Preasráitis

18 Ean
2017
Preasráitis

Siuán Ní Mhaonaigh ceaptha mar Chathaoirleach ar an bhFóram Forbartha Teanga

Tá Siuán Ní Mhaonaigh ceaptha ag Bord Fhoras na Gaeilge mar Chathaoirleach ar an bhFóram Forbartha Teanga don tréimhse Eanáir 2017 go dtí Nollaig 2020. Tagann Siuán i gcomharbacht ar an Ollamh Comhlach Regina Uí Chollatáin, Ceann na Scoile, Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis, COBÁC,  a bhí ag feidhmiú ó 2014 go deireadh 2016 mar Chathaoirleach an Fhóraim.

Is as Gaeltacht Ghaoth Dobhair do Shiuán a bhfuil céim BA aici ó Choláiste Phádraig, Má Nuad agus céim MPhil ó Choláiste na Tríonóide. Is taighdeoir agus comhairleoir teanga í a bhfuil saineolas aici i gcúrsaí measúnachta agus teagaisc. Tá sí ina stiúrthóir ar Theastas Eorpach na Gaeilge (www.teg.ie), tionscadal de chuid Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad agus ina comhstiúrthóir ar an gcomhairleoireacht teanga Aistear (www.aistear.ie).  

I measc a cuid foilseachán tá Speaking Irish / An Ghaeilge Bheo (McGraw-Hill, 2008), Leasuithe ar Scrúdú Gaeilge na hArdteistiméireachta: Anailís ar a dTionchar (COGG, 2013) agus Snas agus Blas (CCEA, 2016).

Ag labhairt dó inniu, ghabh Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn buíochas leis an Ollamh Comhlach Uí Chollatáin, a rinne “obair cheannródaíoch mar chéad chathaoirleach an Fhóraim trí ardán bríomhar a bhunú agus a stiúradh do phobal na Gaeilge”.  Thréaslaigh sé a ceapachán le Siuán Ní Mhaonaigh agus ghuígh sé gach rath uirthi ina cúram nua.

Tá an Fóram Forbartha Teanga Uile-Oileáin ionadaíoch ar ghrúpaí sainleasa áitiúla teanga atá á maoiniú ag Foras na Gaeilge ag leibhéal an phobail agus is dlúthchuid é den chur chuige comhpháirtíochta, an struchtúr foirmiúil idir na Ceanneagraíochtaí agus Foras na Gaeilge.

Is é cuspóir an Fhóraim Forbartha Teanga tuairimí agus comhairle dheontaithe Fhoras na Gaeilge, i.e. pobal na teanga, a fháil ar fhorbairt na Gaeilge sna mór-réimsí atá faoi fhreagracht na sé Cheanneagraíocht, agus ar phleananna na gCeanneagraíochtaí. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi chuspóirí agus faoi bhallraíocht an Fhóraim ar shuíomh gréasáin Fhoras na Gaeilge anseo.

* Críoch *

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

16 Nol
2016
Preasráitis

Lúcháir ar Fhoras na Gaeilge faoi €1M de mhaoiniú breise atá ceadaithe ag an Aire Stáit Seán Kyne T.D.

Tá fáilte curtha ag Foras na Gaeilge roimh an bhfógra a eisíodh ar maidin go bhfuil maoiniú breise le cur ar fáil do thionscadail a bheidh le cur i gcrích roimh dheireadh 2016 agus go bhfuil allúntas breise €750,000 á chur le buiséad Fhoras na Gaeilge in 2017.

Ag labhairt dó inniu, dúirt Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, “Tá lúcháir orainn go bhfuil €260,000 curtha ar fáil d’Fhoras na Gaeilge le tacú le tograí a bheidh á gcur i gcrích roimh dheireadh na bliana. I measc na dtograí a dtacófar leo beidh Pacáiste Tacaíochta do Scéim Phíolótach Tacaíochta do theaghlaigh Ghaelscolaíochta, a thacóidh le teaghlaigh an Ghaeilge a úsáid mar ghnáth-theanga tí.

