Nuacht

28 Fea
2020
Nuacht, Oideachas / Óige

Scéim na gCampaí Samhraidh 2020

 

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do champaí samhraidh oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg (3 bliana - 18 mbliana d’aois):

Léigh níos mó

 • a bhfuil sé mar aidhm acu an Ghaeilge a threisiú trí mheascán d’imeachtaí;
 • nach campaí cónaithe iad
 • a mhairfidh 5 lá;
 • a bheidh á reáchtáil idir an 22 Meitheamh agus an 28 Lúnasa 2020;
 • a mhairfidh ar a laghad 4.5 uair an chloig gach lá.

Is scéim neamhbhrabúsach í seo chun táillí an champa a choinneáil íseal do na daoine óga.

Is le hairgead poiblí a bhronntar deontais, agus tá dualgais reachtúla ar Fhoras na Gaeilge chun luach ar airgead gach tionscadail mhaoinithe a dheimhniú.

Molann Foras na Gaeilge d’iarratasóirí cómhaoiniú a lorg le haghaidh tionscadal, nuair is cuí, agus comhoibriú le heagraíochtaí eile leis an luach is fearr a fháil ó dheontas Fhoras na Gaeilge.

Cuirimid fáilte faoi leith roimh iarratais ó eagraíochtaí atá suite i gceantair aitheanta i straitéisí agus/nó i reachtaíocht rialtais.

Cáipéisí:

Treoirlínte Gaeilge_Scéim na gCampaí Samhraidh 2020

Foirm Iarratais Gaeilge_Scéim na gCampaí Samhraidh 2020

Tabhair faoi deara go gcaithfidh gach iarratasóir an seicliosta um chumhdach cuí a chur isteach leis an iarratas, tá na seicliostaí ar fáil thíos:

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Treoir don Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó Thuaidh

Seicliosta Cumhdach leanaí_Ó dheas

Is gá cóip chrua shínithe a chur isteach chuig Foras na Gaeilge roimh an spriocdháta.

Má tá aon cheist agat faoi ghné ar bith de na critéir cháilitheacha, déan teagmháil le Foras naGaeilge roimh an spriocdháta, 12.00pm, Dé hAoine,  an 28 Feabhra 2020.

Léigh níos lú

Stádas: DÚNTA

20 Már
2019
Nuacht

Tuairimí an phobail faoi Phlean Gaeilge Chathair na Gaillimhe á lorg ag OÉ Gaillimh

Tá suirbhé seolta ag OÉ Gaillimh chun tuairimí an phobail a bhailiú faoin bPlean Gaeilge atá beartaithe don chathair. Beidh an suirbhé ar líne ar oscailt ó inniu 13ú Márta go dtí 12ú Aibreán 2019 agus tá sé d’aidhm aige measúnú a dhéanamh ar mhianta agus ar riachtanais an phobail maidir le forbairt na Gaeilge i nGaillimh. Faoi Acht na Gaeltachta 2012, ainmníodh Gaillimh mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta agus mar thoradh air sin is gá plean a chur le chéile chun cur le húsáid na Gaeilge sa chathair. Anuraidh cheap Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Gaillimh le Gaeilge an Dr John Walsh ó Roinn na Gaeilge agus an Dr Dorothy Ní Uigín ó Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge chun an plean a fhorbairt. Is féidir an suirbhé a fháil anseo: http://www.surveymonkey.com/r/ptGaillimh2019 

Tá an tionscadal Gaeilge seo á chómhaoiniú ag Foras na Gaeilge tríd an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe.

Stádas: Choose Status

15 Már
2019
Nuacht, Preasráitis

Deontais ceadaithe do chomhthionscadail Ghaeilge na hAlban & Ghaeilge na hÉireann agus do chompántais drámaíochta

Ag an dara cruinniú de chuid 2019 ar an Aoine an 8 Márta i mBéal Feirste, cheadaigh bord Fhoras na Gaeilge deontais do chomhthionscadail Ghaeilge na hAlban agus Ghaeilge na hÉireann agus do chompántais drámaíochta ar fud an oileáin.

