Nuacht

29 Iúi
2016
Nuacht

Feidhmeanna nua curtha le suíomhanna foclóireachta Fhoras na Gaeilge

Cuireadh feidhmeanna nua le suíomhanna foclóireachta Fhoras na Gaeilge ar an 28 Iúil 2016 lena n-áirítear cuardach sa Ghaeilge ar focloir.ie agus an Draoi Gramadaí ar teanglann.ie. 

 

Is féidir anois focal nó frása a chuardach in ábhar Gaeilge an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge agus gach amas den rud a chuardaíonn tú a fheiceáil má tá sé le fáil san Fhoclóir. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais agus anseo le breathnú ar fhíseán a dhéanann cur síos ar an bhfeidhm nua.

Inneall idirghníomhach é An Draoi Gramadaí atá bunaithe ar an mBunachar Gramadaí a chuidíonn leat ainmfhocail agus aidiachtaí a chur le chéile go cruinn. Beidh patrúin ghramadaí eile á gcur leis de réir a chéile.

Is féidir tuilleadh eolais faoin obair a dhéanann Foras na Gaeilge i réimse na foclóireachta agus na téarmaíochta a fháil anseo.

Is féidir teagmháil dhíreach a dhéanamh le foireann an fhoclóra trí ríomhphost a sheoladh chuig aiseolas@focloir.ie nó trí ghlaoch ar 353 1 889 2800.

Stádas: Choose Status

28 Iúi
2016
Nuacht

Ciste do Leabharlanna

Tá ciste teoranta á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge mar thacaíocht do leabharlanna timpeall na tíre ar mhaithe le hócáidí liteartha le scríbhneoirí/ údair Ghaeilge a chur chun cinn sna leabharlanna.  Beidh cead ag leabharlann cur isteach ar thacaíocht suas le €500 i leith gach ócáid liteartha Ghaeilge a eagraítear sa leabharlann.  Tá an maoiniú á chur ar fáil chun táille agus costais taistil scríbhneoir(í)/ údair amháin a chlúdach.  Beifear ag súil go n-íocfar táille réasúnta nach lú ná €200 leis na scríbhneoirí/ údair i láthair.  Tá an ciste seo ar fáil d’ócáidí dírithe ar aon aoisghrúpa.   

Tá Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge agus/ nó Cumann na bhFoilsitheoirí ar fáil más mian libh aon chomhairle a fháil maidir leis an gcineál ócáid a d’fhéadfaí a eagrú. Is iad seo a leanas na sonraí teagmhála:

Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge - cathalpoirteir@gmail.com

Cumann na bhFoilsitheoirí -        tadhg@futafata.ie

Ní mór teagmháil a dhéanamh le hoifig Chlár na Leabhar Gaeilge i Ráth Chairn ag leabhar@forasnagaeilge.ie/ 046 9430419 chun foirm iarratais a lorg.  Is é 13:00 Déardaoin 1 Meán Fómhair, 2016 an spriocdháta d’iarratais. Glacfar le hiarratais ar bhonn ‘tús freastail ar an gceann is túisce’ agus déanfar measúnú agus cinneadh go dtí go bhfuil an spriocdháta istigh nó an buiséad ídithe.

Stádas: Choose Status

26 Iúi
2016
Nuacht

Glao ar iarratais le haghaidh socrúchán cruthaitheach liteartha

Glao ar iarratais le haghaidh socrúchán cruthaitheach liteartha 8 seachtaine san Fhómhair 2016 sa tSlóivéin do scríbhneoirí Gaeilge

 

Is é an spriocdháta le hiarratais a chur isteach an 1 Lúnasa ag 5pm

 

Is clár comhpháirtíochta é an tionscadal liteartha Focail Eile idir eagraíochtaí cultúrtha/teanga i réigiúin Eorpacha agus tá sé d’aidhm aige líonra de shocrúcháin chruthaitheacha a chruthú do scríbhneoirí Eorpacha i mionteangacha agus teangacha mionlaigh. Is iad na heagraíochtaí comhpháirtíochta:

 

 • Donostia Kultura agus San Sebastian 2016 (Tír na mBascach)
 • Foras na Gaeilge (Éire)
 • X-OP, malartán d’oibritheoirí agus de tháirgeoirí ealaíne (an tSlóivéin)
 • Fóram Óige na Mladi (an Mhacadóin)
 • Leeuwarde/Ljouwert 2018 (an Fhreaslainn).