Ag fáilitiú roimh an maoiniú breise €750,000 atá ceadaithe ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta do 2017 dúirt Ó Coinn, “Táimid le fada ag fanacht ar an lá a thiocfadh deireadh le ciorruithe agus is faoiseamh mór dúinn maoiniú breise a bheith ar fáil dúinn le linn 2017. Is mór againn an tiomantas atá léirithe ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys T.D agus ag an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Seán Kyne T.D., trí mhaoiniú breise a aimsiú le aghaidh acmhainní chun freastal ar an éileamh ón phobal ag am nuair atá buiséid rialtais go mór faoi bhrú ó fhoinsí éagsúla. Táimid cinnte go bhfáilteoidh na Ceanneagraíochtaí Gaeilge, a rinne cás leanúnach go gcuirfí le buiséad Fhoras na Gaeilge le tamall anuas, roimh fhógra an lae inniu.”

Ag labhairt faoi na pleananna don mhaoiniú breise atá curtha ar fáil do 2017, dúirt Ó Coinn gur “scéal dearfach agus scéal úr” é seo d’Fhoras na Gaeilge agus go mbeidh“tosaíochtaí an mhaoinithe á bplé ag an ardbhainistíocht agus ag an gcathaoirleach nua, Pól Ó Gallchóir, le bord nua Fhoras na Gaeilge go luath in 2017.”

 

 

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

 

Stádas: Choose Status

12 Nol
2016
Preasráitis

Os cionn €6M de dheontais faofa ag Bord Fhoras na Gaeilge

Is cúis áthais d’Fhoras na Gaeilge a chur in iúl gur faomhadh caiteachas dar luach €6,294,502 ag cruinniú boird de chuid Fhoras na Gaeilge inniu. Ba é cruinniú an lae inniu an chéad chruinniú a bhí ag Seán Ó Coinn mar Phríomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge agus an cruinniú deireanach a bhí ag roinnt comhaltaí boird, a dtiocfaidh deireadh lena dtréimhsí ar Bhord Fhoras na Gaeilge ar an 12 Nollaig 2016.

Ag fáiltiú roimh chinneadh an bhoird inniu, dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge Seán Ó Coinn, “Tá lúcháir orainn an tsuim mhór airgid a ceadaíodh inniu a fhógairt. Is é seo an sciar is mó a bheidh á cheadú as buiséad 2017 agus clúdaíonn an maoiniú réimse leathan deontas lena n-áirítear buiséid na gCeanneagraíochtaí Gaeilge, ar ceadaíodh €4,637,547 dóibh. Tá na deontais a faomhadh inniu ag brath ar chinneadh na ranna urraíochta i leith maoiniú d’Fhoras na Gaeilge in 2017; tá dearbhú tugtha ag na ranna go gcuirfear maoiniú ar fáil don fhoras trasteorann lena dhualgais reachtúla maoinithe a chomhlíonadh in 2017”.

Anuas ar dheontais na gCeanneagraíochtaí ceadaíodh deontais do Choláiste Ollscoile Naomh Muire i leith an Áisaonaid Lán-Ghaeilge  (£272,486), do Ghael Linn don tionscadal Gaelbhratach (€120,000), Cultúrlann Mac Adam Ó Fiaich i mBéal Feirste (£99,302), Gaeláras Uí Chanáin i nDoire (£122,400), Scéim Deontas Colmcille (£37,402), Scéim na dTionscadal Litríochta (€112,360) agus Scéim na Foilsitheoireachta (€665,181).

Ag cruinniú an lae inniu, ghabh Seán Ó Coinn buíochas leis an gCathaoirleach Feidhmeach, Marcas Mac Ruairí, a bhfuil breis agus naoi mbliana tugtha aige don bhord, agus leis na comhaltaí boird a mbeidh deireadh ag teacht lena dtréimhse ar an 12 Nollaig 2016. D’fháiltigh Ó Coinn roimh an gcinneadh atá déánta ag an gComhairle Aireachta Thuaidh Theas ceapacháin nua a dhéanamh ar Bhord nua Fhoras na Gaeilge, Cathaoirleach agus Leas-Chathaoirleach ina measc. Dúirt Ó Coinn go bhfuil sé “ag súil go mór le bheith ag obair go dlúth leis an Chathaoirleach agus leis na comhaltaí nua sna seachtainí amach romhainn le fís agus le tosaíochtaí Fhoras na Gaeilge a fhorbairt.”

Cuirfear tús le tréimhse an Chathaoirligh agus na gcomhaltaí nua ar an 13 Nollaig 2016 agus cuirfear tuilleadh eolais ar fáil faoi na ceapacháin ar www.forasnagaeilge.ie go luath. 

