Preasráitis

23 Már
2018
Nuacht, Preasráitis

Tá lúcháir ar Fhoras na Gaeilge a fhógairt go bhfuil Rody Gorman roghnaithe acu le seal a chaitheamh sa tSlóivéin mar chuid den tionscadal Focail Eile.

Tá lúcháir ar Fhoras na Gaeilge a fhógairt go bhfuil Rody Gorman roghnaithe acu le seal a chaitheamh sa tSloivéin mar chuid den tionscadal Focail Eile i mbliana. Is i nGaeilge na hAlban a bheidh Rody ag scríobh don tionscadal Focal Eile. Díreoidh Rody ar a shaothar scríbhneoireachta, beidh sé ag coinneáil blag agus beidh sé páirteach in imeachtaí a bhaineann le mionteangacha, an tSloivéinis go háirithe, nuair a bheas sé ann.

Rugadh Rody Gorman i mBaile Átha Cliath in 1960. Is léachtóir le Scríbhneoireacht Chruthaitheach ag Ollscoil na Gaeltachta agus na nOileán é agus tá tréimhsí cónaitheachta tugtha aige ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Ollscoil Manitoba, PROGR in Bern agus ag Sabhal Mór Ostaig ar an Oileán Sciathánach mar a bhfuil cónaí air. Feidhmíonn sé mar eagarthóir ar an iris bhliantúil An Guth agus ar an ábhar i nGaeilge na hAlban in New Writing Scotland agus Northwords Now. D’oibrigh sé mar eagarthóir agus mar mheantóir d’Iontaobhas Leabhar nah Alban agus mar aistritheoir ar shaothar le Cavafy, Yeats, Neruda, Milosz, Rósewicz, Popa, Holub, Aspenstrom, Snyder agus filí nach iad. Tá filíocht foilsithe aige i mBéarla, i nGaeilge agus i nGaeilge na hAlban, an cnuasach is deireanaí Trìtheamhan (2017). Tá sé ag obair faoi láthair ar shraitheanna a bhaineann le Suibhne Geilt, Baile Átha Cliath agus leis an Oileán Sciathánach.

Tuilleadh eolais ar fáil ar www.focaileile.ie agus focaileile@forasnagaeilge.ie

 

 

Stádas: Choose Status

08 Már
2018
Nuacht, Preasráitis

Seoladh Q-Mharc Gnó le Gaeilge

Seoladh Q-Mharc Gnó le Gaeilge ag ócáid i bPáirc an Chrócaigh i mBaile Átha Cliath inniu. Cód deonach nua don chleachtas is fearr is ea Q-Mharc Gnó le Gaeilge, atá deimhnithe de réir chaighdeán idirnáisiúnta ISO 9001:2008 ag an NSAI agus atá forbartha ag Foras na Gaeilge i gcomhar le sonraíocht an rialtais agus an tionscail.

 

Tugann an córas gradaim uile-oileáin Q-Mharc Gnó le Gaeilge aitheantas d’eagraíochtaí gnó a dhéanann measúnú, forbairt agus caipitliú ar úsáid na Gaeilge mar uirlis bhreise ghnó agus mhargaíochta ar fud oileán na hÉireann. Bronnadh gradaim ar ghnólachtaí a ghlac páirt i scéim phíolótach Q-Mharc Gnó le Gaeilge ag ócáid an lae inniu agus tá sé anois oscailte d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide ar fud oileán na hÉireann.

 

Dúirt an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin Joe McHugh TD, “Tá Foras na Gaeilge le moladh as Q-Mharc Gnó le Gaeilge a fhorbairt, an t-aon chód atá ann go hidirnáisiúnta don chleachtas dátheangach is fearr. Tá creidiúnú ISO ag an gcód deonach ceannródaíoch seo don chleachtas is fearr agus is fearrde a thuilleadh é tacaíochtaí iomadúla ó Fhoras na Gaeilge, a forbraíodh le cabhrú le gnólachtaí san earnáil phríobháideach úsáid na Gaeilge a chur san áireamh mar uirlis chomhlántach mhargaíochta. Tá lúcháir ar mo roinn tacaíocht a thabhairt don tionscnamh eiseamláireach seo agus molaimid do ghnólachtaí san earnáil phríobháideach breathnú go grinn ar na sochair a bhaineann le haitheantas Q-Mharc Gnó le Gaeilge a bhaint amach.”

 

Dúirt Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Pól Ó Gallchóir, “Ba lá mór do thionscal an ghnó in Éirinn agus don dátheangachas ar bhonn idirnáisiúnta ócáid an lae inniu mar ba é Q-Mharc Gnó le Gaeilge an chéad scéim gradaim oifigiúil ar fud an domhain a thugann aitheantas don dátheangachas sa ghnó. Tréaslaím a ngradam leis na gnólachtaí a bhain creidiúnú Q-Mharc Gnó le Gaeilge amach inniu; is eiseamláirí den scoth iad na gnólachtaí seo de na buntáistí a bhaineann le seirbhís dhátheangach a chur fáil, seirbhís a rachaidh chun tairbhe dá ngnó féin chomh maith lena gcuid custaiméirí sna blianta amach romhainn.”

