Nuacht

19 Már
2020
Nuacht, Preasráitis

Preaseisiúint: Socruithe oibre Fhoras na Gaeilge maidir le Covid-19

I láthair na huaire, agus pobal na hÉireann uile ag dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann le COVID-19, beidh sé tábhachtach go n-oibreoidh comhlachtaí de gach uile chineál i gcomhar le chéile le hiarmhairtí leathadh an víris a mhaolú.

Leis na contúirtí a bhaineann le leathadh an víris a mhaolú dár mbaill foirne, dár gcomhghleacaithe in eagraíochtaí eile, agus don phobal, lena sláinte agus slándáil a chosaint, tá socruithe ar leith curtha i bhfeidhm ag Foras na Gaeilge inniu sna cúig oifig.

Le treoir an dá rialtas a chur i bhfeidhm, agus go dtí go mbeidh deireadh leis an éigeandáil a bhaineann le Covid-19, beidh bunús na foirne ábalta a bheith ag obair sa bhaile. Cé nach mbeidh an fhoireann i láthair sna hoifigí éagsúla, beidh obair Fhoras na Gaeilge, a oiread agus is féidir, ag leanúint ar aghaidh mar is gnáth.

Beidh cruinnithe oibre i measc na foirne, agus idir foireann Fhoras na Gaeilge agus páirtithe eile, á n-eagrú trí shocruithe físchomhdhála agus gutháin, agus tá socruithe curtha i bhfeidhm againn, de réir mar atá iarrtha ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus an Roinn Pobal, lena chinntiú go mbeidh eagraíochtaí ag fáil a gcuid maoinithe go luath le tacú leo idir seo agus deireadh na Bealtaine.

Beidh Bord Fhoras na Gaeilge ag leanúint lena gcuid oibre chomh maith, ag tacú leis an bhfoireann, agus ag treorú na heagraíochta, trí shocruithe teicneolaíochta dá gcuid cruinnithe.

Arsa an Príomhfheidhmeannach Seán Ó Coinn, agus é ag tagairt do na socruithe éigeandála inniu, “Ar ndóigh, agus muid ag plé mar shochaí thuaidh agus theas le ceann de na dúshláin is déine ar thug muid riamh aghaidh air, tá sé de dhualgas orainn uilig, inár réimsí éagsúla oibre agus saoil, tacú lenár bpobail, lenár bpairtithe leasmhara agus le chéile. Beidh foireann Fhoras na Gaeilge i dteagmháil leis na heagraíochtaí éagsúla a bhíonn ag brath orainn maidir le maoiniú, treoir agus comhairle le linn na seachtainí atá amach romhainn, lena chinntiú gur féidir leosan tacú leis an phobal, trí shocruithe teicneolaíochta, ar líne agus ar bhealaí cruthaitheacha agus nuálaíocha eile. Trí sin a dheánamh, tá súil againn gur féidir linne ár gcion-na féin a dhéanamh le cuidiú le pobal na hÉireann, thuaidh agus theas, agus le pobal na Gaeilge in Éirinn agus thar lear, fanacht i dteagmháil le chéile, agus a bheith ag tacú le chéile.”

Beidh na socruithe céanna teagmhála i bhfeidhm agus daoine ag iarraidh dul i dteagmháil le Foras na Gaeilge, agus beidh eolas breise á chur ar an suíomh gréasáin ar bhonn rialta.

Críoch

Tuilleadh eolais

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

 

Stádas: Choose Status

30 Már
2020
Nuacht

Nuashonruithe ó Fhoras na Gaeilge maidir leis an gCoróinvíreas (Covid-19)

Tá sé mar thosaíocht ag Foras na Gaeilge a chinntiú go bhfuil na céimeanna cuí glactha le baill foirne agus an pobal a chosaint ó Chovid-19. Tá an treoir is déanaí ón dá dhlínse thuaidh agus theas á leanúint ag Foras na Gaeilge ar bhonn leanúnach.

Tá monatóireacht laethúil á déanamh againn ar an gceist agus ar na himpleachtaí do ghnó Fhoras na Gaeilge. Leanfaidh Foras na Gaeilge an cleachtas is fearr agus treoir ó na ranna sláinte mar a thagann eolas nua chun cinn.

