Nuacht

30 Iúi
2019
Nuacht

Céad milliún cuardach agus céad milliún buíochas

Bhí ábhar ceiliúrtha againn le déanaí nuair a rinneadh an 100,000,000ú cuardach ar shuíomh téarma.ie, an Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge. Cuireadh tús leis an tionscadal seo in 2005 agus tá sé ag dul ó neart go neart ó shin. Cuimsíonn saothar an Choiste Téarmaíochta réimse leathan ábhar teicniúil ach, mar a tharlaíonn sé, bhí an 100,000,000ú cuardach a rinneadh ar an suíomh ar cheann de na hiontrálacha is simplí sa bhunachar: forc!

Éacht mór é seo don Choiste Téarmaíochta a bhfuil a ollsaothar téarmaíochta foilsithe ann, do Fiontar & Scoil na Gaeilge (DCU) a dhéanann forbairt agus bainistiú ar an mbunachar, agus d’Fhoras na Gaeilge, a chuireann maoiniú ar fáil. É sin ráite, ní bheadh an t-éacht seo indéanta murach úsáideoirí an tsuímh, ar ndóigh, agus is muidne atá fíorbhuíoch díbh uilig as ucht bhur gcuid tacaíochta ó thús an tionscadail. Ar aghaidh linn anois go dtí an chéad chloch mhíle eile!

Stádas: Choose Status

16 Iúi
2019
Nuacht

Bígí Linn!

Ba mhór le Foras na Gaeilge thú a bheith i láthair ina cheannáras, 63-66 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1, ar 6 p.m. ar an Iúil chun an tionscadal litearth aEorpach Focail Eile a cheiliúradh.

Stádas: Choose Status

02 Meá
2020
Nuacht, Léitheoireacht & Foilsitheoireacht

Scéim na Foilsitheoireachta 2021

Tugann an scéim seo cúnamh d’fhoilsitheoirí leabhair Ghaeilge a fhoilsiú. Cuirtear tacaíocht maoinithe ar fáil sna réimsí táirgeachta, margaíochta agus forbartha. 

Spriocdháta: 12 meán lae, Dé Luain, 2 Meán Fómhair 2020

Léigh níos mó

Foirm Iarratais

Chun an fhoirm iarratais a iarraidh déan teagmháil le hoifig Chlár na Leabhar Gaeilge ag 046 9430419 nó ag an seoladh ríomhphoist leabhar@forasnagaeilge.ie.

I gcás ríomhphost iarrtar ort ainm na cuideachta agus uimhir teagmhála a chur leis.

Tuilleadh eolais sna cáipéisí thíos:

Rialacha Scéim na Foilsitheoireachta 2021

Critéir - rangú na ngrúpaí

Critéir - cáiliú do dheontas AB

Critéir - cáiliú do dheontas - Grúpa C 

Athrú Plean 2020

Bunchonradh Údair Foil

Éileamh A 2020

Éileamh B 2020

Léigh níos lú

Stádas: OSCAILTE

26 Mei
2019
Nuacht

Comhairliúchán ar Earnáil na Meán

Ba mhaith le Foras na Gaeilge tréimhse chomhairliúcháin phoiblí ar thionscnaimh mhaoinithe Fhoras na Gaeilge, i dtaobh earnáil na meán Gaeilge clóite agus ar líne don tréimhse Eanáir 2020 ar aghaidh, a fhógairt. 

Ba mhaith linn tuairim an phobail a fháil maidir leis na moltaí ag eascairt as an athbhreithniú agus tá cóip den doiciméad comhairliúcháin ar fáil anseo:

Comhairliúchán ar Earnáil na Meán

Stádas: Choose Status

17 Mei
2019
Nuacht, Preasráitis

Luach os cionn €400,000 de dheontais ceadaithe ag bord Fhoras na Gaeilge  

Ag cruinniú boird de chuid Fhoras na Gaeilge ar an 14 Meitheamh 2019, in oifigí Fhoras na Gaeilge i Ráth Chairn, Co. na Mí, ceadaíodh luach €427,805 de dheontais i réimsí na hóige, na scríbhneoireachta agus na foilsitheoireachta.

Ceadaíodh deontais dar luach €247,825 do Scéim na nImeachtaí Óige 2019/20, a thugann deiseanna úsáide do dhaoine óga, a spreagann iad chun an Ghaeilge a úsáid i mbealach spraíúil. Cuirfidh na deontais ar chumas na ndeontaithe ar a laghad 12 sheisiún a eagrú le linn thréimhse na scoilbhliana, atá dírithe ar dhaoine óga idir 3 bliana agus 18 mbliana d’aois taobh amuigh den scoil. Meastar go mbeidh deis ag nach mór 4,000 páiste a bheith rannpháirteach sna himeachtaí.