 

Léiríonn Q-Mharc Gnó le Gaeilge feasacht faoin dátheangachas sa ghnó agus sa chultúr chomh maith le tiomantas ina leith trí theanga, tréithe dúchasacha nó ‘Éireannachas’. Anuas air sin, cuireann sé ceannaireacht mhargaíochta in iúl maidir le seirbhís chustaiméara nuálach a sholáthar. Is féidir le gnólachtaí a bhfuil spéis acu seirbhís dhátheangach a chur ar fáil clárú le Foras na Gaeilge agus cuirfear comhairle ar fáil dóibh saor in aisce. Cuirfear tacaíocht mhaoinithe ar fáil le linn 2018 trí Scéim Tacaíochta Gnó Fhoras na Gaeilge a thacaíonn le gnólachtaí comharthaíocht, pacáistíocht, 

suíomhanna gréasáin agus ábhar margaíochta clóite a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge, mar aon leis an Bhéarla.

Críoch

Nótaí don eagarthóir:

 

Faoi Scéim Phíolótach Q-Mharc Gnó le Gaeilge:

 

Ghlac 7 ngrúpa ar bhonn uile oileáin páirt i scéim phíolótach Q-Mharc Gnó le Gaeilge agus bronnadh é ar na ngnólachtaí seo a leanas ag ócáid an lae inniu:

 

Gnólacht

Gnó

Teagmháil

Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair,

Gaoth Dobhair,

Co. Dhún na nGall.

Comhar creidmheasa

Teil: 353 749531279/9532783

Ríomhphost: info@gaothdobhaircu.ie Suíomh: www.gaothdobhaircu.ie

Teach Campbell,

Gaoth Dobhair,

Co. Dhún na nGall

Teach lóistín

Teil: 353 749531545

Ríomhphost: info@ teac-campbell.com

Suíomh: www.teac-campbell.com

 

Solas Nua,

Béal Feirste,

Co. Aontroma

Comhlacht dearthóireachta

Tel: +44 (0) 7768 980532

Ríomhphost: solasnua1@aol.com

Suíomh: www.tonybell-solasnua.com

Ligid TV,

Dún Geimhin,

Co. Dhoire

Scannánaíocht

Teil: 078 3368 1143/048 3368

Ríomhphost: info@ligid.net 1143

Suíomh: www.ligid.moonfruit.com

Acmhainní Teoranta,

Baile Átha Troim,
Co. na Mí

Sainchomhairleor digiteach

Teil: +353 1 437 6893

Ríomhphost: conchubhair@acmhainni.ie

Suíomh: www.acmhainni.ie

 

Comhar Creidmheasa Chorca Dhuibhne,

An Daingean,

Co. Chiarraí.

Comhar creidmheasa

Teil: 066 91 1919

Ríomhphost: eolas@cccdeo.ie

Suíomh: www.cccdteo.com

Mac Domhnaill Dental

Trá Lí,

Co. Chiarraí.

Fiaclóir

Teil: fiacloir@gmail.com

Ríomhphost: 066 712 1457

Suíomh: www.macdomhnailldental.ie

 

 

Tuilleadh eolais:

Lena fháil amach conas is féidir le do ghnólacht tairbhe a bhaint as Q-Mharc Gnó le Gaeilge déan teagmháil le Foras na Gaeilge:

 

Teil: 353 74 955 8126

Ríomhphost: eolas@qmharc.ie

Suíomh idirlín: www.qmharc.ie

 

Fiosruithe ó na meáin:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

23 Fea
2018
Nuacht, Preasráitis

Scéim na nOifigeach Gaeilge & Scéim na Scoláireachtaí 2018 faofa ag Bord Fhoras na Gaeilge

Is cúis áthais d’Fhoras na Gaeilge a chur in iúl gur faomhadh caiteachas dar luach £179,098 do Scéim na nOifigeach Gaeilge ag cruinniú boird de chuid Fhoras na Gaeilge inniu. Trí Scéim na nOifigeach Gaeilge, cuireann Foras na Gaeilge cómhaoiniú ar fáil do chomhairlí áitiúla ó thuaidh le deis a thabhairt dóibh seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge agus le tacú leo forbairt a dhéanamh ar chur chun cinn agus úsáid na Gaeilge. Déanfaidh Foras na Gaeilge cómhaoiniú ar phoist Oifigeach Gaeilge sna comhairlí seo a leanas thar thréimhse 3 bliana na scéime:

 • Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin: £44,774.50 mar chómhaoiniú ar phost mar Oifigeach Gaeilge.
 • Comhairle Cathrach Bhéal Feirste: £44,774.50 mar chómhaoiniú ar phost mar Oifigeach Gaeilge.
 • Comhairle Ceantair Fhear Manach & na hÓmaí: £89,549 mar chómhaoiniú ar dhá phost mar Oifigeach Gaeilge.

I measc na seirbhísí a cuireadh ar fáil tríd an scéim seo ó 2006 tá; clár oiliúna theagasc na Gaeilge d’oibrithe na gcomhairlí, clár imeachtaí agus gníomhaíochtaí cultúrtha, comhairle agus tacaíocht d’oibrithe na gcomhairlí agus don phobal a bhíonn ag éileamh seirbhísí trí Ghaeilge agus seirbhísí aistriúcháin inmheánach.  Ag fáiltiú roimh chinneadh Bhord Fhoras na Gaeilge inniu, dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Leanann an cinneadh a rinne Bord Fhoras na Gaeilge próiseas comhairliúcháin a reáchtáil Foras na Gaeilge i mí Aibreáin agus Bealtaine 2017 ar mhaithe le tuairimí a chloisteáil faoi thodhchaí Scéim na nOifigeach Gaeilge sa rialtas áitiúil ó thuaidh. Is léir dúinn go mbíonn tionchar láidir ag Oifigeach Gaeilge i gceantar na comhairle agus tá lúchair orainn go mbeidh níos mó deiseanna forbartha ag an Ghaeilge i limistéar na gcomhairlí áitiúla seo.”

