Nuacht

23 Iúi
2018
Nuacht, Preasráitis

£210,000 ceadaithe do Mhisean Oirthear Bhéal Feirste don tionscadal Turas

Tá lúcháir ar Fhoras na Gaeilge a fhógairt go bhfuil deontas dar luach £210,000 ceadaithe do Mhisean Oirthear Bhéal Feirste leis an tionscadal Turas a fhorbairt thar thréimhse 3 bliana.

Bunaíodh Turas in 2012 leis an nGaeilge a chothú agus a chur chun cinn sa phobal Protastúnach, aontachtach agus dílseach ó thuaidh agus tá sé mar sprioc ag an tionscadal feasacht faoin nGaeilge a fhorbairt ar bhonn logánta, ag leibhéal an rialtais agus ag leibhéal trasteorann.

Tá plean forbartha cuimsitheach curtha le chéile ag Misean Oirthear Bhéal Feirste a dhíríonn go príomha ar fheasacht na Gaeilge a thógáil chomh maith le deiseanna foghlama agus cleachta a chruthú d’fhoghlaimeoirí leis an nGaeilge a fhorbairt i measc an phobail aontachtaigh in oirthear Bhéal Feirste agus ar fud Thuaisceart Éireann. Faoi láthair soláthraíonn Turas 14 rang Gaeilge do 200 foghlaimeoir chomh maith le seisiúin oidhreachta agus imeachtaí cultúrtha ar bhonn seachtainiúil.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge Sean Ó Coinn, “Tá an tionscadal seo ag athrú thírdhreach na Gaeilge ar fud an oileáin, go hairithe ó thuaidh, agus ag léiriú do phobal an oileáin nach bhfuil baint ag an Ghaeilge le dearcadh polaitiúil ná le féiniúlacht náisiúnta – gurb amhlaidh a bhaineann an Ghaeilge leis an oileán seo agus le pobal an oileáin.”

Dúirt Linda Ervine, Oifigeach Forbartha Thuras, “Is mór againn tacaíocht Fhoras na Gaeilge do Thuras agus beidh ar ár gcumas leanúint orainn ag cur Gaeilge faoi bhráid pobail nua agus foghlaimeoirí féideartha chomh maith le tacú lenár bhfoghlaimeoirí reatha trí dheiseanna a chur ar fáil dóibh a gcuid scileanna teanga a fheabhsú.”

Críoch

Nóta don Eagarthóir:

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi Turas agus faoi Mhisean Oirthear Bhéal Feirste anseo: https://www.ebm.org.uk/turas/

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175 Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

19 Iúi
2018
Nuacht, Preasráitis

Fógra scoir Chois Life agus na dúshláin in earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge

Ráiteas ó Phríomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn maidir le fógra scoir Chois Life agus na dúshláin in earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge:

 

Is oth le Foras na Gaeilge fógra scoir Chois Life, comhlacht foilsitheoireachta a bhfuil ard-mholadh tuillte acu as a bhfuil bainte amach acu ó bunaíodh iad in 1995. Fágfaidh siad bearna san earnáil lena n-imeacht, nach mbeidh furasta a líonadh, nó bhí sainchúram ar leith déanta acu de chur chuige ar leith agus de réimse ar leith foilsitheoireachta. Ar ndóigh chuir saineolas agus taithí na stiúrthóirí go mór leis an chur chuige sin agus leis na tacaíocht a chuir siad ar fáil dá n-údair.