I réimse na foilsitheoireachta ceadaíodh luach €140,480 de choimisiúnaithe faoi Scéim na gCoimisiún 2019 le tacú le lucht liteartha na Gaeilge freastal ar an éileamh sna réimsí éagsúla léitheoireachta. Anuas ar na deontais i réimse na foilsitheoireachta, bronnfar deontais dar luach €39,500 ar ábhar scríbhneoirí agus ar mheantóirí faoi Scéim Meantóireachta 2019. Tugann an scéim seo deis luachmhar do scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta comhairle faoina gcuid scríbhinní agus faoi cheird na scríbhneoireachta i gcoitinne a fháil ó scríbhneoirí aitheanta.

Dúirt príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Is cúis dóchais dom an t-éileamh mór ar Scéim na nImeachtaí Óige ó bhliain go bliain agus tiomantas na n-iarratasóirí ó thaobh deiseanna a sholáthair do dhaoine óga an Ghaeilge a úsáid ar bhonn sóisialta taobh amuigh den scoil. Is cás linn, áfach gur tháinig laghdú 26% ar an gciste don scéim seo i mbliana agus nach mbeidh ar ár gcumas ach tacú le líon céanna na ndeontaithe. Tá maoiniú Fhoras na Gaeilge laghdaithe go mór ó thréimhse na géarchéime eacnamaíochta agus níl méadú i ndiaidh teacht ar an mhaoiniú ó shin.

Maidir leis an Scéim Meantóireachta, is ábhar dóchais mar an gcéanna againn go bhfuil scríbhneoirí nua ag teacht chun cinn agus iad ag iarraidh feabhas a chur ar a gceird tríd an Scéim Méantóireachta. Tá borradh le blianta beaga anuas ar an bhfoilsitheoireacht Ghaeilge, go háirithe i seánra leabhar na bpáistí, agus tá súil againn go mbeidh na scríbhneoirí atá ag fáil tairbhe as an scéim seo ag teacht chun cinn mar scríbhneoirí Gaeilge sna blianta beaga amach romhainn.”

Críoch

 

Tuilleadh eolais

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

06 Mei
2019
Nuacht

Ceiliúradh déanta ar oidhreacht Cholmcille in Ardteampall Chríost

Rinneadh ceiliúradh ar oidhreacht Cholmcille ag ócáid speisialta i Seomra an Cheoil in Ardteampall Chríost ar an Satharn an 8 Meitheamh, oíche chinn Fhéile Cholmcille. In 2020-21 beidh sé 1500 bliain ó rugadh Naomh Colmcille, agus thug an oíche blaiseadh i nGaeilge agus i mBéarla ar an oidhreacht sin go hidirnáisiúnta agus i mBaile Átha Cliath féin.

Clár comhpháirtíochta is ea Colmcille idir Foras na Gaeilge agus Bòrd na Gàidhlig, a chuireann chun cinn úsáid Ghaeilge na hÉireann agus Ghaeilge na hAlban in Éirinn agus in Albain agus idir an dá thír. D’eagraigh Foras na Gaeilge an ócáid i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta, Comhairle Contae Dhún na nGall, Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Bháin, agus Oideas Gael, agus mar chuid den chlár comhpháirtíochta Colmcille idir Foras na Gaeilge agus Bòrd na Gaeilge in Albain.

Dúirt príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Anocht, an 8 Meitheamh, oíche Fhéile Cholmcille. Fuair sé bás in Oileán Í na hAlban ar an 9 Meitheamh. Riamh ó shin tá daoine ag tabhairt Cholmcille chun cuimhne. Ag meán oíche anocht beidh daoine ag siúl agus ag urnaí ar thuras Cholmcille i nGleann Cholm Cille agus i nGartán. Beidh ceiliúradh i mórán áiteanna i nDún na nGall agus i nDoire Cholmcille. Níl aon phearsa sa stair is fearr a léiríonn na ceangail idir pobal Ghaeilge na hÉireann in Éirinn agus pobal Ghaeilge na hAlban in Albain, ná a léiríonn ár n-oidhreacht choiteann.

