Nuacht

28 Meá
2016
Nuacht

Comhdháil Lae chun comóradh a dhéanamh ar bhunú an Ghúim

Tá comhdháil lae á heagrú i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath ar an Aoine, 21 Deireadh Fómhair chun comóradh a dhéanamh ar bhunú an Ghúim in 1926. Beidh scata cainteoirí spreagúla ag glacadh páirt ann agus beidh fáilte roimh chách.

 

 

Póstaer An Gúm 1926-2016 Comhdháil Lae

Clár

Stádas: Choose Status

13 Meá
2016
Nuacht

Séasúr nua de Siamsaíocht@6!

Beidh an chéad cheolchoirm den tsraith mhíosúil ‘Siamsaíocht@6!’ á reáchtáil ag Gael Linn, Déardaoin, 20 Deireadh Fómhair.  Is tríréad de chuid an  Raw Bar Collective a chuirfidh tús leis an séasúr nua a bheidh ar siúl in Amharclann Chúirt an Phaoraigh, atá suite ar an dara hurlár den ionad siopadóireachta, Teach Cathrach Chúirt an Phaoraigh, gar do Shráid Grafton, i lár chathair Bhaile Átha Cliath.     

Triúr ceoltóirí a bhfuil aithne fhorleathan orthu atá mar ancairí sa ghrúpa:  an fliúiteadóir Conal Ó Gráda ó Chorcaigh, Benny McCarthy as Port Láirge a sheinneann an bosca ceoil agus an mileoidean agus, de bhunadh Uíbh Fhailí, an fidléir, Dave Sheridan.  Ag seinnt le chéile le tamall fada de bhlianta anois, díríonn an Raw Bar Collective ar ghaol a chothú lena gcuid éisteoirí. Cuireann siad a gcuid ceoil i láthair le croíúlacht, le meas is le greann!  Bíonn an-tóir orthu seinm ag féilte ceoil i gcéin is i gcóngar.   Tá dhá albam eisithe ag an ngrúpa – ‘Millhouse Measures’ sa bhliain 2011, agus an ceann is déanaí dá gcuid, ‘Ag Fógairt an Lae’ a tháinig ar an saol le cúpla mí anuas.

Is cinnte go mbeidh tráthnóna de cheol eisceachtúil le cloisteáil  ón Raw Bar Collective ag a gceolchoirm in Amharclann Chúirt an Phaoraigh, tráthnóna Déardaoin, 20 Deireadh Fómhair ! Is ag 6p.m. a chuirfear tús le cúrsaí agus leanfaidh an scléip go dtí 8p.m. Níl ach líon beag ticéad ar fáil, ar chostas réasúnta €10 an ceann agus beidh rogha sólaistí ar fáil le ceannach san ionad. Is gá áirithint a dhéanamh roimhré ag 087 254 7574niamh@gael-linn.ie.

Tuilleadh eolais:  Niamh de Búrca 01 675 3303 nó niamh@gael-linn.ie

Stádas: Choose Status

13 Meá
2016
Nuacht

Folúntas: Post buan mar Phríomhthéarmeolaí le Foras na Gaeilge (Baile Átha Cliath)

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe a chuireann an Ghaeilge chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo a leanas a dhéanamh.


Príomhthéarmeolaí Tagairt: PT/0716


Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, i mBaile Átha Cliath.
Is é an raon tuarastail don phost ná: €61,966 go €72,546 (Príomhoifigeach Cúnta)


FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS

foirm-iarratais-pt0716

eolas-diarrthoiri 


SPRIOCDHÁTA
Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíos roimh 12 meánlae, Dé hAoine, 7 Deireadh Fómhair 2016.
Poist,
Foras na Gaeilge,
7 Cearnóg Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2.

T: (00353) (01) 639 8412 


Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost

 

 

Stádas: Choose Status

12 Meá
2016
Nuacht

‘An Ghaeilge Inniu agus Inné’

Beidh sraith de chainteanna ar siúl arís i mbliana in Oifig Taifead Poiblí Thuaisceart Éireann (PRONI) i mBéal Feirste ag tosú ar an 13 Meán Fómhair.  Is é téama na bliana seo ‘An Ghaeilge Inniu agus Inné’.

 

 

27 Meán Fómhair            ‘Ceol agus an Ghaeilge’ le Fergus Ó hÍr (i mBéarla)

4 Deireadh Fómhair        ‘An Ghaelscolaíocht’ le Diarmaid Ua Bruadair (i mBéarla)

11 Deireadh Fómhair     ‘Na Meáin Ghaeilge’ le Tomaí Ó Conghaile (i mBéarla)

18 Deireadh Fómhair     ‘Ag forbairt Pobal Gaeilge’ le Niall Ó Cathain (i mBéarla)

 

Tosóidh na cainteanna ar 1 p.m.