Aithníonn Foras na Gaeilge go bhfuil earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge an-leochaileach, mar atá earnáil na foilsitheoireachta i gcoitinne in Éirinn. Tá dúshláin go leor le sárú ag na foilsitheoirí Gaeilge, ar comhlachtaí beaga teaghlaigh a mbunús, agus gan ach duine nó beirt ag plé leo. Aithnímid fosta go bhfuil earnáil na leabhar an-iomaíoch faoi láthair go hidirnáisiúnta, agus go bhfuil deacrachtaí móra ann in earnáil na Gaeilge maidir le pobal léitheoireachta, siopaí leabhar, scríbhneoirí úra, foilsitheoireacht agus eagarthóireacht, gan trácht ach ar chuid de na dúshláin. Tá ciorruithe móra déanta ó thús na géarchéime eacnamaíochta ar mhaoiniú an stáit do Chlár na Leabhar Gaeilge, atá gearrtha ó €1.8m in 2008 go €1.06 in 2017, laghdú de os cionn €700,000. Níl aon amhras orainn go bhfuil seo ag dul i bhfeidhm ar earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge ar bhealach diúltach. Ach tá sé tábhachtach a aithint go bhfuil gníomhartha níos leithne de dhíth agus nach réiteoidh maoiniú breise amháin na dúshláin in earnáil na foilsitheoireachta. Tá súil ag Foras na Gaeilge cruinniú a shocrú le stiúrthóirí Chois Life agus le Cumann na bhFoilsitheoirí leis na dúshláin seo a chíoradh.

Cé go bhfuil feabhas i ndiaidh teacht ar chúrsaí margaíochta agus dáileacháin leabhar le blianta beaga anuas, tá an timpeallacht tráchtála do dhíol leabhar an-dúshlánach in earnáil na Gaeilge agus in earnáil an Bhéarla. Agus is cinnte go dtagann méadú suntasach ar chúrsaí riaracháin de réir mar a mhéadaítear ar líon na n-údar, líon na leabhar agus láimhseáil cúlstoic.

Tá Foras na Gaeilge i ndiaidh roinnt tionscnamh a bhunú le blianta beaga anuas le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin i gcomhar leis na foilsitheoirí, agus le haghaidh a thabhairt ar cheist na léitheoireachta i measc phobal na Gaeilge. Ach aithnímid fosta go bhfuilimid ag plé le ceist atá an-chasta mar atá ceist nósmhaireachtaí léitheoireachta i measc lucht mionteanga ar fud an domhain, agus go bhfuil réimse beart de dhíth le haghaidh a thabhairt ar cheist na léitheoireachta i measc idir óg agus aosta i bpobal na Gaeilge.

Agus muid ag aithint go bhféadfadh athruithe suntasacha tarlú in earnáil na foilsitheoireachta Gaeilge sna 10 mbliana atá romhainn, beidh Foras na Gaeilge ag iarraidh an cheist seo a phlé go mion le Cumann na bhFoilsitheoirí,  leis an Rialtas ó dheas, agus le páirtithe leasmhara eile thuaidh agus theas idir seo agus deireadh na bliana, ach aithnímid nach bhfuil aon ghníomh suntasach amháin is féidir a dhéanamh leis an cheist chasta seo a réiteach.

Stádas: Choose Status

29 Mei
2018
Nuacht, Preasráitis

Fáiltíonn Foras na Gaeilge roimh Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

Cuireann Foras na Gaeilge fáilte roimh Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 a sheol Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh TD, in Amharclann Ghaoth Dobhair inniu. I gcomhar le príomhpháirtithe leasmhara eile, beidh ról ag Foras na Gaeilge i gcur i bhfeidhm an phlean cúig bliana a leagann príomhspriocanna amach faoi naoi réimse gnímh lena n-áirítear oideachas agus foclóirí.

Agus é ag caint ag an ócáid seolta dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge Seán Ó Coinn, “Cailleadh dlús sna blianta tosaigh, i gcomhthéacs na géarchéime i ngeilleagar na tíre, rud a d’fhág mórán den phobal in ísle brí faoi dhul chun cinn na straitéise. Ach is fiú a aithint go bhfuil athrú suntasach le sonrú le roinnt blianta agus is léir go bhfuil rún ag an rialtas anois dlús a chur lena n-iarrachtaí dul i ngleic leis an dúshlán a bhaineann le forbairt na Gaeilge sa Ghaeltacht agus sa chuid eile den tír. Tacaíonn Foras na Gaeilge go mór leis an chur chuige comhpháirtíochta atá molta idir ranna stáit agus eagraíochtaí, agus iarraimid ar an phobal, idir phobal na Gaeilge agus iad siúd ar bheagán Gaeilge, leanúint lena rannpháirtíocht. Cé gur faoi na ranna rialtais agus eagraíochtaí stáit agus poiblí a bheidh sé na spriocanna a bhaint amach, beimid ag brath go mór ar chomhúinéireacht an phobail ar an straitéis.”