Tá an ócáid seo anocht á heagrú ag Foras na Gaeilge, i gcomhar le Bòrd na Gàidhlig in Albain, Údarás na Gaeltachta, Comhairle Contae Dhún na nGall agus Comhairle Chathair Dhoire agus an tSratha Bháin, agus Oideas Gael. Is mian liom buíochas a ghabháil leo uile, agus lena gcuid ionadaithe anseo anocht. Is mian liom go háirithe buíochas a ghabháil le déan agus le bord Ardteampall Chríost as an ionad stairiúil seo a bhfuil nasc aige le Colmcille a chur ar fáil dúinn anocht, agus leis an Chanónach Gary Hastings as fáilte chaoin a chur romhainn. Ba mhaith liom buíochas ar leith a ghabháil leis an Dr Brian Lacey a bhfuil oiread déanta aige le stair agus oidhreacht Cholmcille a thabhairt chun solais ar feadh breis mhór agus fiche bliain, le Gearóidín Bhreathnach, scéalaí agus amhránaí as Rann na Feirste, leis an Dr Ann Buckley ó Choláiste na Tríonóide, agus leis na cantairí ó Schola Amra a chluinfimid anocht.”

Stádas: Choose Status

23 Bea
2019
Nuacht

Breis agus 7,000 údar óg páirteach in Scríobh Leabhar 2018/19

Ag ócáidí ar an 20 agus 21 Bealtaine 2019, in Ionad Oideachais Thrá Lí bronnadh gradaim ar roinnt den 1,352 páiste a cheap, a dhear agus a d’fhoilsigh leabhair dá gcuid féin i nGaeilge mar chuid den tionscadal Scríobh Leabhar de chuid Fhoras na Gaeilge i gCo. Chiarraí. Bhí an t-iar-imreoir CLG agus buaiteoir ‘Dancing with the Stars’ Aidan O’Mahony i láthair mar aoi speisialta ar an oíche lena n-éacht a cheiliúradh leis na páistí.

Ar an iomlán i mbliana, ghlac 120 scoil agus breis agus 7,000 páiste páirt sa tionscadal agus scríobhadh thart ar 4,000 leabhar. Beidh ócáidí eile ar aon dul leis an searmanas seo ar siúl i gceantair eile sna seachtainí amach romhainn mar cheiliúradh ar a bhfuil bainte amach ag daltaí óga ar fud na tíre. Eagraíonn Foras na Gaeilge an tionscadal Scríobh Leabhar i gcomhar le roinnt de na hIonaid Oideachais: Ionad Oideachais an Chláir, Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí, Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar, Ionad Oideachais Chora Droma Rúisc, Ionad Oideachais Laoise, Ionad Oideachais Thrá Lí, Ionad Oideachais Chill Chainnigh, Ionad Oideachais Tacaíochta Chorcaí, Ionad na Múinteoirí i nGort an Choirce i nDún na nGall agus An tÁisaonad i mBéal Feirste.

Tá páirt glactha ag níos mó ná 50,000 dalta sa tionscadal Scríobh Leabhar ó cuireadh ar bun é sa scoilbhliain 2006/2007.  Ní hamháin go scríobhann na daltaí leabhair dá gcuid féin mar chuid den tionscadal seo, ach bíonn deis acu chomh maith scéalta le leanaí as scoileanna eile a léamh agus a phlé. Tugann sé deis spreagthach don pháiste a m(h)othúcháin a léiriú trí mheán na Gaeilge. Anuas air sin, cothaíonn sé comhoibriú idir pobail scoileanna agus cuirtear na daltaí ar an eolas faoin gcoincheap maidir le hathbhreithniú piaraí agus go háirithe cothaíonn sé cruthaitheacht agus cur chuige iomlánaíoch d'fhorbairt an pháiste. Bíonn ról lárnach ag na múinteoirí freisin sa tionscadal Scríobh Leabhar agus cuirtear cúrsa inseirbhíse ar fáil dóibh d'fhonn cuidiú leo cúnamh a thabhairt do na daltaí ina gcuid iarrachtaí. 

“Tugann tionscadal Scríobh Leabhar an deis do pháistí óga a gcumas, a gcruthaitheacht agus a ndíograis i leith na Gaeilge a léiriú ó aois an-óg. Tá sé mar aidhm ag Foras na Gaeilge go mbeadh deiseanna labhartha agus scríofa ag daoine óga agus tá an aidhm sin bainte amach go paiteanta ag Scríobh Leabhar. Is mór an méid atá bainte amach nuair a amharcann tú ar líon na bpáistí agus na scoileanna a ghlac páirt sa tionscadal ó cuireadh tús leis níos mó ná deich mbliana ó shin", a dúirt Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge. “Tá muid faoi chomaoin ag Ionad Oideachais Thrá Lí agus ag na hionaid ar fad as a bheith páirteach arís i mbliana. Tá ardmholadh tuillte ag na hionaid, chomh maith leis na páistí agus na múinteoirí as an fhás as cuimse atá tar éis teacht ar an tionscadal”, a dúirt sé.

