Nuacht

11 Meá
2017
Nuacht, Preasráitis

Edel Ní Chorráin tosaithe mar Leas-Phríomhfheidhmeannach/ Stiúrthóir Seirbhísí Oideachais Fhoras na Gaeilge

Tá Edel Ní Chorráin tosaithe i mbun a cuid cúraimí mar Leas-Phríomhfheidhmeannach/Stiúrthóir Seirbhísí Oideachais Fhoras na Gaeilge in oifig Bhéal Feirste.

Thréaslaigh Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, a ceapachán le Edel thiar i mí an Mheithimh 2017, ag rá go mbeidh “cúraimí an oideachais uirthi don tír ar fad le linn am atá cinniúnach i réimse an oideachais i dtaca leis an Ghaeilge de”. Tugann sí réimse leathan scileanna agus taithí léi isteach sa phost ríthábhachtach seo le Foras na Gaeilge, a bhfuil sé ar cheann de phríomhfheidhmeanna aige tacú le hoideachas trí mheán na Gaeilge agus le múineadh na Gaeilge. 

Tá taithí na mblianta ag Edel i réimse an oideachais, in oiliúint múinteoirí agus ag dearadh áiseanna teagaisc Gaeilge don seomra ranga go háirithe. I measc na dtionscadal a d’fhorbair Edel mar Bhainisteoir Oideachais don Ghaeloideachas, Iar-bhunscolaíocht, leis an gComhairle Curaclaim, Scrúdúcháin agus Measúnaithe (CCEA), tá foclóir ar líne ar a dtugtar Ríomhfhoclóir Matamaitice, a thugann sainmhíniú ar théarmaíocht na matamaitice. Beidh sí ag díriú go sonrach ar na réimsí seo sa ról nua ó thaobh forbairtí a dhéanamh in oiliúint tosaigh múinteoirí chomh maith le sraith seimineár uile-oileáin a thabharfaidh treoir straitéiseach d’eagraíochtaí a dhearann áiseanna foghlama Gaeilge.  Mar Leas-Phríomhfheidhmeannach agus mar bhall den fhoireann ardbhainistíochta, beidh ról lárnach aici ag pleanáil, ag eagrú agus ag bainistiú ghnó Fhoras na Gaeilge.

Ag labhairt faoina tosaíochtaí sa ról nua, dúirt Edel, “anois agus aird ar leith ó thuaidh ar an Ghaeilge, beidh tábhacht  le ról reachtúil comhairleach Fhoras na Gaeilge do na Rialtais, agus béim ar leith ar ról ceannasaíochta Fhoras na Gaeilge. Lena chois sin beidh sé mar thosaíocht agam feasacht a ardú ar bhuntáistí an dátheangachais, an tairbhe a bhaineann le staidéar a dhéanamh ar ábhair eile cosúil le Matamaitic trí mheán na Gaeilge go háirithe. Fuair mé mo chuid oideachais trí mheán an Bhéarla agus tuigim an tábhacht a bhaineann leis an Ghaeilge a chur chun cinn sna scoileanna a bhfuil an Béarla mar mheán teagaisc iontu chomh maith. Mar sin, tá sé mar aidhm agam feasacht a ardú maidir le tairbhe na Gaeilge do dhaoine óga tríd an tionscadal Gaelbhratach agus cur le líon na ndaltaí a roghnaíonn an Ghaeilge mar ábhar GCSE agus don A-leibhéal.”

 

Críoch

 

Nóta don Eagarthóir

Nóta beathaisnéise: Edel Ní Chorráin

Is ar an nGarastún i gCo. Fhear Manach a tógadh Edel Ní Chorráin. Is céimí de chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh í (BA sa Ghaeilge agus Matamaitic). D’fhreastail sí ar Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, áit ar bhain sí Teastas Iarchéime san Oideachas agus M.Sc sna hIlmheáin  Oideachais amach. Chaith Edel tréimhsí éagsúla ag múineadh i gColáiste Feirste i mBéal Feirste, i gColáiste Chineál Eoghain i gCo. Dhún na nGall agus mar Eagarthóir Cúnta le Foras na Gaeilge. Chaith sí 10 mbliana ag obair mar chinnire, mar mhúinteoir agus ansin mar Phríomhoide i gColáiste Mhachaire Rabhartaigh. Ceapadh í mar Bhainisteoir Oideachais don Ghaeloideachas, Iar-bhunscolaíocht, leis an gComhairle Curaclaim, Scrúdúcháin agus Measúnaithe (CCEA) in 2012 agus le linn na tréimhse sin bhí sí freagrach as acmhainní a sholáthar don earnáil iar-bhunscolaíochta lán-Ghaeilge ó thuaidh, acmhainní ar líne ina measc.

