Nuacht

16 Sam
2018
Nuacht

Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht)

Is céim nua é an B. Oid. Trí Mheán na Gaeilge (Cód CAO: CM003/CM004). Beidh sé ag tosú in Institiúid Oideachais Marino i Meán Fómhair, 2019. Beidh an chéim seo oiriúnach do scoláirí a bhfuil spéis acu múineadh trí mheán na Gaeilge i scoileanna Gaeltachta nó i scoileanna Lán-Ghaeilge.

 • Go hiomlán trí mheán na Gaeilge
 • Ag tosú Meán Fómhair 2019
 • Clár oideachais nua do mhúinteoirí bunscoile
 • Oiriúnach do scoláirí le spéis agus le hardchumas sa Ghaeilge
 • Oiriúnach do scoláirí a bhfuil spéis acu múineadh i scoil Lán-Ghaeilge nó i scoil Ghaeltachta
 • Árasáin ar an gCampas, Bloc Gaeilge, Sparánachtaí ar fáil
 • Socrúchán Scoile sa Ghaeltacht 
 • An Cultúr Gaelach (Cluichí, Ceol, Damhsa, Amhránaíocht, Litríocht)
 • Deiseanna Fostaíochta i scoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge
 • Gnáthriachtanais iontrála ach H3 sa Ghaeilge
 • Cáilíocht TEG Leibhéal B1 (Pas 50%) nó níos airde riachtanach. Scrúdú TEG ar an Satharn, 23 Feabhra, 2019. Íocfaidh Institiúid Oideachais Marino na táillí TEG do scoláirí a chláraíonn ar an mBaitsiléir san Oideachas Trí Mhéan na Gaeilge - www.teg.ie/oid

 

Céard é an Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht)?

Is céim ar leith é an Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht) a oireann go speisialta do mhic léinn a dteastaíonn uathu múineadh san earnáil oideachais Lán-Ghaeilge i.e. i scoileanna Gaeltachta nó i scoileanna Lán-Ghaeilge. Tá géarghá le múinteoirí do scoileanna Gaeltachta agus do scoileanna Lán-Ghaeilge agus tá cáilíocht mhúinteoireachta trí mheán na Gaeilge ag teastáil ó mhic léinn atá ag iarraidh múineadh sna scoileanna sin. Sa chéim cheithre bliana seo gheobhaidh tú amach faoin tumoideachas, faoi na bealaí ina bhfoghlaimíonn na páistí teanga, faoi na bealaí ina bhfoghlaimíonn siad conas léamh, scríobh, comhaireamh agus áireamh. Foghlaimeoidh tú conas na healaíona a chur ar shúile na bpáistí, faoin tábhacht a bhaineann leis an gcultúr Gaelach mar aon leis an draíocht agus na mistéir mórthimpeall orthu, agus na bealaí chun fás agus forbairt ar bhealach sláintiúil.

Céard air a ndéanfaidh mé staidéar?

Beidh dianchúrsa Gaeilge réamhchúrsa i Marino i Meán Fómhair 2019. Sa bhonnstaidéar beidh staidéar á dhéanamh agat ar an tumoideachas, ar an Oideachas Luath-Óige, ar an mbealach ina bhfoghlaimíonn páistí, ar an tSíceolaíocht agus ar an tSochtheangeolaíocht. Cuir le d’eolas ar an nGaeilge agus ar na hábhair churaclaim éagsúla, foghlaim faoi na modhanna chun na hábhair sin a mhúineadh agus faoi na buntáistí a bhaineann lena múineadh trí mheán na Gaeilge. Beidh deis agat staidéar a dhéanamh chun teastas san Oideachas Reiligiúnach Caitliceach a bhaint a amach le tú a ullmhú múineadh i scoileanna faoi phátrúnacht na hEaglaise Caitlicí. Ta deis ann chomh maith staidéar a dhéanamh chun teastas a fháil sna Curaclaim Ilchreidmheacha agus Eitice i gComhthéacsanna Scoileanna Éagsúla.

Socruchán Scoile

Is trí mheán na Gaeilge amháin a dhéanfaidh tú na Socrúcháin Scoile ar fad i rith na gceithre bliana den Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht). Gheobhaidh tú deiseanna réimse leathan de thaithí a fháil san earnáil oideachais Lán-Ghaeilge. D’fhéadfadh na Socrúcháin Scoile sin ar fad a bheith i scoileanna Gaeltachta agus d’fhéadfadh cuid acu a bheith i scoileanna Lán-Ghaeilge. Beidh deiseanna agat Socrúcháin a dhéanamh i scoileanna tuaithe agus i scoileanna uirbeacha, i scoileanna aon ghnéis agus i scoileanna comhoideachais, i scoileanna DEIS, i scoileanna ina bhfuil suíomhanna aon ghrád agus i scoileanna ina bhfuil suíomhanna ilghrád. Don Oideachas Speisialta déanfaidh tú Socrúchán Scoile i suíomh Lán-Ghaeilge sa Dara Bliain.

Gaeltacht

Mar chuid den Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht) beidh ar gach mac léinn Tréimhsí Foghlama coicíse a dhéanamh sa Ghaeltacht um Cháisc sa Chéad Bhliain agus sa Dara Bliain. Íocfaidh na mic léinn na táillí do na Tréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht díreach chuig an gColáiste Gaeltachta. Sa Tríú Bliain, caithfidh tú seachtain sa Ghaeltacht ag tógáil codanna de mhodúil a bhainfidh leis an gcéim. Clúdóidh Institiúid Oideachais Marino an costas ar fad a bhaineann leis sin. Sa Cheathrú Bliain don Ardsocrúchán Scoile (deich seachtaine), beidh mic léinn ag cur fúthu sa Ghaeltacht agus ag obair i scoileanna Gaeltachta. Clúdóidh Institiúid Oideachais Marino an costas taistil agus cothaithe a bhaineann leis sin. 

Céard iad na roghanna a bheidh agam mar mhúinteoir?

Oireann an Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht) go speisialta do mhic léinn a dteastaíonn uathu múineadh san earnáil oideachais Lán-Ghaeilge i.e. i scoileanna Gaeltachta nó i scoileanna Lán-Ghaeilge. Beidh céimithe leis an gcéim i dteideal freisin post a lorg i scoil ina bhfuil an Ghaeilge mar dhara teanga. D’fhéadfadh céimithe obair sna meáin chomh maith.

