht ar na meáin shóisialta

• Riar scéime deontais a bhaineann le Colmcille 1500

 

Is féidir teacht ar gach eolas faoin gconradh seirbhíse ANSEO

Stádas: Choose Status

11 Mei
2021
Nuacht, Preasráitis

Infheistíocht shuntasach le déanamh ag Foras na Gaeilge i bhforbairt pobail trí Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge 2022-2024

 

Tá lúcháir ar Fhoras na Gaeilge a chur in iúl gur faomhadh an Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge 2022-2024 ag cruinniú de chuid bhord Fhoras na Gaeilge inniu. Forbairt thábhachtach a bheidh sa scéim nua le tacú le pobail Ghaeilge pleanáil inbhuanaithe agus straitéiseach a dhéanamh i limistéir taobh amuigh den Ghaeltacht ar fud an oileáin.

Beidh suas le €4.12 milliún (€1.376 milliún ar bhonn bliantúil) de bhuiséad iomlán ag an scéim seo agus mairfidh an tréimse mhaoinithe trí bliana (ó Eanáir 2022 go dtí Nollaig 2024).

Eascraíonn an scéim nua ó phróiseas comhairliúcháin a reáchtáladh le linn 2020 maidir leis an scéim a thiocfadh i gcomharbas ar an Scéim Pobal Gaeilge. Bunaithe ar aiseolas an chomhairliúcháin, forbraíodh cur chuige athbhreithnithe chun infheistíocht shuntasach bhreise a dhéanamh i gcur chun cinn, cothú agus buanú na Gaeilge ag leibhéal an phobail trí phrionsabail na pleanála teanga.

Anuas ar an infheistíocht shuntasach seo, tá pacáistí cúitimh á gcur ar fáil do dheontaithe reatha na Scéime Pobal Gaeilge le tacaíocht bhreise a sholáthar dóibh sa dara leath de 2021. Beidh luach iomlán €220,000 ar an gciste seo, €10,000/£8,700 do gach grúpa, agus é mar aidhm aige tacú leis an dá ghrúpa is fiche atá ag forbairt pleananna teanga ar fud an oileáin.

Fógrófar an Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge 2022-2024 roimh dheireadh mhí an Mheithimh 2021 nuair a bheidh critéir agus foirmeacha iarratais ar fáil ar www.forasnagaeilge.ie.

 

Críoch

 

Tuilleadh eolais

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

09 Mei
2021
Nuacht, Preasráitis

Déanann Foras na Gaeilge comóradh ar Cholmcille 1500

 

Déanann Foras na Gaeilge comóradh ar Cholmcille 1500

Is é an 9 Meitheamh lá fhéile Naomh Colm Cille, nó Columba, ar athraigh a shaol agus a mhainistir ar Oileán Í stair na hÉireann, na hAlban agus thuaisceart Shasana. Tá féile na bliana seo mar chuid de Cholmcille 1500, comóradh 1500 bliain ó bhreith an naoimh i nGartán, Co. Dhún na nGall.

 

Is tionscnamh é Slí Cholmcille lena nasctar láithreacha a bhfuil baint acu le Naomh Colm Cille agus a lucht leanúna. I mí an Mheithimh seolfar suíomh athdheartha do Shlí Cholmcille, www.colmcille.org. Ar an suíomh trítheangach tá léarscáileanna idirghníomhacha, ábhar físe nuálach agus faisnéis ar chonairí trí Ghaeilge, Gaeilge na hAlban agus Béarla. 

 

Choimisiúnaigh Colmcille Ligid Léiriúcháin le Sonia Nic Giolla Easpaig chun ábhar físe a léiriú, a thaispeánfar den chéad uair freisin le linn mhí an Mheithimh. Beidh scéalaíocht Ghearóidín Bhreathnach ann freisin, agus forbhreathnú ar shaol agus ar oidhreacht Naomh Colm Cille, ina mbeidh radhairc ar láithreacha a bhaineann le Colm Cille in Éirinn agus in Albain, agus agallaimh leis an staraí Brian Lacey.