 

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

 

 

Stádas: Choose Status

23 Lún
2017
Nuacht

Socrúchán cruthaitheach liteartha do scríbhneoirí Gaeilge

Glao ar iarratais le haghaidh socrúchán cruthaitheach liteartha 8 seachtaine, 15 Deireadh Fómhair go 15 Nollaig 2017, i dTír na mBascach do scríbhneoirí Gaeilge.

Is é an spriocdháta d’iarratais 1 p.m. an 8 Meán Fómhair 2017.

Is clár comhpháirtíochta é an tionscadal liteartha Focail Eile idir eagraíochtaí cultúrtha agus teanga i réigiúin Eorpacha agus tá sé d’aidhm aige líonra de shocrúcháin chruthaitheacha a chruthú do scríbhneoirí Eorpacha i mionteangacha agus i dteangacha mionlaigh. Is iad na heagraíochtaí comhpháirtíochta:

 • Donostia Kultura agus San Sebastian 2016 (Tír na mBascach)
 • Foras na Gaeilge (Éire)
 • X-OP, malartán d’oibritheoirí agus de tháirgeoirí ealaíne (an tSlóivéin)
 • Fóram Óige na Mladi (an Mhacadóin)
 • Leeuwarde/Ljouwert 2018 (an Fhreaslainn).

Is iad cuspóirí an tionscadail:

 • Cuidiú an litríocht a scríobhtar i mionteangacha agus i dteangacha mionlaigh a chur in iúl níos faide i gcéin.
 • Béim a chur ar thábhacht na héagsúlachta teanga.
 • Solas a chaitheamh ar an bpróiseas cruthaitheachta liteartha.
 • Aird a tharraingt ar théamaí sóisialta, saincheisteanna agus grúpaí sóisialta a bhaineann le mionteangacha.
 • An comhoibriú a chur chun cinn idir scríbhneoirí agus ealaíontóirí i litríocht i mionteangacha agus i dteangacha mionlaigh. 
 • Deis a thabhairt do scríbhneoirí tairbhe a bhaint as socrúchán liteartha le cuidiú leo forbairt ina ngairm liteartha.

Is iad na codanna an tionscadail:

 • Socrúcháin: Seo croí an tionscadail, atá bunaithe ar mhalartú scríbhneoirí idir régiúin éagsúla. Cuirfidh gach réigiún rannpháirteach dhá scríbhneoir le socrúchán ocht seachtaine a chur isteach in dhá réigiún comhpháirtíochta i ngach ceann de na trí bliana, agus fáilteoidh gach réigiún chomh maith roimh dhá scríbhneoir gach bliain ó réigiúin chomhpháirtíochta. Beidh 10 scríbhneoir ar fad ag glacadh páirte gach bliain.

 

 • Tionscadail chruthaitheacha liteartha: Le linn na socrúchán beidh na scríbhneoirí ag obair ar ábhair a phléann le téamaí, saincheisteanna agus grúpaí sóisialta a bhaineann le teangacha neamhfhorleathana, a mbeidh de thoradh orthu téacs liteartha a phléann leis na hábhair seo, ag coinneáil i gcónaí teagmháil agus comhoibriú leis an bpobal óstach agus ag caitheamh solais ar an bpróiseas cruthaitheach. Le cuidiú seo a bhaint amach glacfaidh na scríbhneoirí páirt i sraith tionscnamh le linn na socrúchán.  

 

 • Aistriúcháin: Mar a luadh tá ar cheann de chuspóirí an tionscadail litríocht a cheaptar i dteangacha mionlaigh nó i mionteangacha a chothú agus comhoibriú a chur chun cinn idir scríbhneoirí. Aistreofar na téacsanna go léir a chruthófar le linn na socrúchán go teangacha na gcomhpháirtithe agus go Béarla. Mar gheall ar seo beimid in ann “focail eile” agus “focail daoine eile” a chomhroinnt.