Saor in aisce

Fáilte roimh chách

An Ghaeilge Inniu agus Inné

Tuilleadh eolais ar : http://www.nidirect.gov.uk/articles/ghaeilge-inniu-inne-irish-language-today-yesterday

 

proni-grianghraf-beag

An tOllamh Liam Mac Mathúna, Iain Fleming agus an Dr Liam Andrews i mbun cúrsaí teanga a phlé in Oifig Taifead Poiblí Thuaisceart Éireann (PRONI), Béal Feirste  

 

Stádas: Choose Status

09 Meá
2016
Nuacht

Folúntas: Stiúrthóir na Gaeilge, An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

Tá clár gnó fairsing iléagsúil ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta i dtaca le hoidhreacht, ealaíona agus cultúr shaibhre na hÉireann a chur chun cinn, dul chun cinn inbhuanaithe fadtéarmach geilleagrach agus sóisialta a bhrú chun cinn ar fud na tuaithe in Éirinn, chomh maith le cur chun cinn na Gaeilge, forbairt na Gaeltachta agus forbairt inbhuanaithe phobail na n-oileán.

Beidh Stiúrthóir na Gaeilge ag tuairisciú don Ard-Rúnaí, agus freagrach as tacú leis an nGaeilge agus í a neartú mar phríomhtheanga an phobail sa Ghaeltacht. Beidh sé/sí freagrach freisin as forbairt inbhuanaithe phobail na n-oileán a chur chun cinn agus gníomhaíochtaí a chomhordú ar fud na Roinne chun comhoibriú Thuaidh/Theas a chur chun cinn. Beidh an Stiúrthóir i gceannas ar Rannán na Gaeltachta agus lonnaithe in oifig na Roinne sna Forbacha, i nGaillimh.

Beidh an méid seo a leanas ag an iarrthóir idéalach:

• Taithí shuntasach ó thaobh cheannasaíochta, bhainistithe agus eagrúcháin de agus an cumas foirne atá scaipthe a stiúradh agus a fhorbairt;

• Leibhéal ard scileanna forbartha straitéise agus polasaí, agus cumas léirithe an t-aistriú ó straitéis go soláthar gníomhach athruithe a threorú;

• Scileanna cumarsáide agus tionchair den scoth, agus an cumas caidrimh éifeachtacha a chothú, go háirithe caidrimh sheachtracha le réimse leathan eagraíochtaí agus páirtithe leasmhara ábhartha;

• Scileanna labhartha agus scríofa Gaeilge den scoth agus éileofar air nó uirthi a dhualgais nó a dualgais a chur i gcrích trí Ghaeilge ar bhonn laethúil.

Tuilleadh eolais: http://www.publicjobs.ie/publicjobs/campaignAdvert/38113.htm

Stádas: Choose Status

08 Meá
2016
Nuacht

Ceolchoirm Oíche Chultúir, 16 Meán Fómhair: An Bóthar

Osclófar doirse Fhoras na Gaeilge ar Oíche Chultúir do thaibhiú beo de thionscadal An Bóthar: Amhráin ar Dhánta le Seán Ó Ríordáin, ar an 16 Meán Fómhair ó 8.00 p.m. i gCeannáras Fhoras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath. 

Bhí Seán Ó Ríordáin (1916 -1977) ina ghuth dearscnach i bhfilíocht na Gaeilge sa 20ú haois, guth a dtugtar cluas dó go fóill. Déanann An Bóthar ceiliúradh ar a chomóradh céad bliain le hamhráin a cumadh ar rogha de dhánta an fhile uathúil seo a 'sheinn ar chláirseach ársa na ngnáthrudaí.' Eisithe mar EP i Márta 2016, seo deis annamh an tionscadal a fheiceáil ina steillebheatha ar stáitse. Cuirfear athleaganacha speisialta de cheol an EP chomh maith le hamhráin nua-chumtha i láthair ar an oíche.

An ceoltóir Bleá Cliathach Mark Lynch a cheap an tionscadal seo, ina nglacann na haíonna speisialta seo leanas páirt:

• Is ceoltóir agus údar é Marcus Mac Conghail. Bhain sé amach Gradam Filíochta Mhichíl Uí Airtnéide 2015 dá chnuasach Ceol Baile. Chomh maith le cumadh agus seinnt a chuid ceoil féin, is ball é den bhanna IMLÉ, a eiseoidh a gcéad albam go luath le Gael Linn.