 

 

Tuilleadh eolais:

 

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

02 Nol
2016
Preasráitis

Seán Ó Coinn ceaptha mar Phríomhfheidhmeannach ar Fhoras na Gaeilge

Tá Seán Ó Coinn ceaptha mar Phríomhfheidhmeannach ar Fhoras na Gaeilge. Faomhadh a cheapachán ag cruinniú den Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas in Ard Mhacha inniu. Tagann Seán Ó Coinn i gcomharbacht ar Fherdie Mac an Fhailigh, a chaith tréimhse deich mbliana mar Phríomhfheidhmeannach ar an bhforas trasteorann. Tá cúig bliana caite ag Ó Coinn ina Leas-Phríomhfheidhmeannach agus Stiúrthóir Seirbhísí Oideachais ar Fhoras na Gaeilge.
Ag labhairt dó ar na tosaíochtaí a bheidh aige sa phost, dúirt an Príomhfheidhmeannach nuacheaptha,“Beidh mé ag tógáil ar an chomhpháirtíocht idir Foras na Gaeilge agus eagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta le díriú ar an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030” agus aithníonn sé “an tacaíocht mhór atá de dhíth ar na grúpaí éagsúla ar fud na tíre atá ag saothrú ar son na Gaeilge”. Dúirt sé, chomh maith, go bhfuil “foireann thiomanta ag Foras na Gaeilge a bhfuil taithí agus saineolas thar an choitiantacht acu” agus go dtiteann an cúram air “a chinntiú gur féidir leis an fhoireann aghaidh a thabhairt ar na spriocanna uaillmhianacha atá le baint amach”.
Dúirt Ó Coinn go bhfuil na ciorruithe leanúnacha atá déanta ar scéimeanna agus ar chaiteachas Fhoras na Gaeilge ó 2008 i measc na ndúshlán a bheidh roimhe mar cheannasaí. Chuige sin, beidh sé mar thosaíocht aige cur leis an gcaidreamh atá ag Foras na Gaeilge le mórphobal na tíre thuaidh agus theas trí fheasacht a ardú ar chlár leathan oibre Fhoras na Gaeilge.
Beidh Seán Ó Coinn ag dul i mbun a chuid dualgas láithreach mar Phríomhfheidhmeannach ar Fhoras na Gaeilge. Fógrófar post an Leas-Phríomhfheidhmeannaigh, a bheidh lonnaithe in oifig Fhoras na Gaeilge i mBéal Feirste, go luath in 2017.

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge
Teil: 0035387 673 6175
Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

23 Sam
2016
Preasráitis

Miondíoltóir Gaeilge na Bliana 2016 le fógáirt anocht

Bronnfaidh Bláthnaid Ní Chofaigh, comhalta boird de chuid Fhoras na Gaeilge agus craoltóir de chuid RTÉ, an gradam do Mhiondíoltóir Gaeilge na Bliana ag Gradaim Náisiúnta C-Store, Shelflife, ag ócáid in Óstán Dhroichead na Dothra, Baile Átha Cliath 4, anocht.

Tá urraíocht á déanamh ag Foras na Gaeilge ar an ngradam seo ó 2009 mar chuid den fheachtas Gnó Means Business, a thacaíonn leo siúd a bhaineann leas as an nGaeilge mar uirlis éifeachtach in earnáil an ghnó. Ó shin, tá an gradam seo ag tabhairt aitheantais do mhiondíoltóirí ar fud an oileáin as a gcuid iarrachtaí an Ghaeilge a chur chun cinn. I measc na gcritéar don ghearrliosta i mbliana bhí comharthaíocht agus seirbhís i nGaeilge chomh maith lena n-iarrachtaí margaíocht a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Ferdie Mac an Fhailigh, go dtugann “an caighdeán ard agus an iomaíocht ghéar a bhí ann arís i mbliana léargas ar an tsárchleachtas sa réimse seo,” agus gur “eiseamláirí d’úsáid éifeachtach na Gaeilge mar uirlis ghnó iad na miondíoltóirí ar an ghearrliosta i mbliana”.