Stádas: Choose Status

16 Bea
2019
Nuacht

Baoite in Amharclann na Mainistreach

Mórchoimisiún nua de chuid Amharclann na Mainistreach á léiriú ag

AN TAIBHDHEARC & AMHARCLANN NA MAINISTREACH

BAOITE

Le DARACH MAC CON IOMAIRE

Stáitse na Péacóige, Amharclann na Mainistreach 

Dé hAoine 17 – Satharn 25 Bealtaine 2019 @8.00pm

Matinee 25 Bealtaine @ 2pm

 

Scéal cumhachtach, comhaimseartha é BAOITE faoi lánúin iascaireachta a bristear ó chéile de bharr ciúnas agus bréaga an phobail agus iad sáite in agóid in aghaidh comhlachta fracála mara. Scalann an scéinséir dramatúil seo solas lom géar ar shícé tuaithe na hÉireann – sícé an chiúnais, sícé an náire agus sícé na mbréag, trí shúile an phríomhcharachtair, Cáit.

 

Tá Cáit ag iarraidh gasúir. Agus a tríú hiarracht ar IVF ag teip, tá cinneadh tromchúiseach le tógáil aici – seasamh lena pobal agus iad ag cur in aghaidh na fracála – nó loic ar a muintir agus a comharsainn ar mhaithe le mian a croí féin.

 

Tá scoth na n-aisteoirí páirteach sa dráma seo: Máirtín Jaimsie Ó Flaithearta, Diarmuid De Faoite, Sorcha Ní Chéide agus Eoin Ó Dubhghaill, le ceol nua-chumtha á chasadh beo ag Saileog Ní Cheannabháin agus Maitiú Ó Casaide. Is é an t-ealaíontóir Seán Ó Flaithearta atá i mbun dearaidh, agus is é an t-údar Darach Mac Con Iomaire atá i mbun léirithe.

 

Léirithe i gComhar le:

Foras Na Gaeilge | Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath | Comhairle Cathrach na Gaillimhe

 

LETUILLEADH EOLAIS Á FHÁIL NÓ LE AGALLAMH A EAGRÚ DÉAN TEAGMHÁIL LE: Ciara Ní É, Poiblíocht, An Taibhdhearc ar miseciara@gmail.com

 

TICÉID: Róisín McGann, Press Manager, Abbey Theatre on roisin.mcgann@abbeytheatre.ie

 

NÓTAÍ D’EAGARTHÓIRÍ

CLÁR
Dátaí: 17 - 25 May 2019

Free First Preview: 17 May 2019

Oíche oscailte: 20 May 2019

Amantaí: 8pm ( Matinee on 25 May at 2.30pm)

Áirithintí: abbeytheatre.ie

 

