Treo Straitéiseach – Próiseas comhairliúcháin

 1. Réamhrá

In 2020, d’fhoilsigh Foras na Gaeilge a chéad Treo Straitéiseach inar leagadh amach mórchuspóirí straitéiseacha na heagraíochta do na blianta 2020-2025. Bunaíodh an Treo Straitéiseach ar phróiseas comhairliúcháin a chuimsigh suirbhé, cuireadh do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí aighneachtaí a sheoladh isteach agus cruinnithe poiblí ar fud na tíre. Anois agus deireadh ag teacht le tréimhse Treo Straitéiseach 2020-2025, is mian le Foras na Gaeilge próiseas comhairliúcháin eile a sheoladh chun tuairimí an phobail a fháil faoi dhréacht nua a chuimsíonn mórchuspóirí straitéiseacha na heagraíochta do na blianta 2025-2030.

 1. Cúlra an phróisis comhairliúcháin

Tá dréacht de Treo Straitéiseach 2025-2030 ar fáil anseo.

Tá leagan a bhfuil cló mór ann ar fáil anseo.

Seo na treoracha má tá léitheoir scáileáin in úsáid agat.

 • Oscail an Treo Straitéiseach 2025-2030 in Acrobat Reader.
 • Téigh chuig View > Read Out Loud agus roghnaigh Activate Read Out Loud. 

Bunaíodh an dréacht seo ar sheisiúin phlé le foireann agus le Bord Fhoras na Gaeilge agus le saineolaithe seachtracha ar théamaí éagsúla a bhaineann le staid agus stádas na Gaeilge sa tsochaí, thuaidh agus theas. Cuimsíonn sé an dea-chleachtas faoin bpleanáil teanga agus aithníonn sé na mórathruithe atá ag titim amach ó thaobh na sochaí agus na teicneolaíochta go háirithe. Mar is iondúil le cáipéisí dá leithéid, ní thugtar mioneolas faoi acmhainní ná spriocanna an-sonraithe faoi chur i bhfeidhm na gcuspóirí. Ina ionad sin, tá sé d’aidhm ag an Treo Straitéiseach seo tosaíochtaí oibre Fhoras na Gaeilge do na blianta seo romhainn a aithint ag ardleibhéal straitéiseach. Tabharfar eolas níos mine faoi acmhainní agus spriocanna ar leith sa chéad Phlean Corparáideach eile a chuimseoidh an tréimhse 2026-2028 agus sna Pleananna Gnó bliantúla a aontaímid leis an dá rialtas. 

 1. Do thuairimí a léiriú

Tá Foras na Gaeilge ag tabhairt cuireadh don phobal tuairimí a léiriú i leith an dréachta seo den Treo Straitéiseach. Is cuma más le pobal na Gaeilge a bhaineann tú, le pobal mionlaigh nó leis an mórphobal in Éirinn nó in áit ar bith ar fud na cruinne, tá fáilte romhat do thuairimí a chur in iúl. Chuige sin, iarraimid ort an suirbhé gearr seo ar Microsoft Forms a chomhlánú chun aiseolas ginearálta a thabhairt faoin gcáipéis go léir agus faoi na mórchuspóirí straitéiseacha éagsúla.

https://forms.office.com/e/BcVn0guezZ

Más mian leat, is féidir leat aighneacht níos faide a sheoladh chuig ts@forasnagaeilge.ie chun tuilleadh tuairimí a léiriú, go háirithe más ag déanamh ionadaíochta ar eagraíocht nó ar ghrúpa pobail atá tú. Seo na treoirlínte a bhaineann le haighneachtaí dá leithéid:

 • Léirigh go soiléir an ag scríobh thar do cheann féin nó thar ceann eagraíochta/grúpa atá tú.
 • Bí airdeallach gur cáipéis straitéiseach í seo ina n-aithnítear na mórchuspóirí atá ag Foras na Gaeilge seachas mioneolas a thabhairt faoi acmhainní, buiséad ná cur i bhfeidhm.
 • Tabhair faoi deara go nglacfar le haighneachtaí i nGaeilge nó i mBéarla.
 • Iarrtar ort formáid choitianta ar nós MS Word nó pdf a úsáid.
 • Níor cheart níos mó ná 1,000 focal a scríobh san aighneacht. Ní gá go gcuirfear an aighneacht san áireamh mura gcloífear leis an treoir sin.