Molann Foras na Gaeilge iarracht seo an rialtais cúiteamh a dhéanamh ar son thús lag na mblianta tosaigh sin trí dhul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann leis an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030, leis an bplean forfheidhmithe cúig bliana. Ag caint dó i ndiaidh sheoladh an Phlean Gníomhaíochta, dúirt Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge Pól Ó Gallchóir, “Táimid bródúil as an pháirt a bheidh le himirt ag Foras na Gaeilge san obair seo, i gcuideachta lenár gcomhghleacaithe in Údarás na Gaeltachta, sna ceanneagraíochtaí Gaeilge, agus, go háirithe leis na ranna eile stáit. Leis an choimitmint atá léirithe ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, an Roinn Oideachais agus Scileanna  agus forais stáit, níl aon amhras ach gur féidir dul chun cinn suntasach a dhéanamh sa tréimhse as seo go ceann cúig bliana.”

Tréaslaíonn Foras na Gaeilge leis An Taoiseach agus leis an Aire Stáit as a dtiomantas don Ghaeilge agus as ceannaireacht a léiriú dá gcomhghleacaithe sa rialtas, ní hamháin ó thaobh a n-iarrachtaí leanúnacha an Ghaeilge a úsáid, ach ó thaobh a dtacaíochta di.

Críoch

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teagmháil: 0035387 673 6175 | Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

22 Mei
2018
Nuacht, Preasráitis

Luach leathmhilliún de dheontais ceadaithe ag Foras na Gaeilge do thionscadail nuálacha óige, pobail & CLG

22 Meitheamh 2018

 

Ag cruinniú boird de chuid Fhoras na Gaeilge inniu, ceadaíodh luach €522,077/£469,870 de dheontais i réimsí na hóige, an oideachais agus an phobail.

Ceadaíodh mórshuim dar luach €334,855 do Scéim na nImeachtaí Óige 2018/19, a thugann deiseanna úsáide do dhaoine óga a spreagann iad chun an Ghaeilge a úsáid i mbealach spraíúil. Cuirfidh na deontais ar chumas na ndeontaithe ar a laghad 12 sheisiún a eagrú le linn thréimhse na scoilbhliana, atá dírithe ar dhaoine óga idir 3 bliana agus 18 mbliana d’aois taobh amuigh den scoil. Bronnfar deontais (uasmhéid de €4,063/£3,337) ar 85 dheontaí in 25 chontae ó thuaidh agus ó dheas faoin scéim seo.

Ceadaíodh deontas dar luach £73,000 do Chúram Leanaí Bheann Mhadagáin atá ag feidhmiú mar bhunchloch an Ghaeloideachais in Ard Eoin i dtuaisceart Bhéal Feirste ó 2016, ceantar ina bhfuil  Gaeilge ag 23% den phobal de réir daonáireamh 2011. Is tríd an gCiste Infheistíochta do Bhunú Soláthair Réamhscolaíochta agus Cúram Leanaí 2018 a chuirfear an deontas ar fáil le tacú le forbairt an Ghaeloideachais agus na fostaíochta trí Ghaeilge trí chúram lae d’ardchaighdeán a chur ar fáil.

Ceadaíodh páirtmhaoiniú dar luach £75,000 do Chomhairle Uladh Cumann Lúthchleas Gael, a bhfuil sé mar aidhm aige clár gníomhaíochta don Ghaeilge a chur i bhfeidhm idir 2018 agus 2020. Cuirfidh an deontas ar chumas CLG Uladh díriú ar spriocghrúpaí éagsúla le húsáid na Gaeilge ina measc siúd a neartú trí oiliúint, áiseanna nua agus deiseanna úsáide sna clubanna.

