Blag

16 Fea
2021
Nuacht, Blag

#DoGhairmleGaeilge - Eimear Ní Bhroin

 

 

 

Ba mhaith linn san fhíseán seo Eimear Ní Bhroin a chur in aithne daoibh. Tá Eimear ina hoifigeach gnóthaí teanga sa Choimisiúin Eorpach i mBaile Átha Cliath. Tá moltaí iontacha ag Eimear d’aon duine a bhfuil suim acu dul i mbun oibre leis an Aontas Eorpach. Tá réimse deiseanna ar fáil do dhaoine a bhfuil Gaeilge acu, idir aistriúchán, ateangaireacht, profáil agus eagrúchán. Tá poist san Eoraip nach mbíonn daoine ar an eolas fúthu agus is féidir le hEimear cabhrú maidir leis sin. Ná caill amach ar an agallamh seo

#DoGhairmleGaeilge - Eimear Ní Bhroin

Stádas: Choose Status

15 Fea
2021
Nuacht, Blag

#DoGhairmleGaeilge - Seán Mac Risteaird

An chéad fhíseán eile sa tsraith #DoGhairmleGaeilge! Tá Seán Mac Risteaird ina ollamh cúnta le Gaeilge in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá dochtúireacht aige i litríocht chomhaimseartha na Gaeilge ó Ollscoil Mhá Nuad, agus tá sé tar éis tréimhsí a chaitheamh ag obair le heagraíochtaí agus institúidí éagsúla, Gaelchultúr, Coláiste Hibernia agus Ollscoil Mhá Nuad ina measc. D’oibrigh sé thar lear leis an nGaeilge, ag caitheamh seala ag obair le Fondúireacht Ollscoile na hÉireann agus Cheanada roimh dó filleadh ar an mbaile. Is féidir cloisteáil faoin tionchar a bhí ag an nGaeilge ar a shaol ag

 

Seán Mac Risteaird - Ollamh Cúnta le Gaeilge

Stádas: Choose Status

03 Fea
2021
Nuacht, Blag

#DoGhairmleGaeilge - Emma Ní Chearúil

 

 

 

Is fiú go mór breathnú ar an bhfíseán seo d’Emma Ní Chearúil ag labhairt faoina saol oibre go dtí seo, agus faoin bpost atá aici, clár-reachtaire le Raidió na Life. Gan amhras tá Emma cloiste agaibh cheana agus í i mbun agallaimh a reáchtáil nó clár á chur i láthair ar an stáisiún. Tá post fíorshuimiúil agus moltaí iontacha aici do dhaoine a bhfuil suim acu a bheith ag obair sna meáin nó ar an raidió amach anseo.

https://gradireland.com/gradstories/gaeilge/emma-n-chear-il-cl-r-reachtaire-raidi-na-life

Stádas: Choose Status

02 Fea
2021
Nuacht, Blag

#DoGhairmleGaeilge - Áine Ní Shúilleabháin

 

 

 

An chéad fhíseán eile sa tsraith #DoGhairmleGaeilge! Ba mhaith linn Áine Ní Shúilleabháin, oifigeach Gaeilge i gColáiste na Trionóide, a chur in aithne daoibh! Tá post fíor-shuimiúil ag Áine ag cur chun cinn na Gaeilge i measc na mac léinn agus na mball foirne agus tacú leo an Ghaeilge a úsáid i neart bealaí éagsúla. Is féidir cloisteáil faoi shaol oibre Áine in Éirinn agus thar lear go dtí seo, agus faoi na gnéithe is mó a thaitníonn léi faoin bpost ag

https://gradireland.com/gradstories/gaeilge/ine-n-sh-illeabh-in-oifigeach-gaeilge-col-iste-na-tr-on-ide

Stádas: Choose Status

01 Fea
2021
Nuacht, Blag

#DoGhairmleGaeilge - Ursula Ní Shabhaois

 

 

 

Táimid ar bís le sraith físeán a cruthaíodh le daoine óga a chur ar an eolas faoi na deiseanna a bhaineann leis an nGaeilge a roinnt libh. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le GradIreland as ucht a gcuid tacaíochta leis an bhfeachtas seo. San fhíseán seo ba mhaith linn Ursula Ní Shabhaois a chur in aithne daoibh, agus í ag labhairt faoina post, comhordaitheoir pleanála teanga. Agallamh suimiúil agus eolasach, go raibh míle maith agat a Ursula!

