Nuacht

06 Bea
2021
Nuacht, Preasráitis

Regina Uí Chollatáin ceaptha mar Chathaoirleach ar Fhoras na Gaeilge

Ceapadh an tOllamh Regina Uí Chollatáin mar Chathaoirleach ar Fhoras na Gaeilge ag cruinniú earnála iompair den Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas (CATT) ar an 5 Bealtaine. Is as Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall, ó dhúchas do Regina Uí Chollatáin. Is ollamh le Nua-Ghaeilge í agus is í ceann Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ó 2015 i leith.

Ceapadh Freda Nic Giolla Chatháin mar chomhalta ar bhord Fhoras na Gaeilge ag an gcruinniú céanna, a fhágann go bhfuil gach ceann de na sé áit déag ar an mbord líonta. Anuas ar na ceapacháin, thug CATT faomhadh do Phlean Corparáideach 2021-2022 agus Plean Gnó 2021 Fhoras na Gaeilge.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá lúcháir orm fáilte a chur roimh Regina Uí Chollatáin mar Chathaoirleach Fhoras na Gaeilge, agus ar ndóigh roimh Freda Nic Giolla Chatháin. Den chéad uair le tamall fada tá bord iomlán againn anois. Tá an-saineolas ar an Ghaeilge ag an Chathaoirleach nua, rud a chuideoidh go mór léi tuigbheáil a fháil go gasta ar chúraimí Fhoras na Gaeilge, agus ar ndóigh, tá taithí aici ar bheith ag plé le Foras na Gaeilge ar feadh na mblianta maidir leis na meáin agus maidir leis an chur chuige comhpháirtíochta leis na sé cheanneagraíocht.”

Dúirt Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Regina Uí Chollatáin, “Táim ag súil go mór le bheith ag obair le Foras na Gaeilge sa ról seo agus is pribhléid mhór í dom an deis seo a fháil. Tá neart tograí agus féidearthachtaí spreagúla ar siúl i measc phobal na Gaeilge faoi láthair agus is mór agam a bheith páirteach san obair seo.”

Críoch

 

Nóta don eagarthóir

Faoi Regina Uí Chollatáin

Is iad athbheochan, iriseoireacht agus na meáin Ghaeilge, agus an cultúr cló, príomhréimsí taighde Regina Uí Chollatáin, agus tá cuid mhaith foilsithe aici in irisí acadúla agus cultúrtha in Éirinn agus go hidirnáisiúnta. Is é An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae 1899-1932 (2004) a céad leabhar. Saothrú na Gaeilge scríofa i suímh uirbeacha na hÉireann 1700-1850 (comheag. le Liam Mac Mathúna 2017) agus Litríocht na Gaeilge ar fud an Domhain (comheag. 2015) an dá leabhar is déanaí dá cuid.

Bhunaigh Regina MA Scríobh agus Cumarsáid (a bhfuil sí ina stiúrthóir air ó 2006 go nuige seo) sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus Lárionad de Bhaldraithe do Léann na Gaeilge (ina stiúrthóir air 2008-18) san ollscoil chéanna. Is ball í de Ghrúpa Stiúrtha an Ionaid Náisiúnta Barr Feabhais mar chuid de thogra an rialtais d’ardscileanna teanga (2013 ar aghaidh). Bronnadh ollúnacht chuairte shinsearach uirthi ó Fhondúireacht Ollscoileanna Éireann Cheanada 2012-13 agus bronnadh Comhaltacht Nicholas O’Donnell, Ollscoil Melbourne, uirthi ó Eanáir go Feabhra 2019.

Ba í an chéad chathaoirleach í ar an bhFóram uile-oileánda Forbartha Teanga (2014-17) agus bhí sí ina ball den Fhóram uile-oileánda Comhpháirtíochta Teanga (2014-17). Is ball í de Choiste Léann na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach in Acadamh Ríoga na hÉireann; de Chomhairle Náisiúnta Bhéaloideas Éireann agus de bhord acadúil comhairleach Mhúsaem Litríochta na hÉireann, MoLI. Ó 2008 is ball bunaidh í d’Fhóram Nuachtáin agus Thréimhseacháin na hÉireann, agus ba í an cathaoirleach í idir 2016 agus 2019. Ba í an chéad chathaoirleach í ar Ghradaim Bhunchéime na hÉireann do phainéal na Gaeilge agus an Léinn Cheiltigh (2008-11), agus ba bhall í de chéad bhord stáit TG4 (2007-12).

