Preasráitis

29 Aib
2019
Nuacht, Preasráitis

Bronnadh Scoláireacht Mhic Dhonncha Bronnadh Ghradam Fhoras na Gaeilge

Seolfaidh Uachtarán na hOllscoile, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh, an seachtú heagrán den iris phiarmheasúnaithe Léann Teanga: An Reiviú ag 5.00i.n. Dé Céadaoin, an 1 Bealtaine 2019 i dTéatar Chearbhalláin, Áras na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Foilsítear An Reiviú mar chuid den chúrsa MA sa Léann Teanga le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.  Is foilseachán bliantúil é seo a thugann ardán don dioscúrsa teanga in Éirinn agus thar lear.

Bronnfaidh Pól Ó Gallchóir, Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Scoláireacht Mhic Dhonncha i gcuimhne ar Joe Mac Donncha (1953-2016) ag an ócáid chéanna agus bronnfar freisin Gradam Fhoras na Gaeilge ar na scoláirí a ghnóthaigh an marc ab airde don togra aistriúcháin i mbliain na céime de chuid an BA i Léann an Aistriúcháin.

Beidh sólaistí ar fáil agus cuirfear fáilte chroíúil roimh chách.

Tuilleadh eolais ar fáil  ag  reiviuleannteanga@oegaillimh.ie

Stádas: Choose Status

24 Aib
2019
Nuacht, Preasráitis

An dá mhilliún úsáideoir i dtréimhse bliana sáraithe ag an bhFoclóir Nua Béarla-Gaeilge den chéad uair

Is cúis mhór áthais d’Fhoras na Gaeilge gur bhreathnaigh breis is dhá mhilliún úsáideoir ar shuíomh an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge, foclóir.ie, sa tréimhse bliana idir 1 Aibreán 2018 agus 31 Márta 2019. Is é seo an chéad uair ó seoladh an suíomh i mí Eanáir 2013 a sáraíodh líon dhá mhilliún úsáideoir ar an suíomh in aon tréimhse bliana. Sa tréimhse bliana seo breathnaíodh ar níos mó ná 25 milliún leathanach.

I gcomparáid leis an tréimhse chéanna ama an bhliain roimhe sin (1 Aibreán 2017 agus 31 Márta 2018), tá ardú 23% tagtha ar líon na n-úsáideoirí agus ardú 29% ar líon na leathanach.

In Éirinn atá 67% d’úsáideoirí an fhoclóra, i Meiriceá atá 18% díobh agus sa Bhreatain atá 7% díobh.

Ó thaobh na teicneolaíochta de, baineann breis is 60% d’úsáideoirí an tsuímh úsáid as fóin phóca chun rochtain a fháil air. Ar ríomhairí deisce a bhíonn 30% díobh agus ar tháibléid a bhíonn an chuid eile.

Seoladh suíomh foclóir.ie i mí Eanáir 2013 agus cuireadh iontrálacha leis gach sé mhí go dtí mí Eanáir 2017. Tá nach mór 48,000 iontráil agus 130,000 aonad céille ar an suíomh. Tá foireann an fhoclóra anois ag obair ar an leagan clóite den fhoclóir atá le foilsiú an bhliain seo chugainn.

Stádas: Choose Status

15 Már
2019
Nuacht, Preasráitis

Deontais ceadaithe do chomhthionscadail Ghaeilge na hAlban & Ghaeilge na hÉireann agus do chompántais drámaíochta

Ag an dara cruinniú de chuid 2019 ar an Aoine an 8 Márta i mBéal Feirste, cheadaigh bord Fhoras na Gaeilge deontais do chomhthionscadail Ghaeilge na hAlban agus Ghaeilge na hÉireann agus do chompántais drámaíochta ar fud an oileáin.

Ceadaíodh luach €32,522 de dheontais faoi Scéim Deontas Cholmcille, scéim a chothaíonn caidreamh agus a neartaíonn an gaol idir pobail teanga Ghaeilge na hAlban agus Ghaeilge na hÉireann. I measc na dtionscadal a bheidh á reáchtáil le linn 2019 beidh Nasc le Sgoil an Taobh Siar, Eilean Leòdhais, atá á reáchtáil ag An Clár as Gaeilge (€12,000), Clár Ghaeilge na hAlban do Scoil Samhraidh Willie Clancy 2019 (€4,500) agus Òran Bagraidh le Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain (£3,500).