Ceadaíodh luach €32,522 de dheontais faoi Scéim Deontas Cholmcille, scéim a chothaíonn caidreamh agus a neartaíonn an gaol idir pobail teanga Ghaeilge na hAlban agus Ghaeilge na hÉireann. I measc na dtionscadal a bheidh á reáchtáil le linn 2019 beidh Nasc le Sgoil an Taobh Siar, Eilean Leòdhais, atá á reáchtáil ag An Clár as Gaeilge (€12,000), Clár Ghaeilge na hAlban do Scoil Samhraidh Willie Clancy 2019 (€4,500) agus Òran Bagraidh le Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain (£3,500).

Ceadaíodh €209,729 do 16 chompántas drámaíochta faoi Scéim na gCompántas Drámaíochta 2019 lena n-áirítear Aisling Ghéar, Béal Feirste (£24,000), Fibín, Gaillimh (€27,360), High Rock Productions, Baile Átha Cliath (€19,000), Ababú, Béal Feirste (£10,000) agus Graffiti, Corcaigh (€15,000).

Anuas ar na deontais thuas dáilfear Scéim na Scoláireachtaí 2019 faoi thrí chatagóir:

Catagóir

Eagraíocht

Scoláirí faoi 16, dírithe ar Thuaisceart Éireann amháin.

Conradh na Gaeilge

Gael Linn

Daoine fásta, dírithe ar dhaoine fásta ó thuaidh agus ó dheas 

Gael Linn

Teaghlaigh, dírithe ar theaghlaigh ó thuaidh agus ó dheas 

Cumann an Phiarsaigh

 

Is féidir teagmháil dhíreach a dhéanamh le Conradh na Gaeilge, Gael Linn agus Cumann an Phiarsaigh le fiosruithe maidir scoláireachtaí.

Críoch

 

Nóta don eagarthóir:

Scéimeanna maoinithe Fhoras na Gaeilge:

Tá gach eolas maidir leis na scéimeanna maoinithe thíos atá ar oscailt faoi láthair ar fáil ar www.forasnagaeilge.ie/sceimeanna

 • Scéim Deontas Cholmcille 2019
 • Scéim na gCoimisiún 2019 (Clár na Leabhar Gaeilge)
 • An Scéim Meantóireachta 2019 (Clár na Leabhar Gaeilge)
 • Scéim na gCampaí Samhraidh 2019
 • Scéim na nImeachtaí Óige 2019/20
 • An Scéim Tacaíochta Gnó 2019

 

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

14 Már
2019
Nuacht, Preasráitis

Ar aghaidh linn le Téarma.ie

Seoladh leagan úr den suíomh www.téarma.ie, An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge le linn Sheachtain na Gaeilge ag ócáid seolta i gceannáras Fhoras na Gaeilge inniu. D'fhorbair Fiontar & Scoil na Gaeilge, OCBÁC, an leagan seo den suíomh le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge.

Is ardán é www.téarma.ie chun saothar an Choiste Téarmaíochta a fhoilsiú, saothar a chuimsíonn réimse leathan ábhar teicniúil ón ríomhaireacht chomhaimseartha go dtí an tseoltóireacht thraidisiúnta. Tá timpeall 185,000 iontráil dhátheangach sa bhunachar atá ar cheann de na hacmhainní digiteacha Gaeilge is mó úsáid ó céadseoladh é breis agus deich mbliana ó shin. Rinneadh breis agus 7.5 milliún cuardach ann i gcaitheamh 2018.

athdhearadh déanta ar stíl an tsuímh ar bhealach glan comhaimseartha atá ag teacht le hacmhainní teanga eile Fhoras na Gaeilge. Suíomh oiriúnaitheach é seo a oibríonn go saoráideach ar ghléasanna móibíleacha, e.g. fón póca nó ríomhaire táibléid.

Tá áis nua ar an leathanach baile a liostaíonn iontrálacha a cuireadh leis an mbunachar le déanaí, e.g. bus oscailte, gealach na fola, teorainn réidh, tionchaire, agus latte spíosrach puimcín. Áis nua eile is ea an liosta réimsí is féidir a bhrabhsáil,  bealach eile chun dul i ngleic le stór eolais an bhunachair.

Tá áis nua ag gabháil le téarmaí sna torthaí cuardaigh anois a chruthaíonn nascacht idir www.téarma.ie agus acmhainní teanga eile (i.e. www.foclóir.ie, www.teanglann.ie, www.gaois.ie agus Nua-Chorpas na hÉireann).