Go dtí seo, tá na céimeanna seo a leanas glactha ag Foras na Gaeilge le dul i ngleic le Covid-19:

  • Tá an spriocdháta do Scéim na nImeachtaí Óige 2020-21 curtha siar go dtí Luan an 27 Aibreán agus de bhabhta 1 de Scéim Deontas Cholmcille 2020 go dtí an Luan an 20 Aibreán. Tá an chéim seo glactha leis an líon cuairteoirí ar na hoifigí a laghdú agus le sláinte na foirne agus an phobail a chosaint.  Tá gach eolas faoi na scéimeanna ar fáil anseo.
  • Polasaí curtha i bhfeidhm maidir le fostaithe Fhoras na Gaeilge a bheith ag obair ó chian le líon na bhfostaithe ar an láthair oibre a laghdú
  • Leas á bhaint as trealamh físchomhdhála le cruinnithe a reáchtáil agus teagmháil duine le duine á teorannú
  • Teagmháil fhisiciúil á teorannú inár n-oifigí
  • Treoir faoin gcleachtas is fearr maidir le ní lámh agus glóthach alcóil á roinnt go feiceálach in oifigí Fhoras na Gaeilge

Faoi láthair, tá oifigí Fhoras na Gaeilge dúnta. Tá foireann Fhoras na Gaeilge cumasaithe le bheith ag obair ó chian agus táimid ar fáil ar ríomhphost nó ar an nguthán. Anuas air sin, is féidir teagmháil a dhéanamh linn mar is gnáth ag eolas@forasnagaeilge.ie nó ar uimhreacha gutháin ár n-oifigí éagsúla ag bun an leathanaigh.

Fógrófar aon athruithe ar shocruithe oibre agus leanúnachais Fhoras na Gaeilge ar an suíomh seo má thagann aon athrú i bhfeidhm sa tréimhse amach romhainn.  

Is féidir an t-eolas is déanaí maidir le Covid-19 a fháil ó Rialtas na hÉireann anseo agus ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte anseo agus ar an bpóstaer thíos. 

COVID-19 A3 Public Information Poster Irish

Stádas: Choose Status

03 Fea
2020
Nuacht, Preasráitis

Léiríonn buaicphointí 2019 éileamh níos mó ná riamh ar shuíomhanna foclóireachta Fhoras na Gaeilge

Tá lúcháir ar Fhoras na Gaeilge staitisticí maidir le buaicphointí 2019 a fhoilsiú inniu. Léiríonn na staitisticí cuid den tacaíocht a cuireadh ar fáil do réimse leathan earnálacha lena n-áirítear forbairtí ag leibhéal an phobail, foilsitheoireacht, gnó, na healaíona, agus óige.

Léiríonn anailís ar shuíomhanna foclóireachta Fhoras na Gaeilge gur thug níos mó cuairteoirí ná riamh cuairt ar na suíomhanna le 2.1m úsáideoir ag foclóir.ie (ardú 12% ar 2018) agus 1.8m úsáideoir ag teanglann.ie (ardú 29% ar 2018).

Ag labhairt faoi obair na bliana, dúirt príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Léiríonn an fás atá ag teacht go bliantúil ar úsáid foclóir.ie agus teanglann.ie an t-éileamh atá ar na suíomhanna sin i measc an phobail agus a thábhachtaí atá ár n-obair foclóireachta don phobal. Faoi láthair, táimid ag ullmhú do chéim stairiúil i gcur chun cinn na Gaeilge sa stát - is é sin foclóir ar líne a chur ar fáil mar leabhar. Táimid ag súil le bliain fhorásach in 2020 agus muid ag tacú leis an rialtas ó thuaidh Oifig an Choimisinéara a bhunú agus Straitéis don Ghaeilge a fhorbairt agus a chur chun cinn. Bunaithe ar aiseolas ón phobal beidh ár dTreo Straitéiseach 2021-2025 le foilsiú, agus lena dhéanamh níos éasca don phobal iarratas a dhéanamh, beidh ár gcóras iarratas ar dheontais a thabhairt ar líne den chéad uair. Beidh maoiniú á chur ar fáil againn d’Oireachtas na Gaeilge a bheidh á eagrú i mbliana i nGaillimh mar chuid de Ghaillimh 2020.”

“Chuir Foras na Gaeilge €4.6m ar fáil do na sé cheanneagraíocht Ghaeilge le tacú le forbairt na teanga ag leibhéal an phobail ar fud na tíre. As an mhaoiniú sin tá scéimeanna iontacha á bhforbairt – Gaelbhratach, Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, agus réimse leathan gníomhaíochtaí do dhaoine óga,” arsa Seán Ó Coinn, príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge.

