Pobal

01 Nol
2020
Pobal

Scéim Miondeontas Cholmcille 2020

Scéim Miondeontas Cholmcille le haghaidh tionscnamh nó comhpháirtíocht le hAlbain a chur chun cinn.

Is féidir cur isteach ar an scéim seo am ar bith: níl spriocdháta ag an scéim.

Léigh níos mó

 

Cúlra

Colmcille 1500

Ón 7 Nollaig 2020 go dtí an 7 Nollaig 2021, beidh comóradh ar 1500 bliain ó rugadh Naomh Colmcille, a bhunaigh Mainistir Oileán Í. Is siombail é Colmcille den chomhoibriú idir tíortha sna hoileáin seo. Chomh maith leis na gnáthchritéir, beidh fáilte roimh iarratais a thógann feasacht ar oidhreacht Naomh Colmcille agus a thugann daoine le chéile, go háirithe idir Éire agus Albain.

Tá trí scéim maoinithe ag Colmcille:                                        

  1. An scéim miondeontas le taighde a dhéanamh agus le comhthionscnaimh a phleanáil
  2. An scéim deontas le tionscadail a mhaoiniú (príomhscéim deontas Cholmcille
  3. An scéim sparánachtaí le cuidiú le daoine Gaeilge na hAlban a fhoghlaim

Má tá tú ag iarraidh tionscnamh a fhorbairt le comhpháirtí in Albain, nó a bhainfeas le Gaeilge na hAlban, tá an scéim miondeontas seo (scéim 1 thuas) ann le cuidiú le comhthionscnaimh agus comhpháirtíocht a fhorbairt. Nuair a bheidh an chomhpháirtíocht agus an plean tionscnaimh aontaithe faoin scéim miondeontas seois féidir iarratas a dhéanamh ar Scéim Deontas Cholmcille (scéim 2 thuas, príomhscéim deontas Cholmcille), a thugann leibhéal tacaíochta níos airde, má bhíonn sin de dhíth.

Má tá spéis agat iarratas a dhéanamh gabh chun cainte le hoifigigh Cholmcille ag Foras na Gaeilge sula líonfaidh tú foirm iarratais na scéime.

Scéim MDCC Treoir Gaeilge

Scéim Miondeontas Cholmcille - Foirm Iarratais

Léigh níos lú

Stádas: OSCAILTE

12 Dei
2020
Pobal

Scéim Deontas Cholmcille 2020

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo caidreamh a chothú idir pobail teanga Ghaeilge na hAlban agus na hÉireann agus Gaeilge na hAlban agus na hÉireann a neartú trídan chaidreamh seo. Beidh dhá bhabhta den scéim deontas ann in 2020:

Léigh níos mó

 

Colmcille 1500

Ón 7 Nollaig 2020 go dtí an 7 Nollaig 2021, beidh comóradh ar 1500 bliain ó rugadh Naomh Colmcille, a bhunaigh Mainistir Oileán Í. Is siombail é Colmcille den chomhoibriú idir tíortha sna hoileáin seo. Chomh maith leis na gnáthchritéir, beidh fáilte roimh iarratais a thógann feasacht ar oidhreacht Naomh Colmcille agus a thugann daoine le chéile, go háirithe idir Éire agus Albain.

Babhta 1
• Spriocdháta Dé Luain, an 20 Aibreán 2020
• Iarratais le haghaidh tionscadail a gcuirfear tús leo in 2020
• Uasteorainn €12,000/£10,800

Babhta 2
• Spriocdháta Dé Luain, 12 Deireadh Fómhair 2020
• Iarratais le haghaidh tionscadail a gcuirfear tús leo in 2020/2021
• Uasteorainn €12,000/£10,800
Is féidir iarratas a dhéanamh ar suas le 80% de chostais uile an tionscadail. Tá an scéim oscailte d’eagraíocht ar bith atá i riocht an caidreamh a chur chun cinn, agus a bhfuil an cháipéisíocht chuí acu.


Tuilleadh eolais

Scéim DCC 2020 Treoir Gaeilge

Iarratas ar Dheontas

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

20 Aib
2020
Pobal

Scéim Deontas Cholmcille 2020

Tá an spriocdháta do Bhabhta 1 den scéim seo curtha siar go dtí an 20 Aibeán 2020. 