Anuas ar Scéim na nOifigeach Gaeilge, tá ceithre dheontas ar luach €80,524 ina n-iomláine, ceadaithe ag Bord Fhoras na Gaeilge do Scéim na Scoláireachtaí 2018. Bronnfar na deontais ar thrí cheanneagraíocht;  Conradh na Gaeilge (€35,100), Gael Linn (€24,864) agus Cumann na bhFiann (€10,560), chomh maith le Cumann an Phiarsaigh (€10,000), le deis a thabhairt do dhaoine óga, do dhaoine fásta agus do theaghlaigh freastal ar chúrsa Gaeltachta le linn 2018.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá áthas orainn deontais Scéim na Scoláireachtaí 2018 a fhógairt inniu mar go dtugann an scéim thábhachtach seo deis luachmhar d’fhoghlaimeoirí óga ó thuaidh freastal ar chúrsa Gaeltachta, iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste go háirithe. Is eispéireas fíordhearfach é an tréimhse foghlama sa Ghaeltacht do scoláirí óga, eispéireas a leagann bunchloch agus iad ag fhoghlaim na Gaeilge mar phróiseas fadsaoil ina dhiaidh. Is mór againn go bhfuil ar ár gcumas an próiseas seo a éascú don fhoghlaimeoir.”

Críoch

Nóta don Eagarthóir

Faoi Scéim na nOifigeach Gaeilge

Sa bhliain 2006 bhunaigh Foras na Gaeilge Scéim na nOifigeach Gaeilge do Chomhairlí i dTuaisceart Éireann, bunaithe ar a mhacasamhail de scéim a bhí i bhfeidhm ó dheas faoi Bhord na Gaeilge ó lár na nóchaidí. Faoin scéim seo, cuireadh cómhaoiniú ar fáil le haghaidh tuarastal oifigeach Gaeilge go ceann trí bliana, i gcomhar leis na comhairlí áitiúla ar choinníoll go n-ullmhófaí plean gníomhaíochta don chomhairle i gcomhar le Foras na Gaeilge. D’éirigh leis na comhairlí seo a leanas cómhaoiniú a bhaint amach faoin scéim 2007 – 2010:

 • Comhairle Ceantair Mhachaire Fíolta & Comhairle Buirg Léim an Mhadaidh
 • Comhairle Buirg Dhún Geanainn & Thír Eoghain Theas agus Comhairle Ceantair na Corra Críocha
 • Comhairle Cathrach Dhoire.

Fógraíodh an dara scéim don tréimhse 2010 – 2013 agus ina dhiaidh sin don tréimhse 2013 – 2016. Is iad na cúig chomhairle chéanna a bhí ag feidhmiú faoin scéim go dtí gur athraíodh teorainneacha na gcomhairlí faoin Athbhreithniú ar Riarachán Poiblí ó thuaidh. 

Faoi Scéim na Scoláireachtaí 2018

Dáiltear Scéim na Scoláireachtaí faoi thrí chatagóir:

Catagóir

Eagraíocht

Scoláirí faoi 16: Dírithe ar Thuaisceart Éireann amháin.

Conradh na Gaeilge

Gael Linn

Cumann na bhFiann

Daoine fásta: Dírithe ar dhaoine fásta ó thuaidh agus ó dheas  

Gael Linn

Teaghlaigh: Dírithe ar theaghlaigh ó thuaidh agus ó dheas  

Cumann an Phiarsaigh

Chuaigh Scéim na Scoláireachtaí 2017 chun tairbhe 576 fhoghlaimeoir; 504 dhuine óg, 17 nduine fhásta agus 15 theaghlach. Is féidir teagmháil a dhéanamh le Conradh na Gaeilge, Gael Linn, Cumann na bhFiann agus Cumann an Phiarsaigh maidir leis na scoláireachtaí.

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teagmháil: 0035387 673 6175 | Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

14 Fea
2018
Nuacht, Preasráitis

All-Star Use of Irish Language Award 2018

Tá Foras na Gaeilge ag déanamh urraíochta ar cheann de ghradaim Business All Stars 2018Is gradam úrnua é seo a thugann aitheantas do ghnólachtaí a úsáideann an Ghaeilge mar uirlis mhargaíochta.

Beidh an All-Ireland Business Summit ar siúl i bPáirc an Chrócaigh ar an Déardaoin 19 Aibreán 2018.  Ag an ócáid, bronnfar 21 duais, ina measc an gradam All-Star Use of Irish Language Award 2018. 

Má tá gnó agatsa a bhaineann úsáid as an Ghaeilge ar chomharthaíocht nó ar phacáistíocht, ar shuíomh idirlín nó ar na meáin shóisialta, nó má tá seirbhís trí Ghaeilge á tairiscint agat, moltar duit cur isteach ar an ghradam.

Tabhair faoi deara, cé go bhfuil 12 Feabhra luaite, glacfar le hiarratais go dtí an Luan seo chugainn, an 19 Feabhra 2018. 