“Bhí spéis agam i gcónaí sa Ghaeilge agus mar mhúinteoir ba mhaith liom múineadh trí mheán na Gaeilge. Is aoibhinn liom go bhfuil an cúrsa ar fad trí Ghaeilge. Tá sé go hiontach go mbeidh Socrúchán Scoile deich seachtaine á dhéanamh agam sa Ghaeltacht sa Cheathrú Bliain agus go mbeidh an Institiúid ag íoc as.”

modules


Eolas Ginearálta

Cóid CAO: CM003/CM004

Fad an Chúrsa: 4 bliana lánaimseartha

Leibhéal Gradaim: 8 de réir an Chreata Náisiúnta Cáilíochtaí

An Córas Eorpach Aistrithe Creidiúna (ECTS): 240 creidmheas

Foras cáiliúcháin: Coláiste na Tríonóide, Ollscoil Bhaile Átha Cliath 

Íosriachtanais Iontrála don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge 2019/2020:

Ardteistiméireacht

Líon na n-ábhar Ardteistiméireachta: 6

Íosmhéid ábhair ardleibhéil: 3 (H5 ar a laghad ach féach íosriachtanais ar leith thíos don Ghaeilge, don Bhéarla agus don Mhatamaitic)

Íosghráid ar Leith:  

Gaeilge: H3 (agus TEG*: B1)

Béarla: H7 / O4         

Matamaitic: H7 / O4

*TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge) Leibhéal B1 (pas 50%) le bheith ag gach mac léinn. Beidh na scrúduithe TEG ar siúl ar an Satharn, 23 Feabhra, 2019. Íocfaidh Institiúid Oideachais Marino an táille TEG ar ais do scoláirí rathúla sna scrúduithe TEG a chláraíonn ar an mBaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge in Institiúid Oideachais Marino. Chun níos mó eolais a fháil faoi sin féach www.teg.ie/oid

Caithfidh mic léinn aibí a bheith 23 bliana nó os a chionn ar 1 Eanáir bhliain an chúrsa ina bhfuil sé / sí ag iarraidh áit a fháil. Caithfidh mic léinn aibí foirm iarratais chomhlánaithe i.e. “Foirm Iarratais do Mhic Léinn Aibí don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge” a chur chuig Oifig an Chláraitheora, Riarthóir na nIarratsóiri Aibí don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge, Institiúid Oideachais Marino, Ascaill Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath 9 faoi 31Eanáir, 2019.  Cuirfidh Oifig an Chláraitheora an Lár-Oifig Iontrála ar an eolas an bhfuil / nach bhfuil na híosriachtanais iontrála á gcomhlíonadh acu. Má tá, tabharfar cuireadh d’iarratasóirí aibí agallamh ginearálta agus agallamh Gaeilge a dhéanamh in Institiúid Oideachais Marino.

Stádas: Choose Status

14 Sam
2018
Nuacht

Amhrán Nua-Chumtha á lorg don Fhéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach 2019

Amhrán Nua-Chumtha á lorg don

Fhéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach 2019

Agus tá €1,000 le buachaint!

Tá Amhrán Gaeilge Nua-Chumtha á lorg don Fhéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach 2019. Is comórtas é seo chun amhrán a aimsiú le bheith san iomaíocht ar son na hÉireann ag an bhFéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach 2019. Ní foláir na hiarratais a bheith as Gaeilge agus is gá na focail agus an ceol a bheith nua chumtha.

Fáilteofar roimh gach saghas iarratais idir amhráin traidisiúnta, pop amhráin, amhráin tíre, rac, snagcheol srl. Cuirfear fáilte roimh iarratais suas go dtí an Aoine, 1ú Feabhra 2019. Déanfar gearrliosta de na hiarratais agus beidh na hamhráin a roghnófar le canadh beo ag an gComórtas Náisiúnta a bheidh ar siúl in Amharclann GB Shaw , Ceatharlach ar an Satharn, 23ú Márta, 2019

 Déanfaidh IMRO i gcomhar le Pan Cheilteach agus Gael Linn urraíocht ar an gcomórtas agus beidh duais  €1,000 don bhuaiteoir.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ó Ghlór Cheatharlach ar 087 2857048, 085 1340047 nó scríobh chuig pancelticcarlow@gmail.com 

Is é an seoladh d’iarratais faoi 1ú Feabhra 2019 ná Comórtas Amhrán Pan Cheilteach, Glór Cheatharlach, Áras na nÓg, Éire Óg, Bóthar Uí Bhriain, Ceatharlach   R93 Y020

Bí ag cumadh agus agus ag canadh!

 

Stádas: Choose Status

09 Sam
2018
Nuacht

Cuireadh chun tairisceana

Cuireadh chun tairisceana

Tá Foras na Gaeilge ar lorg iarratas ó dhaoine aonair nó ó chomhlachtaí chun taighde a chur i gcrích agus comhairle a chur ar fáil ar cheist na comharbachta in earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge.

1.1    Réamhrá

Ar na freagrachtaí atá ar Fhoras na Gaeilge luaitear tacú le foilsitheoirí Gaeilge chun soláthar léitheoireachta ar ard-chaighdeán i nGaeilge a chinntiú do léitheoirí Gaeilge. Déantar sin trí thacaíocht maoinithe a chur ar fáil d’fhoilsitheoirí trí Scéim na Foilsitheoireachta. Cuirtear thart ar €640,000 de thacaíocht mhaoinithe  ar fáil go bliantúil do 12-14 fhoilsitheoir Gaeilge.

Fiontair bheaga is ea cuid mhaith de na comhlachtaí foilsitheoireachta Gaeilge.  As tionscnaimh teaghlaigh a d’fhás cuid acu. Foilsíonn siad réimse leathan leabhar, idir leabhair le haghaidh páistí óga, daoine fásta agus déagóirí. Bíonn meascán de sheanraí i gceist idir leabhair ficsin, chnuasaigh filíochta agus leabhair neamhfhiscin. Foilsíonn cuid de na foilsitheoirí líon beag (3-4) leabhar sa bhliain, agus foilsíonn na comhlachtaí is mó acu idir 15 agus 35 leabhar in aghaidh na bliana.

Tá teach foilsitheoireachta ag Foras na Gaeilge féin, an Gúm, a fhoilsíonn raon leathan d’acmhainní oideachais.

Le blianta beaga anuas, tháinig deireadh le roinnt comhlachtaí foilsitheoireachta, agus tá Foras na Gaeilge imníoch faoi leas fadtéarmach na hearnála sa tréimhse 20 bliain atá amach romhainn.

