Preasráitis

05 Aib
2017
Nuacht, Preasráitis

Breis agus 8,000 údar óg páirteach in Scríobh Leabhar 2016/17

Ag ócáid ar an Máirt, an 4 Aibreán, i nGaelscoil na Dúglaise bronnadh gradaim ar roinnt den 1,000 páiste a cheap, a dhear agus a d’fhoilsigh leabhair dá gcuid féin i nGaeilge mar chuid den tionscadal Scríobh Leabhar de chuid Fhoras na Gaeilge i gCo. Chorcaí. Bhí an ceoltóir agus amhránaí John Spillane i láthair mar aoi speisialta ar an oíche chomh maith le ceoltóirí áitiúla lena n-éacht a cheiliúradh leis na páistí. Ag labhairt di ag an ócáid bhronnta, dúirt Stiúrthóir Ionad Oideachais Tacaíochta Chorcaí, Niamh Ní Mhaoláin, go raibh ‘ríméad’ uirthi faoi ardchaighdeán na leabhar agus faoin ‘dearcadh dearfach a chruthaigh an tionscadal i leith na Gaeilge sna scoileanna’.

Ar an iomlán i mbliana ghlac 121 scoil agus breis agus 8,000 páiste páirt sa tionscadal agus scríobhadh thart ar 5,000 leabhar. Beidh ócáidí eile ar aon dul leis an searmanas seo ar siúl i gceantair eile sna seachtainí amach romhainn mar cheiliúradh ar a bhfuil bainte amach ag daltaí óga ar fud na tíre. Eagraíonn Foras na Gaeilge an tionscadal Scríobh Leabhar i gcomhar le roinnt de na hIonaid Oideachais: Ionad Oideachais an Chláir, Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí, Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar, Ionad Oideachais Chora Droma Rúisc, Ionad Oideachais Laoise, Ionad Oideachais Thrá Lí, Ionad Oideachais Chill Chainnigh, Ionad Oideachais Tacaíochta Chorcaí , Ionad na Múinteoirí Ghort an Choirce i nDún na nGall agus An tÁisaonad i mBéal Feirste.

Tá páirt glactha ag níos mó ná 50,000 dalta sa tionscadal Scríobh Leabhar ó cuireadh ar bun é sa scoilbhliain 2006/2007. Ní hé amháin go scríobhann na daltaí leabhair dá gcuid féin mar chuid den tionscadal seo ach bíonn deis acu chomh maith scéalta le leanaí as scoileanna eile a léamh agus a phlé. Tugann sé deis spreagthach don pháiste a m(h)othúcháin a léiriú trí mheán na Gaeilge. Anuas air sin, cothaíonn sé comhoibriú idir pobail scoileanna agus cuirtear na daltaí ar an eolas faoin gcoincheap maidir le hathbhreithniú piaraí agus go háirithe cothaíonn sé cruthaitheacht agus cur chuige iomlánaíoch d'fhorbairt an pháiste. Bíonn ról lárnach ag na múinteoirí freisin sa tionscadal Scríobh Leabhar agus cuirtear cúrsa inseirbhíse ar fáil dóibh d'fhonn cuidiú leo cúnamh a thabhairt do na daltaí ina gcuid iarrachtaí.

“Is deis iontach é seo do leanaí spraoi a bhaint as an nGaeilge agus ag an am céanna a gcuid samhlaíochta a léiriú," a dúirt Aedín Ní Bhroin, Stiúrthóir Chlár na Leabhar Gaeilge, Foras na Gaeilge. “Scríobhann siad faoi gach cineál ábhar, óna laethanta saoire lena muintir, a n-eachtraí lena gcairde, a gcuid peataí agus an saol mór trína súile féin. Ní hamháin go ligeann an tionscadal seo dóibh leabhar dá gcuid féin a chruthú, idir a scríobh agus a mhaisiú, ach is iontach an bealach é freisin chun misneach a chothú iontu as an gcumas Gaeilge atá acu", a dúirt sí.

“Tugann tionscadal Scríobh Leabhar an deis do pháistí óga a gcumas, a gcruthaitheacht agus a ndíograis i leith na Gaeilge a léiriú ó aois an-óg. Tá sé mar aidhm ag Foras na Gaeilge go mbeadh deiseanna labhartha agus scríofa ag daoine óga agus tá an aidhm sin bainte amach go paiteanta ag Scríobh Leabhar. Is mór an méid atá bainte amach nuair a amharcann tú ar líon na bpáistí agus na scoileanna a ghlac páirt sa tionscadal ó cuireadh tús leis níos mó ná deich mbliana ó shin", a dúirt Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge. “Tá muid faoi chomaoin ag Ionad Oideachais Tacaíochta Chorcaí agus ag na hionaid ar fad as a bheith páirteach arís i mbliana. Tá ardmholadh tuillte ag na hionaid, chomh maith leis na páistí agus na múinteoirí as an fhás as cuimse atá tar éis teacht ar an tionscadal”, a dúirt sé.

