Nuacht

11 Meá
2015
Nuacht, Preasráitis

Céim siar don Ghaeilge in Ollscoil Uladh ina hábhar imní d’Fhoras na Gaeilge

Stádas:

02 Meá
2015
Nuacht

Iarraidh ar Thairiscint - An Gúm

Gum logo process07

 

An Gúm/Foras na Gaeilge

Iarraidh ar Thairiscint

Bainistíocht ar tháirgeadh agus ar chonarthaí clódóireachta

 

Iarrtar tairiscintí le haghaidh seirbhísí chun cúram a dhéanamh de na riachtanais a  bhaineann le sceidil chlódóireachta an Ghúim. Sonraítear na riachtanais sin sa cháipéis thíos.

Bainistíocht ar chonarthaí cló_Cuireadh chun tairisceana_MF 2015

Stádas:

07 Lún
2015
Nuacht, Preasráitis

Dearcadh dearfach i leith na Gaeilge léirithe ag an bpobal i dtuarascáil taighde nuafhoilsithe

Preasráiteas

Dearcadh an Phobail - Achoimre Gaeilge

Tá leagan Gaeilge den tuarascáil Dearcadh an Phobail i leith na Gaeilge ar fáil anseo:

Dearcadh an Phobail i leith na Gaeilge.pdf - Adobe Acrobat Pro

Stádas: Choose Status

09 Mei
2015
Nuacht, Preasráitis

Developing Slighe Chaluim Chille: St Columba and Argyll Conference

Add Irish content.

Stádas:

09 Mei
2015
Nuacht, Preasráitis

Comhdháil Naomh Colmcille agus Earra-Ghàidheal

De réir an tseanchais, is i gCinn Tíre a leag Naomh Colmcille cos de chéaduair san áit ar a dtugaimid Albain inniu. Ar an 27 agus an 28 Meitheamh beidh comhdháil speisialta dhá lá ar oidhreacht an naoimh i gCinn Tìre agus in Earra-Ghàidheal. Beidh plé ann fosta ar an bhealach is fearr le forbairt a dhéanamh ar Shlí Cholmcille, leis an turasóireacht agus an oidhreacht a chur chun cinn in Earra-Ghàidheal agus le nascanna níos láidre a chur chun cinn idir Éire agus Albain. Beidh an chomhdháil san Óstán Ardshiel i gCeann Loch Chille-Chiarain, Earra-Ghàidheal, agus tá sí á heagrú ag Urras nan Leabhraichean i bpáirt le Colmcille, clár páirtíochta idir Foras na Gaeilge in Éirinn agus Bòrd na Gàidhlig in Albain.

Beidh daoine ag éisteacht le saineolaithe  ar Naomh Colmcille as an dá thaobh de Mhuir Éireann. Tá an ócáid oscailte don uile dhuine, cibé cúlra atá acu. Is maith an deis é le foghlaim faoin tionchar mhór a bhí ag Colmcille ar an réigiún agus ar an tionchar bhuan a bhí aige ar Albain agus ar Éirinn. I measc na gcainteoirí, beidh an scríbhneoir agus iriseoir Brian Morton, Rachel Butter agus Alasdair Whyte ó Ollscoil Ghlaschú, agus Colm  Ó Cuaig ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, gan ach beagán a lua. Beidh cuid de na cainteanna i nGaeilge na hAlban agus i nGaeilge na hÉireann, agus beidh ateangaireacht chuig an Bhéarla ar fáil. Beidh cèilidh ann chomh maith le seoladh leabhair, agus cuairt ar áiteanna sa dúiche atá luaite le Colmcille.

Is féidir freastal ar an ócáid uile, ar leath lae, nó ar sheisiúin ar leith, agus tá na praghsanna á gcoinneáil chomh híseal ar mhaithe lena dhéanamh chomh furasta agus is féidir do dhaoine páirt a ghlacadh ann, idir mhuintir Chinn Tíre agus chuairteoirí araon. Tá an lucht eagraithe i bhfách le páirtíocht a fháil as Éirinn agus Albain, agus beidh seoladh ar leith den Kintyre Express ann ó Bhaile an Chaistil go Ceann Locha maidin Dé Sathairn an 27 Meitheamh gan breis costas ar bith do dhaoine atá cláraithe don chomhdháil (is iad na daoine is túisce a dhéanfaidh clárú a gheobhaidh na háiteanna ar an bhád).

Lena chois sin tá líon teoranta sparánachtaí ar fáil do dhaoine a bheas ag taisteal chun na comhdhála as Éirinn, agus as Albain taobh amuigh d’Earra-Ghàidheal. Na daoine  in Albain a bhfuil spéis acu sna sparánachtaí is ceart dóibh ríomhphost a chuir chuig Dàibhidh Boag ag Bòrd na Gàidhlig Daibhidh@gaidhlig.org.uk. Más as Éirinn atá an t-iarratas, is ceart é a chur chuig Maolcholaim Scott ag Foras na Gaeilge mscott@forasnagaeilge.ie

Gabh i dteagmháil le Màiri ag Urras nan Leabhraichean ar mhaithe le tuilleadh eolais nó le clárú: màiri@theislandsbooktrust.com, fón 01851 830316.