1.2    Scóip na hoibre

Is mian le Foras na Gaeilge comhairle a choimisiúnú ar leas fadtéarmach na foilsitheoireachta Gaeilge, ar cheist na comharbachta in earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge, ar na rioscaí a bhaineann leis an gceist, ar na comharthaí contúirte ba chóir bheith airdeallach ina leith, ar na bearta maolaithe ba chóir cur in áit le bainistiú ciallmhar a dhéanamh air, agus ar bhealaí le leas fadtéarmach na foilsitheoireachta i nGaeilge a láidriú agus a chinntiú. Ba ghá díriú go speisialta ar na ceisteanna seo a leanas:

 • Cad é an staid reatha maidir le ceist na comharbachta in earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge?
 • Cad iad na rioscaí is mó atá roimh an earnáil?
 • Cad iad na ceachtanna tábhachtacha atá le foghlaim ó earnálacha gnó eile atá cosúil le hearnáil na foilsitheoireachta Gaeilge ó thaobh méide, láimhdeachais, líon na bhfostaithe, caidreamh leis an stát agus a leithéid?
 • Moltaí i leith bearta maolaithe a d’fhéadfaí a fhorbairt (i) do na foilsitheoirí féin, (ii) d’Fhoras na Gaeilge, agus (iii) aon mholtaí eile.

Beidh ar an duine a bheidh ag tabhairt faoin taighde bheith ag obair i ndlúthchomhar le foireann Fhoras na Gaeilge maidir leis na nithe seo a leanas:

 • Teagmháil a dhéanamh le páirtithe leasmhara
 • Ceistneoirí a dhréachtú
 • Modhanna oibre
 • Tuairisciú.

Moltar tréimhse c. 4 seachtaine a ghlacadh leis an obair a chur i gcrích. Samhlaítear go bhféadfadh an t-iarrthóir ráthúil comhairle a fháil iad feín ó chomhairleoir gairmiúil seachtrach agus iad ag cur na hoibre i gcrích. Bheadh an costas seo le clúdach mar chuid den tsuim thíos.  Caithfear gach tuairisc agus moltaí a chur ar fáil d’Fhoras na Gaeilge faoin 14 Nollaig,  2018.  Tá suim nach mó ná €7,000, (CBL san áireamh) ar fáil.  Ní mór d’iarrthóirí sceideal costas a chur ar fáil mar chuid den tairiscint.

1.3    Ní mór na réimsí seo a leanas a chlúdach sa tairiscint:

 • Cáilíochtaí, saineolas, taithí, agus scileanna na ndaoine a bheidh páirteach i ngach gné den taighde
 • Cumas Gaeilge, idir Ghaeilge labhartha agus scríofa, na ndaoine a bheidh páirteach san obair cé nach critéar riachtanach é seo
 • Ní mór aon choimhlint leasa fhéideartha a chlárú go hoscailte
 • An cur chuige a mholtar chun tabhairt faoin taighde
 • Cur síos ar an gcur chuige a mholtar don tuairisciú agus ar an gcaoi a riarfar cumarsáid idir an t-iarrthóir agus Foras na Gaeilge, agus aon phointí eile a mheastar a chuirfeadh le luach an iarratais
 • Na táscairí a bheidh in úsáid agus luacháil a dhéanamh ar an taighde féin ag deireadh an tionscadail.
 • Na príomhchéimeanna a shamhlaítear leis an obair
 • Plean tionscadail a ullmhú agus a chur ar fáil d’Fhoras na Gaeilge, agus aiseolas a fháil ina leith
 • Dréacht luath d’aon cheistneoir a bheidh in úsáid, agus den tuairisc féin a chur ar fáil agus aiseolas a fháil ina leith ó Fhoras na Gaeilge
 • An taighde riachtanach a chur i gcrích
 • Tuairisc scríofa dheiridh a sholáthar d’Fhoras na Gaeilge bunaithe ar thorthaí an taighde
 • Moltaí a chur ar fáil d’Fhoras na Gaeilge ar bhearta maolaithe agus a bheidh chun leasa earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge sna blianta amach romhainn
 • Moltaí a chur ar fáil d’Fhoras na Gaeilge ar bhealaí leis an earnáil a láidriú agus/nó le foilsitheoireacht i nGaeilge a chinntiú san fhadtéarma
 • Moltaí a chur ar fáil faoi obair nó faoi thaighde ar bith eile ba chóir a dhéanamh ar shaincheist na comharbachta nó ar aon ábhar gaolmhar.

1.5  Eolas eile

Iarrtar ar iarratasóirí sceideal costas a chur ar fáil mar chuid den iarratas a léiríonn na nithe seo a leanas:

 • Sceideal ama agus oibre measta
 • Líon laethanta measta móide ráta laethúil
 • An táille chun tabhairt faoin tionscadal (aon chomhairle bhreise sheachtrach san áireamh)
 • An CBL leis an táille seo
 • Costais taistil & chothabhála 

1.6 Critéir mheasúnaithe

Déanfar measúnú ar iarrthóirí de réir na gcritéar measúnaithe thíos:  

 

 

 

 

Critéir mheasúnaithe

 

Céatadán (%)

1.       

Modheolaíocht chun an taighde a dhéanamh

30

2.       

Cumas an iarrthóra chun tabhairt faoi thionscadail oibre den chineál seo laistigh de théarmaí conartha.

20

3.       

Costas agus luach ar airgead

10

4.       

Tuairisceoireacht – tuiscint agus taithí ar riachtanais tuairisceoireachta.

10

5.       

Modhanna le haghaidh cumarsáid agus idirghabháil idir páirtithe ábhartha.

10

6.       

Taithí agus saineolas ábhartha na mball foirne a ainmnítear sa tairiscint

10

7.       

Cumas an iarrthóra tabhairt faoin tionscadal trí mheán na Gaeilge.

10

 

Ní bhronnfaidh Foras na Gaeilge aon chonradh mura bhfuil iarrthóir ar bith incháilithe de réir na gcritéar thuas. 

1.7 Sprioc

Is gá na tairiscintí a chur chuig  leabhar@forasnagaeilge.ie   faoin 12 meánlae ar an 14 Samhain,, 2018. Ar ríomhphost amháin a ghlacfar le tairiscintí.

