Bord

An Cathaoirleach: Pól Ó Gallchóir

Pól Ó Gallchóir

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2020

Táille: €11,970 / £8,140

Beathaisnéis: Rugadh Pól Ó Gallchóir i nGaoth Dobhair i gContae Dhún na nGall. D’fhreastal sé ar Ollscoil na hÉireann Gaillimh. Ceapadh é mar Iriseoir i seomra Nuachta  RTÉ i nDomhnach Broc i 1980. 

Taispeáin níos mó

I 1987 ceapadh é mar Oifigeach Réigiúin le Raidió na Gaeltachta lonnaithe i nDoirí Beaga. I 1994, ceapadh é mar Cheannaire ar Raidió na Gaeltachta  lonnaithe i gCasla, Contae na Gaillimhe.

Sa bhliain 2000, ceapadh Pól mar Ardstiúrthóir ar TG4 agus chaith sé breis agus sé bliana déag sa phost sin. D’éirigh sé as an phost sin i Mí Meán Fómhair 2016. Ceapadh é mar Chathaoirleach ar Fhoras na Gaeilge i Mí na Nollag 2016.

Taispeáin níos lú


Leas-Cathaoirleach: Barra Ó Muirí                                 

Barra Ó Muirí

Barra Ó Muirí

Téarma an cheapacháin: 7/07/2016 - 06/07/2021

Táille: €9,830 / £6,690

Beathaisnéis: Rugadh agus tógadh Barra i mBaile Úr, deisceart Ard Mhacha. D'fhreastail sé ar Choláiste Phádraig in Ard Mhacha agus bhain sé céim onóracha sa Ghaeilge amach i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste in 2002. Chaith sé bliain mar Uachtarán Aontas na Macléinn i gColáiste Mhuire fosta.

Taispeáin níos mó

Is múinteoir Gaelscoile é, ag obair i nGaelscoil Phádraig Naofa i gCrois Mhic Lionnáin agus ceapadh mar chomhairleoir de chuid Shinn Féin é in 2014. Tá sé pósta le Rosemary agus tá ceathrar clainne acu, Róise, Ríona, Naoise agus Lorcán. Tá Barra ina bhall de Chumann Peile Naomh Micheál, Baile Úr, agus bíonn sé ag traenáil imreoirí óga agus is oifigeach den chlub é. Is ball de Bhólchumann na hÉireann é agus tá sé ar choiste Ghaelphobal Ard Mhacha Theas ó bunaíodh é.

Taispeáin níos lú


Conor McGuinness                       

Feidhm: Comhalta Boird 

Téarma an cheapacháin: 24/06/2016 - 23/06/2021

Táille: €7,695 / £5,235

Beathaisnéis: Is iondaí poiblí é Conor McGuinness a bhfuil cónaí air i nGaeltacht na nDéise in Iarthar Phort Láirge. Tá céim sa Ghaeilge bainte amach aige in Ollscoil na hÉireann Gaillimh, maraon le céim Mháistir san abhcóideacht phoiblí agus gníomhaíochas. Tá cúlra aige in earnáil an léirithe teilifíse. Tá obair déanta aige ar chláir do RTÉ agus TG4 agus rinne sé a thraenáil leis an gcomhlacht léiriúcháin neamhspleách Nemeton. Chaith Conor tréimhse i dTír na mBascach ag obair le daoine óga mar chuid de thionscadal oideachasúil trítheangach, áit a raibh deis aige dul i dtaithí ar pholasaithe agus ar ghníomhaíocht teanga na tíre sin.

Taispeáin níos mó

Is ball tofa é Conor de chuid Chomhairle Phort Láirge, ag déanamh ionadaíocht ar Ghaeltacht na nDéise, Dún Garbhán agus Iarthar Phort Láirge. Tá taithí aige mar chomhalta boird deonach tar éis dó bliain a chaitheamh mar bhall d'údarás na hollscoile in OÉ Gaillimh. Tá sé ina chomhalta boird agus leas-chathaoirleach le Comhar Creidmheasa Dhún Garbhán agus is oifigeach tofa é de chuid a cheardchumainn UNITE

Taispeáin níos lú


Bláthnaid Ní Chofaigh                                                                

Feidhm: Comhalta Boird                                                                                                                        

Téarma an cheapacháin: 13/12/2015 - 12/12/2019

Táille: Ní bhaineann*

NB*Íoctar costais taistil le Comhaltaí Boird de réir na dtreoirlínte agus na rialacha atá leagtha síos don tseirbhís phoiblí sa dlínse ina bhfuil cónaí ar an gComhalta.