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Le breis agus 10 mbliana anuas, ó cuireadh suíomh gréasáin téarmaíochta ar fáil den chéad uair don phobal, tá athrú as cuimse ag teacht ar chúrsaí téarmaíochta agus foclóireachta na Gaeilge, ar bhealach nach bhféadfaí a shamhlú sa tréimhse ghairid ama sin. Ní hamháin go léiríonn an claochlú sin an saineolas teangeolaíochta inár measc, ach léiríonn sé an saineolas teicneolaíochta agus an chomhpháirtíocht freisin. Tá comhar an-tairbheach idir Foras na Gaeilge agus institiúidí tríú leibhéal sna tograí  foclóireachta agus téarmaíochta seo a fhágann gur féidir linn nithe a bhaint amach nach mbeadh indéanta againn inár n-aonar. Is mian liom buíochas a ghabháil le Fiontar & Scoil na Gaeilge, OCBÁC, go háirithe maidir leis an tionscadal seo. Is mian liom buíochas ar leith a ghabháil le baill an Choiste Téarmaíochta a thugann a n-am agus a saineolas go fial flaithiúil dúinn, agus a bhfuil toradh na hoibre le feiceáil sa suíomh nua seo.”

Críoch

 

Nóta don eagarthóir: 

Tá na forbairtí nua seo a leanas déanta ar www.téarma.ie:                                                                                                

 • Bunachar téarmaíochta ilteangach le timpeall 185,000 coincheap                                                                                                
 • Cuardach tapa téacs a thugann torthaí beachta agus torthaí gaolmhara
 • Cuardach casta chun cuardaigh níos sainiúla a dhéanamh
 • Brabhsáil de réir réimse, e.g. Ríomhairí, Ríomheolaíocht
 • Nascacht le hacmhainní teanga eile, i.e. foclóir.ie, www.teanglann.ie, www.gaois.ie, Nua-Chorpas na hÉireann
 • Sonraí téarmaíochta ar fáil le híoslódáil i bhformáid TBX & TXT
 • Foirm fiosraithe téarmaíochta chun téarmaí nua a iarraidh ar an gCoiste Téarmaíochta.
 • Cód foinseach oscailte

 

Anuas ar na forbairtí thuasluaite, tá ath-innealtóireacht ó bhonn déanta ar chóras bainistíochta téarmaíochta www.téarma.ie, gné den tionscadal nach bhfeiceann an pobal ach atá riachtanach chun sonraí an bhunachair a stóráil agus a chur in eagar. Mar chuid den obair seo, seolfaidh Fiontar & Scoil na Gaeilge, OCBÁC, leagan poiblí néalbhunaithe den chóras bainistíochta téarmaíochta nua seo faoin ainm Terminologue ag www.terminologue.org i mí Aibreáin 2019. Cuirfidh an tseirbhís nua seo ar chumas úsáideoirí bunachair théarmaíochta dá gcuid féin a fhorbairt agus a fhoilsiú ar líne, gan aon chostas. Anuas air seo, déanfar cód foinseach www.téarma.ie agus Terminologue a scaoileadh ar github.com/gaois go luath.

Cuireadh cur i láthair onamaiseolaíochta (téarmeolaíochta) i bhfeidhm sa leagan nua seo sa mhéid is go gcuirtear na torthaí cuardaigh i láthair bunaithe ar an gcoincheap, agus go mbíonn an téarma a chuardaítear liostaithe faoi choincheapa éagsúla. Sa leagan roimhe seo, cur i láthair séimiseolaíochta (foclóireachta) a bhí i gceist inar leagadh amach bríonna éagsúla an téarma faoi cheannfhocal. Ba é an phríomhsprioc a bhí leis an athrú seo idirdhealú níos fearr a dhéanamh idir www.téarma.ie mar fhoinse téarmaí teicniúla agus acmhainní foclóireachta eile a phléann le gnáthfhocail.

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

 

 

Stádas: Choose Status

13 Már
2019
Nuacht, Preasráitis

TechFéile 2019

 

TechFéile 201

 

Déardaoin 14 Márta 2019, An Dubhlann, Gaillimh

Lá inspioráideach agus ceiliúrtha do dhaoine óga agus d’oideachasoirí a ghlacann páirt i gClár TechSpace.