Tá gach eolas agus foirm iarratais anseo: www.bizallstarawards.ie

 

 

Tuilleadh eolais ó:

Anna Ní Bhroin    |   Oifigeach Feidhmiúcháin   |   Pobal & Gnó

(089) 2133986         annanibhroin@forasnagaeilge.ie   

An Chrannóg, Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall     

www.gnomeansbusiness.ie              www.forasnagaeilge.ie

Lean muid...

  http://twitter.com/gnoasgaeilge

  http://www.facebook.com/gnomeansbusiness/

Stádas: Choose Status

30 Ean
2018
Nuacht, Preasráitis

Ré nua d’Fhoras na Gaeilge agus ceannáras nua seolta ag An Taoiseach Leo Varadkar TD

Cuireadh tús le tréimhse nua i stair Fhoras na Gaeilge nuair a d’oscail An Taoiseach, Leo Varadkar TD, ceannáras nua Fhoras na Gaeilge ag 63-66 Sráid Amiens ag ócáid cheiliúrtha anocht.  Thug an An Taoiseach camchuairt ar na hoifigí nua lena n-áirítear stiúideoanna nua Raidió na Life agus bhí sé thar a bheith tógtha leis na háiseanna. Bhí Príomhaoire an Rialtais agus Aire Stáit na Gaeltachta, Joe McHugh, i dteannta an Taoisigh ag ócáid na hoíche anocht.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá lúcháir orm go bhfuil baile buan aimsithe faoi dheireadh d’fhoireann iomlán Bhaile Átha Cliath, a bhí ag obair as dhá oifig roimhe seo, go háirithe leis an iomaíocht an-ghéar atá ann faoi láthair le haghaidh spás oifige sa phríomhchathair. Tá lárionad fadtéarmach aimsithe againn anois, cóngarach do lár na cathrach agus do na lárionaid iompair phoiblí, a mbeidh sé furasta ag baill foirne agus ag an phobal taisteal chuige. Tá na hoifigí oiriúnach d’obair Fhoras na Gaeilge, agus tá áiseanna iontu a bheidh an pobal in ann a úsáid. Tá súil agam go ndéanfaidh pobal Gaeilge na cathrach a gcuid féin den fhoirgneamh seo mar a rinne siad de 7 Cearnóg Mhuirfean, agus dá réir sin go gcruthóimid stair nua don fhoirgneamh, agus i mbliain stairiúil seo Bhliain na Gaeilge go gcuirfimid tús le ré nua i stair na teanga sa phríomhchathair”.

Thug Ó Coinn aitheantas ar leith d’iar-Phríomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Ferdie Mac an Fhailigh, a d’aithin an riachtanas agus a chuir tús leis an gcuardach do cheannáras nua sa phríomhchathair chomh fada siar le 2015, agus do na daoine eile uile, idir bhaill foirne, chomhaltaí Boird, agus eile, a raibh ionchur acu san aistriú go Sráid Amiens.

Bhí idir fhostaithe agus iar-fhostaithe, chomhaltaí agus iar-chomhaltaí boird, Airí agus ranna Stáit, cheanneagraíochtaí agus eagraíochtaí Gaeilge chomh maith le heagraíochtaí atá lonnaithe i gcomharsanacht i láthair ag seoladh cheannáras na heagraíochta uile-oileáin i mBaile Átha Cliath 1. Gráinne McElwain, léiritheoir/láithreoir teilifíse agus comhalta boird de chuid Fhoras na Gaeilge a bhí mar bhean an tí ag an ócáid cheiliúrtha. Chuir an banna ceoil, IMLÉ, clabhsúr leis an ócáid le taibhiú speisialta den amhrán Críochfort, a ghnóthaigh Amhrán na Bliana ag Gradaim Nós 2017.

Nótaí don eagarthóir:

Faoi Fhoras na Gaeilge

Ar an dara lá de mhí na Nollag 1999 bunaíodh Foras na Gaeilge, an comhlacht atá freagrach as an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud na hÉireann.

Faoi réir Chomhaontú Aoine an Chéasta bunaíodh An Foras Teanga, Comhlacht Forfheidhmithe Thuaidh/Theas, chun an Ghaeilge agus an Ultais a chur chun cinn. Faoi choimirce an chomhlachta sin, déanfaidh Foras na Gaeilge nafreagrachtaí go léir i dtaca leis an nGaeilge a chur i gcrích. I measc na bhfreagrachtaí sin tá labhairt agus scríobh naGaeilge sa saol poiblí agus sa saol príobháideach i bPoblacht na hÉireann. Tá an fhreagracht chéanna ann i leithThuaisceart Éireann, sa chás go mbíonn an t-éileamh cuí ann agus i gcomhthéacs Chuid III de Chairt Chomhairle nahEorpa um Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh. Aistríodh foireann Bhord na Gaeilge, an Ghúim (Foilsitheoirí) agusan Choiste Téarmaíochta (Forbairt Téarmaíochta) agus a ngníomhaíochtaí ar fad go dtí an comhlacht nua.

Tá Foras na Gaeilge bródúil as a ról i dtaca le comhairle a chur ar lucht rialtais, thuaidh agus theas, agus ar chomhlachtaí poiblí agus ghrúpaí eile sna hearnálacha príobháideacha agus deonacha i ngach gnó a bhaineann leisan nGaeilge chomh maith leis na tionscadail tacaíochta a chuireann siad ar bun agus cúnamh deontais a thugannsiad do ghrúpaí agus do chomhlachtaí ar fud oileán na hÉireann.