https://gradireland.com/gradstories/gaeilge/ursula-n-shabhaois-comhordaitheoir-plean-la-teanga

Stádas: Choose Status

22 Nol
2020
Nuacht, Blag

#CéMuid: Colm Ó hArgáin

 

 

 

Tá feachtas nua tosaithe ag an bhForas le baill foirne a chur in aithne don phobal. Ba mhaith linn Colm Ó hArgáin a chur in aithne daoibh!

Réimse: Oideachas

Ionad: Baile Átha Cliath

Ról: Táim ag obair mar ardoifigeach feidhmiúcháin sa Rannóg Oideachais. Bím lárnach san obair a chuireann mo rannóg i gcrích gach bliain ar na scéimeanna Óige le haghaidh campaí samhraidh agus clubanna óige. Bím ag plé le deontas Chumann na bhFiann atá mar cheanneagraíocht ar an mór-réimse Forbairt Deiseanna Úsáidte Gaeilge agus Gréasán do Dhaoine Óga.

Táim freagrach as tionscadal CLG Uladh, ina bhfuil oifigeach Gaeilge fostaithe leis na nGaeilge a chur chun cinn trí na clubanna CLG i gCúige Uladh. Le déanaí d’fhorbair mé scéim nua, Scéim Scoláireachtaí Gaeltachta, a chuidíonn le tuairim is 560 duine tréimhse a chaitheamh sa Ghaeltacht gach bliain, chomh maith leis an gCiste Tionscadal, a chuireann maoiniú ar fáil do thionscadail nuálacha atá de leas earnáil agus phobal na Gaeilge. Tagann deiseanna chun cinn i gcónaí agus d’oibrigh mé ar thionscadail le TG4 agus Cumann Pheil na mBan le déanaí mar shampla. Ar ndóigh bíonn neart oibre riaracháin i gceist sa ról, mar shampla, tuairiscí do lucht na hardbhainistíochta agus do bhord Fhoras na Gaeilge.  Táim i mo bhall de mheitheal feasachta na heagraíochta a dhíríonn ar na meáin shóisialta go príomha. Oibrím ar thionscadail feasachta eile ó am go ham, mar shampla, ceardlanna feasachta,  an tionscadal Do Ghairm le Gaeilge le Grad Ireland, an comórtas BEO, imeachtaí ag Oireachtas na Samhna agus comhdhálacha eile i rith na bliana.

An ghné is mó den obair a thaitníonn leat:

  1. Éagsúlacht na hoibre
  2. A bheith i mo bhall de rannóg dhocht, fhuinniúil, chairdiúil
  3. A bheith ag freastal ar imeachtaí agus ag bualadh le deontaithe agus oibrithe eile in earnáil na Gaeilge

Conas a thacaíonn do chuid oibre le cur chun cinn na Gaeilge?: De réir mar atá méadú ag teacht ar líon na nGaelscoileanna agus líon na ndaltaí sa chóras Gaeloideachais, tá gá le deiseanna úsáide Gaeilge, agus éileamh orthu, do dhaltaí Gaelscoile, sa scoil agus taobh amuigh di go háirithe. Cuireann na scéimeanna agus na tacaíochtaí ó Fhoras na Gaeilge na deiseanna úsáide sin ar fáil agus cruthaítear infreastruchtúr de sheirbhísí oideachais fud fad an oileáin mar thoradh.

Pleananna i do réimsí amach anseo?:

  1. Cuirfear béim ar leith ar oiliúint tosaigh bunmhúinteoirí ó dheas.
  2. Tógfar ar an ról comhairleach atá ag Foras na Gaeilge ó thuaidh chun cur le líon na n-iarbhunscoileanna a bhfuil an Ghaeilge ar fáil mar ábhar ardleibhéil iontu agus líon na scoláirí ardleibhéil a mhéadú.
  3. Tá córas ar líne d’iarratais ar dheontais á fhorbairt leis an tacaíocht is éifeachtaí a chur ar fáil do phobal na Gaeilge.