Guíonn Foras na Gaeilge gach rath ar na miondíoltóirí a bhain an gearrliosta amach i mbliana ag an ócáid bhronnta anocht:

 • Roartys XL, Dún Lúiche, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
 • Moran's Costcutter, Bóthar an Phoist, An Daingean, Co. Chiarraí
 • Ollmhargadh Spar, Sráid na Faiche, An Daingean, Co. Chiarraí
 • Standún, An Spidéal, Co. na Gaillimhe
 • Costcutter Tí Durkin, An Tulach, Baile na hAbhann, na Gaillimhe
 • Spar, Baile na nGall, an Rinn, Co. Phort Láirge
 • Gibney's Mace, Sráid an tSrutháin, Dún Pádraig, Co. an Dúin

 

Tuilleadh eolais

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

Tuilleadh eolais faoi Ghradaim C-Store: http://www.shelflife.ie/c-store-awards-2016-nominees/

Tuilleadh eolais faoi Gnó Means Business: www.gnomeansbusiness.ie

Stádas: Choose Status

09 Sam
2016
Preasráitis

Imní Fhoras na Gaeilge maidir le moill ar fhaomhadh pleananna curtha in iúl do na Ranna Urraíochta

Tá imní Fhoras na Gaeilge faoin moill as cuimse ar threoir maidir le hullmhú Phlean Gnó 2017 agus Phlean Corparáideach 2017-19 curtha in iúl do na húdaráis chuí sna ranna ó thuaidh agus ó dheas. Ní hamháin go bhfuil moill ar an treoir féin, ach níl buiséad ná ráta malairte curtha in iúl ag na ranna, rud a fhágann nach bhfuil ar chumas Fhoras na Gaeilge pleananna iomlána de réir an dea-chleachtais is fearr i mbainistiú eagraíochta a dhréachtú gan na figiúirí riachtanacha seo.

Dúirt Cathaoirleach Feidhmeach Fhoras na Gaeilge, Marcas Mac Ruairí, inniu, “I mblianta eile bhíodh an treoir geallta le bheith ag teacht ó na Ranna Airgeadais trí na Ranna Urraíochta faoi dheireadh mhí Lúnasa (cé nár cloíodh leis sin i gcónaí ach oiread). Ar ndóigh táimid i mí na Samhna 2016 anois agus gan aon radharc ar an treoir nó aon eolas ábhartha eile, agus is i mí Eanáir 2017 atá tús le cur le feidhmiú an dá phlean. Mura bhfaomhtar na pleananna seo roimh an 31 Nollaig 2016 tá baol soiléir ann don bhuiséad mar a léiríonn an plé a bhí sa Tionól ó thuaidh cheana faoin cheist. D’fhéadfadh riosca tromchúiseach a bheith ann maidir le poist in earnáil na Gaeilge dá bharr seo. Go dtí go n-aontófar buiséad agus Plean Gnó 2017 agus ní bheidh sé de chumas ag Foras na Gaeilge tuarastal a íoc:

 

 • lena fhoireann féin,
 • le foireann sna Ceanneagraíochtaí,
 • le foireann i scéimeanna áirithe dár gcuid (an Scéim Pobal Gaeilge agus Scéim na gComplachtaí Drámaíochta, mar shampla),
 • leo siúd a fhostaítear trí dheiseanna eile a bhaineann le scéimeanna eile dár gcuid (Scéim na gCampaí Samhraidh, Scéim na nImeachtaí Óige etc.).

Má ligtear do seo tarlú beidh an Ghaeilge thíos leis.”

 

Tá iarrtha ag Foras na Gaeilge ar na Ranna Urraíochta agus ar na Ranna Airgeadais aghaidh a thabhairt ar na deacrachtaí seo ar bhonn práinne.

Stádas: Choose Status

06 Iúi
2016
Preasráitis

Laghdú nach beag ar dheontais Scéim na nImeachtaí Óige 16/17 ina ábhar díoma d’Fhoras na Gaeilge

Ag cruinniú de chuid Bord Fhoras na Gaeilge ar 1 Iúil,  ceadaíodh deontais dar luach €182,876 do Scéim na nImeachtaí Óige 2016/17 a thugann deiseanna úsáide do dhaoine óga a spreagann iad chun an Ghaeilge a úsáid i mbealach spraíúil. Cuirfidh na deontais ar chumas na ndeontaithe ar a laghad 12 seisiún a eagrú, le linn thréimhse na scoilbliana, atá dírithe ar dhaoine óga idir 3 bliana agus 18 mbliana d’aois taobh amuigh den scoil.

