Press Releases

01Dec
2019
Press Releases, News

The Language Body 20 years established today  

It is twenty years today since the Language Body was established on the 2 December 1999. As well as the Language Body, which Foras na Gaeilge and the Ulster Scots Agency are part of, (through the North/South Ministerial Council (NSMC)), five other north / south bodies were established*, arising out of the implementation of the Good Friday Agreement. The implementation bodies will come together at an event organised by the NSMC in Armagh today to celebrate all that has been achieved by the north / south partnership since the Good Friday Agreement came into effect.

As part of Foras na Gaeilge’s twenty year celebration, key developments achieved in the Irish language sector in the last twenty years are being reflected upon, including the establishment of the six Irish language lead organisations which are a pillar of support for the community. In keeping with the transformation of how we communicate since Foras na Gaeilge was established in 1999, an active and lively campaign is running on contemporary and digital platforms ranging from podcasts to social media.  A practical resource providing information about the Irish language will be available through our redesigned bilingual portal site for the Irish language, www.gaeilge.ie.

Foras na Gaeilge chief executive, Seán Ó Coinn, said, “The landscape of the language in Ireland has totally changed in the last twenty years. This change can be seen especially in the north. Foras na Gaeilge has been central to this transformation. With Foras na Gaeilge we now have a systematic way. in the north and south, through funding schemes to support communities and groups seeking to develop the Irish language.”

Foras na Gaeilge chairperson, Pól Ó Gallchóir, said, “Foras na Gaeilge has succeeded in significantly increasing the support framework north and south – such as the permanent footing of Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Cultúrlann Uí Chanáin, Raidió na Life, Raidió Fáilte and the six Irish language lead organisations which are a pillar of support for the community. The online dictionary www.foclóir.ie is one of the most important learning resources we have for the language, and tearma.ie is one of the most significant developments in the preparation of Irish for full recognition as a working language of the EU in 2022.”

“The main role of Foras na Gaeilge in the twenty years since its foundation has been to develop a support system – a system which would ensure that permanent results would come out of the community’s energy, dedication and enterprise for the Irish language. Due to the arrangements of the Belfast Agreement, we can put a sound footing under our visions for the language. We are not lacking in challenges to the development of the Irish language throughout the island, but now we have infrastructure and systems to tackle them,” said Foras na Gaeilge chief executive, Seán Ó Coinn.

Watch the #Foras20 video on this link: https://www.youtube.com/watch?v=89kWSeV0CX8

#Foras20

Join the conversation online!

*The five other north south bodies established arising out of the implementation of the Good Friday Agreement are Waterways Ireland, Safefood: Food Safety Promotion Board, Intertrade Ireland, the EU Special Programmes Body and the Foyle, Carlingford and Irish Lights Commission.

Status: Choose Status

01Nov
2019
Nuacht, Preasráitis

€5.3M de dheontais faofa & Comhpháirtíocht le hÚdarás na Gaeltachta ag dul ó neart go neart

Is cúis áthais d’Fhoras na Gaeilge a chur in iúl gur faomhadh caiteachas os cionn €5.3M ag cruinniú boird de chuid Fhoras na Gaeilge ag Oireachtas na Samhna 2019 in Citywest. Ceadaíodh deontais dar luach €4.6M don 6 Cheanneagraíocht Ghaeilge do 2020 lena n-áirítear Oireachtas na Gaeilge, Conradh na Gaeilge, Gael Linn, Gaeloideachas, Glór na nGael agus Cumann na bhFiann.

Ceadaíodh £272,486.00 do Choláiste Ollscoile Naomh Muire i leith an Áisaonaid Lán-Ghaeilge, le háiseanna ar ardchaighdeán a chur ar fáil do scoileanna ina dteagasctar na curaclaim agus siollabais trí Ghaeilge in 2020. Ceadaíodh síneadh ama go 31 Nollaig 2020 don 22 dheontaí faoin scéim reatha de Scéim Pobal Gaeilge agus plé ar siúl faoi láthair faoin scéim nua a thiocfaidh in áit scéime reatha ina dhiaidh sin.