* Críoch *

 

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

07 Fea
2017
Nuacht, Preasráitis

Do Ghairm le Gaeilge: Aonach Gairmeacha, 8 Feabhra

Is cúis áthais d’Fhoras na Gaeilge an feachtas feasachta, do Ghairm le Gaeilge, a sheoladh i gcomhar le Grad Ireland. Tá an feachtas seo dírithe ar fhochéimithe agus beidh sé mar aidm aige aird a tharraingt ar an tairbhe a bhaineann leis an dátheagachas agus le líofacht i nGaeilge san ionad oibre, bíodh sin trí mhic léinn a spreagadh le hinniúlacht sa Ghaeilge a lua ar a CV agus iad a chur isteach ar phoist, lena nGaeilge a úsáid sna poist a bheidh acu amach anseo, cúrsaí iarchéime trí Ghaeilge a roghnú chomh maith le cur isteach ar phoist in earnáil na Gaeilge.

Ag labhairt dó inniu, dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá súil againn go rachaidh an feachtas i bhfeidhm ar dhaoine óga agus machnamh á dhéanamh acu faoin ghaol fhadtéarmach a bheidh acu leis an teanga. Ba mhaith linn an fiúntas a bhaineann lena líofacht a chothú a léiriú do mhic léinn le go dtuigfidh siad na féidearthachtaí éagsúla a bhaineann le bheith ag obair i réimsí éagsúla trí Ghaeilge, lena n-áirítear cúrsaí teagaisc, aistriúcháin, dlí agus na meáin.”

Chuige sin, tá an treoirleabhar Do Ghairm le Gaeilge foilsithe ar líne a thugann comhairle phraiticiúil agus eolas luachmhar maidir le cúrsaí oiliúna agus deiseanna oibre trí Ghaeilge. Anuas air sin, tá ábhar ar líne forbartha lena n-áirítear físeáin d’agallaimh le hambasadóirí gairme as réimsí éagsúla ina ndéanann siad cur síos ar an mbuntáiste a thug an Ghaeilge dóibh ina saol oibre go dtí seo.

Mar chuid den fheachtas beidh seastán ag Foras na Gaeilge ag Aonach Gairmeacha #FYI agus Aonach Teangacha Grad Ireland san RDS ar an 8 Feabhra 2017 agus beidh foireann i láthair le labhairt le mic léinn faoi na deiseanna éagsúla oiliúna, fostaíochta agus deonacha atá ar fáil trí Ghaeilge. Cuirfidh Bláthnaid Ní Chofaigh (comhalta boird agus craoltóir RTÉ) seimineár i láthair chomh maith a dhíreoidh ar thaithí agus ar chomhairle phraiticiúil ar a bheith ag obair le Gaeilge ó rannpháirtithe na bhfíseán.

 

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin seimineár agus clárú don aonach anseo:

 

Cuireann Foras na Gaeilge fáilte roimh chách chuig an ócáid agus fáilte ar leith roimh fhostóirí agus oideachasóirí 3ú leibhéal.

* Críoch *

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

Stádas: Choose Status

30 Ean
2017
Nuacht, Preasráitis

Fógraíonn Foras na Gaeilge sraith d’oícheanta eolais

Tá áthas ar Fhoras na Gaeilge sraith d’oícheanta eolais a fhógairt leis na scéimeanna maoinithe atá ar fáil ón gcomhlacht thuaidh/theas don Ghaeilge a chur chun cinn. Beidh an chéad cheann acu seo ar siúl in Hannon’s Hotel, Baile Ros Comáin, Dé Máirt an 7 Feabhra ag 7.30 p.m.

Ar an oíche roinnfidh ionadaithe ó Fhoras na Gaeilge eolas faoi obair na heagraíochta, a scéimeanna maoinithe agus na tacaíochtaí atá ar fáil. Beidh deis ag an bpobal aiseolas a thabhairt maidir le cur chun cinn na Gaeilge sa cheantar agus ceisteanna a chur.

Ag labhairt dó inniu dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá ceantair áirithe Thuaidh agus Theas aitheanta againn óna raibh líon na n-iarratas ar ár scéimeanna maoinithe éagsúla measartha íseal le blianta beaga anuas. Tá súil againn teagmháil a dhéanamh le pobail áitiúla sna seisiúin seo agus feasacht a ardú faoi na deiseanna maoinithe atá ar fáil dóibh. Cuirimid ar fáil raon leathan scéimeanna a d’fhéadfadh a bheith ina ndíol spéise go háitiúil ar leibhéil éagsúla agus mholaimis go láidir do dhaoine ar spéis leo an Ghaeilge a bheith i láthair.”