Ag labhairt dó inniu, áfach, dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Ferdie Mac an Fhailigh, “Cé go bhfuil Foras na Gaeilge iontach sásta na deontais seo a fhógairt, tá díomá orainn nach raibh ar ár gcumas gach iarratas a bhí incháilithe a cheadú. D’fhógair muid an t-am seo anuraidh go raibh deontais ar luach €322,361.05 á gceadú do 74 tionscadal faoi Scéim na nImeachtaí Óige 15/16 agus tá laghdú suntasach tagtha ar líon na ndeontaithe reatha i mbliana, ceal airgid. Méadaíodh an t-éileamh ar an scéim i mbliana ach, as an 98 iarratas ar ardchaighdeán a fuaireamar, ní raibh ar ár gcumas ach 41 acu sin a mhaoiniú mar gheall ar chiorraithe ar bhuiséad Fhoras na Gaeilge. Ar an drochuair, caillfidh níos mó ná 1,835 duine óg an deis freastal ar imeachtaí óige taobh amuigh den scoil i mbliana dá réir.”

Ceadaíodh na deontais do 41 tionscadal ar luach €182,876  ina iomláine don bhliain 16/17. Beidh réimse leathan imeachtaí ar siúl ag na tionscadail seo lena n-áirítear imeachtaí spóirt, drámaíochta, damhsa, ceoil, agus imeachtaí eile nach iad.

Is oth le Foras na Gaeilge an tionchar atá ag ciorruithe leanúnacha ar a ollbhuiséad, atá laghdaithe beagnach 25% le deich mbliana anuas, ar a chlár oibre, chomh maith lena dheontaithe. Leanfaidh Foras na Gaeilge ag déanamh a sheacht ndícheall ag iarraidh tuilleadh maoinithe a fháil le bronnadh ar ghrúpaí a chuireann an Ghaeilge chun cinn agus a thacaíonnn le deiseanna úsáide Gaeilge.

* Críoch *

Tuilleadh eolais:

Gearóid Mag Uibhrín: gmaguibhrin@forasnagaeilge.ie / 0871779018

Stádas: Choose Status

01 Iúi
2016
Preasráitis

Os cionn €4.2M de dheontais faofa ag Bord Fhoras na Gaeilge

Is cúis áthais d’Fhoras na Gaeilge a chur in iúl gur faomhadh deontais dar luach €4,264,359 do scéimeanna pobail agus óige ag cruinniú boird Fhoras na Gaeilge ar an 1 Iúil 2016.

Tuilleadh eolais: 

Preaseisiúint Cruinniú Boird 1 Iúil 2016

Stádas: Choose Status

29 Mei
2016
Preasráitis

Suíomhanna nua gréasáin don Ghaeilge á seoladh inniu

Eolas ar shuíomhanna nua gréasáin don Ghaeilge á seoladh anseo

Stádas: Choose Status

22 Mei
2016
Nuacht, Preasráitis

Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge seolta

Is mór ag Foras na Gaeilge agus Comhar an leabhar eisceachtúil (Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge); agus láithreán gréasáin spleodrach (www.portraidi.ie) a chur faoi bhráid an phobail. 

Tionscadal eiseamláireach é Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge a dhéanann an Scríbhneoir Gaeilge a chomóradh agus a thugann ábhar grianghrafadóireachta den scoth i láthair an phobail. Sa chnuasach álainn lán-daite seo, foilsítear portráidí de 107 de na scríbhneoirí is aitheanta i saol na Gaeilge, idir údair liteartha agus scríbhneoirí acadúla, ar tógadh a bportráidí go digiteach idir 2009-2013, ag Máire Uí Mhaicín d’Fhoras na Gaeilge. Cuimsítear filí, úrscéalaithe, gearrscéalaithe, scríbhneoirí béaloidis, scríbhneoírí do pháistí, scoláirí léinn agus scríbhneoirí ó sheánraí liteartha eile. Cuirtear beathaisnéis agus, de réir mar a oireann, sliocht dá saothar go tánaisteach leo. Mar sin féin, tá béim faoi leith ar an bportráidíocht ealaíonta iontu a léiríonn daonnacht na scríbhneoirí céanna. Cuirtear réamhrá agus sleachta cuimhní cinn leis an leabhar freisin, agus tá an láithreán gréasáin inchuardaithe ina áis luachmhar do shaol na Gaeilge anois agus sa todhchaí. Tá comhaid fuaime de chuid de na scríbhneoirí i mbun léitheoireachta ar a gcuid sleachta roghnaithe á gcur leis an láithreán gréasáin freisin chun gné na cartlainne a fhorbairt.

Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin na bportráidí. 

Preaseisiúint: Preaseisiúint -Portráidí

 

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.