Bláthnaid Ní Chofaigh

Beathaisnéis: 

Earcaíodh Bláthnaid Ní Chofaigh go sciobtha agus í an-óg, 18 mbliana d’aois, agus tá sí ag obair ó shin in RTÉ mar láithreoir teilifíse agus raidió agus mar ambasadóir don chraoltóir náisiúnta. Is léir an bhua atá ag Bláthnaid d’agallaimh agus is compordaí í ag plé leis an bpobal, lena díograis ag brú chun cinn scéalta mar phríomhchuspóir aici. Seans ar bith dá bhfaigheann sí leagann sí béim ar an tábhacht a bhaineann le leatrom a aithint agus eolas a roinnt leis an lucht éisteachta.

Taispeáin níos mó

Is minic gairm Bhláthnaid ag leanúint a saoil phearsanta agus déanann sí naisc le cuid mhór de na hábhair a mbíonn sí ag plé leo. Bíonn sí ag dul dá spéiseanna pearsanta trína cuid oibre le Plan Ireland agus Ospidéal Naomh Séamus. Tá a tiomantas pearsanta i leith na Gaeilge buan agus leanúnach. Le deireanas chríochnaigh Bláthnaid a MA i Staidéar na mBan & Inscní sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ina raibh an bhéim ba mhó ina scríbhinní acadúla ar bhundúchas agus féiniúlacht.

Tá Bláthnaid ag tosú ar a tríú séasúr ar Bláthnaid Libh do Raidió na Gaeltachta tar éis di maidineacha Dé Sathairn i mí Lúnasa 2017 a chaitheamh le Derek Mooney do RTÉ Radio 1 le The Mooney Show.

Tá Bláthnaid pósta ar Chiarán agus tá cónaí uirthi i mBaile Átha Cliath lena ceathrar clainne. Rugadh i gCeanada í agus tógadh í sa Ghaeltacht i gContae na Mí, agus tá nasc láidir aici fós lena fód dúchais, Contae na Mí, agus le dúiche a sinsir, Conamara. Is cúis ómóis agus bhróid do Bhláthnaid a bheith ar Bhord Fhoras na Gaeilge. 

*Baineann an Prionsabal "Aon Duine Aon Tuarastal" leis na fostaithe sin sa tseirbhís phoiblí a áirítear sa chiorclán E109/247/74 a d'eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe de chuid Rialtas na hÉireann. Ciallaíonn sé sin nach bhfaigheann pearsanra dá leithéid táillí as a mballraíocht ar bhoird.

Taispeáin níos lú


Grainne McElwain

Feidhm: Comhalta Boird

Gráinne-McElwain.jpeg-e1455316262329

Gráinne McElwain

Téarma an cheapacháin: 13/12/2015 - 12/12/2019    

Táille: €7,695 / £5,235        

Beathaisnéis: As Baile Átha an Fhóid in aice leis an Bhoth i gCo. Mhuineacháin do Ghráinne McElwain. Rugadh i gCeanada í ach tháinig sí abhaile ag aois ceithre bliana agus d’fhreastail sí ar Scoil Náisiúnta Thig Dhamhanta sula bhfuair sí a meánscolaíocht i gClochar Luaghaidh i Muineachán. Céimí sna Daonnachtaí in Ollscoil Ulaidh i gCúl Raithin í Gráinne agus fuair sí a hArd Teastas Múinteoireachta in Ollscoil na hÉireann, Áth Cliath. Chaith sí tréimhse ag teagasc i Muineachán agus Áth Cliath.

Taispeáin níos mó

D’fhág Gráinne an mhúinteoireacht in 2003 chun dul ag obair sna meáin chumarsáide agus is saor-léiritheoir, iriseoir agus láithreoir í anois. Cuireann sí Peil na mBan Beo i láthair ar TG4 agus oibríonn sí mar léiritheoir ar chláracha spóirt a chraoltar ar an stáisiún. Chuir Gráinne cláracha i láthair ar Setanta Sports agus BBC NI agus léirigh sí cláracha faisnéise do TG4 agus RTÉ. Bíonn Gráinne ag scríobh faoi chursaí spóirt don forlíonadh san Irish IndependentSeachtain chomh maith.