 

 • Suíomh Gréasáin: Foilseofar na saothair a chruthófar sa tionscadal Beste Hitzak/Focail Eile, agus an próiseas cruthaitheach féin, ar shuíomh saindeartha. Beidh an suíomh seo ina ardán le hábhar an tionscadail a scaipeadh. 

Is mian linn gach scríbhneoir a spreagadh le freagairt ar ár nglao oscailte. Is deis iontach é seo saothar liteartha a chruthú agus eolas a chur ar an bhfíorshaol i réigiún eile. Mar a luadh cheana, cónóidh na scríbhneoirí roghnaithe i réigiún eile ar feadh ocht seachtaine, le costais uile íoctha. Gheobhaidh siad luach saothair chomh maith.

Beidh níos mó socrúchán agus imeachtaí ann amach anseo, a fhógrófar ag an am cuí.

Le haghaidh tuilleadh eolais cuir ríomhphost chuig focaileile@forasnagaeilge.iewww.focaileile.ie nó www.otherwordsliterature.eu

 

 

 

Stádas: Choose Status

08 Lún
2017
Nuacht

Folúntais Fógraithe

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, na ceapacháin seo a leanas a dhéanamh:

 

Oifigeach Feidhmiúcháin (Conradh Sealadach) Tagairt: OFCC/0617
Beidh an post seo lonnaithe in oifig Fhoras na Gaeilge i nGaoth Dobhair, Co.Dhún na nGall.

Eolas d'Iarrthóirí OFCC 0617

Foirm iarratais OFCC 0617

T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie
Nó is féidir scríobh chuig an seoladh thíosluaite agus an uimhir thagartha a lua.

SPRIOCDHÁTA
Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíosluaite roimh 12 meánlae Dé hAoine, 1 Meán Fómhair 2017.
Poist,
Foras na Gaeilge,
7 Cearnóg Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2.


Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost

Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.

 ______________________________________________________________________________________________________________________

Oifigeach Cléireachais Tagairt: OCSSF/0517
Beidh an post seo lonnaithe i gCeannáras Fhoras na Gaeilge, i mBaile Átha Cliath.

Eolas d'Iarrthóirí OCSSF 0517

Foirm iarratais OCSSF 0517


T: (00353) (01) 639 8412 R: poist@forasnagaeilge.ie
Nó is féidir na cáipéisí a íoslódáil díreach ó https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/foluntais/ nó scríobh chuig an seoladh thíosluaite agus an uimhir thagartha a lua.

SPRIOCDHÁTA
Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíosluaite roimh 12 meánlae, Dé Luain, 28 Lúnasa 2017.

Poist,
Foras na Gaeilge,
7 Cearnóg Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2.


Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost


Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Proficiency in the Irish language, both written and oral, is an essential requirement for the above post.

Stádas: Choose Status

29 Mei
2017
Nuacht

Campaí samhraidh 2017 faoi lán seoil

Tá lúcháir ar Fhoras na Gaeilge a fhógairt go mbeidh níos mó na 80 campa samhraidh á reáchtáil ar fud fad an oileáin as seo go deireadh an tsamhraidh. Tabharfaidh Scéim na gCampaí Samhraidh 2017, a fógraíodh níos luaithe i mbliana, an deis do dhaoine óga idir 3 agus 18 mbliana déag freastal ar imeachtaí spóirt, drámaíochta, damhsa, ceoil, agus scannánaíochta chomh maith le turais. Ceadaíodh deontais dar luach €168,346, uasmhéid €2,500 nó £1,750 an ceann, do 82 champa éagsúil i mbliana.