Is painéalaí rialta í ar chláir litríochta agus cúrsaí reatha, agus ar chláir faisnéise ar TG4, RTÉ Raidió na Gaeltachta, RTÉ agus BBC.

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

30 Aib
2021
Nuacht

Seoladh Léann Teanga: An Reiviú de chuid mhic léinn MA an Acadaimh

Foilseofar an naoú heagrán den iris phiarmheasúnaithe Léann Teanga: An Reiviú ar líne ag 1:00 i.n. Déardaoin, an Bealtaine 2021 ag an seoladh idirlín seo a leanas: https://leannteangaanreiviu.com/ I gcomhthéacs na srianta sláinte atá i bhfeidhm go leanúnach, ní bheidh seoladh ar siúl ar láthair na hOllscoile mar ba nós roimhe seo, ach beidh an iris féin ar fáil in éindí le físeán ina gcuirfidh an fhoireann eagarthóireachta an iris i láthair.

Foilsítear An Reiviú mar chuid den chúrsa MA sa Léann Teanga le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Baineann an iris leis na réimsí éagsúla teanga seo a leanas: an t-aistriúchán, an tsochtheangeolaíocht, an teangeolaíocht, teagasc teangacha, pleanáil teanga, dúchas agus cúrsaí cumarsáide.  Tá cúram á dhéanamh de chúrsaí léirmheastóireachta chomh maith agus cúig léirmheas atá san eagrán seo den Reiviú.

Is foilseachán bliantúil é seo a thugann ardán don dioscúrsa teanga in Éirinn agus thar lear. Creideann foireann eagarthóireachta na hirise go bhfuil An Reiviú ina acmhainn luachmhar do lucht acadúil na Gaeilge agus dóibh siúd ar spéis leo cúrsaí teanga. Bíonn léirmheasanna agus ailt san áireamh san iris a scríobh idir mhic léinn ollscoile agus lucht léinn na hearnála.

Tuilleadh eolais ar fáil ach r-phost a sheoladh chuig:  reiviuleannteanga@oegaillimh.ie.

 

Stádas: Choose Status

30 Aib
2021
Nuacht, Preasráitis

Luach beagnach €500,000 de dheontais ceadaithe agus Naíscoil nua le bunú in Oirthear Bhéal Feirste

Thug bord Fhoras na Gaeilge faomhadh do líon suntasach deontas ag cruinniú a reáchtáladh ar an 23 Aibreán.

Áirítear na deontais seo a leanas ina measc:

• Ceadaíodh luach €64,970 de dheontais d’fhéilte a bheidh á reáchtáil idir Meitheamh go Nollaig 2021 trí Scéim na bhFéilte 2021 (Glaoch 2). Beidh Féile Charn Tóchair, Féile Thraidphicnic 2021, Féile Inis Oírr agus Féile Liteartha Chorca Dhuibhne i measc na bhféilte a bheidh á reáchtáil sa dara leath de 2021. Tacóidh Foras na Gaeilge le seacht bhféile agus daichead ar fud an oileáin tríd an dá ghlaoch den scéim seo le linn 2021.

• Ceadaíodh luach €209,126 de dheontais faoi Scéim na gCompántas Drámaíochta Proifisiúnta agus Amaitéarach 2021. Tá Aisling Ghéar, Fíbín Teo., High Rock Productions, Graffiti Theatre Company i measc na gcompántas ar ceadaíodh maoiniú dóibh.

• Ceadaíodh luach €141,309 de dheontais faoi Scéim na gCampaí Samhraidh do chúig champa agus seasca ar fud an oileáin.