Ag fáiltiú roimh chinntí an bhoird, dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Is cúis áthais dúinn an tsuim mhór airgid a ceadaíodh inniu a fhógairt. Is é seo an caiteachas is mó a bheidh á cheadú as buiséad 2020 agus is infheistíocht ríthábhachtach í seo a tacóidh go mór le húsáid na Gaeilge i measc an phobail. Táthar ag tógáil ar an gcomhpháirtíocht idir na 6 Cheanneagraíocht bliain i ndiaidh bliana ó bunaíodh an cur chuige nua in 2014. Bhí deis thábhachtach againn ár bplean gnó agus Plean Corparáideach 2020-2022 a phlé inniu agus muid ag pleanáil chun cinn do 2020. Chuireamar ‘Treo Straitéiseach’ don eagraíocht sa tréimhse 2020-2025 faoi bhráid an phobail ag seisiún breá bríomhar comhairliúcháin a d’eagraíomar mar ócáid ar leith ag Oireachtas na Samhna inné. Is é seo an chéad uair a bhí deis againn comhairliúchán poiblí den chineál seo a dhéanamh faoinár dtodhchaí agus fuaireamar aiseolas an-luachmhar ó rannpháirtithe an tseisiúin faoinár dtreo. Agus cloch mhíle 20 bliain ó bunaíodh Foras na Gaeilge in 1999 á sroichint againn i mí na Nollag, beidh sé tábhachtach deis a thabhairt don phobal aiseolas a thabhairt dúinn ar ár dtosaíochtaí agus réimsí oibre ar bhonn rialta feasta.”

Reáchtáladh an dara comhchruinniú idir bord Fhoras na Gaeilge agus bord Údarás na Gaeltachta roimh chruinniú boird an lae inniu. Bhí an phleanáil teanga, tacaíocht ghnó agus tráchtála d’fhoilsitheoirí na Gaeltachta agus comhpháirtíocht maidir le Comóradh 1500 Cholmcille 2020-2021 i measc na réimsí a pléadh.

Dúirt Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Pól Ó Gallchóir, “Leagadh bunchloch thábhachtach nuair a reáchtáladh comhchruinniú le bord Údarás na Gaeltachta den chéad uair anuraidh agus tá lúcháir orm go bhfuil an chomhpháirtíocht eadrainn ag dul ó neart go neart. Tá ár ndá eagraíocht ag saothrú san aon ghort amháin, gualainn le gualainn, le húsáid na Gaeilge a mhéadú sa phobal, agus dá mhéad dá mbímid ag tacú le hobair a chéile is amhlaidh is fearr é do phobal na Gaeilge ar fud na tíre.”

Críoch 

Tuilleadh eolais & grianghraif:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Status: Choose Status

09Oct
2019
Nuacht, Preasráitis

Buiséad Fhoras na Gaeilge & Cáinaisnéis 2020

D’fháiltigh príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, roimh an soiléiriú atá eisithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta maidir le tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

I ráiteas maidir le Cáinaisnéis 2020, dúirt príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, “Fáiltímid roimh an tsoiléiriú ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta gur chaith Foras na Gaeilge an leithdháileadh iomlán a bhí ar fáil dúinn in 2018 inár mbuiséad bonnlíne. Tá cúrsaí buiséid níos dúshlánaí ná riamh, ó tharla gur laghdaigh buiséad Fhoras na Gaeilge gach bliain ó 2008 go 2016. In 2016, cé gur cuireadh stop leis na ciorruithe ainmniúla, níor tugadh ardú buiséid dúinn dár gcláir dheontais go fóill. Mar sin, cuirimid an-bhéim ar an tábhacht a bhaineann leis an tsoláthar atá curtha ar fáil dúinn a chaitheamh go héifeachtach ó bhliain go bliain”.

Ag tagairt do Cháinaisnéis 2020 dúirt príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Ar an ábhar gur socrú idir an Roinn Pobal ó thuaidh agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ó dheas a bhíonn i gceist maidir le buiséad an Fhorais Teanga, ní bhíonn eolas ar fáil i leith leithdháileadh Fhoras na Gaeilge go dtí go mbíonn sin socraithe idir an dá rialtas. Mar sin de, níl a fhios ag Foras na Gaeilge go fóill go baileach cén buiséad a bheidh ar fáil againn de bharr Cháinaisnéis 2020. Ar ndóigh, tá Foras na Gaeilge ag dul i ngleic le ciorruithe leanúnacha ar a bhuiséad, atá laghdaithe beagnach 25% le blianta anuas, agus is dúshlán leanúnach dúinn é freastal ar an éileamh ar mhaoiniú don Ghaeilge.