Faoi 63-66 Sráid Amiens

Ó bunaíodh Foras na Gaeilge in 1999, mar chuid de na socruithe a bhain le Comhaontú Bhéal Feirste, bhí a gceanncheathrú ag an bhforas trasteorann sna hoifigí céanna a bhí ag Bord na Gaeilge roimhe sin, ag 7 Cearnóg Mhuirfean Baile Átha Cliath 2. Tháinig deireadh le Bord na Gaeilge nuair a bunaíodh Foras na Gaeilge in 1999, agus aistríodh foireann Bhord na Gaeilge isteach i bhForas na Gaeilge. Bhí stair fhada ag na hoifigí sa seanteach Seoirseach ar Chearnóg Mhuirfean agus bhí cuid den fhoireann lonnaithe ann ó 1981 go dtí gur aistrigh foireann Bhaile Átha Cliath go 63-66 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1 i mí Dheireadh Fómhair  2017.

I measc na n-áiseanna atá ag 63-66 Sráid Amiens tá stiúideonna nuálacha an stáisiúin Raidió na Life, 106.4 fm agus halla ina mbeidh imeachtaí á reáchtáil ag Foras na Gaeilge agus ag eagraíochtaí Gaeilge.

Bhí Clúid Housing lonnaithe in 63-66 Sráid Amiens le blianta beaga anuas agus tá siad anois lonnaithe ar Shráid an tSiarriam Uachtarach, Baile Átha Cliath 1.

Faoi IMLÉ:

Is banna ceoil neamhghnách iad IMLÉ, a bhfuil fuaim ar leith acu a eascraíonn as éagsúlacht chúlraí an triúr amhránaithe. Sníomhtar filíocht, rapcheol agus popcheol le chéile i bhfuaim an bhanna ar bhealach úr nach bhfuil a leithéid cloiste againn roimhe seo – go háirithe sa Ghaeilge. Measctar glór neamhshaolta Ferghal Moloney le rapáil lúfar thógálach MC Muipéad.

‘Rud éigin a chruthú a bheadh éagsúil, neamhghéilliúil agus ionraic’; b’in ráiteas misin an bhanna nuair a bhunaigh Cian Mac Cárthaigh, dordghiotáraí, ar dtús é, agus cíorann a gcéad albam cuid de cheisteanna móra an tsaoil: brí na beatha, ár gcaidreamh leis an bpláinéad agus aimsiú an dóchais san éadóchas.

Tuilleadh eolais

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

08 Nol
2017
Nuacht, Preasráitis

Os cionn €1.2 milliún de dheontais ceadaithe ag bord Fhoras na Gaeilge

Is cúis áthais d’Fhoras na Gaeilge a chur in iúl gur ceadaíodh caiteachas dar luach €1,215,491 ag cruinniú boird de chuid Fhoras na Gaeilge inniu. Cheadaigh bord Fhoras na Gaeilge deontais i réimse na litríochta, na foilsitheoireachta agus an phobail chomh maith le maoiniú suntasach a chuirfidh bonn láidir faoi Bhliain na Gaeilge 2018.

Ceadaíodh €389,209 don cheanneagraíocht, Conradh na Gaeilge, chun clár cuimsitheach ildánach a chur ar fáil le linn Bhliain na Gaeilge 2018. Mar chuid den deontas sin cheadaigh Foras na Gaeilge ciste miondeontas, a chuirfidh deontais bheaga ar fáil do ghrúpaí a eagraíonn imeachtaí ar fud na tíre. Lena chois sin, beidh Clár Ildánach Bhliain na Gaeilge 2018 agus Ciste do Dhuaiseanna Scoile i measc na dtionscadal a bheidh ceadaithe faoi dheontas Fhoras na Gaeilge mar chuid den cheiliúradh idirnáisiúnta.

Ceadaíodh €40,000 don mhórléiriú ealaíne, amharclannaíochta agus ceoil, Aisling?, atá bunaithe ar shaothar nua-chumtha de chuid mhórealaíontóirí na Gaeltachta. Is é an drámadóir, scríbhneoir agus scannánóir, Darach Mac an Iomaire, stiúrthóir an tionscadail, agus beidh léirithe ar siúl i níos mó ná deich n-ionad ó thuaidh agus ó dheas le linn Bhliain na Gaeilge 2018.

Anuas ar dheontais a thacaíonn le Bliain na Gaeilge 2018 cheadaigh Foras na Gaeilge deontais de luach €112,310  chun an léitheoireacht agus litríocht i nGaeilge a chur chun cinn, agus €644,885 do comhlachtaí foilsitheoireachta, ina measc: Coiscéim, Cló Iar-Chonnachta, Futa Fata agus Leabhar Breac.

Ag fáiltiú roimh chinneadh an bhoird inniu, dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge Seán Ó Coinn, “Tréaslaím a saothar agus a gcruthaíocht leis na heagraíochtaí sin uile ar cheadaigh Foras an Gaeilge deontais dóibh inniu. Is é an ról is tábhachtaí atá ag Foras na Gaeilge ná úsáid na Gaeilge a chur chun cinn sa phobal. Trí na deontais atá ceadaithe inniu ag Foras na Gaeilge, beimid ag cuidiú le heagraíochtaí Gaeilge leanúint dá n-obair iontach ag foilsiú scoth na leabhar, á gcur i láthair an phobail, agus beimid ag cinntiú go mbeidh pobal iomlán an oileáin ábalta páirt ghníomhach a ghlacadh i mBliain na Gaeilge in 2018.”

 

*Críoch*

 

Nóta don Eagarthóir:

Cuirfidh TG4 tús spleodrach le Bliain na Gaeilge 2018 le clár beo atá urraithe ag Foras na Gaeilge, Fáilte 2018, Oíche Chinn Bhliana 2017 i gCorca Dhuibhne, Co. Chiarraí.