Ceadaíodh €209,729 do 16 chompántas drámaíochta faoi Scéim na gCompántas Drámaíochta 2019 lena n-áirítear Aisling Ghéar, Béal Feirste (£24,000), Fibín, Gaillimh (€27,360), High Rock Productions, Baile Átha Cliath (€19,000), Ababú, Béal Feirste (£10,000) agus Graffiti, Corcaigh (€15,000).

Anuas ar na deontais thuas dáilfear Scéim na Scoláireachtaí 2019 faoi thrí chatagóir:

Catagóir

Eagraíocht

Scoláirí faoi 16, dírithe ar Thuaisceart Éireann amháin.

Conradh na Gaeilge

Gael Linn

Daoine fásta, dírithe ar dhaoine fásta ó thuaidh agus ó dheas 

Gael Linn

Teaghlaigh, dírithe ar theaghlaigh ó thuaidh agus ó dheas 

Cumann an Phiarsaigh

 

Is féidir teagmháil dhíreach a dhéanamh le Conradh na Gaeilge, Gael Linn agus Cumann an Phiarsaigh le fiosruithe maidir scoláireachtaí.

Críoch

 

Nóta don eagarthóir:

Scéimeanna maoinithe Fhoras na Gaeilge:

Tá gach eolas maidir leis na scéimeanna maoinithe thíos atá ar oscailt faoi láthair ar fáil ar www.forasnagaeilge.ie/sceimeanna

 • Scéim Deontas Cholmcille 2019
 • Scéim na gCoimisiún 2019 (Clár na Leabhar Gaeilge)
 • An Scéim Meantóireachta 2019 (Clár na Leabhar Gaeilge)
 • Scéim na gCampaí Samhraidh 2019
 • Scéim na nImeachtaí Óige 2019/20
 • An Scéim Tacaíochta Gnó 2019

 

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

14 Már
2019
Nuacht, Preasráitis

Ar aghaidh linn le Téarma.ie

Seoladh leagan úr den suíomh www.téarma.ie, An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge le linn Sheachtain na Gaeilge ag ócáid seolta i gceannáras Fhoras na Gaeilge inniu. D'fhorbair Fiontar & Scoil na Gaeilge, OCBÁC, an leagan seo den suíomh le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge.

Is ardán é www.téarma.ie chun saothar an Choiste Téarmaíochta a fhoilsiú, saothar a chuimsíonn réimse leathan ábhar teicniúil ón ríomhaireacht chomhaimseartha go dtí an tseoltóireacht thraidisiúnta. Tá timpeall 185,000 iontráil dhátheangach sa bhunachar atá ar cheann de na hacmhainní digiteacha Gaeilge is mó úsáid ó céadseoladh é breis agus deich mbliana ó shin. Rinneadh breis agus 7.5 milliún cuardach ann i gcaitheamh 2018.

athdhearadh déanta ar stíl an tsuímh ar bhealach glan comhaimseartha atá ag teacht le hacmhainní teanga eile Fhoras na Gaeilge. Suíomh oiriúnaitheach é seo a oibríonn go saoráideach ar ghléasanna móibíleacha, e.g. fón póca nó ríomhaire táibléid.

Tá áis nua ar an leathanach baile a liostaíonn iontrálacha a cuireadh leis an mbunachar le déanaí, e.g. bus oscailte, gealach na fola, teorainn réidh, tionchaire, agus latte spíosrach puimcín. Áis nua eile is ea an liosta réimsí is féidir a bhrabhsáil,  bealach eile chun dul i ngleic le stór eolais an bhunachair.

Tá áis nua ag gabháil le téarmaí sna torthaí cuardaigh anois a chruthaíonn nascacht idir www.téarma.ie agus acmhainní teanga eile (i.e. www.foclóir.ie, www.teanglann.ie, www.gaois.ie agus Nua-Chorpas na hÉireann).