FOIREANN

Cáit: Sorcha Ní Chéide

Tom: Diarmuid De Faoite

Pat: Máirtín Jaimsie Ó Flaithearta

Simon: Eoin Ó Dubhghaill

Stiúrthóir/Scríbhneoir: Darach Mac Con Iomaire

Dearthóir: Seán Ó Flaithearta

Dearthóir Cultacha: Clíodhna Hallissey

Dearthóir Soilse: Susan Collins & Matt Burke

Ceoltóir: Saileog Ní Cheannabháin

Ceoltóir: Maitiú Ó Casaide

Dearthóir Ceoil/ Fuaime: Steve Lynch

Innealtóir Fuaime: Joe Bean

Bainisteoir Stáitse: Úna Ní Fhlatharta

Rigeálaí: Eoghan Ó Giobúin

Tógáil Seite: Gavin Morgan

Poiblíocht/Fotheidil: Ciara Ní É

Bainisteoir Léirithe: Féilim Ó hAoláin

Stádas: Choose Status

08 Bea
2019
Nuacht

Siúlóid ar Shlí Cholmcille

2 p.m. Dé hAoine an 10 Bealtaine 2019

Ó Pháirc Náisiúnta Ghleann Bheatha go Gartán

Beidh siúlóid ar Shlí Cholmcille Dé hAoine an 10 Bealtaine 2019 go Gartán, an áit ar saolaíodh Naomh Colmcille. Beidh Bláthnaid Rua Ní Chofaigh ó RTÉ Raidió na Gaeltachta ar an tsiúlóid, agus í ag cur spéis i mbeatha an naoimh agus sa chomóradh atá ag teacht ó 2020 go dtí 2021 ar 1500 bliain ó saolaíodh Colmcille. Beidh  an staraí agus seandálaí Brian Lacey ann le scéalta ar Cholmcille agus le heolas faoin tseandálaíocht. Áirítear Colmcille mar aon le Bríd agus Pádraig mar thrí naomhphátrún na hÉireann, agus tá ómós ar leith do Cholmcille  in Éirinn agus in Albain. Nascann Slí Cholmcille (www.colmcille.org) áiteanna in Éirinn agus in Albain a bhfuil baint acu le Colmcille agus a chuid mainistreacha. Tá an tsiúlóid á heagrú ag an chlár Colmcille de chuid Fhoras na Gaeilge i gcomhar le RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Tosóidh an tsiúlóid ag 2 p.m. Dé hAoine an 10 Bealtaine i gcarrchlós Pháirc Náisiúnta Ghleann Bheatha agus críochnóidh sí ar láthair bhreithe Cholmcille i nGartán. Beidh bus ar fáil chun pilleadh ar Ghleann Bheatha ina dhiaidh sin. Mairfidh an tsiúlóid féin tuairim is dhá uair an chloig. Tá cosán maith siúil ann, ach moltar do dhaoine bróga díonmhara agus cóta fearthainne a thabhairt leo.  Iarrtar ar dhaoine €3 a thabhairt leo le haghaidh chostas an bhus.

Eolas: Aodh Mac Ruairí amacruairi@forasnagaeilge.ie, fón 074 95 60113

Stádas: Choose Status

03 Bea
2019
Nuacht, Preasráitis

Deontais dar luach €358,754 ceadaithe ag bord Fhoras na Gaeilge le linn Fhéile Bia Iarthar Phort Láirge

Ag an tríú cruinniú de chuid 2019 ar an Aoine an 26 Aibreán, le linn Fhéile Bia Iarthar Phort Láirge, i Rinn Ó gCuanach, cheadaigh bord Fhoras na Gaeilge deontais dar luach €358,754.

Ceadaíodh deontais do 71 champa samhraidh a bheidh á reáchtáil ar fud fad an oileáin le linn an tsamhraidh. Tabharfaidh Scéim na gCampaí Samhraidh 2019, a fógraíodh níos luaithe i mbliana, an deis do dhaoine óga idir trí bliana agus ocht mbliana déag d’aois freastal ar imeachtaí spóirt, drámaíochta, damhsa, ceoil, agus scannánaíochta chomh maith le turais. Ceadaíodh deontais dar luach €148,065, uasmhéid €2,500 nó £1,750 an ceann, do 71 champa éagsúla i mbliana.

Cuireann Foras na Gaeilge tacaíocht mhaoinithe ar fáil gach bliain do choistí pobail chun soláthar naíscolaíochta nó naíolanna úra a bhunú tríd an scéim An Ciste Infheistíochta do Bhunú Soláthair Réamhscolaíochta agus Cúraim Leanaí. Is tríd an gciste seo a ceadaíodh deontais do Ghaelscoil Aodha Dhuibh (£73,000) i gCeathrú Aodha Dhuibh agus Cúram Leanaí na Fuiseoige (£73,000) i mBéal Feirste.

Anuas ar champaí samhraidh agus naíscoileanna, ceadaíodh luach €48,467 de dheontais do mhórimeachtaí ealaíon a bheidh á reáchtáil ar fud an oileáin le linn 2019. Ina measc, áirítear an Fhéile Náisiúnta Dhrámaíochta (€14,500), Féile an Phobail (£8,000) agus Fleadh Cheoil na hÉireann (€5,500). Mórimeachtaí iad seo a bhfuil sé mar aidhm acu an Ghaeilge agus na healaíona teangabhunaithe Gaeilge a chur chun cinn trí Ghaeilge nó go dátheangach.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “D’fháiltíomar go mór roimh an deis cruinniú boird a reáchtáil ag Féile Bia Iarthar Phort Láirge, féile ar thacaigh Foras na Gaeilge léi i mbliana trí Scéim na bhFéilte 2019. Bhí ionadaithe ó Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge agus Pleanáil Teanga na nDéise i láthair ag seisiúin éagsúla agus tá bonn láidir curtha faoin gcomhoibriú eadrainn don tréimhse amach romhainn. Maidir leis an maoiniú a ceadaíodh ag an gcruinniú, níl aon amhras orm ach go mbeidh tionchar dearfach ag na deontais ar úsáid na Gaeilge i measc daoine óga arís i mbliana. Tá an t-éileamh céanna ar Scéim na gCampaí Samhraidh ó bhliain go bliain ach is cúis aiféala dúinn nach bhfuil ar ár gcumas tacú le gach iarratas incháilithe ceal airgid, go háirithe toisc an tsuim agus tiomantas atá á léiriú ag grúpaí a eagraíonn na campaí.”

 

 

Críoch

 

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.