Tá ócáid TechFéile á reáchtáil i mbliana don dara huair i nGaillimh an tseachtain seo, an 14 Márta 2019. Is leagan Gaeilge é TechFéile don ócáid Creative Tech Fest atá ar súil le roinnt blianta anuas ag TechSpace.  Is léiriú den ócáid TechFéile atá i gceist don bhliain seo, a bheidh bunaithe ar 20 ceardlann agus 10 gcomórtas. Beidh ceardlanna ar siúl faoi réimse ábhar éagsúil i saol na meán cumarsáide agus na teicneolaíochta; ina measc Ceardlanna Aimsire, Tráchtaireacht Spóirt, dearadh gréasáin, priontáil 3D agus Cluichí Ríomhaireachta.  Is deis iontach í do na scoileanna/ionad óige a gcuid stuif a chur ar thaispeántas agus is ceiliúradh é ar an sárobair atá á bhaint amach ag an aos óg san teicneolaíocht cruthaitheach. 

Tá TG4, Conradh na Gaeilge agus Camara Education Ireland ag obair i bpáirtnéireacht leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun an ócáid TechFéile a reáchtáil.  Tá an ócáid ar siúl sa Dubhlann agus é mar aidhm aici an chruthaíocht agus an teicneolaíochta a spreagadh i measc scoláirí óga Gaeltachta agus Gaelscoile ó cheann ceann na tíre. Tá súil le os cionn 200 dalta ó scoileanna Gaeltachta agus Gaelscoileanna atá mar pháirt den gclár TechSpace a bheith i láthair.

I measc na n-aoíanna ar an lá, beidh an réalt teilifíse Bláthnaid Ní Chofaigh ag labhairt agus beidh an banna ceoil Togra ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne agus Driseog ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal ag seinm.

Dúirt Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit don Ghaeilge, an Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne TD;

“Tá an-lúcháir orm go bhfuil an Clár TechSpace, mar atá ainmnithe anois, á chur i bhfeidhm go náisiúnta i mbliana.  Tá maoiniú bliantúil curtha ar fáil ag mo Roinn don chlár seo ó 2015 i leith.   Tá maoiniú de €419,108 ceadaithe don togra seo do 2019 agus maoiniú don ócáid Tech Féile mar chuid dó seo.  Is iontach spreagúil agus bródúil an ócáid í Tech Féile agus tá mé thar a bheith sásta go bhfuil ar chumas mo Roinne an ócáid seo a mhaoiniú arís i mbliana.  Is é seo an dara bliain a bheas Tech Féile ar siúl agus is iontach an deis í don aos óg a gcuid samhlaíochta agus cruthaitheachta a chur ar thaispeántas.  Tugann sé deis ar leith do dhaoine óga a scileanna i gcúrsaí teicneolaíochta agus ealaíne a chur chun cinn agus an Ghaeilge á úsáid acu.”

 

Tá an clár TechSpace á rith le 4 bliana anuas faoi scáth na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. https://www.techspace.ie/clartechspace

 

Déan teagmháil le TechFéile ag info@techspace.ie

Tá na sonraí uilig ag https://www.techspace.ie/tech-feile

 

Samhlaigh – Cruthaigh – Spreag 

CRÍOCH


Oifig Preasa agus Eolais

Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
Teileafóin: 087 6737338 / (01) 631 3807 / 3803 / 3909 (díreach)
Ríomhphost: press.office@chg.gov.ie
Suíomh Gréasáin: www.chg.gov.ie
Twitter: @DeptAHG

Stádas: Choose Status

11 Már
2019
Nuacht

Rave Réamh Oibre

RAVE RÉAMH OIBRE - An chéad Rave na Maidine as Gaeilge i mBÁC

 

Mar chuid de Sheachtain na Gaeilge le Energia tá Rave Réamh Oibre ag tarlúint i gClub Chonradh na Gaeilge ag 6.30am dé Chéadaoin an 13ú Márta. Leanfaidh sé ar aghaidh chuig 8.30am, díreach in am don obair.

 

Beidh Ióga, Íogairt, DJ cáiliúil Manus Ó Maoileoin, péint neon, súnna agus an-chuid eile! Bricfeasta, aclaíocht agus damhsa chuig na tiúin is fearr sa Chathair i lár na cathrach!

Stádas: Choose Status

20 Fea
2019
Nuacht

Scríbhneoirí á lorg!

Ábhar Nua Léitheoireachta, Úrscéalta Ranga agus saothair eile ficsin agus neamhfhicsin ag teastáil.

