Bord

An Cathaoirleach: Pól Ó Gallchóir

Pól Ó Gallchóir

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2020

Táille: €11,970 / £8,140

Beathaisnéis: Rugadh Pól Ó Gallchóir i nGaoth Dobhair i gContae Dhún na nGall. D’fhreastal sé ar Ollscoil na hÉireann Gaillimh. Ceapadh é mar Iriseoir i seomra Nuachta  RTÉ i nDomhnach Broc i 1980. 

Taispeáin níos mó

I 1987 ceapadh é mar Oifigeach Réigiúin le Raidió na Gaeltachta lonnaithe i nDoirí Beaga. I 1994, ceapadh é mar Cheannaire ar Raidió na Gaeltachta  lonnaithe i gCasla, Contae na Gaillimhe.

Sa bhliain 2000, ceapadh Pól mar Ardstiúrthóir ar TG4 agus chaith sé breis agus sé bliana déag sa phost sin. D’éirigh sé as an phost sin i Mí Meán Fómhair 2016. Ceapadh é mar Chathaoirleach ar Fhoras na Gaeilge i Mí na Nollag 2016.

Taispeáin níos lú


Leas-Cathaoirleach: Barra Ó Muirí                                 

Barra Ó Muirí

Barra Ó Muirí

Téarma an cheapacháin: 7/07/2016 - 06/07/2021

Táille: €9,830 / £6,690

Beathaisnéis: Rugadh agus tógadh Barra i mBaile Úr, deisceart Ard Mhacha. D'fhreastail sé ar Choláiste Phádraig in Ard Mhacha agus bhain sé céim onóracha sa Ghaeilge amach i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste in 2002. Chaith sé bliain mar Uachtarán Aontas na Macléinn i gColáiste Mhuire fosta.

Taispeáin níos mó

Is múinteoir Gaelscoile é, ag obair i nGaelscoil Phádraig Naofa i gCrois Mhic Lionnáin agus ceapadh mar chomhairleoir de chuid Shinn Féin é in 2014. Tá sé pósta le Rosemary agus tá ceathrar clainne acu, Róise, Ríona, Naoise agus Lorcán. Tá Barra ina bhall de Chumann Peile Naomh Micheál, Baile Úr, agus bíonn sé ag traenáil imreoirí óga agus is oifigeach den chlub é. Is ball de Bhólchumann na hÉireann é agus tá sé ar choiste Ghaelphobal Ard Mhacha Theas ó bunaíodh é.

Taispeáin níos lú


Conor McGuinness                       

Feidhm: Comhalta Boird 

Téarma an cheapacháin: 24/06/2016 - 23/06/2021

Táille: €7,695 / £5,235

Beathaisnéis: Is iondaí poiblí é Conor McGuinness a bhfuil cónaí air i nGaeltacht na nDéise in Iarthar Phort Láirge. Tá céim sa Ghaeilge bainte amach aige in Ollscoil na hÉireann Gaillimh, maraon le céim Mháistir san abhcóideacht phoiblí agus gníomhaíochas. Tá cúlra aige in earnáil an léirithe teilifíse. Tá obair déanta aige ar chláir do RTÉ agus TG4 agus rinne sé a thraenáil leis an gcomhlacht léiriúcháin neamhspleách Nemeton. Chaith Conor tréimhse i dTír na mBascach ag obair le daoine óga mar chuid de thionscadal oideachasúil trítheangach, áit a raibh deis aige dul i dtaithí ar pholasaithe agus ar ghníomhaíocht teanga na tíre sin.

Taispeáin níos mó

Is ball tofa é Conor de chuid Chomhairle Phort Láirge, ag déanamh ionadaíocht ar Ghaeltacht na nDéise, Dún Garbhán agus Iarthar Phort Láirge. Tá taithí aige mar chomhalta boird deonach tar éis dó bliain a chaitheamh mar bhall d'údarás na hollscoile in OÉ Gaillimh. Tá sé ina chomhalta boird agus leas-chathaoirleach le Comhar Creidmheasa Dhún Garbhán agus is oifigeach tofa é de chuid a cheardchumainn UNITE

Taispeáin níos lú


Máire Ní Neachtain

Feidhm: Comhalta Boird 

Máire Ní Neachtain

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2020

Táille: Ní bhaineann*

Beathaisnéis: Is as Baile ’n tSagairt sa Spidéal i nGaeltacht Chois Fharraige do Mháire Ní Neachtain.  Is í atá ina Ceann Roinne ar Roinn na Gaeilge agus ina Déan Cúnta i nDámh na nDán i gColáiste Mhuire gan Smál i Luimneach. Sochtheangeolaíocht na Gaeilge agus drámaíocht na Gaeilge is tábhachtaí di ó thaobh cúrsaí taighde agus bíonn sí ag saothrú i ngort shealbhú na Gaeilge mar chéad teanga freisin.

Taispeáin níos mó

.

