Nuacht

03 Már
2017
Nuacht

Ba mhaith le Foras na Gaeilge tréimhse chomhairliúcháin phoiblí ar Scéim na nOifigeach Gaeilge a fhógairt

Ba mhaith linn tuairim an phobail a fháil maidir le todhchaí Scéim na nOifigeach Gaeilge sa rialtas áitiúil i dTuaisceart Éireann.

Scéim na nOifigeach Gaeilge -Doiciméad Comhairliúcháin

Stádas: Choose Status

13 Fea
2017
Nuacht

Scrúduithe TEG 2017: DÁTAÍ & IONAID

Beidh Scrúduithe TEG 2017 ar siúl sna hionaid seo:

 

An Spidéal

Béal Feirste

Caisleán an Bharraigh

Cill Airne

Cill Chainnigh

Corcaigh

Leitir Ceanainn

Luimneach

Má Nuad

Páras

Prág

Nua-Eabhrac

Ottawa

Sydney

 

B2  1 Aibreán 2017 *

B1   13 Bealtaine 2017

A2   27 Bealtaine 2017

A1   10 Meitheamh 2017

 

B2   12 Lúnasa 2017*

C1   18 & 19 Lúnasa 2017

 

 

*Glactar le Meánleibhéal 2 (B2) mar cheann de na critéir iontrála do chúrsaí sa bhunmhúinteoireacht sna coláistí Oideachais agus i gColáiste Hibernia agus do chúrsaí san aistriúchán agus san ateangaireacht i gcoláistí tríú leibhéal éagsúla.   

Is é an dáta deiridh d’iarratais ar scrúduithe TEG ná 1 Márta 2017. Cláraigh anseo. Beidh spriocdháta níos déanaí gceist do scrúduithe mhí Lúnasa agus is i Má Nuad amháin a bheidh na scrúduithe seo ar siúl. 

 

Dírigh ar do chumas labhartha! PÁIRTCHREIDIÚINT AR FÁIL

Tá páirtchreidiúint ar fáil do dhaoine ar mhaith leo an scrúdú cainte amháin a dhéanamh.  Mar sin, beidh dhá rogha ag iarrthóirí:

Scrúdú iomlán TEG a dhéanamh agus creidiúint iomlán a fháil;

                 

An scrúdú cainte amháin a dhéanamh agus páirtchreidiúint a fháil.

Beidh foireann TEG sásta scrúduithe cainte a reáchtáil ag amanna eile i rith na bliana do ghrúpaí in ionaid ar fud na tíre. Cuir glaoch ar (01) 708 6417. 

Stádas: Choose Status

09 Fea
2017
Nuacht

Spraoi an Scéim Óige ar an Domhnach Mór

Thug Foras na Gaeilge cuairt ar Bardic Educational Arts and Media sa Torrent Complex ar an Domhnach Mór, áit ar bhain na daoine óga an-spraoi as an Ghaeilge, an damhsa agus an ceol a chuir a n-éascaitheoir ar fáil dóibh.
Gaeilge le Gluaiseacht an t-ainm atá ar an tionscadal atá maoinithe faoi Scéim na nImeachtaí Óige 2016-17, áit a mbíonn na daoine óga ag foghlaim Gaeilge in áiteanna difriúla sa tsaol bheo e.g. amuigh sna siopaí agus san amharclann.
Cé go raibh an oíche fuar feanntach, bhí na daoine óga te teolaí taobh istigh agus iad ag damhsa agus ag ceol leo agus iad ag foghlaim na dtreoracha i nGaeilge.
Maith sibh a Ghaela Thír Eoghain!