Fáiltímid go mór roimh an mhaoiniú breise atá fógartha d’Údarás na Gaeltachta agus don phróiseas pleanála teanga. Fáiltímid fosta roimh an tsoláthar shuntasach breise de €5m atá fógartha ag an Aire Madigan do na healaíona, don Chomhairle Ealaíon, agus roimh an mhaoiniú shuntasach breise d’Fhís Éireann, agus do Ghaillimh 2020. I bhfianaise na laghduithe atá déanta ar mhaoiniú Fhoras na Gaeilge le 10 mbliana anuas, tá súil againn go gcuirfidh an maoiniú suntasach breise seo ar chumas na n-eagraíochtaí ealaíon sin forbairt mhór a dhéanamh ar an fhreastal a bheidh siad a dhéanamh ar na healaíona Gaeilge sa phobal agus i scoileanna ar fud na tíre in 2020. Cuirfidh sin go mór leis an phróiseas pleanála teanga ar fud na tíre, agus cabhróidh sé na bearnaí suntasacha atá fágtha le blianta beaga anuas i bhforbairt réimsí éagsúla na n-ealaíon Gaeilge de bharr laghduithe i maoiniú Fhoras an Gaeilge a dhúnadh.”

Críoch

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

Status: Choose Status

18Sep
2019
Nuacht, Preasráitis

€500,000 ceadaithe ag Foras na Gaeilge do na meáin go ceann 2020

Ag a gcruinniú Boird Dé hAoine an 13 Meán Fómhair 2019, rinne Bord Fhoras na Gaeilge cinneadh maoiniú a cheadú go ceann bliain eile faoi Scéim na Meán Gaeilge, do Comhar; Tuairisc.ie agus Nós.

Agus é ag caint ar chinneadh an Bhoird, dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn:

“i ndiaidh anailís a dhéanamh ar na haighneachtaí a fuarthas mar chuid den chomhairliúchán poiblí ar tháinig deireadh leis ar an 15 Lúnasa 2019, ba léir dúinn nach raibh tacaíocht ó na daoine a sheol aighneachtaí chugainn, dár moltaí, agus bunaithe air sin tá cinneadh déanta ag an Bhord leanúint leis an gcur chuige reatha go ceann bliain eile”.

As an 107 aighneacht a fuair Foras na Gaeilge faoin gcomhairliúchán, bhí an mhórchuid acu ag moladh leanúint leis an gcur chuige reatha. Faoin gcur chuige reatha, cuireann Foras na Gaeilge €0.5m sa bhliain ar fáil do thrí chonraitheoir reatha: €298k do Tuairisc.ie; €120k do Comhar agus £68k do Nós.

De bharr gur trí phróiseas tairisceana a bronnadh na conarthaí reatha ar na soláthróirí reatha, beidh an maoiniú bliana á chur ar fáil de réir théarmaí na gconarthaí reatha.

Arsa an Príomhfheidhmeannach ar an fhoras thuaidh theas:

“is léir go bhfuil léitheoirí na dtrí fhoilseachán seo sásta leis an ábhar a chuireann siad ar fáil, agus, cé go bhfuil dúshláin éagsúla fós le réiteach, agus muid ag iarraidh cur le líon na ndaoine as an phobal atá ag léamh an ábhair a fhoilsíonn siad, ní mór dúinn cluas a thabhairt do na daoine atá á léamh faoi láthair”.

Beidh deireadh ag teacht leis na conarthaí reatha ar a 31 Nollaig 2019, agus mairfidh an maoiniú a chuirfidh Foras na Gaeilge á thairiscint dóibh anois go dtí 31 Nollaig 2020.

Beidh tuarascáil iomlán á foilsiú ar shuíomh gréasáin Fhoras na Gaeilge go luath ar an chomhairliúchán.

Críoch

Tuilleadh eolais:
Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge
Teil: 0035387 673 6175
Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Status: Choose Status

15Aug
2019
Press Releases, News

Shortlists for Irish-Language Books of the Year

 

 

The shortlists were announced today, 15th of August 2019, by An tOireachtas, in conjunction with Foras na Gaeilge, for Gradam Uí Shúilleabháin (Irish-Language Book of the Year for Adults), Gradam Réics Carló 2019 (Irish-Language Book of the Year for Children) and a brand new award for publications translated to Irish, Gradam de Bhaldraithe.

Adjudication is based on merit of publication; standard of Irish; design including text, cover, illustrations and publishing standards; and the extent to which the publication caters for demand in the market.