Tabharfaidh na campaí seo eispéireas uathúil agus spraíúil do pháistí an Ghaeilge a labhairt i dtimpeallacht thaitneamhach ina gceantar féin. Beidh roinnt campaí nua á reáchtáil den chéad uair i mbliana a eagróidh imeachtaí trí mheán na Gaeilge i réimsí iomlán nua lena n-áirítear an bheachaireacht agus idirghníomhaíocht le hainmhithe feirme agus saol na tuaithe.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Is ag fógairt ár n-aiféala nach bhféadfadh Foras na Gaeilge freastal ar an éileamh ar champaí samhraidh a bhí muid an tráth seo anuraidh. Cé gur mhéadaigh líon na gcampaí a cháiligh faoin scéim in 2016, ní raibh buiséad cuí againn le tacú leo uilig agus b’éigean dúinn diúltú do 23 de na hiarratais sin. Mar sin tá an-áthas orm nach amhlaidh an cás i mbliana agus gur ceadaíodh deontais don 82 champa a cháiligh don scéim. Níl aon amhras orm ach go mbeidh tionchar dearfach ag na campaí ar úsáid na Gaeilge i gceantair éagsúla as Iarthar Bhéal Feirste go Cathair Chorcaí agus go seasfaidh a n-eispéireas leis an 3,500 páiste a bheidh ag freastal ar na campaí i mbliana.”

Le campa samhraidh a aimsiú i do cheantar féin tabhair cuairt ar an lárphointe eolais don Ghaeilge, www.peig.ie, agus cuardaigh campaí samhraidh ar an léarscáil idirghníomhach nó san eolaire imeachtaí.

Stádas: Choose Status

26 Mei
2017
Nuacht

Bronnann Cuallacht Stiúrthóirí Scáileáin na hÉireann DUAIS FHORAS NA GAEILGE ar an stiúrthóir Éireannach Dathaí Keane

Is mór an onóir do Chuallacht Stiúrthóirí Scáileáin na hÉireann (SDGI) DUAIS FHORAS NA GAEILGE a bhronnadh ar an stiúrthóir Éireannach Dathaí Keane mar aitheantas ar Chion Suaitheanta i leith na Gaeilge i Scannáin agus ar an Teilifís.

Arna stiúradh ag Keane agus le Owen McDonnell (My Mother and Other Strangers), Dara Devaney (Rúbaí), agus Seán T. Ó Meallaigh (Vikings), mar phríomhaisteoirí, ríomhann AN KLONDIKE scéal na ndeartháireacha Ó Conghaile, trí imirceach Éireannacha a théann ó Montana go dtí an Yukon le linn ruathar óir Klondike sna 1890aidí ag súil lena saibhreas a dhéanamh.

Bronnadh an duais san Odessa Club and Restaurant inniu (an 20 Meitheamh 2017) ag 8.15pm le stiúrthóir SDGI Birch Hamilton i láthair freisin.

Ag labhairt faoin duais dó, dúirt Stiúrthóir SDGI, Birch Hamilton, “Tá sé go hiontach an duais seo a bhronnadh ar Dhathaí Keane as ucht a iarrachtaí suaitheanta i leith na Gaeilge. Tá lúcháir orainn urraim a thabhairt do Dhathaí leis an duais seo agus táimid ag súil lena shaothar a fheiceáil agus lena fheiceáil conas a thiocfaidh forbairt agus bláth air amach anseo.”


I measc bhuaiteoirí na duaise roimhe seo tá Darach Mac Con Iomaire (Corp & Anam), Tom Collins (An Bronntanas), Louis Marcus (Stiúrthóir a fuair ainmniúchán Oscar as 1798 agus O’Shin, Famine) agus Colm Bairéad (stiúrthóir Lorg na gCos: Súil Siar ar Mise Éire, Screwed

CRÍOCH

 

Cuallacht Stiúrthóirí Scáileáin na hÉireann (SDGI)
Bunaíodh Cuallacht Stiúrthóirí Scáileáin na hÉireann (SDGI) in 2000 agus is é an t-eagras ionadaíoch do stiúrthóirí sa tionscal closamhairc in Éirinn agus go hidirnáisiúnta. Ina measc tá stiúrthóirí a phléann le mórscannáin, ficsean, beochan, faisnéis, drámaíocht teilifíse, gearrscannáin, físealaín agus fógraí. Tá éiteas na cuallachta cuimsitheach agus réamhghníomhach ag spreagadh fóram fuinniúil agus tacúil do stiúrthóirí lena smaointe nó lena n-ábhair imní a phlé, agus tá sé i ndiaidh fás ina fhóram le haghaidh comhphlé an-dearfach maidir le déanamh scannán.