Stádas: Choose Status

02 Sam
2018
Nuacht, Preasráitis

Comhchruinniú stairiúil le hÚdarás na Gaeltachta & €4.6M de dheontais faofa ag bord Fhoras na Gaeilge

Reáchtáladh comhchruinniú idir bord Fhoras na Gaeilge agus bord Údarás na Gaeltachta den chéad uair ag Oireachtas na Samhna 2018 i gCill Airne inniu. Ag an gcruinniú pléadh comhpháirtíocht reatha, tosaíochtaí na n-eagras, chomh maith le deiseanna féideartha comhpháirtíochta don todhchaí, i réimse na pleanála teanga ach go háirithe. Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “B’ócáid stairiúil agus fhíorthábhachtach comhchruinniú an lae inniu a thug deis don dá bhord stiúrtha deiseanna comhpháirtíochta a chíoradh. Is iad Foras na Gaeilge agus Údarás na Gaeltachta an dá phríomheagras a mbeidh ról lárnach acu i gcur i bhfeidhm Plean Gníomhaíochta 2018-2022 don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 agus mar sin, beimid ag obair go dlúth le chéile le dlús a chur faoinár ngníomhaíochtaí sna cúig bliana amach romhainn.”

Is cúis áthais d’Fhoras na Gaeilge a chur in iúl gur faomhadh caiteachas os cionn €4.6M ag cruinniú boird de chuid Fhoras na Gaeilge a lean comhchruinniú an lae inniu. Chomh maith le deontais do Cheanneagraíochtaí Gaeilge, ceadaíodh deontas do Choláiste Ollscoile Naomh Muire i leith an Áisaonaid Lán-Ghaeilge, a chuireann áiseanna ar ardchaighdeán ar fáil do scoileanna ina dteagasctar na curaclaim agus siollabais trí Ghaeilge.

I réimse na meán, beidh tús á chur le hathbhreithniú ar réimse na meán Gaeilge in 2018 agus táthar ag súil leis an bpróiseas athbhreithnithe a tabhairt chun críche le linn 2019. Chuige sin, tá síneadh ama 12 mí tugtha do chonarthaí in earnáil na meán Gaeilge; Rua Media (NÓS), Comhar Teo. agus Tuairisc.ie go deireadh 2019.

Ag fáiltiú roimh chinntí an bhoird, dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá lúcháir orainn an tsuim mhór airgid a ceadaíodh inniu a fhógairt. Is é seo an sciar is mó a bheidh á cheadú as buiséad 2019. Tá na deontais a faomhadh inniu ag brath ar chinneadh na ranna urraíochta i leith maoiniú d’Fhoras na Gaeilge in 2019.”

Críoch

Tuilleadh eolais & grianghraif:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

02 Sam
2018
Nuacht, Preasráitis

Athsheoladh focal.ie: Bunachar focal na Nua-Ghaeilge

Beidh an suíomh idirlín focal.ie á athsheoladh ag Oireachtas na Samhna i gCill Airne mar chuid d'imeachtaí foclóireachta Fhoras na Gaeilge ag an bhféile. Suíomh tairsí nua, Stór Focal na Gaeilge Comhaimseartha, atá sa leagan nua seo de focal.ie, mar a liostaítear na focail go léir a fhaightear sna  príomhfhoinsí tagartha ó thús ré an Chaighdeáin Oifigiúil go dtí an lá atá inniu ann. Beidh an t-úsáideoir in ann cliceáil chun an fhianaise ábhartha go léir a fheiceáil in aon cheann de na foinsí sin.

"Is ar an nGaeilge amháin atáthar ag díriú in focal.ie," arsa Pádraig Ó Mianáin, Eagarthóir Foclóireachta Fhoras na Gaeilge. "Aon duine ar spéis leis focail na Gaeilge, beidh spéis aige san eolas cuimsitheach atá á chur i láthair anois ar an aon suíomh amháin – cad iad na focail atá in úsáid, cad iad na cialla atá leo, cá bhfuil siad le fáil, cá huair a tháinig siad i dtreis, srl. Is é focal.ie an suíomh foirfe dá leithéid, agus táimid an-sásta go mbeidh sé á sheoladh ag féile mhór phobal na Gaeilge."

Sa suíomh nua faightear innéacs de na focail Ghaeilge atá le fáil i sé phríomhfhoinse: an bunábhar Gaeilge in Foclóir Gaeilge-Béarla Uí Dhónaill, in tearma.ie, i mbunachar téarmaíochta gaois.ie, agus in An Foclóir Beag; mar aon leis na príomhaistriúcháin Ghaeilge atá san Fhoclóir Nua Béarla-Gaeilge (focloir.ie) agus in English-Irish Dictionary de Bhaldraithe. Chomh maith leis sin tugtar sonraí minicíochta na bhfocal go léir i Nua-Chorpas na hÉireann.

"Is réamhchéim é focal.ie d'fhorbairt na bhfoclóirí Gaeilge-Gaeilge agus Gaeilge-Béarla atá beartaithe ag Foras na Gaeilge nuair a bheidh an foclóir reatha i gcló in 2020," arsa Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge. "Tá a lán forbairtí spéisiúla a d'fhéadfaí a dhéanamh ar an suíomh amach anseo, mar shampla, liostaí ó na canúintí a chur leis nó naisc chuig foinsí ábhartha eile. Tá i gceist amach anseo, leis, deis sluapháirtíochta a thabhairt don phobal chun focail, cialla nó nótaí tráchta a chur leis an suíomh."

Tá Fiontar agus Ollscoil Chathair BÁC páirteach sa leagan nua seo de focal.ie chomh maith tríd an mbunachar téarmaíochta atá ag gaois.ie. Is comhpháirtíocht é seo atá le leas chách, a deir an tOllamh Ciarán Mac Murchaidh, Ceann Scoile Fiontar agus Scoil na Gaeilge, a dhéanfaidh an seoladh oifigiúil ag an Oireachtas. "Is tríd an téarmaíocht atá go leor d'fhocail nua na Gaeilge á gcumadh agus á gcur i gcúrsaíocht, agus is áis iontach don úsáideoir é an dá mhórshuíomh téarmaíochta a bheith taobh le taobh leis na suíomhanna foclóireachta. Ónár dtaobhna de, is deis eile é an suíomh nua seo chun acmhainní luachmhara gaois.ie a chur i lár an aonaigh leis na príomhfhoinsí Gaeilge eile."

 

Seolfar focal.ie ag 4.00 p.m. inniu sa Seomra Torc in Óstán Gleneagle, Cill Airne ag Oireachtas na Samhna 2018.

 

Déanfar sruthú beo ar an ócáid ar leathanach Facebook Fhoras na Gaeilge.