Seventeen (17) publications in total have been shortlisted – six (6) publications for Adult Book of the Year, five (5) for Children’s Book of the Year and six (6) publications translated to Irish. The Publishing Houses shortlisted include Cló Iar-Chonnacht, Cois Life, Dalen Éireann, Foilseacháin Ábhair Spioradálta, Futa Fata, Leabhar Breac and LeabhairCOMHAR. Full details of works are available below.

“I wish to congratulate all the publishers who have been shortlisted this year”, said Liam Ó Maolaodha, Director of An tOireachtas. “The Irish-language publishing sector has grown and developed and we are delighted, as an organization, to be associated with this and to acknowledge the excellent work being done. It gives us great encouragement that the seventeen books announced today have been published in the last ten months and I congratulate the publishing houses for their dedication, passion and excellent publishing standard”, he said.

The Foras na Gaeilge Chief Executive, Seán Ó Coinn, said, “I congratulate all the publishers who have reached this year’s shortlist. Irish-language publishing has grown greatly in the last 20 years; excellent books are being published, and there is a very good range available now in a wide range of genres, for people interested in Irish-language reading material. I am delighted to see the development of the Irish-Language Books of the Year Publishing Awards with a new award being introduced this year, Gradam de Bhaldraithe, giving due credit to the excellent works being translated. I wish the publishing houses every success”.

The awards, along with a collective prize fund of €17,000, will be presented at a special ceremony celebrating Irish language writing on the 1st of October 2019 in The Mansion House, Dublin. LeabhairCOMHAR will also unveil the 2020 Portraits of Irish-Language Writers at this event.

Details of all publications are available at www.antoireachtas.ie. 

More Information:

Louise Ní Dháibhéid, An tOireachtas     T: 00353 87 100 5439       E: louise@antoireachtas.ie

Notes for Editor

  1. Prizes will be awarded as follows: €5,000 to the publisher of the book chosen for Gradam Uí Shúilleabháin and €2,500 to the author of the work; €5,000 to the publisher of the book chosen for Gradam Réics Carló, €1,250 to the author of the work and €1,250 to the illustrator; €1,500 to the publisher of the book chosen for Gradam de Bhaldraithe and €500 to the author of the work.
  2. The Irish Publishing Awards are funded by Foras na Gaeilge.
  3. An tOireachtas is a lead organization in the Irish-Language sector charged with ‘Organising & Promoting Events as Gaeilge & Establishing Irish-Language Networks’.
  4. Oireachtas Literary Competitions were established in 1897 and provide a platform for Irish-language writing today. Some of the greatest Irish writers of the last century are past winners, Pádraig Mac Piarais, Máirtín Ó Cadhain and Nuala Ní Dhomhnaill.
  5. The national arts & culture festival, Oireachtas na Samhna, is the annual showcase event organized by An tOireachtas featuring the best of sean-nós (traditional old style) performing arts. The festival programme includes junior and senior competitions, formal and informal music and singing sessions, exhibitions, seminars, drama and a host of fringe events.
  6. All up to date information regarding our events is available online at www.antoireachtas.ie.

 

Gradam Uí Shúilleabháin

 

GRÁINNE – GAISCÍOCH GAEL written by Siobhán Parkinson, published by Cois Life – 
Overlooked by history for centuries, Gráinne Ní Mháille has acquired near-mythic status in recent years. Schoolchildren learn about her, and her colourful life has given rise to interpretations of all kinds, from non-fiction to graphic novel to drama and music. But her extraordinary exploits and bravado have hogged the limelight, and until now there has not been a novel that seeks to present her as a woman with an inner life.

 

 

AN TROMDHÁMH written by Feargal Ó Béarra, published by Leabhar Breac - A retelling of the 14th century satirical tale, Tromdhámh Guaire. Feargal Ó Béarra’s new modern edition recounts the prolonged visit of the ‘burdensome band of bards’ to King Guaire, and its comic consequences — not to mention the ‘finding’ of the then long-lost tale ‘Táin Bó Cuailnge’. A story to savour and to delight in, written by an anonymous author around the 1300’s. A book to be relished by those who have a great love for our rhymers, past or present!

 

TITLEY written by Máirtín Coilféir, published by LeabhairComhar – A critical look at the life work of acclaimed writer, Alan Titley. It includes almost every piece that Titley wrote from 1965 to 2016. The book  focuses on Titley’s written and theatrical works rather than radio and television.

 

LUÍSE GHABHÁNACH NÍ DHUFAIGH: CEANNRÓDAÍ written by Celia de Fréine, published by LeabhairComhar – A biography of the remarkable and visionary woman Luíse Ghabhánach Ní Dhufaigh.