Grianghraif ón oíche: 

Stádas: Choose Status

07 Fea
2017
Nuacht, Preasráitis

Do Ghairm le Gaeilge: Aonach Gairmeacha, 8 Feabhra

Is cúis áthais d’Fhoras na Gaeilge an feachtas feasachta, do Ghairm le Gaeilge, a sheoladh i gcomhar le Grad Ireland. Tá an feachtas seo dírithe ar fhochéimithe agus beidh sé mar aidm aige aird a tharraingt ar an tairbhe a bhaineann leis an dátheagachas agus le líofacht i nGaeilge san ionad oibre, bíodh sin trí mhic léinn a spreagadh le hinniúlacht sa Ghaeilge a lua ar a CV agus iad a chur isteach ar phoist, lena nGaeilge a úsáid sna poist a bheidh acu amach anseo, cúrsaí iarchéime trí Ghaeilge a roghnú chomh maith le cur isteach ar phoist in earnáil na Gaeilge.

Ag labhairt dó inniu, dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá súil againn go rachaidh an feachtas i bhfeidhm ar dhaoine óga agus machnamh á dhéanamh acu faoin ghaol fhadtéarmach a bheidh acu leis an teanga. Ba mhaith linn an fiúntas a bhaineann lena líofacht a chothú a léiriú do mhic léinn le go dtuigfidh siad na féidearthachtaí éagsúla a bhaineann le bheith ag obair i réimsí éagsúla trí Ghaeilge, lena n-áirítear cúrsaí teagaisc, aistriúcháin, dlí agus na meáin.”

Chuige sin, tá an treoirleabhar Do Ghairm le Gaeilge foilsithe ar líne a thugann comhairle phraiticiúil agus eolas luachmhar maidir le cúrsaí oiliúna agus deiseanna oibre trí Ghaeilge. Anuas air sin, tá ábhar ar líne forbartha lena n-áirítear físeáin d’agallaimh le hambasadóirí gairme as réimsí éagsúla ina ndéanann siad cur síos ar an mbuntáiste a thug an Ghaeilge dóibh ina saol oibre go dtí seo.

Mar chuid den fheachtas beidh seastán ag Foras na Gaeilge ag Aonach Gairmeacha #FYI agus Aonach Teangacha Grad Ireland san RDS ar an 8 Feabhra 2017 agus beidh foireann i láthair le labhairt le mic léinn faoi na deiseanna éagsúla oiliúna, fostaíochta agus deonacha atá ar fáil trí Ghaeilge. Cuirfidh Bláthnaid Ní Chofaigh (comhalta boird agus craoltóir RTÉ) seimineár i láthair chomh maith a dhíreoidh ar thaithí agus ar chomhairle phraiticiúil ar a bheith ag obair le Gaeilge ó rannpháirtithe na bhfíseán.

 

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin seimineár agus clárú don aonach anseo:

 

Cuireann Foras na Gaeilge fáilte roimh chách chuig an ócáid agus fáilte ar leith roimh fhostóirí agus oideachasóirí 3ú leibhéal.

* Críoch *

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

Stádas: Choose Status

07 Fea
2017
Nuacht

Focail Eile

Glao ar iarratais le haghaidh socrúchán cruthaitheach liteartha 8 seachtaine i samhradh 2017 sa Mhacadóin do scríbhneoirí Gaeilge

Is é an spriocdháta le hiarratais a chur isteach 5 p.m. an 16 Feabhra 2017.

Is clár comhpháirtíochta é an tionscadal liteartha Focail Eile idir eagraíochtaí cultúrtha/teanga i réigiúin Eorpacha agus tá sé d’aidhm aige líonra de shocrúcháin chruthaitheacha a chruthú do scríbhneoirí Eorpacha i mionteangacha agus i dteangacha mionlaigh. Is iad na heagraíochtaí comhpháirtíochta:

 • Donostia Kultura agus San Sebastian 2016 (Tír na mBascach)
 • Foras na Gaeilge (Éire)
 • X-OP, malartán d’oibritheoirí agus de tháirgeoirí ealaíne (an tSlóivéin)
 • Fóram Óige na Mladi (an Mhacadóin)
 • Leeuwarde/Ljouwert 2018 (an Fhreaslainn).