Faoin gCiste Infheistíochta do Bhunú Soláthair Réamhscolaíochta agus Cúram Leanaí 2021, tá deontas dar luach £73,000 á chur ar fáil do Naíscoil na Seolta (Turas), atá faoi chúram Misean Oirthear Bhéal Feirste, don tréimhse Meitheamh 2021 - Meitheamh 2023.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Dul chun cinn suntasach bunú na naíscoile seo in oirthear Bhéal Feirste, agus toradh iontach ar an obair forbartha atá déanta ag Linda Ervine agus a cuid comhghleacaithe sa cheantar ó thosaigh Foras na Gaeilge ag tacú le Turas in 2012. Is beag a shíl duine ar bith againn deich mbliana ó shin go mbeadh naíscoil lán-Ghaeilge mar thoradh ar na hiarrachtaí sin an Ghaeilge a athshealbhú don phobal aontachtach in oirthear Bhéal Feirste.”

Gabhadh buíochas le hÉamonn Ó hArgáin, Stiúrthóir Seirbhísí Forbartha, as a sheirbhís bliain agus daichead le Foras na Gaeilge agus le Bord na Gaeilge roimhe sin agus guíodh gach rath air agus é ag dul ar luathscor inniu.

Críoch

Tuilleadh eolais:
Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge
Teil: 0035387 673 6175 Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

22 Aib
2021
Nuacht, Preasráitis

Séala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí bronnta ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD

Stádas: Choose Status

31 Már
2021
Nuacht, Preasráitis

Foras na Gaeilge ag fáiltiú roimh iarratais don Chiste Tionscadal

Tá Foras na Gaeilge ag fáiltiú roimh iarratais don Chiste Tionscadal. Tá sé mar aidhm ag an gciste, a bunaíodh in 2020, tacú le réimsí oibre agus tionscadail nach dtiteann faoi ghnáthréimsí scéimeanna Fhoras na Gaeilge.

Beidh deontais dar luach idir €1,000/£900 agus €12,000/£10,800 á gcur ar fáil d’eagraíochtaí ar fud fad an oileáin agus fáilteofar go háirithe roimh iarratais a chuireann an Ghaeilge chun cinn ar bhealaí nuálacha, chomh maith le coincheapa agus tionscadail a rachaidh chun leasa do phobal na Gaeilge. Anuas air sin beidh deis ag comhlachtaí agus ag trádálaithe aonair iarratais a dhéanamh ar an gciste in 2021. Cé nach raibh an deis sin ann roimhe seo, aithníodh go raibh luach agus fiúntas leis na léirithe spéise a fuarthas agus rinneadh athbhreithniú ar chritéir an chiste.

I measc na ndeontas a ceadaíodh in 2020 rinneadh maoiniú ar scannán Gaeilge leis an Project Arts Centre, tionscadal comórtha ar Thomás Ó Máille le hOllscoil na hÉireann Gaillimh, tionscadal turasaóireachta i gCeantar an Chéide in Ard Mhacha, maoiniú ar Chaifé na gCrom i mBéal Feirste agus ar bheochaintí siamsúla agus oideachasúla do dhaoine óga.

Dúirt Leas-Phríomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Edel Ní Chorráin, “Bhí an-éileamh ar an Chiste Tionscadal nuair a fógraíodh é den chéad uair in 2020 agus bhí áthas orainn tacú le tionscadail chomhaimseartha agus nuálacha nuair a bhí eagraíochtaí ag dul i ngleic le srianta Covid-19. Ba léir ó éagsúlacht na dtionscadal agus na n-iarratas anuraidh go bhfuil smaointe an-chruthaitheach i measc an phobail faoi bhealaí le húsáid na Gaeilge a chur chun cinn, agus gur fhreastail an ciste seo ar réimse leathan spéiseanna agus táim cinnte go mbeidh an-éileamh arís air i mbliana”.

Stádas: Choose Status

26 Már
2021
Nuacht

Oifigeach Cléireachais (Painéal)

Tá painéal á chur le chéile as a líonfar folúntais bhuana as seo go ceann bliana ach acmhainn a bheith ann chuige sin. Na hoifigí atá san áireamh ná Sráid Amiens, Baile Átha Cliath, Dún Seachlainn, Co. na Mí agus Ráth Chairn, Co. na Mí.