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Le breis agus 10 mbliana anuas, ó cuireadh suíomh gréasáin téarmaíochta ar fáil den chéad uair don phobal, tá athrú as cuimse ag teacht ar chúrsaí téarmaíochta agus foclóireachta na Gaeilge, ar bhealach nach bhféadfaí a shamhlú sa tréimhse ghairid ama sin. Ní hamháin go léiríonn an claochlú sin an saineolas teangeolaíochta inár measc, ach léiríonn sé an saineolas teicneolaíochta agus an chomhpháirtíocht freisin. Tá comhar an-tairbheach idir Foras na Gaeilge agus institiúidí tríú leibhéal sna tograí  foclóireachta agus téarmaíochta seo a fhágann gur féidir linn nithe a bhaint amach nach mbeadh indéanta againn inár n-aonar. Is mian liom buíochas a ghabháil le Fiontar & Scoil na Gaeilge, OCBÁC, go háirithe maidir leis an tionscadal seo. Is mian liom buíochas ar leith a ghabháil le baill an Choiste Téarmaíochta a thugann a n-am agus a saineolas go fial flaithiúil dúinn, agus a bhfuil toradh na hoibre le feiceáil sa suíomh nua seo.”

Críoch

 

Nóta don eagarthóir: 

Tá na forbairtí nua seo a leanas déanta ar www.téarma.ie:                                                                                                

 • Bunachar téarmaíochta ilteangach le timpeall 185,000 coincheap                                                                                                
 • Cuardach tapa téacs a thugann torthaí beachta agus torthaí gaolmhara
 • Cuardach casta chun cuardaigh níos sainiúla a dhéanamh
 • Brabhsáil de réir réimse, e.g. Ríomhairí, Ríomheolaíocht
 • Nascacht le hacmhainní teanga eile, i.e. foclóir.ie, www.teanglann.ie, www.gaois.ie, Nua-Chorpas na hÉireann
 • Sonraí téarmaíochta ar fáil le híoslódáil i bhformáid TBX & TXT
 • Foirm fiosraithe téarmaíochta chun téarmaí nua a iarraidh ar an gCoiste Téarmaíochta.
 • Cód foinseach oscailte

 

Anuas ar na forbairtí thuasluaite, tá ath-innealtóireacht ó bhonn déanta ar chóras bainistíochta téarmaíochta www.téarma.ie, gné den tionscadal nach bhfeiceann an pobal ach atá riachtanach chun sonraí an bhunachair a stóráil agus a chur in eagar. Mar chuid den obair seo, seolfaidh Fiontar & Scoil na Gaeilge, OCBÁC, leagan poiblí néalbhunaithe den chóras bainistíochta téarmaíochta nua seo faoin ainm Terminologue ag www.terminologue.org i mí Aibreáin 2019. Cuirfidh an tseirbhís nua seo ar chumas úsáideoirí bunachair théarmaíochta dá gcuid féin a fhorbairt agus a fhoilsiú ar líne, gan aon chostas. Anuas air seo, déanfar cód foinseach www.téarma.ie agus Terminologue a scaoileadh ar github.com/gaois go luath.

Cuireadh cur i láthair onamaiseolaíochta (téarmeolaíochta) i bhfeidhm sa leagan nua seo sa mhéid is go gcuirtear na torthaí cuardaigh i láthair bunaithe ar an gcoincheap, agus go mbíonn an téarma a chuardaítear liostaithe faoi choincheapa éagsúla. Sa leagan roimhe seo, cur i láthair séimiseolaíochta (foclóireachta) a bhí i gceist inar leagadh amach bríonna éagsúla an téarma faoi cheannfhocal. Ba é an phríomhsprioc a bhí leis an athrú seo idirdhealú níos fearr a dhéanamh idir www.téarma.ie mar fhoinse téarmaí teicniúla agus acmhainní foclóireachta eile a phléann le gnáthfhocail.

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

 

 

Stádas: Choose Status

13 Már
2019
Nuacht, Preasráitis

TechFéile 2019

 

TechFéile 201

 

Déardaoin 14 Márta 2019, An Dubhlann, Gaillimh

Lá inspioráideach agus ceiliúrtha do dhaoine óga agus d’oideachasoirí a ghlacann páirt i gClár TechSpace.