Mar chuid de Scéim Deontas Cholmcille, ceadaíodh deontas dar luach £10,000 do Choiste Forbartha Charn Tóchair le hIomáin Cholmcille 2018 a reáchtáil. Tá Iomáin Cholmcille ar an tionscadal lán-Ghaeilge agus Ghaeilge na hAlban is mó a tharlaíonn ar bhonn bliantúil le deontas ó Cholmcille. Féile agus comórtas atá ann a bhaineann le traidisiún na hiomána in Éirinn agus in Albain, a mbíonn fir, mná agus daoine óga ón dá thír páirteach. Ceadaíodh £10,500 do Chlub Óige Lúraigh le freastal ar Fhèis Eilean an Fhraoich i Leòdhas le linn an tsamhraidh. Tabharfaidh an deontas deis do 25 déagóir agus oibrithe óige as Co. Dhoire dul go hEilean Leòdhais, turas a chuirfidh go mór le feasacht an ghrúpa ar Ghaeilge na hAlban agus a dhaingneoidh an gaol idir iad agus lucht a gcomhaoise in Albain.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Le tamall de bhlianta tá Foras na Gaeilge ag cur leis an chomhpháirtíocht atá againn le Cumann Lúthchleas Gael, agus is cúis áthais dom go bhfuil tús curtha le togra nua anois le Comhairle Uladh a chuirfidh go mór le húsáid na Gaeilge i measc lucht CLG. Táimid an-tógtha faoin tionscadal Cúram Leanaí i mBéal Feirste, a chuirfidh go mór le húsáid na Gaeilge ag leibhéal an phobail.  Seo an chéaduair atá infheistíocht déanta againn i dtogra cúram leanaí mar seo. Léiríonn an obair cheannródaíoch atá ar siúl ag grúpaí deonacha uile ar ceadaíodh deontais dóibh inniu, na féidearthachtaí maidir le forbairt na Gaeilge i measc gach aoisghrúpa.  Guímid gach rath ar na deontaithe uilig leis na tionscadail spreagúla seo.”

Críoch

Nóta don eagarthóir:

Scéimeanna maoinithe Fhoras na Gaeilge

Tá gach eolas maidir leis na scéimeanna maoinithe thíos atá ar oscailt faoi láthair ar fáil ar www.forasnagaeilge.ie/sceimeanna:

  • Scéim na Foilsitheoireachta 2019
  • Scéim na dTionscadal Litríochta 2019
  • Scéim Deontas Cholmcille 2018
  • Scéim Miondeontas Cholmcille
  • An Scéim Tacaíochta Gnó 2018

 

Tuilleadh eolais:

 Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

21 Mei
2018
Nuacht

Mo Ghrá Gréine

Comórtas na gColáistí Samhraidh agus na gCampaí Samhraidh le Litir Ghrá a scríobh!

Stádas: Choose Status

20 Mei
2018
Nuacht

Baoite le Darach Mac Con Iomaire

Mórchoimisiún nua de chuid Amharclann na Mainistreach á léiriú ag An Taibhdhearc i gcomhar le Galway International Arts Festival
Déardaoin 12 – Domhnach 22 Iúil 2018 @ 7.30pm
Matinees 14 & 22 Iúil @ 2pm 

 


“... an ciúnas a chreimfeas an ceantar seo –
níos measa ná ceimiceán ar bith...”


Scéal cumhachtach, comhaimseartha é BAOITE faoi lánúin iascaireachta a bristear ó chéile de bharr ciúnas agus bréaga an phobail agus iad sáite in agóid in aghaidh comhlachta fracála mara. Scalann an scéinséir drámatúil seo solas lom géar ar shícé tuaithe na hÉireann – sícé an chiúnais, sícé an náire, agus sícé na mbréag, trí shúile an phríomhcharachtair, Cáit.
Tá Cáit ag iarraidh gasúir. Agus a tríú hiarracht ar IVF ag teip, tá cinneadh tromchúiseach le tógáil aici – seasamh lena pobal agus iad ag cur in aghaidh na fracála – nó loic ar a muintir agus a comharsainn ar mhaithe le mian a croí féin.
Tá scoth na n-aisteoirí páirteach sa dráma seo: Siobhan O’Kelly, Macdara Ó Fátharta, Diarmuid De Faoite agus Seán T. Ó Meallaigh, le ceol nua-chumtha á chasadh beo ag Saileog Ní Cheannabháin agus Maitiú Ó Casaide. Is é an t-ealaíontóir Seán Ó Flaithearta atá i mbun dearaidh, agus is é an t-údar Darach Mac Con Iomaire atá i mbun léirithe.
Beidh tóir ar thicéid don dráma seo agus moltar don phobal ar spéis leo BAOITE a fheiceáil a gcuid ticéad a chur in áirithe go luath.