Foirm Iarratais & Leabhrán Eolais

Eolas d'Iarrthóirí OCSSC 0321

Foirm Iarratais OCSSC 0321

T: (00353) (01) 639 8412

R: poist@forasnagaeilge.ie.

SPRIOCDHÁTA

Caithfear cóip PDF/JPG de d’fhoirm iarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ríomhphost roimh 12 meán lae, Dé Céadaoin, 14 Aibreán 2021 chuig: poist@forasnagaeilge.ie.

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.

Stádas: Choose Status

25 Már
2021
Nuacht

Cogar mogar – víreas na mífhaisnéise in Éirinn

Tá ócáid eagraithe ag Tuiscint ar na Meáin, Éire, i dteannta le Raidió na Gaeltachta mar chuid den fheachtas Bíodh Tuiscint Agat ar na Meáin. Is féidir cur síos na heagraíochta ar an ócáid a léamh thíos.

Bliain ó shin, nuair a tháinig an COVID-19 i réim ar fud an domhain, thagair an Dr Mike Ryan, Ceannasaí Chlár Éigeandála Sláinte an WHO, don bhaol a bhain le drochráig de víreas eile – an mhífhaisnéis nó an t-eolas míchruinn. ‘Infodemic’, nó faisdéim, a thug sé air.

Ó shin i leith forbraíodh roinnt vacsaíní in aghaidh an COVID-19, ach faraor níl aon vacsaín in aghaidh na mífhaisnéise againn.

Sa seimineár gréasáin seo, a chraolfar chomh maith ar An tSeachtain le Máirín Ní Ghadhra, déanfaidh Máirín Ní Ghadhra cathaoirleacht ar dhíospóireacht ina bpléifear go leor ábhar a bhaineann leis an tionchar a bhíonn ag an eolas míchruinn a chuirtear i láthair an phobail gach lá orainn.

Pléifear na dúshláin a bhíonn le sárú againn go léir lena chinntiú go gcloímid leis an gcomhairle ‘Stop, Smaoinigh agus Seiceáil’ agus lena chinntiú go mbíonn an t-eolas a léimid, a chloisimid agus fheicimid cruinn agus iontaofa.

Ar an gclár le Máirín Ní Ghadhra beidh Póilín Ní Chiaráin (iriseoir), Eoghan Ó Neachtain (Stiúrthóir Ghnóthaí Poiblí Heneghan), an tOllamh Cathal Seoighe (OÉ, Gaillimh) agus an Dr Mairéad Nic Giolla Mhíchíl (DCU).

Beidh an seimineár gréasáin agus taifeadadh an chláir raidió ar siúl ar an 1 Aibreán ag 3.00pm agus craolfar an díospóireacht ar Raidió na Gaeltachta Domhnach Cásca, an 4 Aibreán ag 10.00am.

Cláraigh anois chun d'áit a dheimhniú. Tá an ócáid seo ar oscailt don phobal. Scaip an scéal le bhur dtoil.

Stádas: Choose Status

16 Aib
2021
Nuacht, An Ciste Tionscadal

An Ciste Tionscadal

Cuireann Foras na Gaeilge fáilte roimh eagraíochtaí ar mian leo iarratas a dhéanamh ar an gCiste Tionscadal. Is ciste é seo atá dírithe ar réimsí oibre agus tionscadail nach bhfuil clúdaithe faoi scéimeanna Fhoras na Gaeilge agus tá idir €1,000/£900 agus €12,000/£10,800 ar fáil mar dheontas.

Fáilteofar roimh iarratais a léiríonn:.

1. go bhfuil cur chun cinn, cothú agus buanú na Gaeilge mar phríomhaidhm den tionscadal a bhfuil deontas á lorg ina leith.

2. go bhfuil an tionscadal ag teacht le tosaíochtaí agus le straitéis Fhoras na Gaeilge.

3. go bhfuil gá leis an tionscadal agus go bhfuil luach airgid le fáil ag Foras na Gaeilge agus pobal na Gaeilge.