Is é an spriocdháta chun freagraí an tsuirbhé agus/nó aighneachtaí a fháil 1pm Dé hAoine 6 Meán Fómhair 2024. Ní ghlacfar le freagraí tar éis an ama sin.

 1. Comhionannas deiseanna

Faoi mhír 75 d’Acht Thuaisceart Éireann 1998, tá dualgas ar Fhoras na Gaeilge an comhionannas deise agus an dea-chaidreamh a chur chun cinn. I bhfianaise nádúr agus scóip an Treo Straitéisigh, chinneamar go ndéanfaí Measúnacht Tionchair Comhionannais ar an dréacht seo, féachaint cé na himpleachtaí a bheadh aige don chomhionannas agus don dea-chaidreamh. Tá an mheasúnacht sin ar fáil anseo. Tá leagan a bhfuil cló mór ann ar fáil anseo. Cuirfimid fáilte ar leith roimh aiseolas ó dhaoine aonair agus/nó ó ghrúpaí ionadaíocha faoi na téamaí atá i gceist.

 1. Príobháideachas agus rúndacht

Foilseoidh Foras na Gaeilge achoimre de na freagraí tar éis dheireadh an phróisis comhairliúcháin, agus féadfaidh sé iad a fhoilsiú ina n-iomláine. Más fearr leat go bpléifear le do fhreagraí faoi rún, inis dúinn le do thoil, ag míniú na bhfáthanna atá agat. Fiú má iarrann tú go bpléifí le do fhreagraí faoi rún, féadfaidh Foras na Gaeilge a shocrú, nó féadfaidh coimisinéir faisnéise a éileamh ar Fhoras na Gaeilge, do fhreagra a fhoilsiú ina iomláine nó cuid de a fhoilsiú. Glacfaimid leis nach mbainfidh do fhreagra, ná aon séanadh uathoibríoch a ghineann do chóras ríomhaireachta, ach le heolas ar iarr tú rúndacht ina leith go háirithe. Má iarrtar orainn freagraí a nochtadh faoin gCód Cleachtais um Shaoráil Faisnéise do na Comhlachtaí Forfheidhmithe Thuaidh/Theas agus Turasóireacht Éireann, cuirfimid aon iarratas ar rúndacht san áireamh. Ní féidir dearbhú a thabhairt maidir le rúndacht faoi nósanna imeachta saorála faisnéise, áfach. Láimhseálfaimid go cuí sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil de réir na reachtaíochta a bhaineann le cosaint sonraí.

Le tuilleadh eolais ar rúndacht freagraí a fháil, déan teagmháil le do thoil le hOifig an Choimisinéara Faisnéise nó féach an láithreán gréasáin ag: www.ico.org.ukwww.oic.gov.ie. 

 1. Tar éis an phróisis comhairliúcháin

Scagfar na freagraí tar éis don phróiseas comhairliúcháin teacht chun críche agus breithneofar iad le linn dúinn dréacht nua den Treo Straitéiseach a fhorbairt. Foilseofar achoimre de na freagraí, nó foilseofar ina n-iomláine iad, ar shuíomh idirlín Fhoras na Gaeilge i bhfómhar 2024. 

Reáchtálfar cruinnithe poiblí, ar an láthair agus ar líne, i bhfómhar/geimhreadh 2024 chun tuilleadh deiseanna a thabhairt don phobal páirt a ghlacadh sa phlé. Tar éis do Bhord Fhoras na Gaeilge an leagan deiridh a fhaomhadh, tá sé i gceist againn Treo Straitéiseach 2025-2030 a fhoilsiú faoi dheireadh 2024.