Tá ócáid TechFéile á reáchtáil i mbliana don dara huair i nGaillimh an tseachtain seo, an 14 Márta 2019. Is leagan Gaeilge é TechFéile don ócáid Creative Tech Fest atá ar súil le roinnt blianta anuas ag TechSpace.  Is léiriú den ócáid TechFéile atá i gceist don bhliain seo, a bheidh bunaithe ar 20 ceardlann agus 10 gcomórtas. Beidh ceardlanna ar siúl faoi réimse ábhar éagsúil i saol na meán cumarsáide agus na teicneolaíochta; ina measc Ceardlanna Aimsire, Tráchtaireacht Spóirt, dearadh gréasáin, priontáil 3D agus Cluichí Ríomhaireachta.  Is deis iontach í do na scoileanna/ionad óige a gcuid stuif a chur ar thaispeántas agus is ceiliúradh é ar an sárobair atá á bhaint amach ag an aos óg san teicneolaíocht cruthaitheach. 

Tá TG4, Conradh na Gaeilge agus Camara Education Ireland ag obair i bpáirtnéireacht leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun an ócáid TechFéile a reáchtáil.  Tá an ócáid ar siúl sa Dubhlann agus é mar aidhm aici an chruthaíocht agus an teicneolaíochta a spreagadh i measc scoláirí óga Gaeltachta agus Gaelscoile ó cheann ceann na tíre. Tá súil le os cionn 200 dalta ó scoileanna Gaeltachta agus Gaelscoileanna atá mar pháirt den gclár TechSpace a bheith i láthair.

I measc na n-aoíanna ar an lá, beidh an réalt teilifíse Bláthnaid Ní Chofaigh ag labhairt agus beidh an banna ceoil Togra ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne agus Driseog ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal ag seinm.

Dúirt Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit don Ghaeilge, an Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne TD;

“Tá an-lúcháir orm go bhfuil an Clár TechSpace, mar atá ainmnithe anois, á chur i bhfeidhm go náisiúnta i mbliana.  Tá maoiniú bliantúil curtha ar fáil ag mo Roinn don chlár seo ó 2015 i leith.   Tá maoiniú de €419,108 ceadaithe don togra seo do 2019 agus maoiniú don ócáid Tech Féile mar chuid dó seo.  Is iontach spreagúil agus bródúil an ócáid í Tech Féile agus tá mé thar a bheith sásta go bhfuil ar chumas mo Roinne an ócáid seo a mhaoiniú arís i mbliana.  Is é seo an dara bliain a bheas Tech Féile ar siúl agus is iontach an deis í don aos óg a gcuid samhlaíochta agus cruthaitheachta a chur ar thaispeántas.  Tugann sé deis ar leith do dhaoine óga a scileanna i gcúrsaí teicneolaíochta agus ealaíne a chur chun cinn agus an Ghaeilge á úsáid acu.”

 

Tá an clár TechSpace á rith le 4 bliana anuas faoi scáth na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. https://www.techspace.ie/clartechspace

 

Déan teagmháil le TechFéile ag info@techspace.ie

Tá na sonraí uilig ag https://www.techspace.ie/tech-feile

 

Samhlaigh – Cruthaigh – Spreag 

CRÍOCH


Oifig Preasa agus Eolais

Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
Teileafóin: 087 6737338 / (01) 631 3807 / 3803 / 3909 (díreach)
Ríomhphost: press.office@chg.gov.ie
Suíomh Gréasáin: www.chg.gov.ie
Twitter: @DeptAHG

Stádas: Choose Status

18 Ean
2019
Nuacht, Preasráitis

€95,864 ceadaithe do Scéim na bhFéilte 2019

Tá lúcháir ar Fhoras na Gaeilge a fhógairt go bhfuil deontais dar luach €95,864 ceadaithe do 42 fhéile a bheidh á reáchtáil le linn 2019 trí Scéim na bhFéilte 2019. Cheadaigh bord Fhoras na Gaeilge na deontais ag cruinniú boird an lae inniu.