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo caidreamh a chothú idir pobail teanga Ghaeilge na hAlban agus na hÉireann  agus Gaeilge na hAlban agus na hÉireann a neartú tríd an chaidreamh seo. Beidh dhá bhabhta den scéim deontas ann in 2020:

Léigh níos mó

Babhta 1

·         Spriocdháta Dé Luain 20 Aibreán 2020

·         Iarratais le haghaidh tionscadail a gcuirfear tús leo in 2020

·         Uasteorainn €12,000/£10,800

Babhta 2

·         Spriocdháta Dé Luain 12 Deireadh Fómhair 2020

·         Iarratais le haghaidh tionscadail a gcuirfear tús leo in 2020/2021

·         Uasteorainn €12,000/£10,800

Is féidir iarratas a dhéanamh ar suas le 80% de chostais uile an tionscadail. Tá an scéim oscailte d’eagraíocht ar bith atá i riocht an caidreamh a chur chun cinn, agus a bhfuil an cháipéisíocht chuí acu.

Tuilleadh Eolais

Treoir Scéim Deontas Cholmcille 2020

Foirm Iarratas Scéim Deontas Cholmcille 2020

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

21 Fea
2020
Pobal

Scéim Sparánachta Cholmcille (Gaeilge na hAlban) 2020

Scéim sparánachta do dhaoine a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu agus ar mian leo freastal ar chúrsa i nGaeilge na hAlban in 2020.

Léigh níos mó

Spriocdháta:  12.00 meánlae, Dé hAoine, 21 Feabhra 2020.

Foirm Iarratais Treoir Scéim Sparánachta Cholmcille 2020

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

01 Nol
2017
Pobal

Grúpaí le Gaeilge 2018

Tacaíonn an scéim seo le deiseanna úsáide sa phobal trí mhaoiniú a chur ar fáil do ghrúpaí le clár gníomhaíochtaí a bhaineann le sainspéis atá acu a reáchtáil trí Ghaeilge.

Spriocdháta: 1 Nollaig, Meánlae 

Léigh níos mó

Coinníollacha na scéime

An grúpa

  • Is coiste pobail an grúpa atá ag déanamh an iarratais. Caithfidh ainm an ghrúpa a bheith ag teacht le hainm chuntas bainc an ghrúpa. Níl eagrais reachtúla, údaráis áitiúla nó deontaithe reatha de chuid Fhoras na Gaeilge incháilithe le cur isteach ar an scéim seo. Beidh cóip de ráiteas bainc reatha an choiste ag teastáil.
  • Tá ar a laghad cúigear sa ghrúpa.
  • An Ghaeilge atá mar mheán cumarsáide ag an ngrúpa, ach is gníomhaíochtaí a bhaineann le sainspéis seachas an Ghaeilge féin atá beartaithe ag an ngrúpa sa chlár gníomhaíochtaí.

An clár gníomhaíochtaí

  • Tá clár gníomhaíochtaí neamhbhrabúsach do dhaoine os cionn 18 mbliana d’aois beartaithe ag an ngrúpa.
  • Tacaíonn an clár gníomhaíochtaí le bunaidhm na scéime (féach thuas).

Tuilleadh eolais/Foirm iarratais ar líne

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

08 Fea
2016
Pobal

Scéim Pobal Gaeilge

Aidhm: Fáiltíonn Foras na Gaeilge roimh iarratais ó eagraíochtaí pobail ar Scéim Pobal Gaeilge. Tríd an scéim seo maoineoidh Foras na Gaeilge gréasán d’oifigigh forbartha Gaeilge phobalbhunaithe a fhostófar faoi stiúir coistí Gaeilge logánta ar feadh ceithre bliana ó Iúil 2016. Beidh feidhmeanna éascaithe agus gréasánaíochta ag na hoifigigh sin, mar aon le feidhmeanna a bhaineann le forais eile a fhorbairt ina mbeadh an Ghaeilge á húsáid agus á cur chun cinn ar leas an phobail sin.

Léigh níos mó

Tá Scéim Pobal Gaeilge 2016 - 2020 dúnta. 

Tuilleadh eolais:

Seol ríomhphost chuig spg@forasnagaeilge.ie

Tuilleadh eolais sna cáipéisí thíos:

Scéim Pobal Gaeilge Treoirlínte

Treoirlínte - Iarratais leictreonacha

Scéim Pobal Gaeilge Foirm Iarratais

Léigh níos lú

Stádas: Dúnta

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.