Taobh amuigh den dúil mhilteanach atá aici i gcursaí spóirt, tá suim ag Gráinne i gcúrsaí drámaíochta. Cónaíonn sí sa Ghaeltacht i gConamara i gCo. na Gaillimhe, áit a bhfuil sí pósta agus triúr pháiste óg uirthi.  

Taispeáin níos lú


Máire Ní Neachtain

Feidhm: Comhalta Boird 

Máire Ní Neachtain

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2020

Táille: Ní bhaineann*

Beathaisnéis: Is as Baile ’n tSagairt sa Spidéal i nGaeltacht Chois Fharraige do Mháire Ní Neachtain.  Is í atá ina Ceann Roinne ar Roinn na Gaeilge agus ina Déan Cúnta i nDámh na nDán i gColáiste Mhuire gan Smál i Luimneach. Sochtheangeolaíocht na Gaeilge agus drámaíocht na Gaeilge is tábhachtaí di ó thaobh cúrsaí taighde agus bíonn sí ag saothrú i ngort shealbhú na Gaeilge mar chéad teanga freisin.

Taispeáin níos mó

.

Tá spéis mhór ag Máire i gcúrsaí pobail agus sna healaíona. Tá sí an-ghníomhach mar oibrí deonach i saol na Gaeilge sa nGaeltacht agus in eagrais teanga agus cultúir taobh amuigh di. Tá sí ina Rúnaí ar Aisteoirí an Spidéil agus ina Cathaoirleach ar Éigse an Spidéil. Is iar-Chathaoirleach ar Chumann Merriman í agus tá sí ar choiste an chumainn sin go fóill. Chaith sí tréimhse fada ar bhord Fhorbairt Naíonraí Teoranta.  Is í an Cathaoirleach ar Fhóram Chois Fharraige um Phleanáil Teanga a bhfuil cúram ullmhú phlean teanga do cheantar Chois Fharraige leagtha air ag Roinn na Gaeltachta. Bhí sí ar an meitheal a chuir Plean Teanga an Spidéil i dtoll a chéile agus a foilsíodh sa mbliain 2011. Is minic a bhíonn sí le cloisteáil ar na meáin chraolta agus físe Gaeilge mar thráchtaire ar chúrsa comhaimseartha Gaeilge agus Gaeltachta.

*Baineann an Prionsabal "Aon Duine Aon Tuarastal" leis na fostaithe sin sa tseirbhís phoiblí a áirítear sa chiorclán E109/247/74 a d'eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe de chuid Rialtas na hÉireann. Ciallaíonn sé sin nach bhfaigheann pearsanra dá leithéid táillí as a mballraíocht ar bhoird.

Taispeáin níos lú


Seán Ó hArgáin                                                                                  

Seán-Ó-hArgáin.jpeg1-e1455317029180

Seán Ó hArgáin

Feidhm: Comhalta Boird                                                              

Téarma an cheapacháin: 13/12/2015 - 12/12/2019

Táille: Ní bhaineann*

Beathaisnéis: Is as an gCoireán in Uíbh Ráthach do Sheán Ó hArgáin ach tá sé ina chónaí i gCill Chainnigh le cheithre bliana déag. Is príomhoide é ar Ghaelscoil Osraí ó 2008, áit a raibh sé ag múineadh ó 2002. Is scoil dhá oide is fiche atá ann a bunaíodh in 1984. Tá Seán mar bhall boird agus iar-Chathaoirleach chomh maith ar Choláiste Pobail Osraí, an Ghaelscoil dara leibhéil sa chathair. Is stiúrthóir ar Ghaelscoileanna Teo. é Seán agus é mar Oifigeach Caidrimh Phoiblí faoi láthair.

Taispeáin níos mó

D’fhreastail Seán ar Scoil Náisiúnta Naomh Fionán sa Choireán, Coláiste Naomh Fionán ar an Muileann gCearr agus Ceardscoil an Choireáin. Bhain sé amach céim onóracha san oideachas (B. Oid.) i gColáiste Froebel agus Coláiste na Tríonóide. D’éirigh leis céim mháistreachta sa ríomhaireacht san oideachas ó Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí agus CIT a fháil in 2001.  

Chaith Seán seal ag obair le hÓgras mar oifigeach forbartha ag deireadh na n-ochtóidí tar éis dó a bheith tofa mar Leas-Uachtarán ar Aontas na Mac léinn in Éirinn in 1986-87. Toghadh Seán chomh maith mar Mhéara ar chathair Chill Chainnigh in 2012, bliain inar chuir sé an Ghaeilge chun cinn go láidir sa chathair.