Cuireann Scéim na bhFéilte maoiniú ar fáil d’fhéilte a bhfuil sé mar aidhm acu na healaíona Gaeilge, na healaíona dúchasacha agus oidhreacht na Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge nó go dátheangach mar dhlúthchuid den fhéile. Tugann na féilte ardán náisiúnta agus idirnáisiúnta do na healaíona agus is mór an tionchar a bhíonn acu ar phobal na Gaeilge agus ar an mórphobal i gcoitinne.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá siad tábhachtach fosta mar dheis do phobal na Gaeilge ar fud na tíre gréasáin shóisialta a fhorbairt trí mheán na Gaeilge, agus do phobail a bheith á bhforbairt féin mar phobail ina mbíonn an Ghaeilge á húsáid ar bhonn rialta.”

Críoch

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

10 Ean
2019
Nuacht, Preasráitis

Nuashonrú mór ar ábhar an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge

Bheith istigh ag body shaming, single-use plastic, withdrawal agreement agus emergency accommodation den chéad uair

 

Rinne Foras na Gaeilge nuashonrú suntasach ar shuíomh an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge ar an Déardaoin 10 Eanáir. Mar chuid den obair atá ar siúl ar an leagan clóite den fhoclóir leasaíodh breis is 13,000 iontráil le bliain anuas, idir shlacht a chur ar iontrálacha, earráidí a cheartú agus chomhaid fuaime agus ghramadaí bhreise a chur le hiontrálacha.

Chomh maith leis na leasuithe thuas, tá breis is 100 iontráil/ciall nua curtha leis an bhfoclóir bunaithe ar chúrsaí reatha, anailís ar chuardaigh ar an suíomh (cuardaigh gan toradh, go háirithe), aiseolas/iarratais ó úsáideoirí, agus gnáthúsáid Bhéarla na hÉireann. I measc na n-iontrálacha agus na n-aonad céille nua a cuireadh leis an suíomh tá:

 • Cúrsaí reatha: backstop, burqa, shaming (body shaming), Eurosceptic, withdrawal agreement, homeless crisis, emergency accommodation, rough sleeper, homeless hub, single-use plastic, House of Commons, regulatory alignment, customs arrangement, hard border, soft border, frictionless economy, direct trade.
 • Cuardaigh agus iarratais ó úsáideoirí: craft beer, cutie, soakage, snowball fight, influencer, critical thinking, Dubai, carpool, sparkling water, pay gap, transformative.
 • Úsáid Bhéarla na hÉireann: to make strange with sb, quare, scutter, hames, to be sore on sb, cat (the weather’s cat), not the sharpest tool in the shed.

Tá líon na n-úsáideoirí ar líne ag méadú i gcónaí: sa bhliain 2018, thriall breis is 1.9 milliún úsáideoir ar foclóir.ie, agus táthar muiníneach go sárófar an 2 mhilliún úsáideoir in aghaidh na bliana gan mhoill.

Is é an Foclóir Nua Béarla-Gaeilge an príomhthionscadal foclóireachta atá idir lámha ag Foras na Gaeilge faoi láthair. Tá sé ar fáil saor in aisce ar líne agus mar aip, agus beidh sé ar fáil mar leabhar in 2020.

Faighimid aiseolas ón bpobal go rialta mar gheall ar an bhfoclóir, aiseolas a bhaineann leis an ábhar agus le feidhmiúlacht an tsuímh. Táimid an-bhuíoch de na daoine sin a chuireann an t-aiseolas luachmhar sin chugainn agus tá mórán leasuithe déanta againn san fhoclóir dá réir. Bí i dteagmháil linn ag aiseolas@focloir.ie.

Tuilleadh eolais: 

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

07 Nol
2018
Nuacht, Preasráitis

Os cionn €3 milliún de dheontais faofa ag bord Fhoras na Gaeilge ag cruinniú deireanach na bliana

Is cúis áthais d’Fhoras na Gaeilge a chur in iúl gur faomhadh os cionn €3 milliún de dheontais, i réimsí an raidió, na litríochta, na foilsitheoireachta, an phobail agus an oideachais ag an gcruinniú deireanach de chuid bhord Fhoras na Gaeilge le linn 2018. 