 

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

 

Stádas: Choose Status

05 Sam
2017
Nuacht, Preasráitis

Os cionn €5 milliún de dheontais faofa ag Bord Fhoras na Gaeilge

Is cúis áthais d’Fhoras na Gaeilge a chur in iúl gur faomhadh caiteachas dar luach €5,405,000 ag cruinniú boird de chuid Fhoras na Gaeilge ag Oireachtas na Samhna i gCill Airne inniu.

Ag fáiltiú roimh chinneadh an bhoird, dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá lúcháir orainn an tsuim mhór airgid a ceadaíodh inniu a fhógairt. Is é seo an sciar is mó a bheidh á cheadú as buiséad 2018 agus clúdaíonn an maoiniú réimse leathan deontas lena n-áirítear buiséid na gCeanneagraíochtaí Gaeilge, ar ceadaíodh €4,646,547 dóibh. Tá na deontais a faomhadh inniu ag brath ar chinneadh na ranna urraíochta i leith maoiniú d’Fhoras na Gaeilge in 2018; tá dearbhú tugtha ag na ranna go gcuirfear maoiniú ar fáil don fhoras trasteorann lena dhualgais reachtúla mhaoinithe a chomhlíonadh in 2018.”

Anuas ar dheontais na gCeanneagraíochtaí ceadaíodh deontais do Choláiste Ollscoile Naomh Muire i leith an Áisaonaid Lán-Ghaeilge (£272,486), do Ghael Linn don tionscadal Gaelbhratach (€120,000), agus d’earnáil na meán Gaeilge trí Rua Media (NÓS) (£68,700), Comhar Teo (€120,000) agus Tuairisc.ie (€126,285).

D’fhaomh Bord Fhoras na Gaeilge an Scéim Maoinithe don Dá Chultúrlann Ó Thuaidh 2018-2020, a chuirfidh deis mhaoinithe ar fáil do Chultúrlann McAdam Ó Fiaich i mBéal Feirste agus do Chultúrlann Uí Chanáin i gCathair Dhoire ó Eanáir 2018 go Nollaig 2020. Cuirfear ciste suas le £672,000 de bhuiséad iomlán ar fáil tríd an scéim seo thar thréimhse trí bliana; buiséad bliantúil dar luach £222,400.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá Foras na Gaeilge ag iarraidh béim a chur ar fhorbairt na Gaeilge ag leibhéal an phobail, agus ar an chomhpháirtíocht le páirtithe leasmhara eile sa phobal, rud atá ríthábhachtach le dul i bhfeidhm ar an phobal.  Tugann scéimeanna uile Fhoras na Gaeilge deiseanna don phobal an Ghaeilge a chothú agus a bhuanú agus tá gach eolas faoi scéimeanna sna réimsí éagsúla, chomh maith lenár gcéad scéim ar líne, Grúpaí le Gaeilge, ar fáil anois ar shuíomh gréasáin Fhoras na Gaeilge”.

 

*Críoch*

Nóta don Eagarthóir:

Miondealú ar na deontais a ceadaíodh ag cruinniú boird Fhoras na Gaeilge, an 3 Samhain:

Glór na nGael

€1,087,615

Conradh na Gaeilge

€832,457

Oireachtas na Gaeilge

€622,594

Gael Linn

€650,183

Gaeloideachas

€708,562

Cumann na bhFiann

€745,136

   

An tÁisaonad

£272,486

Gael Linn (Gaelbhrathach)

€120,000

   

Rua Media (NÓS)

£68,700

Comhar Teo. (COMHAR)

€120,000

Tuairisc (www.tuairisc.ie)

€126,285

 

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

Stádas: Choose Status

25 Dei
2017
Nuacht, Preasráitis

Camchuairt fógartha ag Foras na Gaeilge

Tá áthas ar Fhoras na Gaeilge sraith d’oícheanta eolais a fhógairt le scéimeanna maoinithe a bheidh ar fáil ón gcomhlacht thuaidh/theas don Ghaeilge in 2019 a chur chun cinn. Beidh an chéad cheann acu ar siúl ag Aonach an Oireachtais ag Oireachtas na Samhna i gCill Airne ar an 2 Samhain.  Le linn na n-oícheanta roinnfidh Foras na Gaeilge eolas faoi obair na heagraíochta, a scéimeanna maoinithe agus na tacaíochtaí atá ar fáil. Beidh deis ag an bpobal aiseolas a thabhairt maidir le cur chun cinn na Gaeilge ina gceantar féin agus ceisteanna a chur.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá ceantair áirithe thuaidh agus theas aitheanta againn óna bhfuil líon na n-iarratas ar ár scéimeanna maoinithe éagsúla measartha íseal le blianta beaga anuas. Le dul i ngleic leis seo, eagraíodh camchuairteanna i míonna Feabhra agus na Samhna 2017 le labhairt le pobail sna ceantair seo agus é mar aidhm againn feasacht a ardú faoi na deiseanna maoinithe agus tacaíochtaí atá ar fáil dóibh. Ba mhór an tairbhe a bhain leis na seisiúin sin toisc gur roinn rannpháirtithe aiseolas luachmhar linn atá anois curtha san áireamh againn. Táimid ag súil go mór le dul i mbéal an phobail arís leis an dara camchuairt seo le scéimeanna maoinithe 2019 a chur faoina mbráid.”