Anuas ar bhuaicphointí 2019, tá áthas ar Fhoras na Gaeilge a fhógairt gur cheadaigh bord Fhoras na Gaeilge deontais dar luach €94,584 d’fhéilte trí Scéim na bhFeilte ag an gcéad chruinniú in 2020. I measc na bhféilte a thabharfaidh ardán náisiúnta agus idirnáisiúnta do na healaíona in 2020 beidh Féile na Mí, Féile na Bealtaine (Ciarraí), Scoil Samhraidh Mhic Reachtain (Béal Feirste) agus Cúirt 2020 - Féile Litríochta Idirnáisiúnta (Gaillimh).

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175   Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

20 Ean
2020
Nuacht

Comhbhrón

Déanann Bord agus Foireann Fhoras na Gaeilge comhbhrón ó chroí le muintir Joe Steve Ó Neachtain a bhásaigh inné. Suaimhneas síoraí lena anam uasal. https://rip.ie/death-notice/joe-steve-%C3%93-neachtain-spiddal-galway/411033

Stádas: Choose Status

16 Ean
2020
Nuacht

Glao ar iontrálacha – an Gradam Margaíocht le Gaeilge

 

Tá na Gradaim Mhargaíochta Uile-Éireann, atá á reachtáil ag an Institiúid Mhargaíochta, ag ceiliúradh ceithre bliana déag ar an bhfód i mbliana. Tá siad ag glacadh le hiontrálacha faoi láthair agus is é an dáta deiridh Déardaoin an 6 Feabhra 2020.

Faoi láthair táimid ag lorg iontrálacha don ghradam Margaíocht le Gaeilge, atá urraithe ag Foras na Gaeilge, an eagraíocht uile-Éireann a thacaíonn lenár dteanga náisiúnta agus a chuireann í chun cinn.

An Gradam Margaíocht le Gaeilge

Tá an t-idirdhealú ríthábhachtach sa mhargaíocht, agus is bealach an-láidir é úsáid na Gaeilge mar chuid den mhargaíocht le seasamh amach ón slua. Bíonn a lán comhlachtaí Éireannacha ag lorg bealaí le béim a chur ar a ndúchas agus ar luachanna a mbranda. Tá na moltóirí ag lorg samplaí de ghnólachtaí a bhain leas as an bhféidearthacht mhargaíochta a bhaineann leis an nGaeilge agus leis an dátheangachas, agus a d’úsáid seo le tacú le brandáil agus le suí a aimsiú sa mhargadh. Féadfaidh iontrálaithe a bheith ag úsáid na Gaeilge le custaiméirí nua a mhealladh, le cur le dílseacht custaiméirí, dea-thoil a fháil, buntáiste margaíochta a bhreith ar iomaitheoirí, nó a n-iarrachtaí maidir le caidreamh poiblí a fheabhsú.

 

Tuilleadh eolais ar fáil ag www.aimawards.ie nó is féidir teagmháil a dhéanamh le hAisling Ní Fhearraigh ag anifhearraigh@forasnagaeilge.ie.

Stádas: Choose Status

02 Ean
2020
Nuacht

Cuireadh ar Léirithe Spéise

Clárú mar Phríomheagraíocht d’Earnáil na Meán Gaeilge Scríofa

Is mian le Foras na Gaeilge léirithe spéise a lorg maidir le heagraíochtaí a chur ar liosta cláraithe de phríomheagraíochtaí roghnaithe i dtaca le hearnáil na meán Gaeilge scríofa.

Ag brath ar thoradh an phróisis seo ar léirithe spéise, ceapfaidh Foras na Gaeilge iarrthóirí incháilithe le bheith curtha ar liosta cláraithe de phríomheagraíochtaí roghnaithe is féidir a cheapadh amach anseo chun foilseacháin a chur amach faoi pholasaí Fhoras na Gaeilge d’Earnáil na Meán Gaeilge Scríofa. 

Cáipéis tairisceana ar fáil ach ríomhphost a chur chuig mmaccathmhaoil@forasnagaeilge.ie

Ní mór an léiriú spéise, mar aon le haon cháipéisíocht ghaolmhar, a chur ar aghaidh i bhfoirm leictreonach agus is é 12:00 meán lae ar an 31 Eanáir 2020 an sprioc le haghaidh léiriú spéise. Ní bhreithneofar tairiscintí a gheofar tar éis an ama seo.