 

Tionóladh roinnt imeachtaí mar chuid de Cholmcille 1500 i Meitheamh, lena n-áirítear:

 

  • Comhdháil Mheiriceánach 2021 le haghaidh an Léinn Éireannaigh (ACIS), a tionóladh an 2-5 Meitheamh 2021, ó champas Mhig Aoidh de chuid Ollscoil Uladh. I measc na n-imeachtaí a craoladh beo don phobal bhí spreagaitheasc Of Heritage, Home and Healing le Micheál D. Ó hUiginn, Uachtarán na hÉireann, a phléigh tábhacht Naomh Colm Cille agus a oidhreacht.

 

  • Bhí A discussion on An Cathach, an lámhscríbhinn is sine in Éirinn, ar scríobh Colm Cille í, a deirtear, ar siúl ar an 2 Meitheamh. I measc rannpháirtithe an phainéil bhí an tOllamh Pádraig Ó Macháin, Ollscoil na hÉireann Corcaigh, an Dr Marie O’Brien, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath agus an tOllamh Ruairí Ó hUiginn, Maigh Nuad.

 

  • Adomnán, Adhamhnán, Eunan: Seoladh Life and afterlife of a Donegal Saint leis an Dr Brian Lacey Dé hAoine an 4 Meitheamh. Comharba le Colm Cille mar Ab Í ab ea Naomh Adhamhnán agus ba phearsa tábhachtach é san eaglais sa mheánaois san Eoraip. Ag an seoladh rinne painéal de dhaoine mór le rá plé, ar a raibh an tOllamh Nollaig Ó Muraíle agus an tOllamh Máirín Ní Dhonnchadha.

 

 

  • I measc na n-imeachtaí i nDoire bhí Glóir-Réim Cholm Cille dar teideal Columba: a Triptych ag Teampall Naomh Agaistín, Eaglais na hÉireann. Bhí trí chuid ann, ag insint na scéalta faoi thaibhreamh a mháthar, an cath a thosaigh a dhaoine muinteartha thar a cheann agus a aithreachas sa deireadh.

 

Tá an méid seo a leanas i measc réimse leathan d’imeachtaí atá beartaithe don chuid eile de 2021:

 

 

  • Tá taispeántas Colmcille - Man and Myths ar siúl i Músaem an Túir i nDoire go dtí Meán Fómhair, ansin bogfaidh sé go Músaem Chontae Dhún na nGall. Is comhthaispeántas é seo idir Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin agus Comhairle Contae Dhún na nGall.

 

  • Beidh sraith thábhachtach léachtaí ar líne ann, i nGaeilge agus i mBéarla, arna heagrú ag Acadamh Ríoga na hÉireann Colmcille 1500: Texts and Tradition. Tosóidh siad seo le linn Sheachtain na hOidhreachta ar an 25 Lúnasa 2021.

 

 

Bí linn ar na meáin shóisialta trí na haischlibeanna #Colmcille1500 agus #Colmcille agus déan nasc le pobal ilghnéitheach Cholmcille ar líne. Lean sinn ar Instagram @Colmcille agus tabhair ordóg do @Colmcille1500 chun an scéal is déanaí a fháil ar ár nuacht go léir.

 

Tá gach eolas maidir le himeachtaí a bheidh á reáchtáil in Éirinn agus Albain ar fáil ag https://colmcille.net/colmcille-1500-events/

 

Tá tuilleadh eolais faoi chomhpháirtíocht Cholmcille 1500 ar fáil ag www.colmcille.net

             

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175     Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

06 Bea
2021
Nuacht, Preasráitis

Regina Uí Chollatáin ceaptha mar Chathaoirleach ar Fhoras na Gaeilge

Ceapadh an tOllamh Regina Uí Chollatáin mar Chathaoirleach ar Fhoras na Gaeilge ag cruinniú earnála iompair den Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas (CATT) ar an 5 Bealtaine. Is as Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall, ó dhúchas do Regina Uí Chollatáin. Is ollamh le Nua-Ghaeilge í agus is í ceann Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ó 2015 i leith.