Ceadaíodh deontais do Raidió na Life (€720,000 thar thréimhse trí bliana) agus do Raidió Fáilte (£648,000 thar thréimhse trí bliana) faoin Scéim Raidió Pobail 2019-2021, a thacóidh leis an dá stáisiún sceideal craoltóireachta lán-Ghaeilge a chur ar fáil do phobal éisteachta logánta Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus i mBéal Feirste.  Ceadaíodh deontais chun litríocht agus foilsitheoireacht na Gaeilge a chur chun cinn trí Scéim na dTionscadal Litríochta 2019 (€103,005) agus Scéim na Foilsitheoireachta (€674,574) a thacóidh le pleananna 13 chomhlacht foilsitheoireachta Gaeilge in 2019 lena n-áirítear Coiscéim, LeabhairCOMHAR agus Leabhar Breac.

I réimse an oideachais tá ceithre dheontas ar luach €80,524 ina n-iomláine, ceadaithe do Scéim na Scoláireachtaí 2019. Bronnfar na deontais ar thrí cheanneagraíocht: Conradh na Gaeilge (€38,541), Gael Linn (€28,305) agus Cumann na bhFiann (€3,678), chomh maith le Cumann an Phiarsaigh (€10,000), le deis a thabhairt do dhaoine óga, do dhaoine fásta agus do theaghlaigh freastal ar chúrsa Gaeltachta le linn 2019. Bhain 509 bhfoghlaimeoir, 421 duine óg, 24 dhuine fhásta agus 15 theaghlach leas as an scéim in 2018.

Ceadaíodh €120,000 don cheanneagraíocht Gael Linn leis an tionscadal Gaelbhratach a reáchtáil sna scoileanna arís in 2019. Scéim í seo atá á maoiniú ag Foras na Gaeilge agus á reáchtáil ag Gael Linn le tacaíocht ó Chonradh na Gaeilge agus ó Ghlór na nGael agus a thugann aitheantas fíorthábhachtach d’úsáid na Gaeilge i meánscoileanna agus i mbunscoileanna ar fud an oileáin. Bronnadh an Gaelbhratach ar 80 scoil in 2018 agus tá an scéim ag dul ó neart go neart ó seoladh é in 2014.

Faoin gCiste Infheistíochta do Bhunú Soláthar Réamhscolaíochta agus Cúram Leanaí bronnfar deontas dar luach £11,333 ar Naíscoil na Caille i gCathair Ard Mhacha le tacú leo seisiúin súgartha do pháistí a reáchtáil.

Faomhadh Straitéis Cholmcille 2019-2021 a leagann amach cuspóirí straitéiseacha le haghaidh 2019-2021 agus misean le cainteoirí Ghaeilge na hAlban agus na hÉireann a thabhairt le chéile. Faoi Scéim Deontas Cholmcille ceadaíodh £10,500 do Chlub Óige Luraigh le freastal ar Fhèis Eilean an Fhraoich i Leódhas le linn mhí Iúil agus Lúnasa 2019. Tabharfaidh an deontas deis do dhéagóirí agus oibrithe óige as Co. Dhoire dul go Leódhais, turas a chuirfidh go mór le feasacht an ghrúpa ar Ghaeilge na hAlban agus a dhaingneoidh an gaol idir iad agus lucht a gcomhaoise in Albain.

Faomhadh scéim nua dar teideal Scéim na Mor-Imeachtaí Ealaíon 2019 a dhíreoidh ar mhór-imeachtaí a bhfuil d’aidhm acu úsáid na Gaeilge a chur chun cinn sa phobal trí na healaíona teangabhunaithe Gaeilge. Lena chois sin, díreoidh an scéim ar na gréasáin shóisialta Ghaeilge, ar an mórphobal agus ar earnáil na n-ealaíon ar bhonn uile oileáin agus idirnáisiúnta.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Léiríonn raon leathan na ndeontas a cheadaigh Foras na Gaeilge inniu an bhrí agus an bheocht atá faoin Ghaeilge ag leibhéal an phobail thuaidh agus theas i ngach réimse den tsaol. Tá súil againn go gcuirfidh na deontais bonn bríomhar fuinniúil faoi fhorbairt na Gaeilge ag tús 2019, agus tréaslaím a ndíograis agus a ndua do na ghrúpaí uilig a fuair maoiniú uainn le linn 2018 agus atá ag ullmhú anois do 2019.”