 

Tá obair idir lámha faoi láthair chun ábhar tacaíochta a sholáthar don ábhar léitheoireachta atá i gcló cheana do Rang 3 – 6 mar chuid de thionscadal Shéideán Sí. Lena chois sin táthar ag iarraidh ábhar nua léitheoireachta a chur ar fáil do na ranganna céanna. Chuige sin tá scríbhneoirí á lorg a bheidh in ann úrscéalta ranga, go háirithe, a sholáthar ach chomh maith leis sin beidh gearrscéalta, filíocht, drámaí agus leabhair eolais de chineálacha éagsúla ag teastáil.

Ní mór don ábhar a bheith spreagúil nua-aimseartha agus in oiriúint ó thaobh teanga agus suime de do dhaltaí sa raon aoise a bhíonn i gceist sna ranganna sin. Más spéis leat bheith páirteach san obair seo nó má tá a mhacasamhail d’ábhar scríofa cheana féin agat ba bhreá linn scéal a fháil uait.

Ba cheart léiriú spéise nó smaointe le haghaidh úrscéalta ranga nó eile móide samplaí d’aon obair de chineál ábhartha atá déanta cheana agat, a chur chuig seideansi@forasnagaeilge.ie roimh 29 Márta 2019.

Bíodh Ábhar Nua Léitheoireachta mar theideal ar do theachtaireacht. Ní ghlacfar ach amháin le hábhar a sheolfar ar an ríomhphost. Má tá a thuilleadh eolais uait i dtaobh an tionscadail is féidir teachtaireacht á iarraidh sin a chur chuig an seoladh thuas.

Stádas: Choose Status

19 Fea
2019
Nuacht

Teanga gan Teorainn: Seachtain na Gaeilge le Energia 2019 seolta!

Cuireadh tús oifigiúil le Seachtain na Gaeilge le Energia inniu le tráthnóna siamsaíochta sráide agus spraoi teaghlaigh.  Beidh an fhéile á ceiliúadh ón 1 - 17 Márta i mbliana. Seoladh an fhéile inniu i Muineachán ag Ard Fheis Conradh na Gaeilge.  Is é "Teanga gan Teorainn" téama na hArd-Fheise i mbliana, atá feiliúnach don cheiliúradh idirnáisiúnta teanga seo.

Is iad Tracy Clifford, láithreoir le 2fm; peileadóir Atha Cliath Michael Darragh MacAuley; amhránaí Sibéal Ní Chasaide as Ráth Chairn; agus Linda Ervine, Oifigeach Forbartha Gaeilge in  Officer in East Belfast.

Tracy Clifford, láithreoir 2fm agus ambasadóir Sheachtain na Gaeilge le Energia said; “Táimid ar fad an-sásta bheith inár n-ambasadóirí ar Sheachtain na Gaeilge le Energia.  Ghlac os cionn 750,000 duine ar fud an domhain páirt, a léiríonn go bhfuil an teanga beo agus bríomhar.  Ní gá bheith líofa le sult a bhaint as an teanga agus cultúr, is deis iontach í an fhéile páirt a ghlacadh ar bhealach beag nó mór, ar scoil, sa bhaile, nó ag ceann de na himeachtaí áitiúla nó idirnáisiúnta.”

I mbliana, i measc na mílte imeacht spéisiúil eile, beidh Lá na Meán Sóisialta #LNMS19, a bheidh á reáchtáil i scoileanna áitiúla, ar líne, agus go hidirnáisiúnta le fás agus forbairt na teanga ar líne a cheiliúradh. 

Amy O’Shaughnessey, Bainisteoir Urraíochta Manager Energia; “Seo ár dtríú bhliain le Seachtain na Gaeilge le Energia, agus tá bród orainn bheith a tacú le féile bhríomhar Éireannach.  Mar chomhlacht Éireannach, tá sé tábhachtach dúinn tacaíocht a léiriú don chomhlachtaí agus eagraíochta Éireannacha, agus is sampla iontach í Seachtain na Gaeilge le Energia d'fhéile idirnáisiúnta a léiríonn mórtas inár dteanga agus cultúr dúchais."

Reáchtálfar Seachtain na Gaeilge le Energia ón 1 - 17 March, le seoladh idirnáisiúnta sa London Irish Centre ar an 2 Márta.