 

Focail Eile - Treoirlínte

Is iad cuspóirí an tionscadail:

 •  Cuidiú an litríocht a scríobhtar i mionteangacha agus i dteangacha mionlaigh a chur in iúl níos faide i gcéin.
 • Béim a chur ar thábhacht na héagsúlachta teanga.
 • Solas a chaitheamh ar an bpróiseas cruthaitheachta liteartha.
 • Aird a tharraingt ar théamaí sóisialta, saincheisteanna agus grúpaí sóisialta a bhaineann le mionteangacha.
 • An comhoibriú a chur chun cinn idir scríbhneoirí agus ealaíontóirí i litríocht i mionteangacha agus i dteangacha mionlaigh.
 • Deis a thabhairt do scríbhneoirí tairbhe a bhaint as socrúchán liteartha le cuidiú leo forbairt ina ngairm liteartha.

Is iad na codanna an tionscadail:

 • Socrúcháin: Seo croí an tionscadail, atá bunaithe ar mhalartú scríbhneoirí idir régiúin éagsúla. Cuirfidh gach réigiún rannpháirteach dhá scríbhneoir le socrúchán ocht seachtaine a chur isteach in dhá réigiún comhpháirtíochta i ngach ceann de na trí bliana, agus fáilteoidh gach réigiún chomh maith roimh dhá scríbhneoir gach bliain ó réigiúin chomhpháirtíochta. Beidh 10 scríbhneoir ar fad ag glacadh páirte gach bliain.
 • Tionscadail chruthaitheacha liteartha: Le linn na socrúchán beidh na scríbhneoirí ag obair ar ábhair a phléann le téamaí, saincheisteanna agus grúpaí sóisialta a bhaineann le teangacha neamhfhorleathana, a mbeidh de thoradh orthu téacs liteartha a phléann leis na hábhair seo, ag coinneáil i gcónaí teagmháil agus comhoibriú leis an bpobal óstach agus ag caitheamh solais ar an bpróiseas cruthaitheach. Le cuidiú seo a bhaint amach glacfaidh na scríbhneoirí páirt i sraith tionscnamh le linn na socrúchán.
 • Aistriúcháin: Mar a luadh tá ar cheann de chuspóirí an tionscadail litríocht a cheaptar i dteangacha mionlaigh nó i mionteangacha a chothú agus comhoibriú a chur chun cinn idir scríbhneoirí. Aistreofar na téacsanna go léir a chruthófar le linn na socrúchán go teangacha na gcomhpháirtithe agus go Béarla. Mar gheall ar seo beimid in ann “focail eile” agus “focail daoine eile” a chomhroinnt.
 • Suíomh Gréasáin: Foilseofar na saothair a chruthófar sa tionscadal Beste Hitzak/Focail Eile, agus an próiseas cruthaitheach féin, ar shuíomh saindeartha. Beidh an suíomh seo ina ardán le hábhar an tionscadail a scaipeadh.

Is mian linn gach scríbhneoir a spreagadh le freagairt ar ár nglao oscailte. Is deis iontach é seo saothar liteartha a chruthú agus eolas a chur ar an bhfíorshaol i réigiún eile. Mar a luadh cheana, cónóidh na scríbhneoirí roghnaithe i réigiún eile ar feadh ocht seachtaine, le costais uile íoctha. Gheobhaidh siad luach saothair chomh maith.

Beidh níos mó socrúchán agus imeachtaí ann amach anseo, a fhógrófar ag an am cuí.

Le haghaidh tuilleadh eolais cuir ríomhphost chuig focaileile@forasnagaeilge.iehttp://www.focaileile.ie http://www.otherwordsliterature.eu/

Stádas: Choose Status

30 Ean
2017
Nuacht, Preasráitis

Fógraíonn Foras na Gaeilge sraith d’oícheanta eolais

Tá áthas ar Fhoras na Gaeilge sraith d’oícheanta eolais a fhógairt leis na scéimeanna maoinithe atá ar fáil ón gcomhlacht thuaidh/theas don Ghaeilge a chur chun cinn. Beidh an chéad cheann acu seo ar siúl in Hannon’s Hotel, Baile Ros Comáin, Dé Máirt an 7 Feabhra ag 7.30 p.m.