Ceapadh Freda Nic Giolla Chatháin mar chomhalta ar bhord Fhoras na Gaeilge ag an gcruinniú céanna, a fhágann go bhfuil gach ceann de na sé áit déag ar an mbord líonta. Anuas ar na ceapacháin, thug CATT faomhadh do Phlean Corparáideach 2021-2022 agus Plean Gnó 2021 Fhoras na Gaeilge.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá lúcháir orm fáilte a chur roimh Regina Uí Chollatáin mar Chathaoirleach Fhoras na Gaeilge, agus ar ndóigh roimh Freda Nic Giolla Chatháin. Den chéad uair le tamall fada tá bord iomlán againn anois. Tá an-saineolas ar an Ghaeilge ag an Chathaoirleach nua, rud a chuideoidh go mór léi tuigbheáil a fháil go gasta ar chúraimí Fhoras na Gaeilge, agus ar ndóigh, tá taithí aici ar bheith ag plé le Foras na Gaeilge ar feadh na mblianta maidir leis na meáin agus maidir leis an chur chuige comhpháirtíochta leis na sé cheanneagraíocht.”

Dúirt Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Regina Uí Chollatáin, “Táim ag súil go mór le bheith ag obair le Foras na Gaeilge sa ról seo agus is pribhléid mhór í dom an deis seo a fháil. Tá neart tograí agus féidearthachtaí spreagúla ar siúl i measc phobal na Gaeilge faoi láthair agus is mór agam a bheith páirteach san obair seo.”

Críoch

 

Nóta don eagarthóir

Faoi Regina Uí Chollatáin

Is iad athbheochan, iriseoireacht agus na meáin Ghaeilge, agus an cultúr cló, príomhréimsí taighde Regina Uí Chollatáin, agus tá cuid mhaith foilsithe aici in irisí acadúla agus cultúrtha in Éirinn agus go hidirnáisiúnta. Is é An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae 1899-1932 (2004) a céad leabhar. Saothrú na Gaeilge scríofa i suímh uirbeacha na hÉireann 1700-1850 (comheag. le Liam Mac Mathúna 2017) agus Litríocht na Gaeilge ar fud an Domhain (comheag. 2015) an dá leabhar is déanaí dá cuid.

Bhunaigh Regina MA Scríobh agus Cumarsáid (a bhfuil sí ina stiúrthóir air ó 2006 go nuige seo) sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus Lárionad de Bhaldraithe do Léann na Gaeilge (ina stiúrthóir air 2008-18) san ollscoil chéanna. Is ball í de Ghrúpa Stiúrtha an Ionaid Náisiúnta Barr Feabhais mar chuid de thogra an rialtais d’ardscileanna teanga (2013 ar aghaidh). Bronnadh ollúnacht chuairte shinsearach uirthi ó Fhondúireacht Ollscoileanna Éireann Cheanada 2012-13 agus bronnadh Comhaltacht Nicholas O’Donnell, Ollscoil Melbourne, uirthi ó Eanáir go Feabhra 2019.

Ba í an chéad chathaoirleach í ar an bhFóram uile-oileánda Forbartha Teanga (2014-17) agus bhí sí ina ball den Fhóram uile-oileánda Comhpháirtíochta Teanga (2014-17). Is ball í de Choiste Léann na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach in Acadamh Ríoga na hÉireann; de Chomhairle Náisiúnta Bhéaloideas Éireann agus de bhord acadúil comhairleach Mhúsaem Litríochta na hÉireann, MoLI. Ó 2008 is ball bunaidh í d’Fhóram Nuachtáin agus Thréimhseacháin na hÉireann, agus ba í an cathaoirleach í idir 2016 agus 2019. Ba í an chéad chathaoirleach í ar Ghradaim Bhunchéime na hÉireann do phainéal na Gaeilge agus an Léinn Cheiltigh (2008-11), agus ba bhall í de chéad bhord stáit TG4 (2007-12).

Is painéalaí rialta í ar chláir litríochta agus cúrsaí reatha, agus ar chláir faisnéise ar TG4, RTÉ Raidió na Gaeltachta, RTÉ agus BBC.

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.