Tá Seán gníomhach sa ghrúpa nua teanga Gaeil Chainnigh atá ag iarraidh an teanga a bhuanú mar theanga phobail sa chathair. Is iar-chomhfhreagraí é le Raidió na Gaeltachta fad is go raibh sé ina chónaí in Uíbh Ráthach agus is minic go mbíonn sé le clos  nó le feiscint ar RnaG agus ar TG4.

Tá beirt pháistí fásta ag Seán agus a bhean chéile Marian Flannery. Mar chaitheamh aimsire tá an-suim ag Seán sa spórt agus glacann sé páirt i maratóin agus trí-atlain. Is ball é de Chumann Shéamuis Stiofáin CLG agus cumann rugbaí Chill Chainnigh é chomh maith le Cumann Lúthcleasaíochta Chill  Chainnigh (KCH) agus club trí-atlain Chill Chainnigh. Tá suim ar leith aige sa cheol agus sna healaíona agus bhí sé mar Oifigeach na Gaeilge do Fhleadh Cheoil Laighin i gCill Chainnigh le déanaí. Is ball boird é de Ghealaraí de Buitléar sa chathair agus iar-stiúrthóir amharclann Gheata an Uisce sa chathair.

*Baineann an Prionsabal "Aon Duine Aon Tuarastal" leis na fostaithe sin sa tseirbhís phoiblí a áirítear sa chiorclán E109/247/74 a d'eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe de chuid Rialtas na hÉireann. Ciallaíonn sé sin nach bhfaigheann pearsanra dá leithéid táillí as a mballraíocht ar bhoird.

Taispeáin níos lú


Seán Mícheál Ó Dómhnaill

Seán Micheál Ó Dómhnaill

Seán Micheál Ó Dómhnaill

Feidhm: Comhalta Boird (athcheapachán)

Téarma an cheapacháin: 13/12/2011 – 12/12/2019

Táille: €7,695 / £5,235

Beathaisnéis: Rugadh Seán Mícheál i Leac Chonaill i bParóiste Ard an Rátha, Co. Dhún na nGall, i 1951. Fuair sé a chuid oideachais fhoirmiúil i Scoil Náisiúnta Leac Chonaill, Coláiste Éinde, Gaillimh agus Coláiste Phádraig, Droim Conrach. Ba Phríomhoide é i Scoil Náisiúnta na Breacaí, Ard an Rátha ó 1979 go 2006.

Taispeáin níos mó

Le dhá scór bliain tá dlúthbhaint aige le forbairt pobail. Is ball de Chumann Lúthchleas Gael é agus bhí sé gníomhach mar thraenálaí d’imreoirí faoi aois agus mar oifigeach an Chlub áitiúil. Ar feadh trí bliana déag bhí sé mar Rúnaí ar Choiste Peile na Gaeltachta i dTír Chonaill agus Cathaoirleach an Chlub aitiúil ar feadh ceithre bliana.

Taispeáin níos lú


Seán Ó Coistealbha

Seán Ó Coistealbha

Seán Ó Coistealbha

Feidhm: Comhalta Boird

Téarma an cheapacháin: 13/12/15 – 12/12/19

Táille: Ní bhaineann*

Beathaisnéis: Tá Seán Ó Coistealbha ina Phríomhoifigeach ar Mhuintearas ó 1996. Tá tríocha bliain caite aige ag obair le Muintearas, áit ar thosaigh sé ag obair mar Bhainisteoir Óige in 1985. Tá taithí nach beag aige ar chúrsaí forbartha pobail, cúrsaí oideachais agus cúrsaí na Gaeilge. Tá dhá leabhar filíochta foilsithe aige, Stadhan in 2012 agus Dídean in 2002.

Taispeáin níos mó

Tá dlúthbhaint aige le cúrsaí drámaíochta na Gaeilge ó 1980 agus páirteanna go leor glactha aige i ndrámaí leis an Taibhdhearc agus Aisteoirí an Spidéil. Tá dlúthbhaint ag Seán le tograí Diaspóra agus cuid mhaith déanta aige do lucht na Gaeilge i stáit Nua-Shasana i Meiriceá agus i gcúigí Muirí Cheanada. Chaith sé tréimhse mar Chathaoirleach ar Chomhlacht Forbartha an Spidéil, ina Stiúrthóir ar Thaibhdhearc na Gaillimhe, agus tá sé faoi láthair mar chomhalta ar Bhord Choiste Forbartha Pobail Áitiúil na Gaillimhe. Tá sé pósta leis an ealaíontóir Lisa Olsthoorn agus tá cúigear clainne acu: Zara, Johannas, Maela, Dualta agus Fiach. Maireann sé ar an bPáirc sa Spidéal.