“... Ná habair tusa focal – ach coinnigh agat féin é,
ní fhaca tú tada – is níl milleán ar éinne...”


Ticéid €25/€20 Áirithintí 091 562024
www.antaibhdhearc.com

 

 

Stádas: Choose Status

20 Mei
2018
Nuacht

Ceiliúradh na Gaelscolaíochta

Ceiliúradh na Gaelscolaíochta - A Celebration of Irish Medium Education 2018: Ó Neart go Neart (Iontaobhas na Gaelscolaíochta)

Tabhair buntáiste do pháistí ní hamháin sa scolaíocht ach sa saol - tóg go dátheangach iad!

Tuilleadh Eolais

Stádas: Choose Status

12 Mei
2018
Nuacht

Féile na Gealaí 2018

Is féile ceoil chomhaimseartha Gaeilge í Féile na Gealaí. Is í an t-aon fhéile champála trí mheán na Gaeilge atá ar siúl sa tír. Bunaíodh an fhéile in 2016 mar fhreagra ar an gcinneadh a rinneadh ‘Ravelóid’a a chuir ar ceal.

Bhí éacht bainte amach againn in 2016 an fhéile a eagrú ó thus go deireadh i dtrí seachtaine. Is léir go raibh suim ag an phobal gaelach san fhéile mar gur éirigh linn Gradam Féile na Bliana a thabhairt linn Gradam Nós 2017 agus Gradam Nós 2018, gradam a bhí ag brath ar vóta poiblí.

Ag Féile na Gealaí 2017 d’fhreastail 250 ar an fhéile, is é sin dhá oiread go leith ar an mhéid a bhí ann in 2016. Tá mé ag dréim go mbeidh méadú ar na figiúirí sin i mbliana arís de thairbhe an fhéile a bheith go i mbéal an phobail anois. Teastaíonn uainn forbairt a dhéanamh ar an tús láidir a bhí ag an bhféile le dhá bhliain anuas agus tógáil air i mbliana.

Is féile ceoil agus campála dhá oíche a bheidh ar siúl i nGaeltacht Ráth Chairn í Féile na Gealaí. An phríomhaidhm atá ag an bhféile ná ceol, cultúr agus ealaíona na gaeilge a chur chun cinn ar bhealach nualaíoch. Tugtar deis do ghaelgóirí as gach aois grúpa as áiteacha ar fud na hÉireann teacht le chéile agus caidreamh a chothú i ngaeilge.

I dtaca leis sin tugtar deis do cheoltóirí teacht le chéile agus aithne a cur ar a gcéile agus orthu siúd atá ag eagrú imeachtaí/ceolchoirmeacha le linn na bliana. Reáchtálafar an fhéile seo go hiomlán trí mheán na Gaeilge, ceol i ngaeilge, fógraíocht Gaeilge, oibríthe le gaeilge, gach imeacht trí ghaeilge (nó gaidhlig na hAlbain!)

www.feilenagealai.ie/

https://www.facebook.com/FeilenaGealai/

Stádas: Choose Status

30 Bea
2018
Nuacht

Galf as Gaeilge 2018

Galf as Gaeilge 2018
Dé Sathairn, 9 Meitheamh 2018
Esker Hills GC,
An Tulach Mhór
12.00 p.m. go dtí 3.00 p.m.


Rialacha don SCRAMBLE
(Ní mór Gaeilge mhaith agus bac oifigiúil GUI a bheith ag gach imreoir)

  1. Comórtas Scramble le foireann de 3
  2. 1/6ú (an séú cuid) de iomlán na mbacanna
  3. Caithfear céad buille gach duine den triúr a úsáid ar a laghad 3 huaire agus é sin a bheith soiléir ar an gcárta.
  4. Caithfear an liathróid a roghnaítear a imirt ‘mar a luíonn sé’ agus tá cead ag an bheirt eile an liathróid a leagan síos (placing), i ngach áit.
  5. Duaiseanna don 1ú, 2ú & 3ú, 4ú agus 5ú háit, maraon le duaiseanna don chéad naoi agus don dara naoi bpoll agus don té is cóngaraí don pholl .