Críoch

 

Nóta don eagarthóir:

 1. Scéimeanna maoinithe Fhoras na Gaeilge

Tá gach eolas maidir leis na scéimeanna maoinithe thíos atá ar oscailt faoi láthair ar fáil ar www.forasnagaeilge.ie/sceimeanna:

Fógrófar Scéim na Mor-Imeachtaí Ealaíon 2019 an tseachtain dar tús an 19 Nollaig 2018 ar an nasc thuas.

 1. Faoi Scéim na Scoláireachtaí 2019

Dáiltear Scéim na Scoláireachtaí faoi thrí chatagóir:

Catagóir

Eagraíocht

Scoláirí faoi 16, dírithe ar Thuaisceart Éireann amháin

Conradh na Gaeilge

Gael Linn

Cumann na bhFiann

Daoine fásta, dírithe ar dhaoine fásta ó thuaidh agus ó dheas 

Gael Linn

Teaghlaigh, dírithe ar theaghlaigh ó thuaidh agus ó dheas 

Cumann an Phiarsaigh

 

Is féidir teagmháil dhíreach a dhéanamh le Conradh na Gaeilge, Gael Linn, Cumann na bhFiann agus Cumann an Phiarsaigh le fiosruithe maidir leis an scéim seo.

Tuilleadh eolais: 

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

Stádas: Choose Status

02 Sam
2018
Nuacht, Preasráitis

Comhchruinniú stairiúil le hÚdarás na Gaeltachta & €4.6M de dheontais faofa ag bord Fhoras na Gaeilge

Reáchtáladh comhchruinniú idir bord Fhoras na Gaeilge agus bord Údarás na Gaeltachta den chéad uair ag Oireachtas na Samhna 2018 i gCill Airne inniu. Ag an gcruinniú pléadh comhpháirtíocht reatha, tosaíochtaí na n-eagras, chomh maith le deiseanna féideartha comhpháirtíochta don todhchaí, i réimse na pleanála teanga ach go háirithe. Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “B’ócáid stairiúil agus fhíorthábhachtach comhchruinniú an lae inniu a thug deis don dá bhord stiúrtha deiseanna comhpháirtíochta a chíoradh. Is iad Foras na Gaeilge agus Údarás na Gaeltachta an dá phríomheagras a mbeidh ról lárnach acu i gcur i bhfeidhm Plean Gníomhaíochta 2018-2022 don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 agus mar sin, beimid ag obair go dlúth le chéile le dlús a chur faoinár ngníomhaíochtaí sna cúig bliana amach romhainn.”

Is cúis áthais d’Fhoras na Gaeilge a chur in iúl gur faomhadh caiteachas os cionn €4.6M ag cruinniú boird de chuid Fhoras na Gaeilge a lean comhchruinniú an lae inniu. Chomh maith le deontais do Cheanneagraíochtaí Gaeilge, ceadaíodh deontas do Choláiste Ollscoile Naomh Muire i leith an Áisaonaid Lán-Ghaeilge, a chuireann áiseanna ar ardchaighdeán ar fáil do scoileanna ina dteagasctar na curaclaim agus siollabais trí Ghaeilge.

I réimse na meán, beidh tús á chur le hathbhreithniú ar réimse na meán Gaeilge in 2018 agus táthar ag súil leis an bpróiseas athbhreithnithe a tabhairt chun críche le linn 2019. Chuige sin, tá síneadh ama 12 mí tugtha do chonarthaí in earnáil na meán Gaeilge; Rua Media (NÓS), Comhar Teo. agus Tuairisc.ie go deireadh 2019.

Ag fáiltiú roimh chinntí an bhoird, dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá lúcháir orainn an tsuim mhór airgid a ceadaíodh inniu a fhógairt. Is é seo an sciar is mó a bheidh á cheadú as buiséad 2019. Tá na deontais a faomhadh inniu ag brath ar chinneadh na ranna urraíochta i leith maoiniú d’Fhoras na Gaeilge in 2019.”