Taispeáin níos lú


Mairéad Farrell                            

Feidhm: Comhalta Boird 

Mairéad Farrell

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2021

Táille: €7,695 / £5,235

Beathaisnéis: Tá Mairéad 27 bliana d’aois agus cónaí uirthi i gCathair na Gaillimhe. Bhain sí céim BA idirnáisiúnta  amach san Eacnamaíocht agus sa Stair ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, i 2012. 

Tá Máistreacht Eolaíochta i mBainistíocht Fiontair agus Rialú Airgeadais aici ó Ollscoil na Banríona, Béal Feirste. Tá sí g obair mar chomhairleoir cathrach i nGaillimh ó toghadh í i mí Bealtaine 2014. Chomh maith sin leis tá sí ag obair mar anailísí sinsearach ar dhíorthaigh airgeadais i mbanc.

 


Maighréad Ní Chonghaile                        

Feidhm: Comhalta Boird 

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2021

Maighréad Ní Chonghaile

Táille: €7,695 / £5,235

Beathaisnéis: Rugadh agus tógadh Maighréad i dTuaisceart Bhéal Feirste. D’fhreastail sí ar Ollscoil Uladh, áit ar bhain sí céim sa Ghaeilge amach. Chaith sí blianta ag obair mar Oifigeach Fhorbairt na Gaeilge le Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain i mBéal Feirste thuaidh sula ndeachaigh sí go Coláiste Ollscoile Naomh Muire le Teastas Iarchéime Oideachais a bhaint amach.

Ceapadh Maighréad mar mhúinteoir Gaelscoile i scoil nua-bhunaithe ar imeall na cathrach, Gaelscoil Éanna, sa bhliain 2008. Chuaigh sí ar aghaidh chun Caílíocht Cheannasaíochta an Phríomhoide a bhaint amach agus bhí sí ceaptha mar phríomhoide sa scoil, atá go fóill ag fás agus ag forbairt i 2012.

Taispeáin níos mó

 

Is stiúrthóir ar Chumann Cultúrtha Mhic Reachtain í Maighréad agus tá sí ag feidhmiú mar chisteoir don eagraíocht i láthair na huaire. Tá sí ina ball de CLG Naomh Éanna agus ainmnithe ansin mar Oifigeach Chosaint an Leanaí. Tá Maighréad mar bhall de Shinn Féin le blianta beaga anuas agus suim mhór aici sa pholaitíocht.

Tá mac amháin ag Maighréad, Oisín Rosa atá 10 mbliana d’aois agus tá dúil mhór acu beirt i gcursaí Gaeilge agus i gcúrsaí cultúrtha. Tá Maighréad an-ghníomhach in obair fhorbartha na Gaeilge agus i gcúrsaí Ghaelscolaíochta i gCathair Bhéal Feirste agus sa cheantar máguaird.

Taispeáin níos lú


Niall Iósaf Ó Gallchóir                            

Feidhm: Comhalta Boird 

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2021

Niall Iósaf Ó Gallchóir

Táille: €7,695 / £5,235

Beathaisnéis: Rugadh agus tógadh Niall i Leifear in oirthear Dhún na nGall, baile beag lonnaithe in aice leis an teorainn le Tír Eoghain.  D’fhreastail sé ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, áit ar bhain sé bunchéim sa Ghaeilge agus Stair amach, mar aon le céim mháistreachta san iriseoireacht fosta. Tá Niall ag obair anois mar comhairleoir polaitíochta agus bainisteoir an dáilcheantair leis an Teachta Dála Pearse Doherty. Tá spéis mhór aige sa pholaitíocht agus i gcúrsaí reatha.

 


Sorcha Ní Chéide                          

Sorcha Ní Chéidigh

Feidhm: Comhalta Boird 

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2020

Táille: €7,695 / £5,235

Tuilleadh eolais le teacht faoin gceapachán seo.

 


Ceapacháin

Trí cheapachán ó Thuaisceart Éireann le deimhniú. 

Miontuairiscí Boird

Is féidir teacht ar mhiontuairiscí boird anseo

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.