Stádas: Choose Status

11 Nol
2019
Nuacht, Preasráitis

Os cionn €1m de dheontais ceadaithe ag bord Fhoras na Gaeilge

Is cúis áthais d’Fhoras na Gaeilge a chur in iúl gur faomhadh caiteachas dar luach €1,094,301 ag cruinniú boird de chuid Fhoras na Gaeilge ar an 6 Nollaig.

Ceadaíodh deontais chun litríocht agus foilsitheoireacht na Gaeilge a chur chun cinn trí Scéim na dTionscadal Litríochta 2020 (€99,721) agus Scéim na Foilsitheoireachta (€655,819) a thacóidh le pleananna 12 chomhlacht foilsitheoireachta Gaeilge in 2020 lena n-áirítear Cló Iar-Chonnacht, Éabhlóid agus Futa Fata. 

I réimse an oideachais tá deontais ar luach €211,572 ina n-iomláine ceadaithe do Scéim na Scoláireachtaí Gaeltachta 2020-2022. Bronnfar na deontais ar dhá cheanneagraíocht: Conradh na Gaeilge (€113,841 do scoláirí faoi 18 ó thuaidh) agus Gael Linn (€85,731 do scoláirí faoi 18 ó thuaidh agus €12,000 do dhaoine fásta).

Ceadaíodh €120,000 don cheanneagraíocht Gael Linn leis an tionscadal Gaelbhratach a reáchtáil sna scoileanna arís in 2020. Scéim í seo atá á maoiniú ag Foras na Gaeilge agus á reáchtáil ag Gael Linn le tacaíocht ó Chonradh na Gaeilge agus ó Ghlór na nGael agus a thugann spreagadh d’úsáid na Gaeilge i meánscoileanna agus i mbunscoileanna Béarla ar fud an oileáin.

Ceadaíodh £6,470 do Scéim Cholmcille a chothaíonn caidreamh agus a neartaíonn an gaol idir pobail teanga Ghaeilge na hAlban agus Ghaeilge na hÉireann. Tá Teanga an Cheoil Cheiltigh, a bheidh á reáchtáil ag Cultúrlann McAdam Ó Fiaich ón 12 go dtí an 15 Márta 2020, i measc na dtionscadal ar ceadaíodh deontas dóibh.

Ag fáiltiú roimh chinntí an bhoird, dúirt príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá maoiniú á chur ar fáil do chuid de na tionscadail is tábhachtaí d’fhorbairt leanúnach na Gaeilge, agus is maoiniú é seo a rachaidh a thorthaí díreach chuig pobal na Gaeilge, trínár gcomhpháirtithe, na ceanneagraíochtaí agus na comhlachtaí foilsitheoireachta, chuig foghlaimeoirí na Gaeilge, chuig ár scríbhneoirí, agus ar ndóigh, uathu sin chuig an phobal léitheoireachta”.    

Ba é cruinniú an 6 Nollaig an cruinniú deireanach a bhí ag cúigear comhaltaí boird, a dtiocfaidh deireadh lena dtréimhsí ar bhord Fhoras na Gaeilge. Ghabh cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Pól Ó Gallchóir buíochas le Seán Micheál Ó Dómhnaill, a bhfuil breis agus ocht mbliana tugtha aige don bhord, agus le Gráinne McElwain, Bláthnaid Ní Chofaigh, Seán Ó Coistealbha agus Seán Ó hArgáin, a mbeidh deireadh ag teacht lena dtréimhsí mar chomhaltaí boird ar an 12 Nollaig.

Ar an ábhar nach bhfuil an feidhmeannas ó thuaidh ag feidhmiú faoi láthair ní féidir leis an gComh-Aireacht Thuaidh Theas teacht i gceann a chéile agus ní féidir cinntí eatramhacha a dhéanamh i leith na bhforas thuaidh theas. Ag caint dó i ndiaidh an chruinnithe, dúirt cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, “Leanfaidh obair bhord Fhoras na Gaeilge ar aghaidh, cé go mbeidh bord níos lú ann, go dtí go dtiocfaidh an dá rialtas ar réiteach ar an cheist seo. Táimid ag súil go dtarlóidh sin go luath in 2020.”

Críoch

Scéim na Scoláireachtaí Gaeltachta 2020-2022

Dáiltear Scéim na Scoláireachtaí Gaeltachta 2020-2022 faoi thrí chatagóir:

Catagóir

Eagraíocht

Scoláirí faoi 16: dírithe ar Thuaisceart Éireann amháin.