 

Tairngreacht written by Proinsias Mac a’ Bhaird, published by LeabhairComhar – Conchur Ó Braonáin’s life is completely turned upside down when he happens upon a gruesome murder on the summit of the O'Neill and O'Donnell graves in Rome. His own life is soon in danger.

 

LÁMH, LÁMH EILE written by Alan Titley, published by Cló Iar-Chonnacht – A hardboiled detective novel set in contemporary Ireland. This book has it all: detectives who couldn't be arsed, Gardaí who could, for the right price (maybe), the Russian mafia, hurlers on the ditch, barmaids wise beyond their years, a labyrinthine plot – a wry affectionate view of twenty-first-century Ireland beyond the Pale. Truly a fitting Gaelic homage to the works of Hammett and Chandler.

 

Gradam Réics Carló

 

BOSCADÁN written by Áine Ní Ghlinn, published by Cois Life – Aoife is building a cardboard robot, and all she wants is a bit of fun. When the robot takes on a life of its own, that’s when the real fun starts!

 

NÓINÍN written by Máire Zepf, published by Cois Life – Nóinín is a shy, reserved teenager. When she meets a young man online, she knows he isn’t like the other boys at school. She falls for him, head over heels. She doesn’t have much time anymore for her best friend, Eimear – she’s hooked on her newfound love. This is a story told in free verse, with Eimear and Nóinín each telling their side of the story.

 

SPÉIRLING written by Orna Ní Choileáin, published by Cois Life – Manon and Líosa are best friends in their teens, living on the island of Aruba. They spend most of their free time kayaking or shopping. When a new girl turns up out of the blue, their peaceful island life is disturbed …

 

BEAG BÍDEACH written by Sadhbh Devlin and illustrated by Róisín Hahessy, published by Futa Fata - Nína loves her little brother Jimí, but sometimes, he just gets in her way... Especially when she wants to play with her friends, the dolls. 

 

PERCY PÉACÓG written by Gemma Breathnach and illustrated by Tarsila Krüse, published by Futa Fata – Percy Peacock is shy. He doesn’t like being noticed. But there’s one big, beautiful, attention-grabbing thing about Percy that makes it very hard NOT to notice him. In a time of need, Percy realises that his attention-grabbing tail can be very useful … 

 

 

Gradam de Bhaldraithe

 

K.O.S.T.K.A. written by Przemyslaw Wysoglad SJ and translated by Mark Ó Fionnáin, published by Foilseacháin Ábhair Spioradálta – This comic tells the tale of Stazek and his brother Pawel. The story of two young people who made the long journey to Vienna to prepare for adulthood.

 

FILE AR FHILE written by Rimbaud, Anedda, Machado, Fried agus Chedid and translated by Liam Ó Muirthile, Eiléan Ní Chuilleanáin, Tomás Mac Síomóin, Gabriel Rosenstock, Ailbhe Ní Ghearbhuigh, published by Cois Life – an ambitious series of poetry in translation in which established Irish poets reinterpret the work of European poets who inspired them. Each collection has a number, with only a limited number being printed. This collection has treasures from the 19th Century of Europe to today.

 

MO THEACHÍN GAN CHUMA GAN CHAOI written by Julia Donaldson and translated by Tadhg Mac Dhonnagáin, published by Futa Fata – An old woman lives in a small cottage and is unhappy that the place is so small. She meets an intelligent old man and he gives her strange advice – to bring the cow, goat, pig and hen into the house. Will she be happy?

 

ASTERIX AGUS TROID NA dTREABH written by R. Goscinny & A. Uderzo and translated by Gabriel Rosenstock, published by Dalen Éireann – Tadhgus Dháthaobhix is an unscrupulous chieftain who’s more than prepared to collaborate with the Roman invaders. He challenges Taoisix to face him in the Troid na dTreabh — a contest in which the winner gets to rule over the loser’s tribe.

 

CHARLIE AGUS MONARCHA NA SEACLÁIDE written by Roald Dahl and translated by Niamh Ní Argáin, published by Leabhar Breac – Nobody has seen Willy Wonka - or inside his amazing chocolate factory - for years. When he announces plans to invite the winners of five Golden Tickets hidden inside the wrappers of chocolate bars to visit his factory, the whole world is after those tickets!