 

Tuilleadh eolais: Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175 

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

31 Dei
2018
Nuacht

Seimineár - Do Ghairm le Gaeilge

SEIMINEÁR: DO GHAIRM le gaeilge

ARNA EAGRÚ AG FORAS NA GAEILGE

Dé Sathairn, 3 Samhain in Aonach an Oireachtais idir 1-2pm

Painéal Cainte

Aindriú de Paor: Is as Carraig na Siúire i gCo Thiobraid Árann d'Aindriú de Paor. Tá sé ag obair mar láithreoir, tuairisceoir agus mar chúntóir léirithe in RTÉ le os cionn dhá bhliain. Oibríonn sé leis na stáisúin RTÉ Radio 1, RTÉ 2FM, RTÉ Raidió na Gaeltachta agus RTÉ Pulse. Cloistear go minic é ar Raidió na Life agus ar Newstalk chomh maith.

Ciara Ní É: Is Bleáthcliathach í Ciara Ní É. Bhain sí BA i nGaeilge agus Béarla amach i gColáiste na Tríonóide, agus MA i 'Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge' i gColáiste na hOllscoile, BÁC. Is scríbhneoir í (Nós, Comhar, Poetry Ireland) agus is í a reachtálann REIC, oíche filíochta agus cheoil a thugann sí timpeall na tíre agus chuig féiltí éagsúla (IMRAM, Féile na Gealaí, Body and Soul, Electric Picnic). Roghnaíodh í don scéim 'Introductions' de chuid Poetry Ireland, agus do Scéim Meantóireachta Fhoras na Gaeilge, agus faoi láthair na huaire tá sí ag díriú ar dhráma a chríochnú. Chaith Ciara an bhliain seo caite i Meiriceá ar ghradam Fulbright ag múineadh Gaeilge in ollscoil Villanova, agus scríobh sí faoina taithí do RTÉ ar líne.

Bean an Tí

Sinéad Ní Uallacháin: Raidió na Gaeltachta,  TG4, Beo ar Éigean

 

Stádas: Choose Status

25 Dei
2018
Nuacht, Preasráitis

Camchuairt 2019 fógartha ag Foras na Gaeilge 

PREASEISIÚINT

Camchuairt 2019 fógartha ag Foras na Gaeilge 

25 Deireadh Fómhair 2018

 

Tá áthas ar Fhoras na Gaeilge sraith d’oícheanta eolais a fhógairt le scéimeanna maoinithe a bheidh ar fáil ón gcomhlacht thuaidh/theas don Ghaeilge in 2019 a chur chun cinn. Beidh an chéad cheann acu ar siúl ag Aonach an Oireachtais ag Oireachtas na Samhna i gCill Airne ar an 2 Samhain.  Le linn na n-oícheanta roinnfidh Foras na Gaeilge eolas faoi obair na heagraíochta, a scéimeanna maoinithe agus na tacaíochtaí atá ar fáil. Beidh deis ag an bpobal aiseolas a thabhairt maidir le cur chun cinn na Gaeilge ina gceantar féin agus ceisteanna a chur.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá ceantair áirithe thuaidh agus theas aitheanta againn óna bhfuil líon na n-iarratas ar ár scéimeanna maoinithe éagsúla measartha íseal le blianta beaga anuas. Le dul i ngleic leis seo, eagraíodh camchuairteanna i míonna Feabhra agus na Samhna 2017 le labhairt le pobail sna ceantair seo agus é mar aidhm againn feasacht a ardú faoi na deiseanna maoinithe agus tacaíochtaí atá ar fáil dóibh. Ba mhór an tairbhe a bhain leis na seisiúin sin toisc gur roinn rannpháirtithe aiseolas luachmhar linn atá anois curtha san áireamh againn. Táimid ag súil go mór le dul i mbéal an phobail arís leis an dara camchuairt seo le scéimeanna maoinithe 2019 a chur faoina mbráid.”

I measc na scéimeanna a bheidh á bplé beidh Scéim na nImeachtaí Óige, Scéim na gCampaí Samhraidh agus scéimeanna scríbhneoireachta. Cuireann Foras na Gaeilge maoiniú ar fáil freisin i réimsí an ghnó, na n-ealaíon, na meán agus na foilsitheoireachta. Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Fhoras na Gaeilge, www.forasnagaeilge.ie/sceimeanna, le haghaidh liosta iomlán de na scéimeanna atá ar fáil.

Cuirfidh Foras na Gaeilge na seisiúin seo a leanas i láthair le linn na seachtainí seo romhainn:

 

Dáta

Baile

Ionad

Am

02/11/2018

Cill Airne, Co. Chiarraí

Aonach an Oireachtais, Oireachtas na Samhna, Gleneagle Hotel, V93 V6WF

15:00

07/11/2018

Cathair Chill Chainnigh

Springhill Court Hotel, R95 NX32

19:30

07/11/2018

An Chorr Chríochach, Co. Thír Eoghain

Burnavon Theatre, BT80 8DN

19:00

08/11/2018

Port Laoise, Co. Laoise

Maldron Hotel, R32 HKN3

19:30

14/11/2018

Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

An Grianán Theatre, F92 RV1F

19:30

15/11/2018

Cathair Shligigh

Sligo Southern Hotel, F91 EW24

19:30

16/11/2018

Cathair na Gaillimhe

Tionól Forbartha Gaeloideachas, Clayton Hotel, H91 D526

16:15

* Críoch *

Faoi Fhoras na Gaeilge

Cuireadh Foras na Gaeilge ar bun faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta agus tá siad freagrach as na nithe seo a leanas

 • cur chun cinn na Gaeilge;
 • úsáid na Gaeilge a éascú agus a spreagadh sa chaint agus i scríbhinn, sa saol poiblí agus sa saol príobháideach sa Deisceart agus, i gcomhthéacs Chuid III den Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh, i dTuaisceart Éireann mar a mbeidh éileamh cuí ann;
 • comhairle a thabhairt don dá lucht riaracháin, do chomhlachtaí poiblí agus do ghrúpaí eile san earnáil phríobháideach agus san earnáil dheonach;
 • tionscadail tacaíochta a ghabháil de láimh, agus cúnamh deontais a thabhairt do chomhlachtaí agus do ghrúpaí de réir mar a mheasfar is gá;
 • taighde, feachtais fógraíochta, caidreamh poiblí agus caidreamh leis na meáin a ghabháil de láimh;
 • téarmaíocht agus foclóirí a fhorbairt;
 • tacú le hoideachas trí mheán na Gaeilge agus le múineadh na Gaeilge.

Tuilleadh eolais: 

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Colm Ó hArgáin, Ardoifigeach Feidhmiúcháin: Oideachas, Foras na Gaeilge.