Críoch

Tuilleadh eolais & grianghraif:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

02 Sam
2018
Nuacht, Preasráitis

Athsheoladh focal.ie: Bunachar focal na Nua-Ghaeilge

Beidh an suíomh idirlín focal.ie á athsheoladh ag Oireachtas na Samhna i gCill Airne mar chuid d'imeachtaí foclóireachta Fhoras na Gaeilge ag an bhféile. Suíomh tairsí nua, Stór Focal na Gaeilge Comhaimseartha, atá sa leagan nua seo de focal.ie, mar a liostaítear na focail go léir a fhaightear sna  príomhfhoinsí tagartha ó thús ré an Chaighdeáin Oifigiúil go dtí an lá atá inniu ann. Beidh an t-úsáideoir in ann cliceáil chun an fhianaise ábhartha go léir a fheiceáil in aon cheann de na foinsí sin.

"Is ar an nGaeilge amháin atáthar ag díriú in focal.ie," arsa Pádraig Ó Mianáin, Eagarthóir Foclóireachta Fhoras na Gaeilge. "Aon duine ar spéis leis focail na Gaeilge, beidh spéis aige san eolas cuimsitheach atá á chur i láthair anois ar an aon suíomh amháin – cad iad na focail atá in úsáid, cad iad na cialla atá leo, cá bhfuil siad le fáil, cá huair a tháinig siad i dtreis, srl. Is é focal.ie an suíomh foirfe dá leithéid, agus táimid an-sásta go mbeidh sé á sheoladh ag féile mhór phobal na Gaeilge."

Sa suíomh nua faightear innéacs de na focail Ghaeilge atá le fáil i sé phríomhfhoinse: an bunábhar Gaeilge in Foclóir Gaeilge-Béarla Uí Dhónaill, in tearma.ie, i mbunachar téarmaíochta gaois.ie, agus in An Foclóir Beag; mar aon leis na príomhaistriúcháin Ghaeilge atá san Fhoclóir Nua Béarla-Gaeilge (focloir.ie) agus in English-Irish Dictionary de Bhaldraithe. Chomh maith leis sin tugtar sonraí minicíochta na bhfocal go léir i Nua-Chorpas na hÉireann.

"Is réamhchéim é focal.ie d'fhorbairt na bhfoclóirí Gaeilge-Gaeilge agus Gaeilge-Béarla atá beartaithe ag Foras na Gaeilge nuair a bheidh an foclóir reatha i gcló in 2020," arsa Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge. "Tá a lán forbairtí spéisiúla a d'fhéadfaí a dhéanamh ar an suíomh amach anseo, mar shampla, liostaí ó na canúintí a chur leis nó naisc chuig foinsí ábhartha eile. Tá i gceist amach anseo, leis, deis sluapháirtíochta a thabhairt don phobal chun focail, cialla nó nótaí tráchta a chur leis an suíomh."

Tá Fiontar agus Ollscoil Chathair BÁC páirteach sa leagan nua seo de focal.ie chomh maith tríd an mbunachar téarmaíochta atá ag gaois.ie. Is comhpháirtíocht é seo atá le leas chách, a deir an tOllamh Ciarán Mac Murchaidh, Ceann Scoile Fiontar agus Scoil na Gaeilge, a dhéanfaidh an seoladh oifigiúil ag an Oireachtas. "Is tríd an téarmaíocht atá go leor d'fhocail nua na Gaeilge á gcumadh agus á gcur i gcúrsaíocht, agus is áis iontach don úsáideoir é an dá mhórshuíomh téarmaíochta a bheith taobh le taobh leis na suíomhanna foclóireachta. Ónár dtaobhna de, is deis eile é an suíomh nua seo chun acmhainní luachmhara gaois.ie a chur i lár an aonaigh leis na príomhfhoinsí Gaeilge eile."

 

Seolfar focal.ie ag 4.00 p.m. inniu sa Seomra Torc in Óstán Gleneagle, Cill Airne ag Oireachtas na Samhna 2018.

 

Déanfar sruthú beo ar an ócáid ar leathanach Facebook Fhoras na Gaeilge.

 

Tuilleadh eolais: Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175 

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.