Ar an oíche roinnfidh ionadaithe ó Fhoras na Gaeilge eolas faoi obair na heagraíochta, a scéimeanna maoinithe agus na tacaíochtaí atá ar fáil. Beidh deis ag an bpobal aiseolas a thabhairt maidir le cur chun cinn na Gaeilge sa cheantar agus ceisteanna a chur.

Ag labhairt dó inniu dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá ceantair áirithe Thuaidh agus Theas aitheanta againn óna raibh líon na n-iarratas ar ár scéimeanna maoinithe éagsúla measartha íseal le blianta beaga anuas. Tá súil againn teagmháil a dhéanamh le pobail áitiúla sna seisiúin seo agus feasacht a ardú faoi na deiseanna maoinithe atá ar fáil dóibh. Cuirimid ar fáil raon leathan scéimeanna a d’fhéadfadh a bheith ina ndíol spéise go háitiúil ar leibhéil éagsúla agus mholaimis go láidir do dhaoine ar spéis leo an Ghaeilge a bheith i láthair.”

I measc scéimeanna 2017 a lainseáladh le deireanas tá Scéim na nImeachtaí Óige agus Scéim na gCampaí Samhraidh. Cuireann Foras na Gaeilge maoiniú ar fáil freisin i réimsí an ghnó, na n-ealaíon, na meán agus na foilsitheoireachta. Téigh go suíomh corparáideach Fhoras na Gaeilge ag https://www.forasnagaeilge.ie le haghaidh liosta iomlán de na scéimeanna atá ar fáil.

 

Cuirfidh Foras na Gaeilge na seisiúin seo a leanas i láthair le linn na seachtainí seo romhainn:

 

Dáta

Baile

Ionad

Am

Dé Máirt, 7 Feabhra

Ros Comáin

Hannon's Hotel

19:30

Dé Céadaoin, 8 Feabhra

An Muileann gCearr

Áras an Mhuilinn

20:00

Déardaoin, 9 Feabhra

An Cabhán

Cavan Crystal Hotel

19:30

Dé Máirt, 14 Feabhra

Tulach Mhór

The Bridge House Hotel

19:30

Dé Céadaoin, 15 Feabhra

Longfort

Longford Arms Hotel

19:30

Déardaoin, 16 Feabhra

Luimneach

Maldron Hotel

19:30

Dé Máirt, 21 Feabhra

Cill Chainnigh

Springhill Court Hotel

19:30

Dé Céadaoin, 22 Feabhra

Bré

Royal Hotel

19:30

Déardaoin, 23 Feabhra

Dún Dealgan

Oriel Centre - Dundalk Gaol

19:30

Dé Céadaoin, 1 Márta

Port Laoise

Maldron Hotel

19:30

Déardaoin, 2 Márta

Inis Ceithleann

Enniskillen Hotel

19:30

 

 

Nótaí don Eagarthóir:

Faoi Fhoras na Gaeilge

Cuireadh Foras na Gaeilge ar bun faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta agus tá siad freagrach as na nithe seo a leanas

 • cur chun cinn na Gaeilge
 • úsáid na Gaeilge a éascú agus a spreagadh sa chaint agus i scríbhinn, sa saol poiblí agus sa saol príobháideach sa Deisceart agus, i gcomhthéacs Chuid III den Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh, i dTuaisceart Éireann mar a mbeidh éileamh cuí ann;
 • comhairle a thabhairt don dá lucht riaracháin, do chomhlachtaí poiblí agus do ghrúpaí eile san earnáil phríobháideach agus san earnáil dheonach;
 • tionscadail tacaíochta a ghabháil de láimh, agus cúnamh deontais a thabhairt do chomhlachtaí agus do ghrúpaí de réir mar a mheasfar is gá
 • taighde, feachtais fógraíochta, caidreamh poiblí agus caidreamh leis na meáin a ghabháil de láimh;
 • téarmaíocht agus foclóirí a fhorbairt;
 • tacú le hoideachas trí mheán na Gaeilge agus le múineadh na Gaeilge.