Beidh grúpa i mbun ceoil sa gClubtheach ó 6.00 p.m. ar aghaidh. Beidh bia agus deoch le ceannach i rith an lae ar fad agus beidh na duaiseanna á bhronnadh c. 8.00 p.m.

Tá Galf as Gaeilge 2018 á eagrú ag Oireachtas na Gaeilge agus Gael Linn agus urraithe ag Foras na Gaeilge

FOIRM IARRATAIS 2018

 

Stádas: Choose Status

25 Bea
2018
Nuacht, Preasráitis

Luach €500,000 de dheontais ceadaithe ag Foras na Gaeilge

Tá lúcháir ar Fhoras na Gaeilge a fhógairt go mbeidh 86 champa samhraidh á reáchtáil ar fud fad an oileáin le linn an tsamhraidh. Tabharfaidh Scéim na gCampaí Samhraidh 2018, a fógraíodh níos luaithe i mbliana, an deis do dhaoine óga idir 3 agus 18 mbliana déag freastal ar imeachtaí spóirt, drámaíochta, damhsa, ceoil, agus scannánaíochta chomh maith le turais. Ceadaíodh deontais dar luach €174,712, uasmhéid €2,500 nó £1,750 an ceann, do 86 champa éagsúil i mbliana.

 

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Le linn Bhliain na Gaeilge 2018, is cúis dóchais dom go bhfuil méadú 25% tagtha ar líon na gcampaí a bheidh á maoiniú ag Foras na Gaeilge ó 2016 agus tá súil againn go leanfaidh an treocht seo san am amach romhainn. Léiríonn Scéim na gCampaí Samhraidh an t-éileamh leanúnach atá ar dheiseanna do dhaoine óga an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den scoil. Níl aon amhras orm ach go mbeidh tionchar dearfach ag na campaí ar úsáid na Gaeilge i gceantair éagsúla as Iarthar Bhéal Feirste go Cathair Chorcaí agus go seasfaidh n-eispéireas leis an 3,883 pháiste a bheidh ag freastal ar na campaí i mbliana.”

 

Ceadaíodh luach €116,379 de dheontais do 46 fhéile a bheidh á reáchtáil in 2018 trí Scéim na bhFéilte. Cuireann Scéim na bhFéilte maoiniú ar fáil d’fhéilte a bhfuil sé mar aidhm acu na healaíona Gaeilge, na healaíona dúchasacha agus oidhreacht na Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge nó go dátheangach mar dhlúthchuid den fhéile. Tugann na féilte ardán náisiúnta agus idirnáisiúnta do na healaíona agus is mór an tionchar a bhíonn acu ar phobal na Gaeilge agus ar an mórphobal i gcoitinne.

 

Ceadaíodh luach €208,896 do 18 gcomplacht drámaíochta, idir amaitéarach, phroifisiúnta agus nua-bhunaithe, a bhfuil sé mar aidhm acu drámaíocht na Gaeilge a chothú, a fhorbairt agus a chur ar fáil d’earnáil na n-ealaíon, do phobal na Gaeilge, don mhórphobal, agus don earnáil oideachais.

 

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Is mór an tionchar a bheidh ag na 46 fhéile agus ag na 18 gcomplacht drámaíochta ar ceadaíodh maoiniú dóibh. Bíonn tábhacht leis na féilte seo ní hamháin do chainteoirí Gaeilge sa phobal, ach le hardán a chur ar fáil d’oirfidigh lena n-ealaín a chur i láthair. Lena chois sin, tá sé tábhachtach a aithint gur gá pobail luchta féachana don drámaíocht Ghaeilge a chothú agus a fhorbairt, rud a bheidh mar aidhm ag na complachtaí drámaíochta ar ceadaíodh deontais dóibh.”

 

Críoch

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175     Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.