Folúntais

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe a chuireann an Ghaeilge chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo a leanas a dhéanamh.

Eagarthóir (Sealadach) Tagairt: EAG/0717

Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, i mBaile Átha Cliath.

Is é an raon tuarastail don phost ná: €56,863 go €67,231 (pro rata)

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS
T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie nó is féidir na cáipéisí a íoslódáil díreach ó http://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/foluntais/ nó scríobh chuig an seoladh thíos agus an uimhir thagartha a lua.

Eolas d’Iarrthóirí 0717

Foirm Iarratais EAG0717

SPRIOCDHÁTA
Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíos roimh 12 meánlae, Dé hAoine, 29 Meán Fómhair 2017.

Poist
Foras na Gaeilge
Teach an Gheata Thiar
2-4 Sráid na Banríona
Béal Feirste
BT1 6ED

** Beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, Baile Átha Cliath.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost.

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.