 

I measc na scéimeanna a bheidh á bplé beidh Scéim na nImeachtaí Óige, Scéim na gCampaí Samhraidh agus scéimeanna scríbhneoireachta. Cuireann Foras na Gaeilge maoiniú ar fáil freisin i réimsí an ghnó, na n-ealaíon, na meán agus na foilsitheoireachta. Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Fhoras na Gaeilge, www.forasnagaeilge.ie/sceimeanna, le haghaidh liosta iomlán de na scéimeanna atá ar fáil.

 

Cuirfidh Foras na Gaeilge na seisiúin seo a leanas i láthair le linn na seachtainí seo romhainn:

 

Dáta

Baile

Ionad

Am

02/11/2018

Cill Airne, Co. Chiarraí

Aonach an Oireachtais, Oireachtas na Samhna, Gleneagle Hotel, V93 V6WF

15:00

07/11/2018

Cathair Chill Chainnigh

Springhill Court Hotel, R95 NX32

19:30

07/11/2018

An Chorr Chríochach, Co. Thír Eoghain

Burnavon Theatre, BT80 8DN

19:00

08/11/2018

Port Laoise, Co. Laoise

Maldron Hotel, R32 HKN3

19:30

14/11/2018

Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

An Grianán Theatre, F92 RV1F

19:30

15/11/2018

Cathair Shligigh

Sligo Southern Hotel, F91 EW24

19:30

16/11/2018

Cathair na Gaillimhe

Tionól Forbartha Gaeloideachas, Clayton Hotel, H91 D526

16:15

 

* Críoch *

Faoi Fhoras na Gaeilge

 

Cuireadh Foras na Gaeilge ar bun faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta agus tá siad freagrach as na nithe seo a leanas

 • cur chun cinn na Gaeilge;
 • úsáid na Gaeilge a éascú agus a spreagadh sa chaint agus i scríbhinn, sa saol poiblí agus sa saol príobháideach sa Deisceart agus, i gcomhthéacs Chuid III den Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh, i dTuaisceart Éireann mar a mbeidh éileamh cuí ann;
 • comhairle a thabhairt don dá lucht riaracháin, do chomhlachtaí poiblí agus do ghrúpaí eile san earnáil phríobháideach agus san earnáil dheonach;
 • tionscadail tacaíochta a ghabháil de láimh, agus cúnamh deontais a thabhairt do chomhlachtaí agus do ghrúpaí de réir mar a mheasfar is gá;
 • taighde, feachtais fógraíochta, caidreamh poiblí agus caidreamh leis na meáin a ghabháil de láimh;
 • téarmaíocht agus foclóirí a fhorbairt;
 • tacú le hoideachas trí mheán na Gaeilge agus le múineadh na Gaeilge.

Tuilleadh eolais: 

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

Colm Ó hArgáin, Ardoifigeach Feidhmiúcháin: Oideachas, Foras na Gaeilge.

Teil: 00353 1 639 8400

Ríomhphost: cohargain@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

23 Dei
2017
Nuacht, Preasráitis

Grúpaí le Gaeilge 2018: Scéim nua fógartha ag Foras na Gaeilge

D’fhógair Foras na Gaeilge scéim nua inniu a thugann tacaíocht do dheiseanna úsáide Gaeilge agus glacfar le hiarratais as seo go dtí an 1 Nollaig 2017. Is é bunaidhm Grúpaí le Gaeilge

tacú le deiseanna úsáide sa phobal trí mhaoiniú a chur ar fáil do ghrúpaí le clár gníomhaíochtaí a bhaineann le sainspéis atá acu a reáchtáil trí Ghaeilge. Tacóidh sé le grúpaí éagsúla a bhfuil an Ghaeilge mar mheán cumarsáide acu, ach nach í an Ghaeilge amháin an sainspéis atá acu.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá grúpaí ar fud an oileáin a thagann le chéile le comhspéis a chleachtadh trí Ghaeilge agus tá áthas orainn go mbeidh ar ár gcumas na grúpaí seo, chomh maith le grúpaí nua a thiocfaidh chun cinn, a chumasú tríd an scéim seo. Tá sé mar aidhm againn tacú le grúpaí a théann i mbun gníomhaíochtaí éagsúla, bíodh sin trí ióga, gníomhaíochtaí spóirt nó club leabhar, le húsáid na Gaeilge mar theanga shóisialta agus phobail a spreagadh. Tá córas iarratais ar líne forbartha againn don scéim agus, den chéad uair riamh, beidh Foras na Gaeilge ag glacadh le hiarratais ón bpobal tríd an suíomh gréasáin. Is forbairt thábhachtach é seo mar go n-éascóidh sé an córas an próiseas iarratais don deontaí agus muid ag dul i dtreo próiseas níos nuálaí mar a fhorbraíonn cúrsaí teicneolaíochta. Táimid ag súil go mór le heolas faoin scéim a roinnt leis an bpobal ag sraith oícheanta eolais a bheidh á fógairt go luath”.

Tá ról comhairliúcháin ag An tOireachtas maidir le reáchtáil na scéime Grúpaí le Gaeilge mar aon le tacaíocht, comhairle agus cúnamh a chur ar fáil do choistí pobail ar spéis leo iarratas a dhéanamh ar an scéim.

