Folúntais - Painéal Eagarthóirí Cúnta

Obair Eagarthóireachta sa Ghúm – Painéal Eagarthóirí Cúnta

Is mian le Foras na Gaeilge painéal de dhaoine cáilithe a chur ar bun chun seirbhísí éagsúla eagarthóireachta asholáthar do chlár oibre an Ghúim. Pacáistí oibre ar conradh a bheidh i gceist, a mbeidh tréimhsí gearra ag gabháilleo; is obair ar bhonn páirtaimseartha a bheas i gceist sna pacáistí oibre.

Ó Aibreán 2018 go dtí Márta 2021 an tréimhse atá ag gabháil leis an bpainéal.

Is iad seo a leanas na príomhréimsí oibre a bheidh i gceist:

 • Obair aistriúcháin agus/nó eagarthóireachta a dhéanamh ar théacsanna agus iad a chur faoi bhráid an Eagarthórasa Ghúm.
 • Pointí eagarthóireachta agus teanga a tharraingt anuas agus a phlé go mion leis an Eagarthóir.
 • Profaí a léamh agus a cheartú de réir mar is gá.
 • Obair eagarthóireachta a bhainfeadh go speisialta leis an tionscadal bunscoile Séideán Sí
 • Comhairle teanga a chur ar údair agus aistritheoirí de réir mar is gá.
 • Sceideal tionscadail foilsitheoireachta a eagrú i gcomhar leis an Eagarthóir.

Is iad seo a leanas na critéir riachtanacha is gá do na hiarrthóirí a chomhlíonadh:

 • Bunchéim ornóracha sa Nua-Ghaeilge, nó a hiontamhail, ó institúid aitheanta tríú leibhéal
 • Ardchruinneas scríofa sa Ghaeilge
 • Eolas maith ar mhórchanúintí na Gaeilge
 • Ardtuiscint ar ghramadach na Gaeilge
 • Taithí eagarthóireachta
 • Scileanna ríomhaireachta

Critéir inmhianaithe:

 • Eolas ar áiseanna oideachais
 • Taithí i saol na foilsitheoireachta
 • Taithí ar dhearadh agus ar leagan amach foilseachán
 • Taithí foclóireachta

Is ar bhonn pacáistí oibre a íocfar baill an phainéil, agus beidh an íocaíocht in aghaidh an phacáiste bunaithe ar anráta cuí in aghaidh an lae (€185-€200) ag brath ar chastacht agus ar dheacracht na hoibre.

Is féidir an obair a chur i gcrích ó chian, ach iarrfar ar bhaill an phainéil na tascanna oibre a chur i gcrích ó am gochéile in oifigí Fhoras na Gaeilge agus freastal ar chruinnithe eagarthóireachta ann anois is arís.

Más spéis leat bheith ar an phainéal seo, ní mór duit iarratas a sheoladh chugainn. Tá an fhoirm iarratais arfáil anseo.

Le hiarratais leictreonacha amháin a ghlacfar. Is gá an t-iarratas a sheoladh mar cheangaltán WORD chuig anseoladh ríomhphoist angum@forasnagaeilge.ie agus ‘Painéal Eagarthóirí 2018’ mar theideal air. Beidh sé de dhiscréidag Foras na Gaeilge iarrthóirí a chur faoi scrúdú agus/nó faoi agallamh.

SPRIOCDHÁTA: Ba chóir iarratais a bheith faighte roimh 5.00 p.m. Dé Céadaoin, 11 Aibreán 2018.

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus fáiltímid roimh iarratais ó iarrthóirí a bhfuil nacáilíochtaí cuí acu, beag beann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu.

Is ar bhonn fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above panel.

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.