Maidir leis an duais:
Is duais aitheantais í Duais Chuallacht Stiúrthóirí Scáileáin na hÉireann agus Fhoras na Gaeilge ar son cion suaitheanta déanta i leith na Gaeilge i mórscannáin, cláir faisnéis, agus gearrscannáin i mbeochan nó go beo. Is é is aidhm don duais seo teachtaireacht a chur chuig stiúrthóir atá ag obair in Éirinn go gcuirtear luach ar a saothar a dhéantar in Éirinn agus le hiad a spreagadh leanúint ar aghaidh ag obair i nGaeilge.

Le haghaidh tuilleadh eolais, íomhánna agus iarratais ar agallaimh déan teagmháil le Cuallacht Stiúrthóirí Scáileáin na hÉireann – hello@sdgi.ie
087 126 2376

Stádas: Choose Status

23 Mei
2017
Nuacht

Edel Ní Chorráin ceaptha mar Leas-Phríomhfheidhmeannach/ Stiúrthóir Seirbhísí Oideachais ar Fhoras na Gaeilge

D’fháiltigh bord Fhoras na Gaeilge roimh an bhfógra go bhfuil Edel Ní Chorráin ceaptha mar Leas-Phríomhfheidhmeannach/Stiúrthóir Seirbhísí Oideachais ar Fhoras na Gaeilge. Ag labhairt dó inniu, dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Ba mhaith liom a ceapachán a thréaslú le Edel agus tá mé féin agus an fhoireann ag súil go mór le bheith ag obair léi ina ról nua. Is post ríthábhachtach é an post seo, agus cé go mbeidh Edel lonnaithe in oifig Fhoras na Gaeilge i mBéal Feirste, beidh cúraimí an oideachais uirthi don tír ar fad le linn ama atá cinniúnach i réimse an oideachais i dtaca leis an Ghaeilge de. Beidh Edel ag tabhairt réimse scileanna agus taithí léi isteach sa phost ó na tréimhsí atá caite aici mar mhúinteoir agus mar riarthóir i réimse an oideachais.”

Rachaidh Edel i mbun a cuid cúraimí mar Leas-Phríomhfheidhmeannach/Stiúrthóir Seirbhísí Oideachais ar Fhoras na Gaeilge in oifigí Bhéal Feirste i lár mhí Lúnasa.

 

Nóta beathaisnéise: Edel Ní Chorráin

I nGarastún i gCo. Fhear Manach, a tógadh Edel Ní Chorráin. Is céimí de chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh í (BA sa Ghaeilge agus Matamaitic). D’fhreastail sí ar Ollscoil na Ríona, Béal Feirste, áit ar bhain sí Teastas Iarchéime san Oideachas agus M.Sc sna hIlmheáin  Oideachais amach. Chaith Edel tréimhsí éagsúla ag múineadh i gColáiste Feirste i mBéal Feirste, i gCholáiste Chineál Eoghain i gCo. Dhún na nGall agus mar Eagarthóir Cúnta le Foras na Gaeilge. Ceapadh í mar Bhainisteoir Oideachais don Ghaeloideachas, Iar-bhunscolaíocht, le Comhairle Curaclaim, Scrúdúcháin agus Measúnaithe (CCEA) in 2012 agus le linn na tréimhse sin bhí sí freagrach as acmhainní a sholáthar don earnáil iar-bhunscolaíochta lán-Ghaeilge ó thuaidh, acmhainní ar líne ina measc.

Stádas: Choose Status

16 Mei
2017
Nuacht

Spotsolas - An tÁisaonad

Cúlra
D’fhás an tÁisaonad ó earnáil na Gaelscolaíochta féin. Thosaigh sé i scoil, ach ón bhliain 1998 tá sé lonnaithe i gColáiste hOllscoile Naomh Muire, Béal Feirste. Tá sainról ag An Áisaonad freastal ar riachtanais daltaí Gaelscolaíochta, go príomha mar a bhaineann siad leis an churaclam ó thuaidh, an t-aon eagraíocht a bhfuil an sainról sin aici.