• Tá an chéad albam le Ríona Sally Hartman, Big Starving Thing, a eisíodh i 2015, tar éis ardmholadh a thuilleadh, le Lyric FM ag glaoch 'a rising Star on the Irish scene' uirthi. I measc tionscadail eile tá sí mar príomhamhránaí leis an mbanna alt pop Monster Monster.

• Tá ardmheas ar shaothar Pearse McGloughlin, faoina ainm féin agus lena thionscnamh Idiot Songs, ar a ghlaoigh Tony Clayton- Lea san Irish Times 'a series of sonic gems...that breathe life and art into electronic music'.

• Tá Steve Lynch tar éis ceol a chumadh do líon ollmhór fógraí, scannáin agus cláracha teilifíse go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, ina measc scór An Klondike, agus Saving the Titanic a ainmníodh do ghradam IFTA.

Tá an EP ar fáil ar www.anbothar.com, iTunes agus Spotify.

Beidh fáilte roimh chách ar an oíche.

Tuilleadh eolais ar fáil ó eolas@forasnagaeilge.ie / 01 639 8400.

Stádas: Choose Status

06 Meá
2016
Nuacht

Post buan mar Ardoifigeach Feidhmiúcháin

Post buan mar Ardoifigeach Feidhmiúcháin le Foras na Gaeilge (Cearnóg Mhuirfean)

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe a chuireann an Ghaeilge chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo a leanas a dhéanamh.

Ardoifigeach Feidhmiúcháin Tagairt: AOFO/0616

Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, i mBaile Átha Cliath.

FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS

T: (00353) (01) 639 8412 nó is féidir na cáipéisí thíos a íoslódáil nó scríobh chuig poist@forasnagaeilge.ie agus an uimhir thagartha a lua.

Tuilleadh eolais:

Deascán Eolais

Fógra AOF

Foirm Iarratais AOFO0616

Sainchuntas AOFO0616

Sonraíocht AOFO0616

Stádas: Choose Status

05 Meá
2016
Nuacht

An dara scríbhneoir Éireannach ainmnithe don tionscadal Focail Eile

Tá lúcháir ar Fhoras na Gaeilge a fhógairt go bhfuil Cathal Poirtéir roghnaithe acu le seal a chaitheamh sa tSlóivéin mar chuid den tionscadal Focail Eile i mí Dheireadh Fómhair agus mí na Samhna 2016.  Beidh Cathal lonnaithe i Maribor. Díreoidh sé ar a shaothar scríbhneoireachta, beidh sé ag coinneáil blag agus beidh sé páirteach in imeachtaí a bhaineann le mionteangacha, an tSlóivéinis go háirithe, nuair a bheas sé ann.

Tá aithne ag éisteoirí raidió in Éirinn ar Chathal mar stairí, béaloideasóir agus fear litríochta. Leis na blianta tá sé ag léiriú agus ag láithriú clár i nGaeilge agus i mBéarla ar RTÉ Raidió 1 agus Raidió na Gaeltachta a tharraingíonn aird ar oidhreacht na Gaeilge agus ar an litríocht chomhaimseartha.

Is scríbhneoir é fosta. Sular thosaigh sé ar bhuanfhoireann RTÉ tríocha bliain ó shin bhí duais Oireachtais aige do dhráma ardáin, athchoiriú raidió déanta ar shaothar litríochta, agus bhí scripteanna teilifíse do dhaoine óga scríofa aige. Foilsíodh Tonnchrith Inntine, cnuasach filíochta leis, mar aon le saothar eile in irisí filíochta agus Gaeilge.

Lean Cathal den scríbhneoireacht agus den eagarthóireacht liteartha agus é in RTÉ agus bhí ráchairt an-mhór ar The Great Irish Famine (Thomas Davis Lectures). Bhí sé ina eagarthóir ar Gnéithe den Ghorta, Famine Echoes, Glórtha ón Ghorta; Éigse an Aeir agus Scéalta san Aer, mar aon leis na dlúthdhioscaí Blasket Island Reflections, Traditional Tales of Wonder agus The Appeals of the Midnight Court (mar chuid den dlúthdhiosca dúbáilte Cúirt an Mheáin Oíche).

Mar thoradh ar a chuid taighde ar an ngorta tugadh cuireadh dó cainteanna a thabhairt ar bhéaloideas an Drochshaoil in Éirinn, sna Stáit Aontaithe, i gCeanada, sa Fhrainc agus san Ísiltír.