 

Stádas: Choose Status

18 Nol
2020
Nuacht, Blag

#CéMuid: Anna Lee

 

 

 

Tá feachtas nua tosaithe ag an bhForas le baill foirne a chur in aithne don phobal. Ba mhaith linn Anna Lee a chur in aithne daoibh!

Réimse: Acmhainní Daonna

Ionad (ag léiriú ár n-oifigí éagsúla): Sráid Amiens, Baile Átha Cliath

Ról: Bím ag plé le ceisteanna foirne, cúrsaí earcaíochta agus gach gné de réimse na n-acmhainní daonna thuaidh agus theas. Dár ndóigh i mbliana cuireadh gné iomlán nua le mo chlár oibre de bharr géarchéim COVID-19 agus tá cuid mhór foghlamtha agam dá bharr

An ghné den obair is mó a thaitníonn leat: An deis a fhaighim plé le gach ball foirne agus aithne a chur orthu. Taitníonn obair thrasrannóige go mór liom freisin, e.g. an plé a bhí agam ar feadh tréimhse leis an meitheal chumarsáide. Gné eile a thaitníonn liom ná an plé a bhíonn agam le heagrais trasteorainn eile agus an comhoibriú agus an plé a bhíonn eadrainn maidir le hacmhainní daonna. Is maith liom freisin cuairt a thabhairt ar na hoifigí eile atá againn le plé le baill foirne agus le labhairt leo.

Conas a thacaíonn do chuid oibre le cur chun cinn na Gaeilge?: Is dócha go dtacaím leis an bhfoireann i gcoitinne mar chuid de sheirbhísí corparáideacha Fhoras na Gaeilge agus tá an fhoireann sin ag obair mar dhlúthchuid den iarracht an Ghaeilge a chur chun cinn.

Pleananna i do réimse amach anseo: In 2021 is dócha go mbeidh seo ag brath go mór ar cad é a thiteann amach maidir le COVID-19 ach ag súil le forbairtí a dhéanamh sa réimse agus a bheith ag plé go leanúnach leis an bhfoireann agus muid ag cur chun cinn na Gaeilge. Samhlaím go mbeidh cúrsaí oiliúna tábhachtach de bharr an athraithe atá tagtha ar an saol i mbliana agus dá réir ar mhodhanna oibre etc.

Stádas: Choose Status

11 Nol
2020
Nuacht, Blag

#CéMuid: Anna Davitt

 

 

 

Tá feachtas nua tosaithe ag an bhForas le baill foirne a chur in aithne don phobal. Ba mhaith linn Anna Davitt a chur in aithne daoibh!

Réimse: Cumarsáid agus margaíocht

Ionad: Sráid Amiens, Baile Átha Cliath, ach táim ag obair ó chian faoi láthair.

Ról: Freagrach as cumarsáid agus margaíocht d’Fhoras na Gaeilge lena n-áirítear caidreamh poiblí, suíomhanna gréasáin, na meáin shóisialta, feachtais, fógraíocht, urraíocht agus imeachtaí.

An ghné is mó den obair a thaitníonn leat: Tá grúpa inmheánach foirne á stiúradh agam a bhíonn ag obair liom ar na meáin shóisialta. Is breá liom an ghné seo den obair mar go gcuireann taithí agus smaointe na ndaoine ar an ngrúpa go mór lenár bhfeachtais. Bhí trí mhórfheachtas againn i mbliana agus, cé go raibh sé dúshlánach socruithe a chur in oiriúint do na srianta, is dóigh liom gur thug siad deis dúinn triail a bhaint as rudaí nach smaoineodh muid orthu roimh 2020!

Ag cuimhneamh siar, bhí feachtais iomlán éagsúil á bpleanáil againn nuair a cuireadh tús leis an dianghlasáil ach tugadh saoirse agus tacaíocht dúinn feachtas nua, #LeChéile, a thosú i mí Aibreáin leis an bpobal a chumasú an Ghaeilge a úsáid sa bhaile. Seoladh ár bhfoclóir nua ar bhealach nuálach ar líne le feasacht a ardú i measc an mhórphobail agus na meán i mí Dheireadh Fómhair.