 

Is iad croíchuspóirí an tionscadail:

 • Cuidiú an litríocht a scríobhtar i dteangacha neamhfhorleathana agus mionlaigh a chur in iúl níos faide i gcéin.
 • Béim a chur ar thábhacht na héagsúlachta teanga.
 • Solas a chaitheamh ar an bpróiseas cruthaitheachta liteartha.
 • Aird a tharraingt ar théamaí sóisialta, saincheisteanna agus grúpaí sóisialta a bhaineann le mionteangacha.
 • An comhoibriú a chur chun cinn idir scríbhneoirí agus ealaíontóirí i litríocht i mionteangacha agus teangacha mionlaigh. 

 

Is iad na príomhchodanna den tionscadal:

 

 • Socrúcháin: Seo croí an tionscadail, atá bunaithe ar mhalartú scríbhneoirí idir régiúin éagsúla. Cuirfidh gach réigiún rannpháirteach dhá scríbhneoir le socrúchán ocht seachtaine a chur isteach in dhá réigiún comhpháirtíochta i ngach ceann de na trí bliana, agus fáilteoidh gach réigiún chomh maith roimh dhá scríbhneoir gach bliain ó réigiúin chomhpháirtíochta. Beidh 10 scríbhneoir ar fad ag glacadh páirte gach bliain.

 

 • Tionscadail chruthaitheacha liteartha: Le linn na socrúchán beidh na scríbhneoirí ag obair ar ábhair a phléann le téamaí, saincheisteanna agus grúpaí sóisialta a bhaineann le teangacha neamhfhorleathana, a mbeidh de thoradh orthu téacs liteartha a phléann leis na hábhair seo, ag coinneáil i gcónaí teagmháil agus comhoibriú leis an bpobal óstach agus ag caitheamh solais ar an bpróiseas cruthaitheach. Le cuidiú seo a bhaint amach glacfaidh na scríbhneoirí páirt i sraith tionscnamh le linn na socrúchán.  

 

 • Aistriúcháin: Mar a luadh cheana tá ar cheann de chuspóirí an tionscadail litríocht a cheaptar i dteangacha mionlaigh nó i mionteangacha a chothú agus comhoibriú a chur chun cinn idir scríbhneoirí. Aistreofar na téacsanna go léir a chruthófar le linn na socrúchán go teangacha na gcomhpháirtithe agus go Béarla. Mar gheall ar seo beimid in ann “focail eile” agus “focail daoine eile” a chomhroinnt.

 

 • Suíomh Gréasáin: Foilseofar na saothair a chruthófar sa tionscadal Beste Hitzak/Focail Eile, agus an próiseas cruthaitheach féin, ar shuíomh saindeartha. Beidh an suíomh seo ina ardán le hábhar an tionscadail a scaipeadh. 

 

Tá comhpháirtithe sna réigiúin eile ag obair cheana féin ar fhorbairt an tionscadail. Sa chéad chéim phoiblí lainseálfar comórtas, glao oscailte, leis na scríbhneoirí is oiriúnaí le páirt a ghlacadh sa tionscadal a roghnú. Tá critéir don chomórtas foilsithe ar an suíomh gréasáin.

 

Is mian linn gach scríbhneoir a spreagadh le páirt a ghlacadh sa chomórtas agus freagairt ar ár nglao oscailte. Is deis iontach é seo saothar liteartha a chruthú agus eolas a chur ar an bhfíorshaol i réigiún eile. Mar a luadh cheana, cónóidh na scríbhneoirí roghnaithe i réigiún eile ar feadh ocht seachtaine, le costais uile íoctha. Gheobhaidh siad luach saothair chomh maith.

 

Beidh níos mó socrúchán agus imeachtaí ann amach anseo, a fhógrófar ag an am cuí.

 

Le haghaidh tuilleadh eolais cuir ríomhphost chuig focaileile@forasnagaeilge.iehttp://www.focaileile.ie/gae/blog/glaoch

 

 

Stádas: Choose Status

08 Iúi
2016
Nuacht

Léamh Filíochta Focail Eile ar an 13 Iúil

Reáchtálfar Léamh Filíochta i gCeannáras Fhoras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2, ar an 13 Iúil ag 12.45 p.m.