Conradh na Gaeilge

Gael Linn

Daoine fásta: dírithe ar dhaoine fásta ó thuaidh agus ó dheas

Gael Linn

Teaghlaigh

Beidh cur chuige a bhaineann le deontais do theaghlaigh á fhógairt in 2020.

Is féidir teagmháil dhíreach a dhéanamh le Conradh na Gaeilge agus Gael Linn le fiosruithe maidir leis na deontais atá ceadaithe do na catagóirí thuas.

Stádas: Choose Status

05 Nol
2019
Nuacht

Seoladh na Nollag ag an nGúm. Raidhse léitheoireachta, flúirse spraoi.  

An India, An tSean-Róimh, Nairnia, Tír na Deo agus an stábla úd i mBeithil – cad é atá i bpáirt ag na háiteanna sin le chéile, a deir tú. Bhuel tá trácht orthu uile sa chnuas mór saothar de chuid an Ghúim a seoladh tráthnóna. An craoltóir aitheanta de chuid TG4 agus Raidió na Gaeltachta, Eibhlín Ní Chonghaile, a rinne na foilseacháin a sheoladh go hoifigiúil i gceannáras Fhoras na Gaeilge ar Shráid Amiens i mBaile Átha Cliath. Thagair sí d’éagsúlacht agus d’fhairsinge na saothar a cuireadh ar fáil i rith na bliana, idir áiseanna bunscoile agus iar-bhunscoile, ábhar léitheoireachta do dhaoine óga agus áiseanna clóite agus ar líne.

Toradh iontach eile ar an gcomhoibriú cruthaitheach idir an t-údar Gabriel Rosenstock agus an t-ealaíontóir, Brian Fitzgerald, is ea An Eala Órga, cnuasach scéalta ón India atá curtha inár láthair ar shlí tharraingteach dhraíochtúil, idir insint agus ealaín araon. Traidisiún seanbhunaithe de chuid an Ghúim é leaganacha Gaeilge de mhórshaothair do dhaoine óga a fhoilsiú agus maireann an traidisiún sin beo. Cuireadh atheagrán álainn den leagan cáiliúil Gaeilge a rinne Máiréad Ní Ghráda de Peter Pan (1938) ar fáil i mbliana – Tír na Deo, mar aon leis an aistriúchán máistriúil a rinne Antain Mac Lochlainn ar The Horse and his Boy, An Capall agus a Ghiolla.

Cuirfidh an dá leabhar Is mise Manachán Maximus agus Pádraigín Phléascach: Raic agus Ribíní léitheoirí san aoisghrúpa 10-13 bliana (agus a dtuismitheoirí) ag scairteadh amach os ard lena bhfuil de ghreann, easurraim agus pleidhcíocht dhamanta le fáil iontu, idir théacs agus phictiúir.

Insint eile ar fad atá in Suaimhneas sa Stábla le Gabrielle Ní Mheachair ar an scéal cáiliúil sin a insítear an tráth seo bliana. Luch bheag is ea Seán nach bhfuil uaidh ach dreas deas codlata a dhéanamh ach go bhfuil an gleo ar fad sa stábla ag teacht idir é agus suaimhneas na hoíche. Caithfidh sé múineadh a chur ar an dream sin atá ag cur as dó. Dream ar leith iad sin, dar ndóigh. Déanann léaráidí Fergal O’Connor seoid cheart den leabhar seo.

Lena gcois sin uile tá ábhar nua ar líne de chuid an tionscadail Séideán Sí, ábhar staire agus timpeallachta do dhaltaí bunscoile agus ábhar nua sa Teicneolaíocht Adhmaid agus Staidéar Foirgníochta do lucht iar-bhunscoile. Fómhar torthúil bliana ó fhoireann acmhainneach an Ghúim.

Breis eolais:

Teil: 01 639 8400│Ríomhphost: angum@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

01 Nol
2019
Nuacht, Preasráitis

An Foras Teanga 20 bliain ar an bhfód inniu

Tá fiche bliain ann inniu ó bunaíodh An Foras Teanga ar an 2 Nollaig 1999. Anuas ar an bhForas Teanga, a bhfuil Foras na Gaeilge agus Gníomhaireacht na hUltaise mar chuid de, agus tríd an gComhairle Aireachta Thuaidh/Theas (CATT), bunaíodh 5 chomhlacht forfheidhmithe thuaidh theas eile*, ag eascairt ó chur i bhfeidhm Chomhaontú Aoine an Chéasta. Tiocfaidh na comhlachtaí forfheidhmithe le chéile ag ócáid atá á reáchtáil ag CATT in Ard Mhacha inniu le comóradh a dhéanamh ar a bhfuil bainte amach ag an gcomhpháirtíocht thuaidh theas ó tháinig Comhaontú Aoine an Chéasta i bhfeidhm.

