Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Is trí na haonaid An Gúm, Áis agus Clár na Leabhar Gaeilge agus trí na mórthionscadail thíos a chuireann Foras na Gaeilge an léitheoireacht agus an fhoilsitheoireacht chun cinn go príomha.

An Gúm

Cuireann An Gúm foilseacháin agus áiseanna ar fáil a thacaíonn leis an oideachas trí mheán na Gaeilge agus le húsáid na Gaeilge i gcoitinne. Sa lá atá inniu ann is ag plé ag leis an bhfoclóireacht, le foilsiú téacsleabhar agus áiseanna scoile agus le hábhar léitheoireachta don aos óg is mó a bhíonn An Gúm.

Tabhair cuairt ar mhicreashuíomh an Ghúm anseo le tuilleadh eolais a fháil faoina shutterstock_115773445áiseanna.

Foilseacháin & Ríomhleabhair

Cuireann An Gúm réimse leathan foilseachán i gcló lena n-áirítear áiseanna bunscoile, áiseanna iarbhunscoile, leabhair réamhléitheoireachta, leabhair do pháistí óga, do dhéagóirí agus do dhaoine fásta. Tá raon ríomhleabhar agus leaganacha leictreonacha de théacsleabhair le fáil chomh maith (féach leathanach an Ghúim).

Séidean Sí

Tá áiseanna digiteacha á bhforbairt ar an suíomh nua www.seideansi.ie. Tá ábhar fuaime agus cluichíidirghníomacha ar fáil ar an suíomh seo sna trí mhórchanúint chun tacú leis an obair a dhéantar sa seomra ranga.

Tuilleadh eolais: https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/

Teagmháil: An Gúm 63-66 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1, D01 H275.

T: 01 6398400

R: angum@forasnagaeilge.ie

Twitter: @AnGumFnaG

Facebook: @AnGumFnaG

Instagram: @angumfnag

ÁIS

Bunaíodh Áisíneacht Dáileacháin Leabhar (ÁIS) chuin foilseacháin Ghaeilge a dháileadh go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Cuireann Áis seirbhís dáileacháin ar fáil d’fhoilsitheoirí Gaeilge agus cinntíonn siad soláthar leabhar Gaeilge ar an margadh.

Teagmháil: Áisíneacht Dáileacháin Leabhar (ÁIS), Aonad 3, Páirc Ghnó Dhún Seachlainn, Dún Seachlainn, Co. na Mí, A85 V624.

T: 01 6616522

R: ais@forasnagaeilge.ie

Clár na Leabhar Gaeilge

Cuireann Clár na Leabhar Gaeilge tacaíocht ar fáil do scríbhneoirí, d’fhoilsitheoirí agus don phobal léitheoireachta i gcoitinne tríd na scéimeanna agus tionscadail seo a leanas:

  • Scéim na Foilsitheoireachta

Saothair ar ard-chaighdeán curtha ar fáil don phobal agus do léitheoirí Gaeilge

  • Scéim na dTionscadal Litríochta

Deiseanna léitheoireachta trí Ghaeilge a chothú agus a éascú don phobal

  • Scéim na gCoimisiún

Ciste coimisiúnaithe ar mhaithe le soláthar sásúil sna réimsí éagsúla léitheoireachta a chinntiú

  • An Scéim Meantóireachta

Spreagadh agus deiseanna tacaíochta a thabhairt do scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta

  • Scríobh Leabhar 

Deiseanna scríbhneoireachta agus léitheoireachta trí Ghaeilge a chothú do pháistí scoile

Tuilleadh eolais: https://www.forasnagaeilge.ie/category/sceimeanna-chlar-na-leabhar-gaeilge/

Teagmháil: Clár na Leabhar Gaeilge, Foras na Gaeilge, Ráth Chairn, Baile Áth Buí, Co. na Mí, C15YXC1.

T: 046 9430419 

R: leabhar@forasnagaeilge.ie

 

Léitheoirí na Gaeilge

Tionscadal úr píolótach é seo le léitheoireacht na Gaeilge a chothú agus a fhorbairt. Lárphointe eolais a bheidh sa suíomh www.léitheoirí.ie ar a scaipfear eolas cothrom le dáta maidir le gach gné den léitheoireacht sa Ghaeilge.

Gheofar air eolas faoi leabhair nuafhoilsithe agus leabhair atá ann le fada; clubanna leabhar; leabharlanna; siopaí leabhar; imeachtaí; suíomhanna gréasáin; ríomhleabhair; podchraoltaí; físeáin; agus neart eile. Anuas air sin ar fad, tá sé i gceist tús áite a thabhairt ar an suíomh do léirmheastóireacht na Gaeilge ar bhealaí éagsúla, le cabhair an phobail mhóir.

Eiseofar ‘An Léitheoir’ dhá uair in aghaidh na bliana leis an eolas is cuimsithí a chur ar fáil do phobal na Gaeilge faoi shaghsanna éagsúla ábhair léitheoireachta.

Tuilleadh eolais: www.léitheoirí.ie 

Twitter: @leitheoiri 

Ríomhphost: leitheoiri@comhar.ie

 

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.