Scéim na gCampaí Samhraidh 2021

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do champaí samhraidh oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg (3 bliana – 18 mbliana d’aois):
• a bhfuil sé mar aidhm acu an Ghaeilge a threisiú trí mheascán d’imeachtaí;
• nach campaí cónaithe iad;
• a mhairfidh 5 lá;
• a bheidh á reáchtáil idir an 21 Meitheamh agus an 27 Lúnasa 2021;
• a mhairfidh ar a laghad 4.5 uair an chloig gach lá.

Is scéim neamhbhrabúsach í seo chun táillí an champa a choinneáil íseal do na daoine óga.

Is le hairgead poiblí a bhronntar deontais, agus tá dualgais reachtúla ar Fhoras na Gaeilge chun luach ar airgead gach tionscadail mhaoinithe a dheimhniú.

Molann Foras na Gaeilge d’iarratasóirí cómhaoiniú a lorg le haghaidh tionscadal, nuair is cuí, agus comhoibriú le heagraíochtaí eile leis an luach is fearr a fháil ó dheontas Fhoras na Gaeilge.

Cuirimid fáilte faoi leith roimh iarratais ó eagraíochtaí atá suite i gceantair aitheanta i straitéisí agus/nó i reachtaíocht rialtais.

Cáipéisí

Foirm Iarratais Gaeilge_Scéim na gCampaí Samhraidh 2021

Treoirlínte Gaeilge_Scéim na gCampaí Samhraidh 2021

Tabhair faoi deara go gcaithfidh gach iarratasóir an seicliosta um chumhdach cuí a chur isteach leis an iarratas:

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Is gá an fhoirm iarratais agus na cáipéisí tacaíochta a chur ar ríomhphost chuig oideachas@forasnagaeilge.ie roimh an spriocdháta.

Má tá aon cheist agat faoi ghné ar bith de na critéir cháilitheacha, dean teagmháil le Foras na Gaeilge roimh an spriocdháta, 5.00pm, Dé hAoine, an 5 Márta 2021.