 

BERTIE BROCACH written by Alan MacDonald and translated by Marion Ní Shúilleabháin, published by Cló Iar-Chonnacht - Meet Dirty Bertie - a boy with nose-pickingly disgusting habits! He's full to bursting with madcap plans and crazy ideas, and if it's trouble you're after, look no further - Bertie's sure to be up to his neck in it! 

 

 

Status: Choose Status

02Aug
2019
Press Releases, News

Almost ¼ million euro approved by Foras na Gaeilge board for Gaeltacht Scholarships

At a meeting in Belfast on Friday 26 July, Foras na Gaeilge’s board approved an investment worth €241,572 over a three year period for The Gaeltacht Scholarship Scheme 2020-2022. The scheme will provide grants to 3 specific groups which include students under 18 (in Northern Ireland only), adults (on an all-island basis) and families (on an all-island basis).

Foras na Gaeilge provided €80,524 during 2019 through its Scholarship Fund which provides scholarships to students, adults and families in order for them to attend Gaeltacht courses. Under the revised scheme additional emphasis will be placed on providing grants to disadvantaged students, as well as applicants from Gaeltacht Service Towns and Networks. The scheme will be announced in September and applications will be accepted from organisations who wish to manage the schemes from then.

Foras na Gaeilge is currently conducting a consultation process to gather the views of the public on how best to fund the Irish language print and online media sector from the €500k fund Foras na Gaeilge provides on an annual basis to publications tuairisc.ie, nós.ie and Comhar.

Foras na Gaeilge Chairman, Pól Ó Gallchóir, said “It is crucial that the public, both the Irish language community and the broader public north and south share their views with us to ensure that they are included in Foras na Gaeilge’s approach to this important sector from 2020 on.“ 

Ends

Further information:

Consultation on the Irish language media sector

Foras na Gaeilge will be accepting responses until 15 August. All information regarding the consultation is available on: https://www.forasnagaeilge.ie/nuacht/comhairliuchan/

The Gaeltacht Scholarship Scheme 2020-2022

Information regarding The Gaeltacht Scholarship Scheme 2020-2022 will be announced on www.forasnagaeilge.ie in the autumn. Register with us on our website to keep informed on our latest news.

Status: Choose Status

17Jun
2019
Press Releases, News

€400,000 worth of grants approved by Foras na Gaeilge board

At a Foras na Gaeilge board meeting on the 14 June 2019, in the Foras na Gaeilge offices in Ráth Chairn, Co. Meath, grants to the value of €427,805 were approved in the areas of youth, writing and publishing.

Grants worth €247,825 were approved for the Youth Activities Scheme 2019/20, which gives opportunities for use to young people, which encourages them to use the Irish language in an enjoyable way. The grants will enable the grantees to organise at least 12 sessions during the school year focusing on young people between 3 years and 18 years old outside of school. It is estimated that more than 4,000 children will take part in the activities.

In the area of publishing €140,480 worth of commissions were approved for the 2019 Commissions Scheme to support those involved in Irish language literature in catering for the demand in the various areas of reading. As well as the grants in the area of publishing, €39,500 worth of grants will be awarded to potential new writers and mentors under the Mentoring Scheme 2019. This scheme gives a valuable opportunity to writers at the start of their writing career to get advice about their writing and the craft of writing in general from recognised writers.

Foras na Gaeilge chief executive, Seán Ó Coinn, said, “The big demand for the Youth Activities Scheme from year to year and the dedication of applicants in terms of providing opportunities to young people to use Irish socially outside of school is a source of optimism for me. We are concerned, however, that the fund for this scheme has been reduced by 26% and that we will not be able to support the same number of grantees. Foras na Gaeilge funding has been greatly reduced since the time of the economic crisis and the funding has not increased since then.

As for the Mentoring Scheme, it is also a source of optimism for us that there are new writers coming forward wishing to improve their craft through the Mentoring Scheme. There has been a growth in recent years in Irish language publishing, especially in the genre of children’s books, and we hope that the writers who are benefiting from this scheme will be stepping forward as Irish language writers in the years ahead.”

Ends

Further Information

Anna Davitt, Programme Manager: Communications, Marketing & Awareness, Foras na Gaeilge

Tel: 0035387 673 6175    

Email: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

Status: Choose Status

06Jun
2019
Press Releases

Colmcille heritage celebrated in Christ Church Cathedral

The heritage of Colmcille or Columba was celebrated at a special event in the Music Room in Christ Church Cathedral on Saturday 8 June, the eve of the Feast of Colmcille. 2020-21 will be the 1500th anniversary of Colmcille’s birth, and the night gave a taste in Irish and in English of that heritage internationally and in Dublin itself.