Teil: 00353 1 639 8400

Ríomhphost: cohargain@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

17 Dei
2018
Nuacht, Preasráitis

Ceiliúrann Foras na Gaeilge oifigigh Ghaeilge i gcomhairlí sa tuaisceart

Preaseisiúint

Ceiliúrann Foras na Gaeilge oifigigh Ghaeilge i gcomhairlí sa tuaisceart

 

Rinne Foras na Gaeilge, an comhlacht trasteorann ar a bhfuil freagracht as an Ghaeilge a chur chun cinn, ceiliúradh Dé Máirt an 9 Deireadh Fómhair 2018 ar na ceithre oifigeach Gaeilge nua-cheaptha i dtrí cheantar comhairle sa tuaisceart le páirtmhaoiniú ó Fhoras na Gaeilge faoi Scéim na nOifigeach Gaeilge ag ócáid i Halla na Cathrach i mBéal Feirste. 

Tá Comhairle Bhéal Feirste i ndiaidh a gcéad oifigeach Gaeilge riamh a cheapadh de réir straitéis teanga na comhairle. Tá Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin i ndiaidh an dara hoifigeach Gaeilge acu a cheapadh agus tá dhá oifigeach Gaeilge ceaptha ag Comhairle Ceantair Fhear Manach agus na hÓmaí tríd an scéim reatha.

Tá naoi n-oifigeach Gaeilge i bpost faoi láthair i gcúig chomhairle ar fud an tuaiscirt, a bhfuil ceathrar acu maoinithe ag Foras na Gaeilge faoin scéim seo.

Chuir Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach Bhéal Feirste, Suzanne Wylie, fáilte roimh na hoifigigh Ghaeilge nua agus aíonna chun na hócáide agus chuir sí béim ar an ról tábhachtach a imríonn an Ghaeilge in éagsúlacht teanga agus chultúrtha chathair Bhéal Feirste. D’fháiltigh sí roimh fhorbairtí atá déanta ag Comhairle Bhéal Feirste maidir le teangacha, go háirithe lainseáil straitéis teanga na comhairle 2018-2023, ag aithint na tacaíochta atá faighte ó Fhoras na Gaeilge.

Thug Leas-Phríomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Edel Ní Chorráin, aitheantas do thábhacht stairiúil na hócáide, go háirithe do Chomhairle Cathrach Bhéal Feirste ag ceapadh a gcéad oifigeach Gaeilge,  “Leis an Ghaeilge á plé go poiblí b’fhéidir níos mó ná riamh roimhe sa tuaisceart, tá deiseanna nua ag teacht chun cinn le spéis phoiblí sa Ghaeilge agus sa chultúr Gaelach ag méadú, agus leis seo tagann deiseanna nua.  Leis na deiseanna sin tagann, ar ndóigh, cuid dúshlán, ach cuirimid fáilte roimh na céimeanna atá déanta ag na comhairlí seo ag ceapadh oifigigh Ghaeilge.” 

Ag caint ag an ócáid chomh maith bhí an Dr David Mitchell, Ollamh Cúnta le Réiteach Coimhlinte agus Athmhuintearas i gColáiste na Tríonóide Baile Átha Cliath agus comhúdar Reconciliation through language learning? A case study of the Turas Irish language project in East Belfast, atá lonnaithe i mBéal Feirste. Ina iris cuireann sé béim ar na féidearthachtaí a bhaineann leis an Ghaeilge a bheith ina cúis le comhaontú i dTuaisceart Éireann:

Since language learning is naturally accompanied by encounter with the history of the language, it can open a space for the discovery of shared historical experiences, or revision of narrow or destructive understandings of history.

Ag an ócáid chéanna lainseáil Ciarán Mac Giolla Bhéin, Bainisteoir Abhcóideachta le Conradh na Gaeilge, i gcomhar leis an Choiste um Riarachán ar Cheartas, taighde ar an Ghaeilge i gcomhairlí áitiúla, lena n-áirítear Próifílí Teanga 2018, a chuireann síos ar an tsoláthar pobail, oideachais agus shóisialta i ngach ceann de na 11 chomhairle áitiúil. Agus é ag labhairt faoin taighde dúirt sé, “Léiríonn na Próifílí Teanga, a lainseáladh mar aguisín leis an taighde a d’fhoilsigh Conradh na Gaeilge inniu, cuid den obair iontach atá ar siúl maidir leis an Ghaeilge sna comhairlí áitiúla. Léiríonn siad chomh maith, áfach, bearnaí móra i dtacaíocht phobail agus i soláthar i gcuid de na comhairlí. Léiríonn an taighde go soiléir go bhfuil cuid comhairlí ann ar theip orthu a ndualgais a aithint nó a chur i bhfeidhm i leith na Gaeilge, mar a shonraítear sa dlí áitiúil agus idirnáisiúnta. Táimid ag iarraidh a bheith ag obair leis na comhairlí seo amach anseo, ag tarraingt ar chur chuige comhairlí eile maidir leis an chleachtas is fearr.”

Chuir Ardmhéara Bhéal Feirste, an Comhairleoir Deirdre Hargey, clabhsúr oifigiúil ar an ócáid agus d’athdhearbhaigh sí a tacaíocht leanúnach do Bhéal Feirste do chách agus í ag díriú ar chearta do gach saoránach sa chathair, lena n-áirítear cearta na mban ar chúram sláinte, cearta LADT agus cearta do Ghaeilgeoirí.

Críoch

Nóta don eagarthóir:

Faoi Scéim na nOifigeach Gaeilge

Trí Scéim na nOifigeach Gaeilge cuireann Foras na Gaeilge cómhaoiniú ar fáil do chomhairlí áitiúla sa tuaisceart le deis a thabhairt dóibh seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge agus le tacú leo cur chun cinn agus úsáid na Gaeilge a fhorbairt. Tá Foras na Gaeilge ag cómhaoiniú poist oifigeach Gaeilge sna comhairlí seo a leanas thar thréimhse 3 bliana na scéime reatha:

 • Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin: £44,774.50 mar chómhaoiniú do phost oifigigh Gaeilge.
 • Comhairle Cathrach Bhéal Feirste: £44,774.50 mar chómhaoiniú do phost oifigigh Gaeilge
 • Comhairle Ceantair Fhear Manach agus na hÓmaí: £44,774.50 mar chómhaoiniú do dhá phost oifigigh Gaeilge.