Stádas: Choose Status

24 Ean
2020
Nuacht, Gnó

Scéim Tacaíochta Gnó 2020

Tacaíonn an scéim seo le fiontair thrádála bheaga agus mheánmhéide an Ghaeilge a chur chun cinn ina ngnólachtaí trí chomharthaíocht, pacáistíocht, suíomhanna gréasáin agus ábhar margaíochta clóite. Tá critéir agus sonraí uile na scéime san fhoirm in-íoslódáilte thíos.

Mar bhlaiseadh ar ghnólachtaí eile a úsáideann Gaeilge mar uirlis mhargaíochta, féach ar shamplaí atá ar Twitter agus ar YouTube

Tá an buiséad don scéim seo teoranta.  Glacfar agus déanfar measúnú ar iarratais go dtí go bhfuil an ciste caite.

Léigh níos mó

 

Tabhair faoi deara, mar thoradh ar Rialachán Ginearálta Eorpach maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) ní féidir le Foras na Gaeilge a thuilleadh plé le tríú páirtithe, agus beidh gach teagmháil le hiarratasóirí amháin.

Le tuilleadh eolais a fháil agus le fáil amach an bhfuil do ghnólacht i dteideal maoiniú a fháil faoin scéim seo, déan teagmháil le Pádraig Ó Conghaile ag +353 1 6398463 nó cuir ríomhphost chuig stg@forasnagaeilge.ie.

Más mian leat iarratas a dhéanamh, léigh an seicliosta thíos roimh ré agus seol na trí cáipéisí seo a leanas ar ríomhphost chuig stg@forasnagaeilge.ie.

 1. Foirm iarratais

Léigh an fhoirm iarratais ina hiomláine go cúramach, comhlánaigh gach cuid di agus sínigh an conradh ar an leathanach deiridh. Tá an fhoirm iarratais le híoslódáil ón nasc thíos:

STG_2020_Foirm_Iarratais

 1. Dréachtchóip den dearadh agus an fhoclaíocht mholta

Cuir faoi iamh leis an bhfoirm iarratais dréacht den dearadh leis an bhfoclaíocht mholta mar atá ullmhaithe ag dearthóir gairmiúil. Is féidir leas a bhaint as na háiseanna agus seirbhísí tacaíochta saor in aisce seo nuair atá dréachtchóip á hullmhú:

 1. Meastacháin

Cuir leis an bhfoirm iarratais fosta, na meastacháin agus dearthóir nó ó sholáthraithe eile. Beidh tú i dteideal suas 50% den chostas iomlán a lorg tríd an scéim seo.

Cuir faoi iamh meastachán nó meastacháin le haghaidh chostas iomlán an tionscadail.

Léigh níos lú

Stádas: OSCAILTE

18 Fea
2019
Nuacht

Bás tobann is ábhar do dhráma nua atá le craoladh ar Raidió na Life

Nuair a thagann iascairí i mBinn Éadair ar chorpán fir san fharraige, cuirtear fios ar na Gardaí mar is gnách, ach ní haon ghnáth-chorpán atá ann. Sa dráma comhaimseartha ‘Teachtaireachtaí Iar-Bháis’, tugtar an éisteoir ar thuras mistéireach le bleachtaire stuama agus é ag iarraidh an fhírinne a aimsiú faoi bhás craoltóir clúiteach. Craolfar an dráma Dé Céadaoin 20ú Feabhra ag 20:00 agus athchraolfar é ag 10:00 Dé Satharn 23ú Feabhra.

Ó pheann Chathal Póirtéir, is dráma lán le rúin agus tragóid é ‘Teachtaireachtaí Iar-Bháis’ agus é ag leanúint traidisiúin an seánra bleachtaireachta. 

Ag glacadh páirte sa dráma, tá na haisteoirí Sinéad Ni Uallacháin (atá le feiceáil sa ghrianghraf faoi iamh), Carrie Crowley, Áine Ní Ghlinn agus Con Ó Tuama. Ba é an craoltóir Cathal Póirtéir a scríobh agus a léirigh é. Judy-Meg Ní Chinnéide a bhí mar léiritheoir feidhmiúcháin ar son Raidió na Life. Fuair an tsraith maoiniú ó scéim Fuaim & Fís Údarás Craolacháin na hÉireann.

Nótaí don Eagarthóir:

Le tuilleadh eolais a fháil faoin dráma nó le hagallamh a shocrú déan teagmháil le Cathal Póirtéir ag 086 337 5927 nó cathalpoirteir@gmail.com

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.