Pobal & Gnó

siopa-spudClúdaíonn obair Fhoras na Gaeilge réimse leathan tacaíochta a chuirtear ar fáil in earnáil an phobail, earnáil an ghnó phríobháidí agus in earnáil na meán Gaeilge. I measc cuid de bhuaicphointí 2015, áirítear na nithe seo thíosluaite:

 • Buaicphointí sa réimse pobail:

Taispeáin níos mó

 • Leanadh de chlár leathan d’obair bhliantúil i gcomhar leis na Ceanneagraíochtaí agus torthaí iontacha ar an leibhéal ard comhpháirtnéireachta: Clár imeachtaí ceiliúrtha na Gaeilge in 2016 curtha amach ag Conradh na Gaeilge; mórfhéile nua Ravelóid 2016 seolta ag Glór na nGael; bhí breis agus 70 imeacht Gaeilge faoi leith mar chuid d’Oíche Cultúir eagraithe i mbliana faoi chomhordú Oireachtas na Gaeilge.
 • Scéim Pobal Gaeilge 2016-2020 fógartha
 • 5 grúpa roghnaithe anois chun aitheantas a bhaint amach dá gceantair mar Líonraí Gaeilge
 • Tacaíocht trí bliana aontaithe do East Belfast Mission a dhíríonn ar ardú feasachta agus ar chumasú an phobail Phrotastúnaigh i leith na Gaeilge – bronnadh an gradam ‘Civic Leadership’ ar Linda Ervine atá fostaithe trínár ndeontas as ucht na oibre atá déanta aige leis an Ghaeilge.

Taispeáin níos lú


 • Buaicphointí sa réimse gnó:

Taispeáin níos mó

paca

 • Treoirleabhar nua ar úsáid an dátheangachais ar phacáistíocht ullmhaithe
 • Rinneadh sraith físeáin ghearra ag spreagadh úsáid na Gaeilge sa timpeallacht gnó agus tá siad crochta ar chaineál nua YouTube de chuid Fhoras na Gaeilge
   
 • Qmharc LogoBeannacht faighte ag Foras na Gaeilge ó na húdaráis tabhairt faoi threoirscéim ar Q-Mharc

Taispeáin níos lú


 • Buaicphointí i réimse na meán Gaeilge:

Taispeáin níos mó

 • Tuairisc.ie –beagnach 200,000 úsáideoir uathúil faoi leith; nuachtlitir sheachtainiúil leictreonach á cur ar fáil; aip á forbairt le seoladh in 2016;
 • NÓS.ie – os cionn 50,000 úsáideoir uathúil faoi leith; Gradaim Cheoil NÓS dírithe ar Nuacheol na Gaeilge agus buaiteoirí ar fáil anseo.
 • Comhar – 25% d’ardú ar an díolaíocht agus irisleabhar piarmheastóireacht nua seolta, COMHARTaighde.

Taispeáin níos lú

Ár Miseansa réimse Pobal & Gnó

Forbairt agus freastal a dhéanamh ar chur chun cinn na Gaeilge san Earnáil Phobail agus san Earnáil Ghnó Phríobháideach.

Ár Ról sa réimse Pobal & Gnó

Is iad príomhróil Fhoras na Gaeilge sa réimse seo ná:

 • Úsáid na Gaeilge sa phobal ar fad a chur chun cinn agus a fhorbairt.
 • Úsáid na Gaeilge san earnáil phríobháideach a fhorbairt.

Ár bhFreagrachtaí sa réimse Pobal & Gnó

 • An Ghaeilge a chur chun cinn san Earnáil Phobail agus san Earnáil Ghnó Phríobháideach ar bhonn uile-Éireann agus thar lear nuair is cuí sin.
 • Riar a dhéanamh ar thacaíocht do Cheanneagraíochtaí Gaeilge na hEarnála Pobail.
 • Scéimeanna tacaíochta maoinithe a fhorbairt agus a fheidhmiú go cuí do rannpháirtithe ón Earnáil Phobail.
 • Deontais forbartha agus maoiniú meaitseála a sholáthar do scairshealbhóirí cuí chun infheictheacht agus úsáid na Gaeilge a mhéadú agus a normalú i gcoitinne laistigh den earnáil ghnó ar bhonn uile-Éireann.
 • Ábhair taighde a bhaineann le húsáid na Gaeilge san Earnáil Phobail agus san Earnáil Ghnó Phríobháideach a fhorbairt agus a thionscnamh le páirtithe leasmhara cuí.
 • Forbairt agus soláthar áiseanna tacaíochta cuí don Earnáil Pobail agus don Earnáil Ghnó Phríobháideach.
 • Rannpháirtíocht i bpleanáil straitéiseach, i gcomhar le scairshealbhóirí cuí eile na hEarnála Pobail agus na hEarnála Gnó Príobháidí, maidir le húsáid agus cur chun cinn na Gaeilge i réimsí an dá earnáil faoi seach.
 • Sainchomhairleoireacht agus tacaíocht mhaoinithe, nuair is cuí sin, a chur ar fáil do pháirtithe uile na hEarnála Gnó Príobháidí do ghníomhaíochtaí agus forbairtí a dhéanfaidh an Ghaeilge a normalú san earnáil. Soláthraíonn Foras na Gaeilge tacaíoch don earnáil seo trínár Scéim Tacaíochta Gnó.

gno-small

GNÓ Means Business

Tá Foras na Gaeilge tiomanta chun tacú leis an Lucht Gnó an fheidhm phraiticiúil ghnó a bhaineann leis an Ghaeilge a iniúchadh.