Tá sé gníomhach i saol litríochta na Gaeilge mar Chathaoirleach bunaidh ar Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge, mar chomheagarthóir ar Iris Imram, mar chomhairleoir Gaeilge ar Books Ireland, agus mar léiritheoir neamhspleách ar ócáidí liteartha don fhéile litríochta Gaeilge Imram. I láthair na huaire tá scripteanna á scríobh aige do Ros na Rún ar TG4 agus dráma raidió do Raidió na Life.

I measc na nduaiseanna a bronnadh air tá Buaic-ghradam Cumarsáide Oireachtas na Gaeilge, Gradaim Óir agus Airgid i nGradaim Náisiúnta na Meáin-Chumarsáide PPI agus Bonn Óir Alumni Bhord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Tá BA agus MA aige ó UCD agus foilsíodh torthaí a chuid taighde sa bhéaloideas mar Micí Sheáin Néill, Scéalaí agus Scéalta.  

Is é Cathal an dara scríbhneoir Éireannach le bheith roghnaithe ag Foras na Gaeilge don tionscadal idirnáisiúnta scríbhneoireachta Focal Eile le linn an Fómhair 2016. Is clár comhpháirtíochta é Focail Eile idir eagraíochtaí cultúrtha ar fud na hEorpa agus é ina aidhm atá aige líonra de shocrúcháin chruthaitheacha a chur ar bun do scríbhneoirí Eorpacha i mionteangacha agus teangacha mionlaigh.

Tuilleadh eolais ar fáil ar www.focaileile.ie agus focaileile@forasnagaeilge.ie

 

Stádas: Choose Status

11 Lún
2016
Nuacht

Folúntas: Príomhthéarmeolaí

Post buan mar Phríomhthéarmeolaí le Foras na Gaeilge (Baile Átha Cliath)

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe a chuireann an Ghaeilge chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo a leanas a dhéanamh:


Príomhthéarmeolaí  (Tagairt: PT/0516)


Beidh an post seo lonnaithe in oifigí Fhoras na Gaeilge, i mBaile Átha Cliath.


Is é an raon tuarastail don phost ná: €61,966 go €72,546 (Príomhoifigeach Cúnta)


FOIRM IARRATAIS & DEASCÁN EOLAIS

Sainchuntas Príomhthéarmeolaí

Sonraíocht Príomhthéarmeolaí

Deascán Eol

Foirm Iarratais

Fógra PT


SPRIOCDHÁTA

Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíos roimh 12 meánlae, Dé Luain, 5 Meán Fómhair 2016.


Poist,
Foras na Gaeilge,
7 Cearnóg Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2.


Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost.


Tá Foras na Gaeilge tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarratas ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu gan bheann ar chreideamh, ar inscne, ar mhíchumas, ar chine, ar dhearcadh polaitíochta, ar aois, ar stádas pósta, ar chlaonadh gnéis nó cé acu atá nó nach bhfuil cleithiúnaithe acu. De réir fiúntais amháin a mheasfar gach iarratas.

Stádas: Choose Status

29 Iúi
2016
Nuacht

Feidhmeanna nua curtha le suíomhanna foclóireachta Fhoras na Gaeilge

Cuireadh feidhmeanna nua le suíomhanna foclóireachta Fhoras na Gaeilge ar an 28 Iúil 2016 lena n-áirítear cuardach sa Ghaeilge ar focloir.ie agus an Draoi Gramadaí ar teanglann.ie. 

 

Is féidir anois focal nó frása a chuardach in ábhar Gaeilge an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge agus gach amas den rud a chuardaíonn tú a fheiceáil má tá sé le fáil san Fhoclóir. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais agus anseo le breathnú ar fhíseán a dhéanann cur síos ar an bhfeidhm nua.

Inneall idirghníomhach é An Draoi Gramadaí atá bunaithe ar an mBunachar Gramadaí a chuidíonn leat ainmfhocail agus aidiachtaí a chur le chéile go cruinn. Beidh patrúin ghramadaí eile á gcur leis de réir a chéile.

Is féidir tuilleadh eolais faoin obair a dhéanann Foras na Gaeilge i réimse na foclóireachta agus na téarmaíochta a fháil anseo.

Is féidir teagmháil dhíreach a dhéanamh le foireann an fhoclóra trí ríomhphost a sheoladh chuig aiseolas@focloir.ie nó trí ghlaoch ar 353 1 889 2800.

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.