#CéMuid: Aodh Mac Ruairí

Ainm: Aodh Mac Ruairí

Réimse: Pobal – scéimeanna Cholmcille

Ionad: Gaoth Dobhair

Ról: Tá mé ag obair mar oifigeach feidhmiúcháin ag reáchtáil agus ag riar scéimeanna maoinithe Cholmcille. Tá sé mar aidhm ag scéimeanna Cholmcille caidreamh a chothú idir pobail teanga Ghaeilge na hAlban agus pobail teanga Ghaeilge na hÉireann agus na pobail sin a neartú tríd an chaidreamh seo. Tugann an Scéim Sparánachta deis d’iarratasóirí a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu a ghabháil go Sabhal Mòr Ostaig ar Oileán Sgitheanach le Gaeilge na hAlban a fhoghlaim.

Cad é an ghné is mó den obair a thaitníonn leat? Is mór liom go mór a bheith ag plé leis na grúpaí éagsúla a bhaineann tairbhe as na scéimeanna. Bainim sult mór as a bheith in ann éascaíocht a dhéanamh ar na tionscadail ilchineálacha a bhíonn idir lámha againn go hiondúil.

Conas a thacaíonn do chuid oibre le cur chun cinn na Gaeilge? Tá Gaeilge na hÉireann agus na Gaeilge hAlban lárnach i gcuid oibre Cholmcille agus spreagann na scéimeanna suim agus forbairt sa dá theanga. Cruthaíonn na scéimeanna comhpháirtíochtaí fadtéarmacha idir grúpaí a bhfuil suim ar leith acu sa dá theanga Ghaeilge. Tá Gairmscoil Chú Uladh i nDún na nGall agus Àrd-sgoil a' Phluicin Albain mar eiseamláirí den chineál seo comhpháirtíochta atá fadtéarmach agus teangabhunaithe.

Tacaíonn an Scéim Sparánachta go mór le cur chun cinn an dá theanga Ghaeilge agus is minic a théann rannpháirtithe na scéime seo ar aghaidh chun tionscadail fhiúntacha theangabhunaithe eile a chruthú. Is eiseamláir í Féile na Gealaí de thionscadal teangabhunaithe atá ag gabháil chun feabhais achan bhliain.

Cad iad na pleananna i do réimse amach anseo?
I láthair na huaire tá Colmcille ag obair le Bòrd na Gàidhlig, oifigigh phleanála teanga, agus grúpaí pobail eile le tabhairt faoi thionscadail le haghaidh bhliain chomórtha Cholmcille, Colmcille 1500. Tá sé 1500 bliain ó saolaíodh Naomh Cholmcille agus beidh comóradh á dhéanamh ar a shaol agus a oidhreacht idir an 7 Nollaig 2020 agus an 7 Nollaig 2021. Tá dearadh iomlán úr déanta ar an suíomh Colmcille.net le cois lógó úr agus leathanach ar leith le haghaidh an chomórtha.