 

 

Tuilleadh Eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Colm Ó hArgáin, Ardoifigeach Feidhmiúcháin: Oideachas, Foras na Gaeilge.

Teil: 00353 1 639 8400

Ríomhphost: cohargain@forasnagaeilge.ie

 

 

Stádas: Choose Status

19 Ean
2017
Nuacht

Siuán Ní Mhaonaigh ceaptha mar Chathaoirleach ar an bhFóram Forbartha Teanga

Tá Siuán Ní Mhaonaigh ceaptha ag Bord Fhoras na Gaeilge mar Chathaoirleach ar an bhFóram Forbartha Teanga don tréimhse Eanáir 2017 go dtí Nollaig 2020. Tagann Siuán i gcomharbacht ar an Ollamh Comhlach Regina Uí Chollatáin, Ceann na Scoile, Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis, COBÁC,  a bhí ag feidhmiú ó 2014 go deireadh 2016 mar Chathaoirleach an Fhóraim.

Is as Gaeltacht Ghaoth Dobhair do Shiuán a bhfuil céim BA aici ó Choláiste Phádraig, Má Nuad agus céim MPhil ó Choláiste na Tríonóide. Is taighdeoir agus comhairleoir teanga í a bhfuil saineolas aici i gcúrsaí measúnachta agus teagaisc. Tá sí ina stiúrthóir ar Theastas Eorpach na Gaeilge (www.teg.ie), tionscadal de chuid Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad agus ina comhstiúrthóir ar an gcomhairleoireacht teanga Aistear (www.aistear.ie).  

I measc a cuid foilseachán tá Speaking Irish / An Ghaeilge Bheo (McGraw-Hill, 2008), Leasuithe ar Scrúdú Gaeilge na hArdteistiméireachta: Anailís ar a dTionchar (COGG, 2013) agus Snas agus Blas (CCEA, 2016).

Ag labhairt dó inniu, ghabh Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn buíochas leis an Ollamh Comhlach Uí Chollatáin, a rinne “obair cheannródaíoch mar chéad chathaoirleach an Fhóraim trí ardán bríomhar a bhunú agus a stiúradh do phobal na Gaeilge”.  Thréaslaigh sé a ceapachán le Siuán Ní Mhaonaigh agus ghuígh sé gach rath uirthi ina cúram nua.

Tá an Fóram Forbartha Teanga Uile-Oileáin ionadaíoch ar ghrúpaí sainleasa áitiúla teanga atá á maoiniú ag Foras na Gaeilge ag leibhéal an phobail agus is dlúthchuid é den chur chuige comhpháirtíochta, an struchtúr foirmiúil idir na Ceanneagraíochtaí agus Foras na Gaeilge.

Is é cuspóir an Fhóraim Forbartha Teanga tuairimí agus comhairle dheontaithe Fhoras na Gaeilge, i.e. pobal na teanga, a fháil ar fhorbairt na Gaeilge sna mór-réimsí atá faoi fhreagracht na sé Cheanneagraíocht, agus ar phleananna na gCeanneagraíochtaí. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi chuspóirí agus faoi bhallraíocht an Fhóraim ar shuíomh gréasáin Fhoras na Gaeilge anseo.

 

Stádas: Choose Status

06 Nol
2016
Nuacht

Scéimeanna Maoinithe 2017

Beidh Foras na Gaeilge ag reáchtáil na scéimeanna a leanas le linn 2017:

 • Scéim Tacaíochta Gnó
 • Scéim na gCampaí Samhraidh
 • Scéim na nImeachtaí Óige
 • Scéim na bhFéilte
 • Scéim na gComplachtaí Drámaíochta
 • Scéim Sparánachta Cholmcille (Gaeilge na hAlban)