Triúr scríbhneoirí, Cvetka Bevc, ón tSlóivéin,  Réaltán Ní Leannáin agus Áine Ní Ghlinn, a bheas ag léamh sleachta óna gcuid saothar i nGaeilge agus sa tSlóivéinis. Léifidh Áine Ní Ghlinn leagan Gaeilge de dhánta Cvetka, atá aistrithe aici go Gaeilge.

Tá an t-údar Cvetka Bevc roghnaithe ag Cumann Ealaíne Comhaimseartha X-OP sa tSlóivéin le haghaidh na cónaitheachta liteartha Focail Eile in Éirinn.

Is í Réaltán Ní Leannáin an chéad scríbhneoir Éireannach le bheith roghnaithe ag Foras na Gaeilge don tionscadal Focail Eile. Tá tréimhse chónaithe déanta aici i Leeuwarden, san Isiltír.

Léachtóir, iriseoir agus scríbhneoir í Áine Ní Ghlinn, a bhfuil dhá leabhar is fiche scríofa aici – ceithre chnuasach filíochta agus ocht leabhar déag do dhéagóirí agus do léitheoirí óga.

Is clár comhpháirtíochta é Focail Eile idir eagraíochtaí cultúrtha ar fud na hEorpa agus é mar aidhm aige líonra de shocrúcháin chruthaitheacha a chur ar bun do scríbhneoirí Eorpacha i mionteangacha agus teangacha mionlaigh.

Tuilleadh eolais ar www.focaileile.iewww.otherwordsliterature.eu

 

Coim Eor                  Focail eile

Stádas: Choose Status

29 Mei
2016
Nuacht

Suíomhanna nua gréasáin don Ghaeilge á seoladh inniu

#Táimidbeo

 

Is cúis áthais d’Fhoras na Gaeilge a shuíomh tairsí don Ghaeilge (gaeilge.ie) chomh maith le suíomh nua corparáideach (forasnagaeilge.ie) a nochtadh le chéile den chéad uair agus do Chonradh na Gaeilge an t-ardán ilmheán PEIG.ie a chur i láthair an phobail. Ag ócáid in Áiléar Eolaíochta Choláiste na Tríonóide anocht seolfaidh Máire Treasa Ní Cheallaigh, iriseoir agus tuairisceoir Chumann Lúthchleas Gael le RTÉ, na suíomhanna gréasáin.

Ag labhairt dó inniu, dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Ferdie Mac an Fhailigh “Is cúis bróid dúinn é ár suíomh nua tairsí, a thugann léargas ar an réimse leathan seirbhísí, eagraíochtaí agus tionscadal a dtacaíonn Foras na Gaeilge leo a chur i láthair den chéad uair anocht. Tá suíomh nua corparáideach Fhoras na Gaeilge á nochtadh againn inniu chomh maith, a chuireann mór-réimsí, mórthionscadail agus scéimeanna maoinithe Fhoras na Gaeilge i láthair an phobail. Beidh sé mar aidhm againn daoine a bhfuil spéis acu in aon ghné den teanga, idir chainteoirí líofa agus daoine ar bheagán Gaeilge, in Éirinn nó áit ar bith ar domhan, a mhealladh leis na suíomhanna atá á seoladh inniu a úsáid mar lárphointe eolais don Ghaeilge.”

Ag an ócáid chéanna, seolfar árdán ilmheán Chonradh na Gaeilge PEIG.ie, ar acrainm é a sheasann do na tosaíochtaí: Pobal, Eolas, Ilmheáin agus Gaeilge. Tá léarscáil idirghníomhach i measc feidhmeanna nuálacha PEIG.ie, a choinníonn úsáideoirí ar an eolas faoi imeachtaí Gaeilge atá á reáchtáil ar fud an domhain. Foilsítear scéalta nuachta, sonraí na bhfolúntas reatha le Gaeilge agus go leor eile go laethúil. Acmhainn eile atá ar fáil le PEIG.ie ná an tEolaire Gnó a bheidh ina uirlis mhargaíochta saor in aisce do ghnólachtaí agus d’eagraíochtaí a chuireann seirbhísí i nGaeilge ar fáil don phobal. Tá Conradh na Gaeilge ag súil go spreagfaidh sé gnólachtaí le dul i mbun gnímh chun seirbhís trí Ghaeilge a thairiscint agus go gcuirfidh an t-eolaire le líon na ndaoine a úsáideann seirbhísí Gaeilge.