Ar fhógairt na scéime dó dúirt Liam Ó Maolaodha, Stiúrthóir an Oireachtais, “Is cúis áthais dom go bhfuil ról comhairliúcháin agus tacaíochta ag an Oireachtas ar an scéim Grúpaí le Gaeilge. Tabharfaidh an scéim deis do ghréasáin sainspéise fud fad na tíre deiseanna úsáide Gaeilge a chruthú mar aon le struchtúr níos beaichte a chur ar na himeachtaí a chuirfear ar fáil. Tá súil ag an Oireachtas go spreagfaidh an scéim seo réimse leathan iarratas ina gcuimseofar deiseanna úsáide Gaeilge don phobal le taitneamh a bhaint as an teanga. Tá tábhacht agus fiúntas ar leith le forbairt na gclubanna siúlóide, reatha, cócaireachta agus go leor sainspéiseanna eile timpeall na tíre. Tacóidh an scéim Grúpaí le Gaeilge go mór le haitheantas agus spreagadh a thabhairt do na gréasáin luachmhara seo.”

Críoch

Fiosruithe maidir leis an scéim:

Foras na Gaeilge: www.forasnagaeilge.ie/grupai  |  grupai@forasnagaeilge.ie 353 1 639 8400

An tOireachtas: eolas@antoireachtas.ie | 353 1 475 3857

Fiosruithe ó na meáin:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teagmháil: 0035387 673 6175 | Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

11 Dei
2017
Nuacht, Preasráitis

Aonach na nEalaíon á reáchtáil ag An tOireachtas i gCo. Dhoire

Déardaoin an 12 Deireadh Fómhair tiocfaidh lucht na Gaeilge agus lucht na n-ealaíon le chéile in An Carn, Carn Tóchair, i gCo. Dhoire le deiseanna leis na healaíona trí Ghaeilge a chur chun cinn ó thuaidh a phlé. Tá Oireachtas na Gaeilge ag reáchtáil na hócáide seo i gcomhar le Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann agus le Foras na Gaeilge, agus mar a mhínigh Majella Ní Chríocháin, Oifigeach Imeachtaí an Oireachtais:

‘D’eascair seo ó phlé a tharla idir muid féin, An Chomhairle Ealaíon agus Foras na Gaeilge faoi cén chaoi is fearr leis na healaíona Gaeilge a fhorbairt sa tuaisceart. D’aontaigh muid gur cóir deis a thabhairt d’eagrais agus d’oifigigh Ghaeilge, agus d’eagrais ealaíon nach eagrais Ghaeilge iad, teacht le chéile agus samplaí de thionscadail ealaíon Gaeilge d’ardchaighdeán a chur os a gcomhar. Labhróidh an físealaíontóir Nuala Ní Fhlathúin faoi thionscadal ealaíon pobail inar phléigh sí tábhacht na Gaeilge do phobal beag tuaithe. Taispeánfaidh an cóiréagrafaí Ríonach Ní Néill a gearrscannán I Modh Rúin faoi mhná sna 60aidí, 70aidí agus 80aidí a thóg a gcuid páistí le Gaeilge, agus faoin gcaoi a mbaineann sí leas as a saothar ealaíon leis an nGaeilge a chur chun cinn. Is é teideal an chur i láthair a dhéanfaidh an file agus ceoltóir Marcus Mac Conghail ná Buail Aríst Mé – Dé hÍde agus an Dúitseach.

Maidir le hardán a thabhairt do na healaíona Gaeilge, labhróidh Aisling Ní Labhraí ón gCultúrlann i mBéal Feirste faoi ról na n-ionad; cuirfidh Rossa Ó Snodaigh (KÍLA, agus bunaitheoir An Puball Gaeilge ag an Electric Picnic) síos ar na deiseanna maidir le himeachtaí Gaeilge a chur ar chlár féilte ealaíon; agus pléifidh an t-amhránaí agus ceoltóir Dermott Mulholland na deacrachtaí a bhaineann le lucht féachana a fhorbairt do na healaíona i gceantair thuaithe.’

Seo mar a labhair Edel Ní Chorráin, Leas-Phríomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge faoin ócáid:

‘Is deis iontach an lá seo atá eagraithe ag Oireachtas na Gaeilge dhá ghné de chuid chultúr na hÉireann a chur chun cinn le chéile, an Ghaeilge agus na healaíona. Tá muid thar a bheith sásta a bheith páirteach sa chéad ócáid den chineál seo ó thuaidh agus tá súil againn go mbeidh deiseanna eile ann amach anseo tionscadail eile a dhéanamh agus An Chomhairle Ealaíon agus Foras na Gaeilge ag obair le chéile.’

Is i nGaeilge a dhéanfar na cuir i láthair uile agus beidh córas aistriúcháin comhuaineach ar fáil dóibh siúd nach bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu. Beidh an tAonach ar siúl ó 10:30 a.m. go 3:30 p.m. agus is féidir ticéad saor in aisce a chur in áirithe ag http://www.eventbrite.com/e/aonach-na-nealaion-arts-fair-tickets-37843393609?aff=es2. Cuirfear lón saor in aisce ar fáil freisin agus beidh deis ag daoine eolas faoina gcuid eagras a roinnt le rannpháirtithe eile ag am lóin.

Níor reáchtáladh a leithéid riamh cheana agus tá súil ag An tOireachtas, ag An Chomhairle Ealaíon agus ag Foras na Gaeilge go nglacfaidh daoine páirt san aonach agus go n-eascróidh tionscadail eile ealaíon uaidh.

CRÍOCH

Tuilleadh eolais:

Majella Ní Chríocháin Oifigeach Imeachtaí & Forbartha Freastail

+353 (0)87 977 6852 | majella@antoireachtas.ie | www.antoireachtas.ie

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.