Tá an lán d’acmhainní an Áisaonaid ar fáil ar líne

Roimh a bhunú, bhí géarghá le leabhair scoile den chéad scoth. Go dtí sin ní raibh d’acmhainní ar fáil ach fótachóipeanna agus ábhair lámhdhéanta.
Anois, tá rogha an-leathan d’acmhainní ar fáil ag an Áisaonad, idir leabhair, chluichí, áiseanna ar líne agus ábhar tacaíochta a fhreastalaíonn ar riachtanais an tumoideachais i ngach cearn den tír agus ag gach leibhéal. Chomh maith leis sin, déanann an tÁisaonad taighde ar na háiseanna maidir lena bhfóirsteanacht don tumoideachas lán-Ghaeilge.

Múinteoirí
Cuireann an tÁisaonad béim ar leith ar a chaidreamh le múinteoirí. Bíonn fócasghrúpaí aige do mhúinteoirí ó aoisghrúpaí éagsúla. Bíonn ionadaithe na bhfócasghrúpaí ar an Choiste Comhairliúcháin a chuireann comhairle ar an Áisaonad. Déantar dréachtaí d’acmhainní nua a thriail sna scoileanna agus tugann múinteoirí aiseolas sula gcuirtear i gcló iad. Lena chois sin, eagraíonn an tÁisaonad ceistneoirí, comhdhálacha agus ceardlanna le tuairimí na múinteoirí a bhailiú agus le riachtanais a mheas.

Buail isteach chuig an oifig leis an réimse a fheiceáil

Acmhainní
Thar na blianta tá a lán tionscadal nuálach forbartha ag an Áisaonad. Ina measc seo tá an Clár Luathléitheoireachta (Cleite), Mata Bunscoile Collins, 49 leabhar mhóra (cuid acu le ceol) cuid leabhar léitheoireachta do gach leibhéal, agus a lán eile nach iad. Faoi láthair, soláthraíonn an tÁisaonad seirbhís nuachta ar líne do Ghael-scoileanna ó thuaidh tríd an chóras C2K – an Seomra Nuachta. Gach lá, cuirtear alt tarraingteach idirghníomhach le chéile do dhaltaí scoile. Tá a lán gnéithe eile ann, mar shampla, Fillteáin Fíricí (ciclipéid), físeáin, puzail agus comórtais.

An Clár Luathléitheoireachta
Tá an Clár Luathléitheoireachta (CLEITE) ar cheann de na tionscadail is rathúla a bhí againn. Is clár struchtúrtha é a chuimsíonn léitheoireacht faoi threoir agus na scileanna atá de dhíth. Rinneadh é a fhorbairt i gcomhar le COGG a thacaigh fosta leis an oiliúint a cuireadh ar fáil. Tá 60 leabhar i ngach banda agus tá 3 bhanda ar fáil. Faoi láthair, tá an tÁisaonad ag forbairt clár léitheoireachta don chéad aoisghrúpa eile.
Tuilleadh eolais: http://www.stmarys-belfast.ac.uk/aisaonad/CLL/

Cuirtear béim ar oiliúint

Oiliúint
Is cuid lárnach d’obair an Áisaonaid go gcuireann sé oiliúint ar fáil do mhúinteoirí ar an dóigh is fear lena chuid áiseanna a úsáid. Déantar sin trí chuairteanna ar scoileanna, laethanta oiliúna in ionaid lárnacha nó trí fhíseáin a chur ar fáil ar líne.

Sonraí teagmhála
Tá gach eolas faoin Áisaonad, mar aon le hábhar tacaíochta, ar fáil ar ár suíomh gréasáin, www.aisaonad.org. Thig leat scairt a chur orainn (+44) (0)28 90243864 nó bualadh isteach chuig an oifig againn i gColáiste Ollscoile Naomh Muire, trasna an bhealaigh ó Chultúrlann McAdam Ó Fiaich i gcroílár na Ceathrún Gaeltachta in iarthar Bhéal Feirste.