Colmcille is a partnership programme between Foras na Gaeilge and Bòrd na Gàidhlig, which promotes the use of Irish and Scottish Gaelic in Ireland and in Scotland and between the two countries. Foras na Gaeilge organised the event in conjunction with Údarás na Gaeltachta, Donegal County Council, Derry City and Strabane District Council, and Oideas Gael, and as part of the Colmcille partnership programme between Foras na Gaeilge and Bòrd na Gaeilge in Scotland.

Foras na Gaeilge chief executive, Seán Ó Coinn, said, “Tonight, the 8 June, is the eve of the Feast of Saint Colmcille or Columba. He died in Iona in Scotland on 9 June. Ever since people have been commemorating Colmcille. At midnight tonight people will be walking and praying on the Colmcille pilgrimage in Gleann Cholm Cille and in Gartan. There will be celebration in many places in Donegal and in Colmcille’s beloved Derry. There no figure in history that better reveals the links between the Irish language community in Ireland and the Scottish Gaelic community in Scotland, as well as our shared heritage.

This event tonight is being organised by Foras na Gaeilge, conjunction with Bòrd na Gaeilge in Scotland, Údarás na Gaeltachta, Donegal County Council, Derry City and Strabane District Council, and Oideas Gael. I would like to thank all these, and their representatives here tonight. I would especially like to thank the dean and board of Christ Church Cathedral for providing us this historic venue which has a link to Colmcille, and Canon Gary Hastings for kindly welcoming us. I would like to particularly thank Dr Brian Lacey who has done so much to bring to light the history and legacy of Saint Colmcille for much more than twenty years, Gearóidín Bhreathnach, the storyteller and singer from Rann na Feirste, and Dr Ann Buckley from Trinity College and the singers from Amra Schola who we will hear tonight.”

Ends

  

 

Note to the editor on the programme for the evening

  1. Why Celebrate the Birth of Colmcille? Dr Brian Lacey

2020-21 will see the 1500th anniversary of the birth of Saint Colmcille. As the ‘dove of the church’ he not only shaped the narratives of the inter-related histories of Ireland, Scotland and the north of England, but he is a symbol for us now at a time of heightened tensions. The cultural legacy accumulated in the saint’s name throughout these islands is immense, most notably in the Book of Kells. Honoured in the various kingdoms of medieval Ireland, Scotland and northern England, there is a substantial Dublin connection with Colmcille. Perhaps the earliest references to the ‘ford of the hurdles’ (Dublin) occurs in his Life, written about AD 700, and an early church dedicated to him may have stood on the hill above that ford, where St Audoen’s Church now stands. The Vikings came to Christianity under the influence of Colmcille’s monks in the Hebrides and it was primarily they who were behind the revival of interest in Colmcille in Dublin and in its Viking-influenced hinterland around the tenth century.

 

  1. A story and singing from Donegal about Saint Colmcille by the renowned storyteller and singer Gearóidín Bhreathnach from Rann na Feirste.

 

  1. A selection of chants for the offices of Saint Colmcille, Dr Ann Buckley and Amra Schola. Amra is a European cultural heritage project concerning devotion to Irish saints in the medieval liturgy. Dr Ann Buckley (Medieval History Research Centre, Trinity College Dublin) is the director of Amra. It comprises twenty-three partner institutions across fourteen countries. Its aim is to digitise and make freely available the entire surviving repertory of chant and sacred readings for the Historia, the twenty-four hour cycle of religious ceremonies for the divine office celebrated on a saint’s feast day, and to make this freely available. The singers of the Amra Schola at this event are Andrew Dempsey, Louis O’Carroll, Patrick McGinley and Daithí Ó Nuanáin.

 

 

Further Information

Anna Davitt, Programme Manager: Communications, Marketing & Awareness, Foras na Gaeilge

Tel: 0035387 673 6175    

Email: adavitt@forasnagaeilge.ie

Status: Choose Status

23May
2019
Press Releases

More than 7,000 young authors take part in Scríobh Leabhar 2018/19

At events on the 20 and 21 May 2019 in Tralee Education Centre awards were presented to some of the 1,352 children who created, designed and published their own books in Irish as part of the Foras na Gaeilge Scríobh Leabhar (Write a Book) project in County Kerry. The former GAA player and winner of Dancing with the Stars Aidan O’Mahony was in attendance as special guest on the night to celebrate their achievement with the children.