I measc na seirbhísí a chuirtear ar fáil tríd an scéim seo ó 2006 i leith tá: clár oiliúna Gaeilge d’oibrithe comhairle, clár ócáidí agus imeachtaí cultúrtha, comhairle agus tacaíocht d’oibrithe comhairle agus don phobal a éilíonn seirbhísí trí Ghaeilge agus seirbhísí aistriúcháin inmheánacha.

Tá faoi láthair cúig cheantar comhairle a bhfuil oifigigh Ghaeilge i bpost acu ó cuireadh tús leis an scéim:

 • Comhairle Cathrach Bhéal Feirste
 • Comhairle Chathair Dhoire & Cheantar an tSratha Báin
 • Comhairle Ceantair Fhear Manach agus na hÓmaí
 • Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin*
 • Comhairle Lár Uladh

* Bhí oifigigh Ghaeilge Chomhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dún neamhspleách ar scéim Fhoras na Gaeilge.

Tuilleadh eolais:

Caoimhe Ní Chathail, Foras na Gaeilge: cnichathail@forasnagaeilge.ie │ 028 (048) 9089 0970

Grianghraif:

Jim Corr Photography

Stádas: Choose Status

18 Meá
2018
Nuacht

Slí gréasán Shlí Cholmcille - cuireadh chun tairisceanna

Iarratas ar thairiscintí le hathbhreithniú a dhéanamh ar shuíomh gréasáin Shlí Cholmcille agus plean a dhéanamh le feabhas a chur ar eispéireas na gcuairteoirí agus ar an tsoláthar eolais dóibh

Is mian le Foras na Gaeilge beart scóipe a dhéanamh agus moltaí a fhorbairt le feabhas a chur ar shuíomh gréasáin Shlí Cholmcille in am do 2021, cothrom míle go leith bliain ó rugadh Naomh Colmcille. Chuige sin beidh scileanna eagarthóireachta a bhaineann le hearnáil na hoidhreachta, agus tuiscint ar théacsanna, íomhánna agus ábhar digiteach eile a chur i láthair ar líne, de dhíth.

Nuair a bheas an t-athbhreithniú i gcrích, agus ag brath ar na hacmhainní a bheas ar fáil,  tá súil againn cuireadh eile ar thairiscintí a chur amach don chéad chéim eile d’fhorbairt an tsuímh. 

Cúlra Shlí Cholmcille

Nascann Slí Cholmcille Éire agus Albain le sraith de chonairí a bhaineann le Naomh Colmcille agus naoimh luath-Chríostaí eile. Tá ceithre phríomhghné sa tSlí:

 • Oidhreacht
 • Teanga
 • Pobal (pobail Ghaeilge agus Ghaeilge na hAlban ina measc)
 • Turasóireacht

Baineann an tionscadal Slí Cholmcille le Colmcille, comhpháirtíocht idir Foras na Gaeilge agus a leathbhreac in Albain, Bòrd na Gàidhlig. Tá Foras na Gaeilge ag stiúradh an tsuímh gréasáin thar ceann an dá eagraíocht. Tá an suíomh gréasáin trítheangach i nGaeilge na hÉireann, Gaeilge na hAlban agus Béarla.

Tá an t-ábhar agus na híomhánna atá ar an tsuíomh faoi láthair ar ardchaighdeán (féach www.colmcille.org). Níl Foras na Gaeilge ag cur rompu an suíomh a thógáil as an nua. Is é atá siad a iarraidh an suíomh a chur in oiriúint agus eagar a chur ar an ábhar ionas:

 • go riarfaidh sé ar réimse riachtanas cuairteoirí, ag tabhairt léargas don chuairteoir ghinearálta, agus eolas mionsonraithe nuair a bheas feidhm leis sin;
 • gur soiléire an bhaint atá aige le heagraíochtaí comhpháirtíochta in earnáil na hoidhreachta, an phobail agus na turasóireachta (pobail Ghaeilge na hÉireann agus Ghaeilge na hAlban san áireamh);
 • go gcuirfear láithreacha nua atá aitheanta a bheith tábhachtach, agus eolas úr atá tagtha chun solais ó bunaíodh an suíomh gréasáin ar dtús san áireamh ann;
 • go mbeidh sé níos fusa do chuairteoirí a mbealach a dhéanamh tríd agus go mbeidh sé inrochtana ó ghléasanna móibíleacha.
 • go mbeidh córais bhainistíochta inneachair éifeachtach agus furasta a úsáid d’Fhoras na Gaeilge.

Forbairtí ó 2012 i leith

Ó seoladh an suíomh gréasáin in 2012 cuireadh athruithe suntasacha i bhfeidhm. Ina measc seo tá:

 • Google Maps a chur leis
 • atheagar ar chodanna áirithe, mar shampla an chuid ar Oileán Í, leis an tsuíomh gréasáin a choinneáil chun dáta leis an taighde is deireanaí
 • Naisc a thógáil le pobail áitiúla, lena n-áirítear comhpháirtíocht i dtáirgeadh léarscáileanna agus bileoga áitiúla, mar shampla i nGleann Cholm Cille, cathair Dhoire, agus Oileán Leòdhais

Forbairtí sa tseandálaíocht agus i rannpháirtíocht phobail

Ó bunaíodh an suíomh gréasáin tá méadú mór tagtha ar spéis i naoimh luath-Chríostaí agus sna suíomhanna a bhaineann leo, agus tá forbairtí suntasacha ann sa tseandálaíocht agus i léann na meánaoise. Mar shampla, tá pobail áitiúla ag obair i gcomhpháirt le seandálaithe ag Díseart Cholmcille sna Cruacha Gorma, ag Droim Thuama i ndeisceart Dhún na nGall, in Inis Eoghain agus in Inse Ghall. Tá tionchar ag cuid den obair seo ar an ábhar ar an tsuíomh gréasáin, ach tá cuid eile, go háirithe ar láithreacha nach bhfuil ar an tSlí go fóill, go fóill le cur san áireamh. Beidh tuilleadh mapála agus ábhair de dhíth mar gheall air seo.  