Tá spéis mhór ag Máire i gcúrsaí pobail agus sna healaíona. Tá sí an-ghníomhach mar oibrí deonach i saol na Gaeilge sa nGaeltacht agus in eagrais teanga agus cultúir taobh amuigh di. Tá sí ina Rúnaí ar Aisteoirí an Spidéil agus ina Cathaoirleach ar Éigse an Spidéil. Is iar-Chathaoirleach ar Chumann Merriman í agus tá sí ar choiste an chumainn sin go fóill. Chaith sí tréimhse fada ar bhord Fhorbairt Naíonraí Teoranta.  Is í an Cathaoirleach ar Fhóram Chois Fharraige um Phleanáil Teanga a bhfuil cúram ullmhú phlean teanga do cheantar Chois Fharraige leagtha air ag Roinn na Gaeltachta. Bhí sí ar an meitheal a chuir Plean Teanga an Spidéil i dtoll a chéile agus a foilsíodh sa mbliain 2011. Is minic a bhíonn sí le cloisteáil ar na meáin chraolta agus físe Gaeilge mar thráchtaire ar chúrsa comhaimseartha Gaeilge agus Gaeltachta.

*Baineann an Prionsabal "Aon Duine Aon Tuarastal" leis na fostaithe sin sa tseirbhís phoiblí a áirítear sa chiorclán E109/247/74 a d'eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe de chuid Rialtas na hÉireann. Ciallaíonn sé sin nach bhfaigheann pearsanra dá leithéid táillí as a mballraíocht ar bhoird.

Taispeáin níos lú


Maighréad Ní Chonghaile                        

Feidhm: Comhalta Boird 

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2021

Maighréad Ní Chonghaile

Táille: €7,695 / £5,235

Beathaisnéis: Rugadh agus tógadh Maighréad i dTuaisceart Bhéal Feirste. D’fhreastail sí ar Ollscoil Uladh, áit ar bhain sí céim sa Ghaeilge amach. Chaith sí blianta ag obair mar Oifigeach Fhorbairt na Gaeilge le Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain i mBéal Feirste thuaidh sula ndeachaigh sí go Coláiste Ollscoile Naomh Muire le Teastas Iarchéime Oideachais a bhaint amach.

Ceapadh Maighréad mar mhúinteoir Gaelscoile i scoil nua-bhunaithe ar imeall na cathrach, Gaelscoil Éanna, sa bhliain 2008. Chuaigh sí ar aghaidh chun Caílíocht Cheannasaíochta an Phríomhoide a bhaint amach agus bhí sí ceaptha mar phríomhoide sa scoil, atá go fóill ag fás agus ag forbairt i 2012.

Taispeáin níos mó

 

Is stiúrthóir ar Chumann Cultúrtha Mhic Reachtain í Maighréad agus tá sí ag feidhmiú mar chisteoir don eagraíocht i láthair na huaire. Tá sí ina ball de CLG Naomh Éanna agus ainmnithe ansin mar Oifigeach Chosaint an Leanaí. Tá Maighréad mar bhall de Shinn Féin le blianta beaga anuas agus suim mhór aici sa pholaitíocht.

Tá mac amháin ag Maighréad, Oisín Rosa atá 10 mbliana d’aois agus tá dúil mhór acu beirt i gcursaí Gaeilge agus i gcúrsaí cultúrtha. Tá Maighréad an-ghníomhach in obair fhorbartha na Gaeilge agus i gcúrsaí Ghaelscolaíochta i gCathair Bhéal Feirste agus sa cheantar máguaird.

Taispeáin níos lú


Niall Iósaf Ó Gallchóir                            

Feidhm: Comhalta Boird 

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2021

Niall Iósaf Ó Gallchóir

Táille: €7,695 / £5,235

Beathaisnéis: Rugadh agus tógadh Niall i Leifear in oirthear Dhún na nGall, baile beag lonnaithe in aice leis an teorainn le Tír Eoghain.  D’fhreastail sé ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, áit ar bhain sé bunchéim sa Ghaeilge agus Stair amach, mar aon le céim mháistreachta san iriseoireacht fosta. Tá Niall ag obair anois mar comhairleoir polaitíochta agus bainisteoir an dáilcheantair leis an Teachta Dála Pearse Doherty. Tá spéis mhór aige sa pholaitíocht agus i gcúrsaí reatha.

 


Sorcha Ní Chéide                          

Sorcha Ní Chéide

Feidhm: Comhalta Boird 

Téarma an cheapacháin: 13/12/2016 - 12/12/2020

Táille: €7,695 / £5,235

Is as Leitir Móir i gCo na Gaillimhe do Shorcha Ní Chéide. Tá an chuid is mó dá saol go dtí seo caite aici ag aisteoireacht . Chaith sí deich mbliana ag obair le Ros na Rún agus ina dhiaidh sin le go leor comhlachtaí neamhspleácha ag cur cláir ar fáil do stáisiúin ar nós TG4, RTÉ agus TV3. Tá an-suim ag Sorcha san aisteoireacht agus sa scríbhneoireacht i nGaeilge agus sna meáin chumarsáide agus, dá réir sin, tá céim le honóracha bainte amach aici i gCumarsáid in Ollscoil na hÉireann Gaillimh, chomh maith le hArd-Dioplóma i nGaeilge Fheidhmeach (Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe – Mhaigh Eo) agus i nDramaíocht (Ollscoil na hÉireann Gaillimh). Tá go leor oibre déanta aici le daoine óga sa Ghaeltacht le deich mbliana anuas mar mhúinteoir drámaíochta agus mar mhúinteoir damhsa atá cláraithe leis an gCoimisiún le Rincí Gaelacha. 


Ceapacháin

Trí cheapachán ó Thuaisceart Éireann le deimhniú. 

Cúig cheapachán ó Rialtas na hÉireann le deimhniú.

Miontuairiscí Boird

Is féidir teacht ar mhiontuairiscí boird anseo

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.