Tuilleadh Eolais

Scéimeanna Maoinithe

T: +353 1 639 8400

Stádas: Choose Status

09 Sam
2016
Nuacht

Imní Fhoras na Gaeilge maidir le moill ar fhaomhadh pleananna curtha in iúl do na Ranna Urraíochta

Tá imní Fhoras na Gaeilge faoin moill as cuimse ar threoir maidir le hullmhú Phlean Gnó 2017 agus Phlean Corparáideach 2017-19 curtha in iúl do na húdaráis chuí sna ranna ó thuaidh agus ó dheas. Ní hamháin go bhfuil moill ar an treoir féin, ach níl buiséad ná ráta malairte curtha in iúl ag na ranna, rud a fhágann nach bhfuil ar chumas Fhoras na Gaeilge pleananna iomlána de réir an dea-chleachtais is fearr i mbainistiú eagraíochta a dhréachtú gan na figiúirí riachtanacha seo.

Dúirt Cathaoirleach Feidhmeach Fhoras na Gaeilge, Marcas Mac Ruairí, inniu, “I mblianta eile bhíodh an treoir geallta le bheith ag teacht ó na Ranna Airgeadais trí na Ranna Urraíochta faoi dheireadh mhí Lúnasa (cé nár cloíodh leis sin i gcónaí ach oiread). Ar ndóigh táimid i mí na Samhna 2016 anois agus gan aon radharc ar an treoir nó aon eolas ábhartha eile, agus is i mí Eanáir 2017 atá tús le cur le feidhmiú an dá phlean. Mura bhfaomhtar na pleananna seo roimh an 31 Nollaig 2016 tá baol soiléir ann don bhuiséad mar a léiríonn an plé a bhí sa Tionól ó thuaidh cheana faoin cheist. D’fhéadfadh riosca tromchúiseach a bheith ann maidir le poist in earnáil na Gaeilge dá bharr seo. Go dtí go n-aontófar buiséad agus Plean Gnó 2017 agus ní bheidh sé de chumas ag Foras na Gaeilge tuarastal a íoc:

 

 • lena fhoireann féin,
 • le foireann sna Ceanneagraíochtaí,
 • le foireann i scéimeanna áirithe dár gcuid (an Scéim Pobal Gaeilge agus Scéim na gComplachtaí Drámaíochta, mar shampla),
 • leo siúd a fhostaítear trí dheiseanna eile a bhaineann le scéimeanna eile dár gcuid (Scéim na gCampaí Samhraidh, Scéim na nImeachtaí Óige etc.).

Má ligtear do seo tarlú beidh an Ghaeilge thíos leis.”

 

Tá iarrtha ag Foras na Gaeilge ar na Ranna Urraíochta agus ar na Ranna Airgeadais aghaidh a thabhairt ar na deacrachtaí seo ar bhonn práinne.

Stádas: Choose Status

08 Sam
2016
Nuacht

An Draoi Gramadaí Seolta ag Oireachtas na Samhna

Rinne Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Ferdie Mac an Fhailigh, An Draoi Gramadaí a sheoladh go hoifigiúil ag Oireachtas na Samhna. Is uirlis í seo atá curtha ar fáil ar www.teanglann.ie, agus is féidir le foghlaimeoirí ainmfhocal agus aidiacht a chur le chéile chun na foirmeacha cearta díobh a fheiceáil:

an-draoi-gramadai

Tá sé beartaithe breis réimsí a chur leis An Draoi Gramadaí amach anseo – réamhfhocail, uimhreacha agus eile.

Uirlis eile – do stiúrthóirí gréasáin

Tá uirlis eile díreach curtha ar fáil againn ar www.teanglann.ie, darb ainm An Foclóirí. Is breiseán é seo ar féidir le suíomh ar bith i nGaeilge é a úsáid, chun a chur ar chumas a gcuid léitheoirí focal ar bith ar an scáileán a chuardach sna foclóirí atá ar teanglann.ie:

teanglann-ie

Tá breis eolais maidir leis an uirlis seo le fáil ag http://www.teanglann.ie/ga/_focloiri.

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.