Folúntais

Folúntas (Sealadach)

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe a chuireann an Ghaeilge chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo a leanas a dhéanamh.

Eagarthóir Cúnta (Sealadach) Tagairt: EAGC/0120 (Conradh Sealadach go dtí deireadh Eanáir 2021)

Tá painéal á chur le chéile as a líonfar folúntais shealadacha as seo go ceann bliana ach acmhainn a bheith ann chuige sin. Na hoifigí atá san áireamh ná Sráid Amiens, Baile Átha Cliath agus Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall.

Is é an raon tuarastail don phost ná: €33,261 go €62,904*.

D’fhéadfaí an ráta tuarastail a choigeartú ó am go chéile ar aon dul le beartas pá an Rialtais.

*Caithfear an post a thairiscint ag bun an scála

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS

Eolas d'Iarrthóirí 0120

Foirm iarratais EAGC 0120

T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie

SPRIOCDHÁTA

Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíosluaite roimh 12 meánlae Dé hAoine, 17 Eanáir 2020.

Poist,

Foras na Gaeilge,

63-66 Sráid Amiens,

Baile Átha Cliath 1.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost.

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.