I measc scéimeanna 2017 a lainseáladh le deireanas tá Scéim na nImeachtaí Óige agus Scéim na gCampaí Samhraidh. Cuireann Foras na Gaeilge maoiniú ar fáil freisin i réimsí an ghnó, na n-ealaíon, na meán agus na foilsitheoireachta. Téigh go suíomh corparáideach Fhoras na Gaeilge ag https://www.forasnagaeilge.ie le haghaidh liosta iomlán de na scéimeanna atá ar fáil.

 

Cuirfidh Foras na Gaeilge na seisiúin seo a leanas i láthair le linn na seachtainí seo romhainn:

 

Dáta

Baile

Ionad

Am

Dé Máirt, 7 Feabhra

Ros Comáin

Hannon's Hotel

19:30

Dé Céadaoin, 8 Feabhra

An Muileann gCearr

Áras an Mhuilinn

20:00

Déardaoin, 9 Feabhra

An Cabhán

Cavan Crystal Hotel

19:30

Dé Máirt, 14 Feabhra

Tulach Mhór

The Bridge House Hotel

19:30

Dé Céadaoin, 15 Feabhra

Longfort

Longford Arms Hotel

19:30

Déardaoin, 16 Feabhra

Luimneach

Maldron Hotel

19:30

Dé Máirt, 21 Feabhra

Cill Chainnigh

Springhill Court Hotel

19:30

Dé Céadaoin, 22 Feabhra

Bré

Royal Hotel

19:30

Déardaoin, 23 Feabhra

Dún Dealgan

Oriel Centre - Dundalk Gaol

19:30

Dé Céadaoin, 1 Márta

Port Laoise

Maldron Hotel

19:30

Déardaoin, 2 Márta

Inis Ceithleann

Enniskillen Hotel

19:30

 

 

Nótaí don Eagarthóir:

Faoi Fhoras na Gaeilge

Cuireadh Foras na Gaeilge ar bun faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta agus tá siad freagrach as na nithe seo a leanas

 • cur chun cinn na Gaeilge
 • úsáid na Gaeilge a éascú agus a spreagadh sa chaint agus i scríbhinn, sa saol poiblí agus sa saol príobháideach sa Deisceart agus, i gcomhthéacs Chuid III den Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh, i dTuaisceart Éireann mar a mbeidh éileamh cuí ann;
 • comhairle a thabhairt don dá lucht riaracháin, do chomhlachtaí poiblí agus do ghrúpaí eile san earnáil phríobháideach agus san earnáil dheonach;
 • tionscadail tacaíochta a ghabháil de láimh, agus cúnamh deontais a thabhairt do chomhlachtaí agus do ghrúpaí de réir mar a mheasfar is gá
 • taighde, feachtais fógraíochta, caidreamh poiblí agus caidreamh leis na meáin a ghabháil de láimh;
 • téarmaíocht agus foclóirí a fhorbairt;
 • tacú le hoideachas trí mheán na Gaeilge agus le múineadh na Gaeilge.

 

 

Tuilleadh Eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Colm Ó hArgáin, Ardoifigeach Feidhmiúcháin: Oideachas, Foras na Gaeilge.

Teil: 00353 1 639 8400

Ríomhphost: cohargain@forasnagaeilge.ie

 

 

Stádas: Choose Status

18 Ean
2017
Preasráitis

Siuán Ní Mhaonaigh ceaptha mar Chathaoirleach ar an bhFóram Forbartha Teanga

Tá Siuán Ní Mhaonaigh ceaptha ag Bord Fhoras na Gaeilge mar Chathaoirleach ar an bhFóram Forbartha Teanga don tréimhse Eanáir 2017 go dtí Nollaig 2020. Tagann Siuán i gcomharbacht ar an Ollamh Comhlach Regina Uí Chollatáin, Ceann na Scoile, Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis, COBÁC,  a bhí ag feidhmiú ó 2014 go deireadh 2016 mar Chathaoirleach an Fhóraim.

Is as Gaeltacht Ghaoth Dobhair do Shiuán a bhfuil céim BA aici ó Choláiste Phádraig, Má Nuad agus céim MPhil ó Choláiste na Tríonóide. Is taighdeoir agus comhairleoir teanga í a bhfuil saineolas aici i gcúrsaí measúnachta agus teagaisc. Tá sí ina stiúrthóir ar Theastas Eorpach na Gaeilge (www.teg.ie), tionscadal de chuid Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad agus ina comhstiúrthóir ar an gcomhairleoireacht teanga Aistear (www.aistear.ie).  