Dúirt Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge “Is í an áis is suntasaí atá ag PEIG.ie ná léarscáil idirghníomhach a chuireann an t-úsáideoir ar an eolas faoi imeachtaí Gaeilge, ranganna Gaeilge agus grúpaí Gaeilge in aice leo. Is áis iontach í seo le húsáid laethúil na Gaeilge a éascú – bíodh tú líofa nó ar an gcúpla focal. Dar ndóigh, tá fáilte roimh ghrúpa ar bith imeacht a chlárú linn ar PEIG.ie. Anuas air sin, beidh an tEolaire Gnó, atá mar chuid de PEIG.ie, ina áis eolais iontach luachmhar do dhaoine atá ag iarraidh teacht ar sheirbhísí i nGaeilge agus tá súil againn go spreagfaidh sé gnólachtaí le dul i mbun gnímh chun seirbhísí trí Ghaeilge a thairiscint”.

Reáchtálfaidh Foras na Gaeilge agus Conradh na Gaeilge comórtas beo ar Twitter leis na suíomhanna a phoibliú anocht idir 6 p.m agus 8 p.m. agus bronnfar duaiseanna ar ghiolcairí cruthaitheacha a úsáideann an haischlib #Táimidbeo agus a thagraíonn do na suíomhanna nua. Bígí linn ar na meáin shóisialta ag #Táimidbeo agus bígí mar chuid den phobal Gaeilge ar líne.

Stádas: Choose Status

26 Mei
2016
Nuacht

Fuil ar an Rós: Dánta 1916 á léiriú ar an 30 Meitheamh

Beidh Fuil ar an Rós: Dánta 1916 á léiriú i Músaem na bPiarsach ar an Déardaoin, an 30 Meitheamh i Músaem na bPiarsach. 

Tuilleadh eolais faoin tionscadal seo atá urraithe ag Foras na Gaeilge ar fáil anseo

Tá póstaer faoin ócáid ar fáil anseo

Stádas: Choose Status

22 Mei
2016
Nuacht, Preasráitis

Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge seolta

Is mór ag Foras na Gaeilge agus Comhar an leabhar eisceachtúil (Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge); agus láithreán gréasáin spleodrach (www.portraidi.ie) a chur faoi bhráid an phobail. 

Tionscadal eiseamláireach é Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge a dhéanann an Scríbhneoir Gaeilge a chomóradh agus a thugann ábhar grianghrafadóireachta den scoth i láthair an phobail. Sa chnuasach álainn lán-daite seo, foilsítear portráidí de 107 de na scríbhneoirí is aitheanta i saol na Gaeilge, idir údair liteartha agus scríbhneoirí acadúla, ar tógadh a bportráidí go digiteach idir 2009-2013, ag Máire Uí Mhaicín d’Fhoras na Gaeilge. Cuimsítear filí, úrscéalaithe, gearrscéalaithe, scríbhneoirí béaloidis, scríbhneoírí do pháistí, scoláirí léinn agus scríbhneoirí ó sheánraí liteartha eile. Cuirtear beathaisnéis agus, de réir mar a oireann, sliocht dá saothar go tánaisteach leo. Mar sin féin, tá béim faoi leith ar an bportráidíocht ealaíonta iontu a léiríonn daonnacht na scríbhneoirí céanna. Cuirtear réamhrá agus sleachta cuimhní cinn leis an leabhar freisin, agus tá an láithreán gréasáin inchuardaithe ina áis luachmhar do shaol na Gaeilge anois agus sa todhchaí. Tá comhaid fuaime de chuid de na scríbhneoirí i mbun léitheoireachta ar a gcuid sleachta roghnaithe á gcur leis an láithreán gréasáin freisin chun gné na cartlainne a fhorbairt.

Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin na bportráidí. 

Preaseisiúint: Preaseisiúint -Portráidí

 

Stádas: Choose Status

18 Mei
2016
Nuacht, Preasráitis

Cvetka Bevc: An chéad scríbhneoir in Éirinn do Focail Eile

Tá an t-údar Cvetka Bevc roghnaithe ag Cumann Ealaíne Comhaimseartha X-OP sa tSlóivéin le haghaidh na cónaitheachta liteartha Focail Eile in Éirinn.