NÓTAÍ DON EAGARTHÓIR:

  • Bunaíodh Urras nan Leabhraichean in 2002 ar mhaithe le dhá aidhm: Tuiscint ar stair oileáin na hAlban, fána gcomhthéacs leitheadach Ceilteach agus Lochlannach, a chur chun cinn. Sochar geilleagrach sóisialta agus cultúrtha a ghiniúint do phobail logánta.
  • Foilsíonn Iontaobhas Leabhraichean nan Eilean leabhair ar chultúr agus stair na hAlban agus ar Ghaeilge na hAlban le cois ábhair eile. Leis an réimse iomlán a fheiceáil, tabhairt cuairt le do thoil ar an tsuíomh gréasáin againn www.theislandsbooktrust.com
  • Ar mhaithe le hagallaimh i nGaeilge na hAlban agus i mBéarla, déan teagmháil, le do thoil, le mairi@theislandsbooktrust.com

 

Stádas:

02 Mei
2015
Nuacht, Preasráitis

Údair Óga spreagtha chun foilsithe

Ag ócáidí ar an Luan an 25 Bealtaine agus ar an Máirt an 26 Bealtaine 2015 in Ionad Oideachais Thrá Lí bronnadh gradaim ar roinnt den 1582 dhalta as Ciarraí a cheap, a dhear agus a d’fhoilsigh leabhair dá gcuid féin i nGaeilge mar chuid den tionscadal Scríobh Leabhar Fhoras na Gaeilge. Is í Caitríona Ní Shúilleabháin, moltóir ar an gclár teilifíse Glór Tíre agus ball de Bhord Fhoras na Gaeilge, a rinne an bronnadh.

 

Daltaí as naoi scoil déag i gceantar Chiarraí a ghlac páirt in Scríobh Leabhar, i measc suas le 6,500 dalta bunscoile ar fud na hÉireann a scríobh scéal dá gcuid féin i nGaeilge faoin iliomad ábhar. Déantar Scríobh Leabhar a reáchtáil sa cheantar seo trí Ionad Oideachais Thrá Lí i gcomhar le Foras na Gaeilge.  Beidh ócáidí eile ar aon dul leis na searmanais seo ar siúl i gceantair eile as seo go deireadh na scoilbhliana mar cheiliúradh ar a bhfuil bainte amach ag daltaí ar fud na tíre.

 

Tá páirt glactha ag níos mó ná 35,000 dalta sa tionscadal Scríobh Leabhar ó cuireadh ar bun é sa scoilbhliain 2006/2007.  Ní hé amháin go scríobhann na daltaí leabhair dá gcuid féin mar chuid den tionscadal seo ach bíonn deis acu chomh maith scéalta le leanaí as scoileanna eile a léamh agus a phlé. Bíonn ról lárnach ag na múinteoirí freisin sa tionscadal Scríobh Leabhar agus cuirtear cúrsa inseirbhíse ar fáil dóibh d'fhonn cuidiú leo cúnamh a thabhairt do na daltaí ina gcuid iarrachtaí. 

 

“Is deis iontach é seo do leanaí spraoi a bhaint as an nGaeilge agus ag an am céanna a gcuid samhlaíochta a léiriú," a dúirt Aedín Ní Bhroin, Stiúrthóir Chlár na Leabhar Gaeilge, Foras na Gaeilge. “Scríobhann siad faoi gach cineál ábhar, óna laethanta saoire lena muintir, a n-eachtraí lena gcairde, a gcuid peataí agus an saol mór trína súile féin. Ní hamháin go ligeann an scéim seo dóibh leabhar dá gcuid féin a chruthú, idir a scríobh agus a mhaisiú, ach is iontach an bealach é freisin chun misneach a chothú iontu as an gcumas Gaeilge atá acu", a dúirt sí. 

 

Eagraíonn Foras na Gaeilge an tionscadal Scríobh Leabhar i gcomhar le roinnt de na hIonaid Oideachais, eadhon, Ionad Oideachais Mhaigh Eo, Ionad Oideachais an Chláir, Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí, Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar, Ionad Oideachais Chora Druma Rúisc, Ionad Oideachais Laoise, Ionad Oideachais Thrá Lí, agus Ionad na Múinteoirí Ghort an Choirce i nDún na nGall.

 

“Ceann de na príomhaidhmeanna atá againn ná go mbeadh páistí ag scríobh agus ag labhairt na Gaeilge ó bhíonn siad an-óg agus déanann an tionscadal an cuspóir sin a chur chun tosaigh ar bhealach éifeachtach agus éifeachtúil agus baineann na scoláirí óga an taitneamh as bheith ag scríobh a leabhar féin", a dúirt Ferdie Mac an Fhailigh, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge.  “Tá muid faoi chomaoin ag na hIonaid Oideachais atá páirteach ann. Tá moladh ag dul dóibhsean, chomh maith leis na daltaí agus na múinteoirí as ucht a fheabhas atá ag éirí leis an tionscadal”, a dúirt sé.

 

Bhí an méid seo le rá ag Caitríona Ní Chullota, Stiúrthóir Ionad Oideachais Thrá Lí: “Tá an-áthas ar Ionad Oideachais Thrá Lí as an gcur chun cinn agus forbairt atá déanta aige ar an tionscnamh Scríobh Leabhar agus as tacaíocht a chur ar fáil dó, i gcomhpháirtíocht le  gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí eile atá rannpháirteach ann.

 

Tugann an tionscnamh seo deis spreagthach don pháiste a m(h)othúcháin a léiriú trí mheán na Gaeilge, cothaíonn sé comhoibriú idir pobail scoileanna agus cuirtear na daltaí ar an eolas faoin gcoincheap maidir le hathbhreithniú piaraí agus go háirithe cothaíonn sé cruthaitheacht agus cur chuige iomlánaíoch d'fhorbairt an pháiste.”

 

** Críoch **

 

Tuilleadh eolais:

 

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht agus Feasacht

Teil: 087 6736175     Rphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas:

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.