Léigh níos mó

Fáilteofar roimh thionscadail mar iad seo a leanas:

1. Tionscadail nuálacha a bheadh de leas earnáil na Gaeilge nó phobal na Gaeilge.

2. Forbairt coincheapa nua a bheadh de leas earnáil na Gaeilge nó phobal na Gaeilge.

3. Tionscadail a mbeadh tionchar leathan acu ar earnáil na Gaeilge nó ar phobal na Gaeilge.

4. Tionscadail a chinntíonn cur chun cinn, cothú agus buanú na Gaeilge.

Sprioc d’iarratais.

Is gá an fhoirm iarratais agus na cáipéisí tacaíochta a chur ar ríomhphost chuig ciste@forasnagaeilge.ie roimh an 16 Aibreán 2021, 5.00pm.

An Ciste Tionsacadal_Foirm Iarratais

Seicliosta cumhdaigh ó dheas

Seicliosta cumhdaigh ó thuaidh

Fiosruithe agus iarratais
Má tá ceist agat faoin gCiste Tionscadal, is féidir ríomhphost a chur chuig ciste@forasnagaeilge.ie roimh an spriocdháta.

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

18 Már
2021
Nuacht, Preasráitis

Preasráiteas: Siompóisiam Foclóireachta - Foclóireacht na Gaeilge agus Pobal na Gaeilge: cá bhfuil ár dtriall?

 

 

 

Anois agus tionscadal an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge i gcrích, tá Foras na Gaeilge ag iarraidh riachtanais phobal na Gaeilge i leith na foclóireachta Gaeilge a iniúchadh agus a fhiosrú. Sa siompóisiam seo, beidh painéal cainteoirí ag déanamh plé ar a dtaithí féin le foclóirí i réimsí ar leith i saol na Gaeilge. Beidh seisiún plé agus ceisteanna ag an deireadh ina dtabharfar deis don lucht féachana ceisteanna a chur faoi bhráid na gcainteoirí.

Ar Zoom agus ar YouTube a reáchtálfar an siompóisiam. Ní gá do dhaoine clárú agus ní bheidh aon táille iontrála i gceist.

Áit: https://zoom.us/j/97851771692

Áit: https://zoom.us/j/97851771692

Dáta: Dé Sathairn 27 Márta 2021

Am: 10:00-12:15

Eolas: www.forasnagaeilge.ie/siompoisiam

 

Am Mír Ainm
10:00 – 10:10 Fáilte Áine Ní Chiaráin (Cathaoirleach)
10:10 – 10:25 Na meáin Máirín Ní Ghadhra
10:25 – 10:40 An t-oideachas 3ú leibhéal Dónall Ó Braonáin
10:40 – 10:55 Pobal na Gaeltachta agus an t-oideachas Gaeltachta Máire Ní Fhinneadha
10:55 – 11:15 Sos
11:15 – 11:30 Tógáil clainne le Gaeilge Sorcha Ní Mhonacháin
11:30 – 11:45 An Gaeloideachas Dónal Ó hAiniféin
11:45 – 12:15 Plé agus Ceisteanna Áine Ní Chiaráin, an painéal, Pádraig Ó Mianáin

 

I measc na bpointí plé a mbeifear ag tabhairt aghaidh orthu sa siompóisiam beidh:

  • Tábhacht agus ról na bhfoclóirí nó a n-easpa sna réimsí thuasluaite
  • An ról atá ag foclóir aonteangach Gaeilge versus an ról atá ag foclóir dátheangach Gaeilge-Béarla

Teagmháil: chun agallaimh a eagrú nó chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le

Cormac Breathnach, Foras na Gaeilge

CBreathnach@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

12 Már
2021
Nuacht

Oifigeach Cléireachais

 

 

 

 

Tagairt: OCCM/0221

Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, i mBaile Átha Cliath.

Foirm Iarratais & Leabhrán Eolais

Foirm Iarratais OCCM 0221.doc

Leabhrán Eolais OCCM 0221

T: (00353) (01) 639 8412

R: poist@forasnagaeilge.ie

Spriocdháta

Caithfear cóip PDF/JPG den fhoirm iarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ríomhphost roimh 12 meán lae, Dé Céadaoin, 31 Márta 2021 chuig: poist@forasnagaeilge.ie.

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.