Folúntais

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán buan seo a leanas a dhéanamh.

Oifigeach Cléireachais                                                                                             Tagairt: OCCNLG/0518

Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, Ráth Chairn, Co na Mí.
Is é an raon tuarastail don phost ná €23,801 – €36,880.

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS

T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie 

Is féidir na cáipéisí a íoslódáil díreach ó anseo nó scríobh chuig an seoladh thíosluaite agus an uimhir thagartha a lua.

SPRIOCDHÁTA

Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíosluaite roimh 12 meánlae, Dé Céadaoin, 25 Aibreán 2018.

Poist,
Foras na Gaeilge,
63-66 Sráid Amiens,
Baile Átha Cliath 1.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost 

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.

 


 

Obair Eagarthóireachta sa Ghúm – Painéal Eagarthóirí Cúnta

Is mian le Foras na Gaeilge painéal de dhaoine cáilithe a chur ar bun chun seirbhísí éagsúla eagarthóireachta a sholáthar do chlár oibre an Ghúim. Pacáistí oibre ar conradh a bheidh i gceist, a mbeidh tréimhsí gearra ag gabháil leo; is obair ar bhonn páirtaimseartha a bheas i gceist sna pacáistí oibre.

Ó Aibreán 2018 go dtí Márta 2021 an tréimhse atá ag gabháil leis an bpainéal.

Is iad seo a leanas na príomhréimsí oibre a bheidh i gceist:

 • Obair aistriúcháin agus/nó eagarthóireachta a dhéanamh ar théacsanna agus iad a chur faoi bhráid an Eagarthóra sa Ghúm.
 • Pointí eagarthóireachta agus teanga a tharraingt anuas agus a phlé go mion leis an Eagarthóir.
 • Profaí a léamh agus a cheartú de réir mar is gá.
 • Obair eagarthóireachta a bhainfeadh go speisialta leis an tionscadal bunscoile Séideán Sí
 • Comhairle teanga a chur ar údair agus aistritheoirí de réir mar is gá.
 • Sceideal tionscadail foilsitheoireachta a eagrú i gcomhar leis an Eagarthóir.

Is iad seo a leanas na critéir riachtanacha is gá do na hiarrthóirí a chomhlíonadh:

 • Bunchéim ornóracha sa Nua-Ghaeilge, nó a hiontamhail, ó institúid aitheanta tríú leibhéal
 • Ardchruinneas scríofa sa Ghaeilge
 • Eolas maith ar mhórchanúintí na Gaeilge
 • Ardtuiscint ar ghramadach na Gaeilge
 • Taithí eagarthóireachta
 • Scileanna ríomhaireachta

Critéir inmhianaithe:

 • Eolas ar áiseanna oideachais
 • Taithí i saol na foilsitheoireachta
 • Taithí ar dhearadh agus ar leagan amach foilseachán
 • Taithí foclóireachta

Is ar bhonn pacáistí oibre a íocfar baill an phainéil, agus beidh an íocaíocht in aghaidh an phacáiste bunaithe ar an ráta cuí in aghaidh an lae (€185-€200) ag brath ar chastacht agus ar dheacracht na hoibre.

Is féidir an obair a chur i gcrích ó chian, ach iarrfar ar bhaill an phainéil na tascanna oibre a chur i gcrích ó am go chéile in oifigí Fhoras na Gaeilge agus freastal ar chruinnithe eagarthóireachta ann anois is arís.

Más spéis leat bheith ar an phainéal seo, ní mór duit iarratas a sheoladh chugainn. Tá an fhoirm iarratais ar fáil anseo.

Le hiarratais leictreonacha amháin a ghlacfar. Is gá an t-iarratas a sheoladh mar cheangaltán WORD chuig an seoladh ríomhphoist angum@forasnagaeilge.ie agus ‘Painéal Eagarthóirí 2018’ mar theideal air. Beidh sé de dhiscréid ag Foras na Gaeilge iarrthóirí a chur faoi scrúdú agus/nó faoi agallamh.

SPRIOCDHÁTA: Ba chóir iarratais a bheith faighte roimh 5.00 p.m. Dé Céadaoin, 11 Aibreán 2018.

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus fáiltímid roimh iarratais ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu, beag beann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu.

Is ar bhonn fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above panel.