Conas a thacaíonn do chuid oibre le cur chun cinn na Gaeilge?: Tá ról ar leith agam maidir le hardú feasachta agus mar sin, bím ag obair ar mhórfheachtais éagsúla a chuireann an Ghaeilge chun cinn i measc an phobail. Táimid tar éis tógáil go mór ar ár láithreacht ar na meáin shóisialta le cúpla bliain. Baineann mo réimse le gach gné den eagraíocht ar bhealach idir chumarsáid inmheánach agus sheachtrach.

Pleananna i do réimse amach anseo?: Cuirfear an-bhéim ar an réimse digiteach in 2021 nuair a bheidh ár gcóras deontas ag dul ar líne den chéad uair. Seo mórthionscadal atá á fhorbairt le roinnt bliana agus, tráthúil go leor, beidh sé á sheoladh nuair atá éileamh níos mó ná raibh ar áiseanna ar líne. Anuas air sin, táimid ag súil le leagan athdheartha de forasnagaeilge.ie a nochtadh sa bhliain nua.

Mar a luaigh mé, thug 2020 dúshlán dúinn tabhairt faoi rudaí ar bhealach eile agus tá cuid mhaith rudaí nua foghlamtha agus forbartha i mbliana. Beidh feachtas nua á sheoladh againn i mí Eanáir. Coinnígí súil ar ár gcuntais shóisialta!

Stádas: Choose Status

30 Sam
2020
Nuacht, Blag

#CéMuid: Breandán Mac Craith

 

 

 

Tá feachtas nua tosaithe ag an bhForas le baill foirne a chur in aithne don phobal. Ba mhaith linn Breandán Mac Craith a chur in aithne daoibh!

Réimse: Áisíneacht Dáileacháin Leabhar (Áis)

Ionad: Dún Seachlainn, Co. na Mí.

Ról: Clárbhainisteoir Áis. Cuireann Áis seirbhís dáileacháin ar fáil d’fhoilsitheoirí Gaeilge a chinntíonn go gcuirtear leabhair Ghaeilge ar fáil ar an margadh. Déantar suas le 200,000 leabhar a dháileadh ar níos mó ná 265 shiopa leabhar ar fud na hÉireann agus thar lear ón trádstóras atá lonnaithe i nDún Seachlainn, Co. na Mí.

Cad é an ghné is mó den obair a thaitníonn leat?: Na leabhair! Foilsítear suas le 170 leabhar nua in aghaidh na bliana agus ní bhíonn a fhios agat riamh cad é an chéad rud eile a thiocfaidh tríd an doras. Ó leabhair do pháistí go scéinséirí don fhoghlaimeoir fásta agus ó úrscéalta grafacha go bailiúcháin d’fhilíocht chomhaimseartha, tá éagsúlacht dhochreidthe sna leabhair atá á bhfoilsiú agus rogha seánraí agus spéiseanna do gach duine.

Conas a thacaíonn do chuid oibre le cur chun cinn na Gaeilge: Tá léitheoireacht agus scríbhneoireacht na Gaeilge ríthábhachtach do shealbhú agus do sheachadadh shaibhreas na Gaeilge. Tá an saibhreas seo le feiceáil ar gach leathanach de na leabhair atá á bhfoilsiú ag foilsitheoirí na Gaeilge agus tá Áis ann chun a chinntiú go bhfuil an pobal in ann teacht go héasca ar na leabhair iontacha atá á bhfoilsiú.

Cad iad na pleananna i do réimse amach anseo?: Leanfaimid in Áis ag tacú le foilsitheoirí agus scríbhneoirí Gaeilge agus lenár gcustaiméirí trí sheirbhís dáileacháin den scoth a chur ar fáil. Tá obair ar bun againn le seirbhís eolais nua a fhorbairt ar líne, ina mbeidh eolas faoi na leabhair atá ar fáil agus a thabharfaidh poiblíocht do na leabhair nua ilchineálacha atá le teacht!

Stádas: Choose Status

20 Sam
2020
Nuacht, Blag

#CéMuid: Sinéad Nic Gearailt

 

 

 

Tá feachtas nua tosaithe ag an bhForas le baill foirne a chur in aithne don phobal. Ba mhaith linn Sinéad Nic Gearailt a chur in aithne daoibh!

