Folúntais

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an nGaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo a leanas a dhéanamh

 

Oifigeach Feidhmiúcháin (Buan)                           Tagairt:OFCNLG/0318

Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, Rath Chairn, Co. na Mí.

Is é an raon turastail ná: €27,657 – €47,082

FOIRM IARRATAIS & LEABHRÁN EOLAIS

T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie nó is féidir na cáipéisí a íoslódáíl thíos:

Eolas d’Iarrthóirí OFCNLG 0318

Foirm iarratais OFCNLG 0318

SPRIOCDHÁTA
Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíos 12 meánlae, Dé Luain, 12 Márta 2018. 

Poist
Foras na Gaeilge
63-66 Sráid Amiens
Baile Átha Cliath 1

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost.

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.