In total this year 120 schools and more than 7,000 children took part in the project and more than 4,000 books were written. Similar events will be held in coming weeks to celebrate what young pupils throughout the country have achieved. Foras na Gaeilge organises Scríobh Leabhar in conjunction with some education centres: Clare Education Centre, West Cork Education Centre, Dublin West Education Centre, Carrick-on-Shannon Education Centre, Laois Education Centre, Tralee Education Centre, Kilkenny Education Centre, Cork Education Support Centre, Gort an Choirce Teachers’ Centre in Donegal and An tÁisaonad in Belfast.

More than 50,000 pupils have taken part in Scríobh Leabhar since it was set up in the 2006/2007 school year. Not only do pupils write their own book as part of this project but they also have the opportunity to read and discuss stories by children from other schools.  It gives an exciting opportunity to children to express their feelings through Irish. As well as that, it fosters cooperation between school communities and makes the children aware of the concept of peer review and it especially fosters creativity and a holistic approach to child development. Teachers also have a central role in Scríobh Leabhar, and they are given in-service training to help them help the children in their efforts. 

“Scríobh Leabhar gives an opportunity to young children to show their ability, their creativity and their enthusiasm for Irish from a very young age. One of the aims of Foras na Gaeilge is for young people to have opportunities to speak and write and this aim is clearly achieved by Scríobh Leabhar. There has been a great deal achieved when you look at the number of children and schools that have taken part in the project since it was started more than ten years ago”, said Seán Ó Coinn, Foras na Gaeilge CEO. “We are indebted to the Tralee Education Centre and all the other centres for taking part again this year. The centres deserve fulsome praise, as do the children and teachers for the exponential growth of the project”, he said.

 

Ends

 

Further Information

Anna Davitt, Programme Manager: Communications, Marketing & Awareness, Foras na Gaeilge

Tel: 0035387 673 6175    

Email: adavitt@forasnagaeilge.ie

Status: Choose Status

03May
2019
Press Releases, News

Grants worth €358,754 approved by Foras na Gaeilge board during the West Waterford Food Festival

At the third meeting of 2019 on Friday 26 April, during the West Waterford Food Festival in Rinn Ó gCuanach, the Foras na Gaeilge board approved grants worth €358,754.

Grants were approved for 71 summer camps running throughout the island during the summer. The Summer Camps Scheme 2019, which was announced earlier this year, will give the opportunity to young people between three and eighteen years of age to attend sports, drama, dancing, music and filming activities as well as trips. Grants worth €148,065, each a maximum of €2,500 or £1,750, have been approved for 71 separate camps this year.

Foras na Gaeilge provides funding support each year to community committees to establish new nursery school provision or nurseries through the Investment Fund for the Establishment of Preschool Provision and Childcare scheme. Grants were approved through this fund for Gaelscoil Aodha Dhuibh (£73,000) in Carryduff and Cúram Leanaí na Fuiseoige (£73,000) in Belfast.

As well as summer camps and nursery schools, €48,467 worth of grants were approved for major arts events running throughout the island during 2019. These include an Fhéile Náisiúnta Dhrámaíochta (€14,500), Féile an Phobail (£8,000) and Fleadh Cheoil na hÉireann (€5,500). These are major events which aim to promote the Irish language and language-based Irish language arts through the medium of Irish or bilingually.

Foras na Gaeilge Chief Executive Seán Ó Coinn said, “We very much welcomed the opportunity to have a board meeting at the West Waterford Food Festival, a festival which Foras na Gaeilge has supported this year through the Festivals Scheme 2019. There were representatives from Waterford City and County Council and Pleanáil Teanga na nDéise present at various sessions and cooperation between us has been put on a strong footing for the future. As for the funding approved at the meeting, I have no doubt but that the grants will have a positive influence on the use of Irish among young people again this year. There is the same demand for the Summer Camps Scheme from year to year but it is a cause of regret for us that it is not in our power to support all eligible applications due to a lack of money, especially in view of the interest and commitment shown by the groups organising the camps.”

 

 

Ends

 

Further Information:

Anna Davitt, Programme Manager: Communications, Marketing & Awareness, Foras na Gaeilge

Tel: 0035387 673 6175    

Email: adavitt@forasnagaeilge.ie

Status: Choose Status

Sign up to our mailing list

Stay up to date with the latest Foras na Gaeilge updates by joining our mailing list.