Réimse: Bím ag obair leis an rannóg Cumarsáide, Margaíochta & Feasachta faoi stiúir mo bhainisteora, Anna Davitt. Bím ag obair leis an rannóg na nEalaíon faoi stiúir Eilís Ní Bheilbigh.

Ionad: Oifig Sráid Amiens, B.Á.C

Ról: I measc na ndualgas atá agam, bím ag obair ar na meáin shóisialta le meitheal feasachta inmheánach, le hábhar a phleanáil is a chruthú leis an eagraíocht a phoibliú. Mar chuid den obair seo, bím ag déanamh leathanaigh na meán sóisialta a nuashonrú go laethúil, is ag tógáil miontuairiscí ag cruinnithe. Bím ag déanamh scéalta trí Ghaeilge agus trí Bhéarla a aimsiú le foilsiú ar Gaeilge.ie ar bhonn laethúil. Le hábhar a fhoilsiú is a nuashonrú ar Gaeilge.ie agus ForasnaGaeilge.ie, bím ag déanamh íomhánna a aimsiú is a oiriúnú. Bíonn taighde le déanamh le forbairt na suíomhanna seo a fheiceáil, ar Google Analytics. Bíonn teagmháil á déanamh agam le baill foirne, baill d’eagraíochtaí eile agus baill den phobal.

Bím i láthair ag ócáidí éagsúla le linn na bliana, mar shampla Grad Ireland, Zeminar, Oireachtas na Samhna agus ócáidí de chuid an Ghúim. Bím ag labhairt le daltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí faoi na deiseanna atá ar fáil do dhaoine óga san earnáil agus ag tabhairt amach féiríní de chuid na heagraíochta, leabhair nótaí, pinn, cluasáin agus tuilleadh.

Uair sa bhliain bíonn Comórtas Beo le heagrú. Bíonn an comórtas le poibliú i scoileanna, sna leabharlanna, in ionad oideachais agus ar na meáin shóisialta. Nuair a thagann iarratais chugainn, bíonn cinneadh le déanamh cén amhráin ba chóir a chur tríd chuig an mbabhta ceannais. Líontar cáipéisí le pointí a bhronnadh. Bíonn teagmháil le déanamh ansin leis na hiarrthóirí ar fad mar aon le hionaduithe ó cheanneagraíochtaí a bhíonn páirteach sa chomórtas, le moltóirí agus leis an láithreoir. Eagraím cáipéisí, duaiseanna agus socruithe don bhabhta ceannais féin.

Cad é an ghné den obair is mó a thaitníonn leat?: Uair sa bhliain eagraíonn Foras na Gaeilge comórtas ar son daltaí meánscoile, Comórtas Beo. Bíonn iarrthóirí ag scríobh amhrán is ag déanamh iad a thaifeadadh. Bíonn meascán de ghrúpaí agus amhránaithe sa chraobh chomórtas agus roghnaíonn na moltóirí buaiteoir. Taitníonn sé go mór liom talann daoine óga sa tír seo a fheiceáil. Bainim an-sult as imeachtaí eile atá eagraithe le linn na bliana chomh maith, e.g. Grad Ireland, Zeminar, imeachtaí de chuid an Ghúim agus tuilleadh. Tá neart suime le feiceáil sa Ghaeilge agus is aoibhinn liom a bheith ag meascadh le daoine leis an tsuim sin a fhorbairt.

Conas a thacaíonn do chuid oibre le cur chun cinn na Gaeilge?: Tá mo chuid oibre bainteach le hábhar a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil suim acu sa Ghaeilge, agus le cumarsáid a dhéanamh leo. Táim i bhfeidhil ar forasnagaeilge.ie a nuashonrú pé uair a bhfuil ábhar nua le roinnt. Bíonn an deis agam labhairt chomh maith le daoine óga faoi na deiseanna atá ar fáil dóibh san earnáil. Ní i gcónaí a bhíonn siad ar an eolas faoi na heagraíochtaí atá ag obair ar son na Gaeilge, nó faoin dul chun cinn atá déanta ag na meáin Ghaeilge agus i gcúrsaí aistriúchán.

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.