Mar chuid de chomóradh fiche bliain Fhoras na Gaeilge, tá súil á caitheamh ar mhórfhorbairtí atá déanta in earnáil na Gaeilge le fiche bliain anuas, bunú na sé cheanneagraíocht Ghaeilge, ina measc. Ag teacht leis an gcaochlú atá tagtha ar na bealaí a ndéanaimid cumarsáid ó bunaíodh Foras na Gaeilge in 1999, tá feachtas gníomhach agus bríomhar á reáchtáil ar ardáin chomhaimseartha agus dhigiteacha, idir phodchraoltaí agus na meáin shóisialta. Beidh áis phraiticiúil dóibh siúd a bhfuil eolas á lorg acu faoin nGaeilge ar fáil ar leagan athdheartha dár ngréasán dátheangach dár dteanga, www.gaeilge.ie,  ón lá inniu.

Dúirt príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá tírdhreach na teanga in Éirinn i ndiaidh athrú ó bhonn le 20 bliain. Is ó thuaidh is suntasaí atá an t-athrú sin le sonrú. Tá Foras na Gaeilge ina chuid lárnach den chlaochlú sin. Le Foras na Gaeilge tá bealach córasach ann anois againn thuaidh agus theas trí scéimeanna maoinithe le tacú le pobail agus le grúpaí atá ag iarraidh an Ghaeilge a fhorbairt.”

Dúirt cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Pól Ó Gallchóir, “D’éirigh le Foras na Gaeilge cur go suntasach leis an chreatlach thacaíochta thuaidh agus theas – áirím an bonn buan atá faoi Chultúrlann Mac Adam Ó Fiaich, Cultúrlann Uí Chanáin, Raidió na Life, Raidió Fáilte agus na sé cheanneagraíocht Ghaeilge atá mar chnámh droma thacaíochta don phobal. Tá an foclóir ar líne www.foclóir.ie ar cheann de na háiseanna foghlama is tábhachtaí dá bhfuil againn don teanga, agus tá téarma.ie ar cheann de na forbairtí is suntasaí agus an Ghaeilge á hullmhú le bheith aitheanta go hiomlán mar theanga oibre de chuid an AE in 2022.”

“Is é an príomhról a bhí ag Foras na Gaeilge san fhiche bliain ó bunaíodh é, córas tacaíochta a fhorbairt – córas a chinnteodh go dtiocfadh torthaí buana as fuinneamh, díograis agus fiontraíocht an phobail ó thaobh na Gaeilge de. De bharr na socruithe a bhain le Comhaontú Bhéal Feirste, is féidir bonn ceart a chur faoinár n-aislingí. Nílimid gan ár ndóthain dúshlán maidir le forbairt na Gaeilge ar fud an oileáin, ach anois tá bonneagar agus córais againn le tabhairt futhú,” a dúirt príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn.

Breathnaigh ar fhíseán #Foras20 ar an nasc seo: https://www.youtube.com/watch?v=89kWSeV0CX8

#Foras20

Bí ag caint linn ar na meáin shóisialta!

* Is iad na 5 chomhlacht forfheidhmithe thuaidh theas eile Uiscebhealaí Éireann, Biaslán: An Bord um Chur Chun cinn na Sábháilteachta Bia, Idir-Thrádáil Éireann, Comhlacht na gClár Speisialta AE agus Coimisiún an Fheabhail, Chairlinn agus Shoilse na hÉireann. 

Stádas: Choose Status

26 Sam
2019
Nuacht

Cuireadh: Seoladh An Ghúim, 5 Nollaig

Beidh foilseacháin 2019 de chuid an Ghúim á gcur i láthair ag Eibhlín Ní Chonghaile i gceannáras Fhoras na Gaeilge, 63–66 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1, Déardaoin an 5 Nollaig 2019 ar 6 p.m.

Ócáid spéisiúil a bheidh ann d’aon duine a bhfuil suim acu i leabhair Ghaeilge nó d’aon duine ar mhaith leo bronntanas a roghnú do Ghaeilgeoir. Tá fáilte roimh chách ag an ócáid shóisialta seo.

 

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.