Is féidir dul i dteagmháil le gach ball den fhoireann:

Bainisteoir: Ciarán Ó Pronntaigh ciaran@aisaonad.org
Comhairleoir Oideachais: Jacqueline de Brún jacai@aisaonad.org
Eagarthóir: Gabhán Ó Dochartaigh gabhan@aisaonad.org
Teicneoir: Colm Mac Aindreasa colm@aisaonad.org
Riarthóir: Ciarán Ó Dornáin cod@aisaonad.org

Nó tabhair cuairt ar ár leathanach facebook leis an eolas is déanaí a fháil.

Tá na céadta leabhar gleoite ar fáil ón Áisaonad

Ordú
Tá ár bpraghasliosta ar fáil here http://www.stmarys-belfast.ac.uk/aisaonad/Reicneoir/Praghasliosta.pdf

Thig leat do bhille a oibriú amach anseo: http://www.stmarys-belfast.ac.uk/aisaonad/Reicneoir/reicneoir.html

Is féidir ordú a dhéanamh trí ghlao gutháin nó trí ríomhphost (ordu@aisaonad.org)

Cuir glao orainn am ar bith má tá ceist ar bith agat faoinár gcuid acmhainní.

Stádas: Choose Status

12 Mei
2017
Nuacht

Nóta comhbhróin

Is le croí trom a chualamar go bhfuair Domhnall Mac Síthigh (Danny Sheehy) bás tar éis timpiste farraige sa Spáinn Dé hAoine. B’fhile, staraí, gníomhaí teanga agus bádóir é Danny a bhí ina bhall dílis den Choiste Téarmaíochta le blianta, agus aireoimid uainn é. Ár gcomhbhrón lena bhean Máire, a mbeirt iníon Orla agus Róisin, a mac Cormac agus lena ghaolta ar fad. Ar dheis Dé go raibh a anam uasal.

Domhnall Mac Síthigh (Danny Sheehy)

 

Stádas: Choose Status

04 Bea
2017
Nuacht

Tá eagrán speisialta dar teideal Éire curtha amach ag an iris liteartha Fhreaslannach Ensafh

Tá eagrán speisialta dar teideal Éire (Ireland) (2017, uimh. 1) curtha amach ag an iris liteartha Fhreaslannach Ensafh agus istigh ann tá aistriúcháin Freaslainnise de dhánta agus scéalta, agus bunsaothar Freaslannach spreagtha ag Éirinn. Tá na haistriúcháin déanta ar shaothar scríofa i mBéarla agus i nGaeilge ag scríbhneoirí Éireannacha.

Is é an scríbhneoir Éireannach is cáiliúla san eagrán seo an file Patrick Kavanagh (1904-1967). Tá ceithre cinn dá dhánta aistrithe ag Eppie Dam agus Jantsje Post ó Bhéarla go Freaslainnis agus tá intreoir dá shaothar scríofa ag Post. San áireamh chomh maith tá filíocht de chuid dhá fhile óga ó Chorcaigh, Ailbhe Ní Ghearbhuigh agus Billy Ramsell, aistrithe go Freaslainnis ag André Looijenga.

Ba é a spreag an smaoineamh an t-eagrán seo de Ensafh a dhéanamh, a dhíríonn ar Éirinn, ná teagmháil idir na heagarthóirí agus Réaltán Ní Leannáin, an scríbhneoir Éireannach a chuir i gcrích socrúchán liteartha ocht seachtaine in Leeuwarden in 2016 mar chuid den chlár malairte liteartha Focail Eile. Scríobhann Réaltán, arb as Béal Feirste di agus a chónaíonn i mBaile Átha Cliath, prós agus filíocht i nGaeilge. Tá dhá cheann dá scéalta, aistrithe ag Janneke Spoelstra agus Hedwig Terpstra, san áireamh san eagrán seo. Tá ceithre cinn de dhánta Janneke Spoelstra aistrithe go Gaeilge ag Réaltán chomh maith.

Tá an t-ábhar maidir le hÉirinn scríofa ag Edwin de Groot (dán faoin nGorta Mór agus faoi theanga agus faoi litríocht na Gaeilge).

Tá intreoir bheag ar litríocht na Gaeilge scríofa ag Réaltán freisin agus cuireann André Looijenga an Ghaeilge i láthair do dhaoine taobh amuigh d’Éirinn.