 Comhlíonadh an chonartha

Leis an chonradh a chomhlíonadh déanfaidh an t-iarrthóir rathúil na nithe seo a leanas:

 • a dheimhniú cén t-ábhar atá de dhíth
 • a dheimhniú cad é mar is fearr an t-ábhar a tháirgeadh agus eagarthóireacht a dhéanamh air
 • a dheimhniú cad é mar is fearr is féidir leis an tsuíomh eolas a sholáthar do chuairteoirí agus d’eagraíochtaí pobail agus oidhreachta trí:
 1. leathanach nó leathanaigh lamairne, a d’fhéadfadh a bheith do réigiúin ar leith nó do théamaí ar leith, leithéid oidhreacht, seandálaíocht, turasóireacht nó pobail
 2. córas mapála is féidir a úsáid le bealach a dhéanamh tríd an tsuíomh gréasáin. Tabhair faoi deara go bhfuil córas Google Maps ann is féidir a úsáid faoi láthair, ach ní ón leathanach lamairne
 • a dheimhniú cad é mar is fearr na meáin shóisialta a úsáid. Tá leathanach Facebook ag Slí Cholmcille, ach níl fáil air ón tsuíomh gréasáin faoi láthair
 • réamh-mholtaí a chur ar fáil, i gcomhairle le Foras na Gaeilge, agus bunaithe ar an athbhreithniú leis an tsuíomh gréasáin a fheabhsú agus eagarthóireacht a dhéanamh air
 • plean a chur ar fáil maidir le cad é mar is fearr teacht ar an eolas ar an tsuíomh gréasáin agus le heagar a chur air
 • samplaí a chur ar fáil de cad é mar a d’fhéadfaí eagar a chur ar  an téacs i gcodanna éagsúla den tsuíomh gréasáin. I measc na samplaí beidh téacs agus íomhánna, leagan amach agus conair ó leathanach nó leathanaigh lamairne go dtí an t-eolas is mionsonraithe 

Critéir riachtanacha

Taithí ar:

 • eagarthóireacht ar théacs, téacs ar líne san áireamh, agus ar íomhánna
 • ábhar ar líne a chur in oiriúint do ghléasanna móibíleacha agus ríomhairí
 • ábhar ar líne a cheapadh agus a chur in oiriúint agus in eagar lena dhéanamh inrochtana do réimse spriocghrúpaí

Critéir inmhianaithe

 • Taithí agus scil in ábhar a chur in eagar i nGaeilge na hÉireann agus/nó Gaeilge na hAlban 

Is cóir don iarrthóir na nithe a leanas a chur ar fáil:

 • CV agus fianaise ar obair a rinne siad, mar shampla litir mholta ó chliant
 • Sceideal oibre. Is cóir críoch a bheith ar an obair faoin 14 Nollaig 2018
 • Costas ar an obair. Is cóir costas na hoibre a shonrú

 Ní mór an tairiscint agus na nithe thuasluaite a bheith faighte ag Foras na Gaeilge faoin 15 Deireadh Fómhair 2018 ag an tseoladh seo:

Tairiscintí

Colmcille

Foras na Gaeilge

Teach an Gheata Thiar

2-4 Sráid na Banríona

Béal Feirste

BT1 6ED

 

Critéir mheasúnaithe

 

1.

 

Tuiscint shoiléir agus fís an iarrthóra do shuíomh Cholmcille

 

30

 

2.

 

Scil agus taithí in ábhar ar líne a chur in eagar do réimse de spriocghrúpaí

 

20

 

3.

 

Indéantacht an chur chuige a mholtar i bplean an iarrthóra

 

20

4.

 

Fianaise ar nuáil éifeachtach in earnálacha na hoidhreachta agus an chultúir

 

10

 

 

5.

 

Luach ar airgead – ní dhéanfar an cinneadh ar bhonn costais amháin

 

10

 

6.

 

 

Taithí ar shuímh ilteangacha a fhorbairt

 

10

 

 

 

 

Iomlán

 

100

 

Má tá tuilleadh eolais de dhíth gabh i dteagmháil le

Colmcille

Foras na Gaeilge

Teach an Gheata Thiar

2-4 Sráid na Banríona

BÉAL FEIRSTE

BT1 6ED

Stádas: Choose Status

15 Meá
2018
Nuacht

Do Ghairm le Gaeilge, 3 Deireadh Fómhair

Táimid ag súil go mór le bheith i láthair ag Aonach Gairmeacha gradireland ar an gCéadaoin an 3 Deireadh Fómhair mar chuid den fheachtas Do Ghairm le Gaeilge.

 

Tá an feachtas seo dírithe ar chéimithe agus é mar aidhm aige:

 • céimithe a spreagadh le hinniúlacht sa Ghaeilge a lua ar a CV agus iad a chur isteach ar phoist
 • a nGaeilge a úsáid sna poist a bheidh acu amach anseo
 • cúrsaí iarchéime trí Ghaeilge a roghnú
 • cur isteach ar phoist in earnáil na Gaeilge.

Is cúis áthais d’Fhoras na Gaeilge eagrán 2019 den leabhrán Do Ghairm le Gaeilge a chur ar fáil ar líne, rud a bheidh ina acmhainn luachmhar d'oideachasóirí agus mic léinn 3ú leibhéal. Tugann an leabhrán léargas ar na deiseanna éagsúla oiliúna agus fostaíochta atá ar fáil do chéimithe a bhfuil Gaeilge líofa acu. Chomh maith le liosta cuimsitheach acmhainní agus cúrsaí, tá comhairle phraiticiúil ar fáil sa leabhrán ó PEIG.ie ar CV a leagan amach agus leideanna le post le Gaeilge a fháil.

Anuas ar an leabhrán, tá 18 bhfíseán ar fáil ar líne ina ndéanann ár n-ambasadóirí gairme cur síos ar an mbuntáiste a thug an Ghaeilge dóibh ina saol oibre. Tá Síomha Ní Ruairc, Comhordaitheoir Bhliain na Gaeilge 2018 agus Micheál Ó Ciaraidh, láithreoir teilifíse le TG4 i measc na n-ambasadóirí gairme a thugann léargas dúinn ar a dtaithí oibre go dtí seo.  

Beidh foireann Fhoras na Gaeilge agus PEIG.ie ar fáil le labhairt le mic léinn faoi na  deiseanna éagsúla oiliúna, fostaíochta agus deonacha atá ar fáil trí Ghaeilge ó 11 a.m. go 5 p.m. ar an 3 Deireadh Fómhair ag Aonach Gairmeacha gradireland san RDS i mBaile Átha Cliath.

Beidh  Bláthnaid Ní Chofaigh (comhalta boird Fhoras na Gaeilge agus craoltóir RTÉ) agus aíonna speisialta linn arís le labhairt lenár bpainéal faoi chúrsaí fostaíochta agus earcaíocht agus le comhairle phraiticiúil a roinnt leo siúd a bheidh i láthair ag 2.30 p.m.

Cláraigh don Aonach Gairmeacha le gradireland saor in aisce anseo.

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.