Cliceáil anseo

Scéimeanna Maoinithe

Brúigh anseo le heolas agus cáipéisíocht a fháil maidir le Scéimeanna Deontais reatha agus féach thíos eolas ar mhórscéimeanna eile a ndéanfar riaradh orthu sa rannóg:

Líonraí Gaeilge agus Bailte Seirbhíse Gaeltachta

Mar chuid de chur i bhfeidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla agus Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, roghnaíodh cúig ghrúpa chun plean teanga a ullmhú le tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge do cheantair lasmuigh den limistéar Gaeltachta chun aitheantas a bhaint amach mar Líonra Gaeilge. Beidh riar le déanamh chomh maith ar thacaíocht d’iarratasóirí rathúla eile a roghnófar chun pleananna teanga a ullmhú agus a chur i bhfeidhm sna bailte éagsúla atá lonnaithe taobh amuigh den Ghaeltacht. Is trí phleananna teanga a ullmhú agus a fheidhmiú ag leibhéal an phobail a bhaintear stádas oifigiúil amach mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta. enabling

Scéim Phobail Gaeilge

Tá 19 ndeontaí maoinithe tríd an bhabhta reatha de Scéim Phobail Gaeilge agus tá léargas ar thorthaí na scéime seo tugtha sa leabhrán seo 'Cumasú agus Cothú':

San áireamh sa ghréasán uile-oileánda reatha seo d’oifigigh fhorbartha Gaeilge, tá:

 

An Clár as Gaeilge (Inis), Coiste Forbartha Charn Tóchair (Machaire Fíolta), Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain (Béal Feirste), An Droichead (Béal Feirste), Gaelfhorbairt na Gaillimhe (Gaillimh), Gaelphobal Cheantar an tSratha Báin (An Srath Bán), Glór Cheatharlach (Ceatharlach), Glór Gaeilge Locha Riach (Baile Locha Riach), Ionad Uíbh Eachach (Béal Feirste), Muintir Chrónáin (Baile Átha Cliath), Coiste Dúiche Mhaigh Eo (Maigh Eo), CnaG Boirche Íochtar (An Dún), Cumann Gaelach na hEaglaise (Baile Átha Cliath), Cairde Teo (Ard Mhacha), Cairde Uí Néill (Tír Eoghain), Glór na nGael, Uachtar Tíre (An Dún), Glór na Móna (Aontroim), CnaG, Craobh an Aonaigh (Tiobraid Árainn), Croí Éanna (Aontroim)

Scéim Raidió Pobail

Maoinítear dhá staisiún raidió pobail Ghaeilge tríd an scéim seo:

Tacaíocht d’Earnáil na Meán Gaeilge

Ag eascairt as athbhreithniú ar an tacaíocht a chuireann Foras na Gaeilge ar fáil don earnáil, soláthraítear maoiniú trí thrí scéim faoi leith feasta agus tugtar eolas ar na deontaithe reatha thíos:

Scéim Nuachtán Ar-Líne: nuachtán ar-líne ar fáil @ www.tuairisc.ie

Scéim Iris Stílmhaireachtála: iris ar-líne ar chúrsaí comhaimseartha ar fáil @ www.nos.ie

Scéim Iris Gaeilge: ardán d’iriseoireacht trí Ghaeilge in iris i bhfoirm chóip chrua agus ar-líne ar fail @ www.iriscomhar.com

Tacaíocht don Earnáil Ghnó Phríobháideach

Is roinn faoi leith den suíomh idirlín www.forasnagaeilge.ie é ‘Gnó Means Business’ atá mar fhoinse lárnach eolais ar an nGaeilge i gcomhthéacs na hEarnála Gnó i gcoitinne

Taighde

Tá Pobal agus Gnó, i gcomhar leis an Pleanáil Chorparáideach, freagach as sainiú na n-ábhar taighde a bhaineann le réimsí na hEarnála Pobail agus na hEarnála Gnó Príobháidí. De ghnáth, bainfear úsáid as taighde neamhspleách chun polasaithe agus soláthar tacaíochta na rannóige a athmheas agus chun soláthar nua a fhorbairt de réir riachtanais shíor-athraithe an dá earnáil.

Soláthar Áiseanna agus Tacaíocht Eile

Cuireann Foras na Gaeilge áiseanna agus seirbhísí faoi leith ar fáil saor in aisce do pháirtithe an dá earnáil ar bhealaí éagsúla.

Cuireann Foras na Gaeilge ábhair bholscaireachta ar fáil do ghníomhaíochtaí agus d’ócáidí a bhaineann le cúrsaí pobail mar aon le sain-áiseanna tacaíochta don earnáil ghnó.

Tá seastáin eolais agus ionadaithe na rannóige ar fáil chun freastal ar imeachtaí le seastáin chuí ócáidí gnó nó pobail.

Foireann

Oifig Átha Cliath Teil: + 353 1 639 8400

Éamonn Ó hArgáin (Stiúrthóir Seirbhísí Forbartha)

An Dr Gearóid Trimble (Clárbhainisteoir)

Fiach Uíbh Eachach

Ursula Ní Shabhaois

Pádraig Ó Congháile

Oifig Bhéal Feirste Teil: +44 28 90890970

Máirtín Mac Cathmhaoil

Oifig Ghaoth Dobhair Teil: +35374 9560113 / 9560114

Colm Ó Baoill

Aisling Ní Fhearraigh

Ríomhphost:

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.