Tá de rún ag Ensafh gné-ailt speisialta eile ar theangacha neamhfhorleathana Eorpacha a chur ar fáil. Díreoidh an chéad cheann eile ar Mhálta agus tá eagráin beartaithe do Thír na mBascach, an Mhacadóin agus an Fhreaslainn thuaidh.

Stádas: Choose Status

21 Aib
2017
Nuacht, Preasráitis

Próiseas Comhairliúcháin: Athbhreithniú ar Mhaoiniú d’Ionaid Ghaeilge

Tá próiseas comhairliúcháin á reáchtáil ag Foras na Gaeilge le tuairimí a lorg faoin mbealach is fearr chun tacaíocht a chur ar fáil d’ionaid Ghaeilge ar fud an oileáin. Mairfidh an próiseas comhairliúcháin as seo go dtí an 22 Meitheamh 2017.

Tá Foras na Gaeilge ag iarraidh thuairimí an phobail, agus é mar aidhm aige freastal níos straitéisí agus níos leithne a dhéanamh ar ionaid Ghaeilge eile atá ag teacht chun cinn ó thuaidh agus ó dheas. Cé nach bhfuil aon scéim ag Foras na Gaeilge faoi láthair le freastal ar ionaid Ghaeilge tá deontas bliantúil á chur ar fáil do Chultúrlann McAdam Ó Fiaich i gCathair Bhéal Feirste agus do Ghaeláras Uí Chanáin i gCathair Dhoire. Go deireadh 2016, tá infheistíocht maoinithe os cionn €6,143,500 nó £4,490,395 curtha ar fáil don dá mhór-ionad Gaeilge ag Foras na Gaeilge thar na blianta. Tá luach de £223,000 de mhaoiniú bliantúil á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge don dá ionad Gaeilge faoi láthair.

Ag labhairt dó inniu ar fhógairt an phróisis, dúirt Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge “Tugann taighde le fios dúinn, má bhíonn ‘spás sábháilte’ ar fáil ag daoine a labhraíonn mionteanga go gcuireann sin go mór le húsáid na Gaeilge sa phobal.  Aithníonn an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 an tábhacht a bhaineann le timpeallacht faoi leith a chothú do phobal labhartha na Gaeilge agus ról an ionaid Ghaeilge mar institiúid leis an ‘spás sábháilte’ a chur ar fáil do chainteoirí Gaeilge i gceantair éagsúla. Is gné ríthábhachtach de phrionsabail na pleanála teanga é an gréasán sóisialta, tá ról lárnach ag ionaid Ghaeilge chun deiseanna úsáidte do phobail na Gaeilge a spreagadh laistigh de thimpeallacht shóisialta, agus ba mhaith linn tuairimí an phobail a fháil ar an bhealach is fearr leis sin a dhéanamh.”

Ba mhaith le Foras na Gaeilge tuairimí a fháil ón bpobal ar na ceithre rogha éagsúla atá leagtha amach sa doiciméad comhairliúcháin, agus iarrtar tuairimí, go háirithe, ó ghrúpaí maoinithe reatha, ó dheontaithe faoi scéimeanna éagsúla Fhoras na Gaeilge chomh maith le tuairimí na 6 Cheanneagraíocht ar na roghanna éagsúla agus ar fhorbairt scéim nua d’ionaid Ghaeilge, trí aighneachtaí scríofa agus teagmháil leanúnach.

Tá sonraí agus doiciméad comhairliúcháin an phróisis ar fáil ag an nasc seo. Foilseofar toradh an phróisis agus achoimre freagairtí ar shuíomh gréasáin Fhoras na Gaeilge, www.forasnagaeilge.ie, san fhómhar 2017.

 

Tuilleadh eolais:

Comhordaitheoir Freagairtí

Foras na Gaeilge

2-4 Sráid na Banríona

Béal Feirste, BT1 6ED

Teil: 0044 2890 890970

Ríomhphost: ionaid@forasnagaeilge.ie

 

Comhordaitheoir Freagairtí

Foras na Gaeilge

7 Cearnóg Mhuirfean

Baile Átha Cliath 2.

Teil: +353 1 639 8400

Ríomhphost: ionaid@forasnagaeilge.ie

 

Fiosruithe ó na meáin:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.