Is file, scríbhneoir agus ceoltóir í Cvetka Bevc a chónaíonn agus a shaothraíonn in Ljubljana. Scríobhann Cvetka prós, filíocht, litríocht d’aosaigh óga agus saothair dhrámaíochta. Tá níos mó ná tríocha dráma raidió mar léiriúcháin iomlána scríofa aici agus tá níos mó ná fiche leabhar foilsithe aici. Tá a saothair filíochta agus phróis aistrithe go Béarla, Gearmáinis, Iodáilis, Seicis, Seirbis, Cróitis, Bulgáiris, Rómáinis, Sínis, Bealarúisis, Laitvis etc. Tá roinnt script scannáin, ceoldrámaí amharclainne agus a lán léiriú ceoil agus bunscór do dhrámaí raidió, drámaí amharclainne agus scannáin scríofa aici freisin.

Preaseisiúint - Cvetka Bevc

Stádas: Choose Status

11 Mei
2016
Nuacht, Preasráitis

Scríobh Leabhar ag dul ó neart go neart

Ag ócáid ar an Máirt, an 7 Meitheamh, san Áisaonad, Coláiste Mhuire, Béal Feirste bronnadh gradaim ar roinnt den 1500 dalta as Tuaisceart Éireann a cheap, a dhear agus a d’fhoilsigh leabhair dá gcuid féin i nGaeilge mar chuid den tionscadal Scríobh Leabhar Fhoras na Gaeilge. Daltaí as 17 scoil i dTuaisceart Éireann a ghlac páirt in Scríobh Leabhar i mbliana agus scríobh siad scéal dá gcuid féin i nGaeilge faoin iliomad ábhar. Déantar Scríobh Leabhar a reáchtáil i dTuaisceart Éireann tríd An tÁisaonad le Foras na Gaeilge.  Is é Ferdie Mac an Fhailigh, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, a rinne an bronnadh.

Ar an iomlán i mbliana, ghlac 141 scoil agus 9,461 páiste páirt sa tionscadal agus scríobhadh 6,300 leabhar. Beidh ócáidí eile ar aon dul leis an searmanas seo ar siúl i gceantair eile sna seachtainí amach romhainn mar cheiliúradh ar a bhfuil bainte amach ag daltaí ar fud na tíre. 

Tuilleadh eolais: Scríobh Leabhar ag dul ó neart go neart

Stádas: Choose Status

07 Mei
2016
Nuacht, Preasráitis

Laghdú suntasach ar dheontais na gCampaí Samhraidh

Tá deontais ar luach €158,417 ceadaithe ag Foras na Gaeilge do champaí samhraidh a bheidh á reáchtáil le linn 2016. Tá sé mar aidhm ag  Scéim na gCampaí Samhraidh campaí a reáchtáil do dhaoine óga chun deiseanna úsáide Gaeilge a chur ar fáil a chuidíonn leo agus a spreagann iad chun an Ghaeilge a úsáid ar bhealach taitneamhach.

Ceadaíodh na deontais do 69 campa, uasmhéid €2,500 nó £1,750 do gach campa, luach €158,417 ina iomláine. Beidh réimse leathan imeachtaí ar siúl ag na campaí lena n-áirítear imeachtaí spóirt, drámaíochta, damhsa, ceoil, scannánaíochta agus babhlála chomh maith le turais.

Ag labhairt dó inniu, áfach, dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Ferdie Mac an Fhailigh, “Cé go bhfuil ríméad ar Fhoras na Gaeilge na deontais seo a fhógairt, tá díomá orainn nach raibh ar ár gcumas gach iarratas a bhí incháilithe a cheadú. D’fhógair muid an t-am seo anuraidh go raibh deontais ar luach €192,779 á gceadú do 92 campa agus tá laghdú suntasach tagtha ar líon na ndeontaithe i mbliana. Mhéadaigh an t-éileamh ar an scéim i mbliana ach, as an 115 iarratas ar ardchaighdeán a fuaireamar, ní raibh ar ár gcumas ach 69 acu sin a fhaomhadh ceal airgid. Ar an drochuair, beidh 23 champa níos lú maoinithe i mbliana agus caillfidh 654 duine óg an deis freastal ar champa samhraidh i mbliana dá réir.”

Tuilleadh eolais: Preaseisiúint - Campaí Samhraidh 2016

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.