I measc a cuid foilseachán tá Speaking Irish / An Ghaeilge Bheo (McGraw-Hill, 2008), Leasuithe ar Scrúdú Gaeilge na hArdteistiméireachta: Anailís ar a dTionchar (COGG, 2013) agus Snas agus Blas (CCEA, 2016).

Ag labhairt dó inniu, ghabh Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn buíochas leis an Ollamh Comhlach Uí Chollatáin, a rinne “obair cheannródaíoch mar chéad chathaoirleach an Fhóraim trí ardán bríomhar a bhunú agus a stiúradh do phobal na Gaeilge”.  Thréaslaigh sé a ceapachán le Siuán Ní Mhaonaigh agus ghuígh sé gach rath uirthi ina cúram nua.

Tá an Fóram Forbartha Teanga Uile-Oileáin ionadaíoch ar ghrúpaí sainleasa áitiúla teanga atá á maoiniú ag Foras na Gaeilge ag leibhéal an phobail agus is dlúthchuid é den chur chuige comhpháirtíochta, an struchtúr foirmiúil idir na Ceanneagraíochtaí agus Foras na Gaeilge.

Is é cuspóir an Fhóraim Forbartha Teanga tuairimí agus comhairle dheontaithe Fhoras na Gaeilge, i.e. pobal na teanga, a fháil ar fhorbairt na Gaeilge sna mór-réimsí atá faoi fhreagracht na sé Cheanneagraíocht, agus ar phleananna na gCeanneagraíochtaí. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi chuspóirí agus faoi bhallraíocht an Fhóraim ar shuíomh gréasáin Fhoras na Gaeilge anseo.

* Críoch *

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

16 Nol
2016
Preasráitis

Lúcháir ar Fhoras na Gaeilge faoi €1M de mhaoiniú breise atá ceadaithe ag an Aire Stáit Seán Kyne T.D.

Tá fáilte curtha ag Foras na Gaeilge roimh an bhfógra a eisíodh ar maidin go bhfuil maoiniú breise le cur ar fáil do thionscadail a bheidh le cur i gcrích roimh dheireadh 2016 agus go bhfuil allúntas breise €750,000 á chur le buiséad Fhoras na Gaeilge in 2017.

Ag labhairt dó inniu, dúirt Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, “Tá lúcháir orainn go bhfuil €260,000 curtha ar fáil d’Fhoras na Gaeilge le tacú le tograí a bheidh á gcur i gcrích roimh dheireadh na bliana. I measc na dtograí a dtacófar leo beidh Pacáiste Tacaíochta do Scéim Phíolótach Tacaíochta do theaghlaigh Ghaelscolaíochta, a thacóidh le teaghlaigh an Ghaeilge a úsáid mar ghnáth-theanga tí.

Ag fáilitiú roimh an maoiniú breise €750,000 atá ceadaithe ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta do 2017 dúirt Ó Coinn, “Táimid le fada ag fanacht ar an lá a thiocfadh deireadh le ciorruithe agus is faoiseamh mór dúinn maoiniú breise a bheith ar fáil dúinn le linn 2017. Is mór againn an tiomantas atá léirithe ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys T.D agus ag an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Seán Kyne T.D., trí mhaoiniú breise a aimsiú le aghaidh acmhainní chun freastal ar an éileamh ón phobal ag am nuair atá buiséid rialtais go mór faoi bhrú ó fhoinsí éagsúla. Táimid cinnte go bhfáilteoidh na Ceanneagraíochtaí Gaeilge, a rinne cás leanúnach go gcuirfí le buiséad Fhoras na Gaeilge le tamall anuas, roimh fhógra an lae inniu.”

Ag labhairt faoi na pleananna don mhaoiniú breise atá curtha ar fáil do 2017, dúirt Ó Coinn gur “scéal dearfach agus scéal úr” é seo d’Fhoras na Gaeilge agus go mbeidh“tosaíochtaí an mhaoinithe á bplé ag an ardbhainistíocht agus ag an gcathaoirleach nua, Pól Ó Gallchóir, le bord nua Fhoras na Gaeilge go luath in 2017.”

 

 

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

 

Stádas: Choose Status

12 Nol
2016
Preasráitis

Os cionn €6M de dheontais faofa ag Bord Fhoras na Gaeilge

Is cúis áthais d’Fhoras na Gaeilge a chur in iúl gur faomhadh caiteachas dar luach €6,294,502 ag cruinniú boird de chuid Fhoras na Gaeilge inniu. Ba é cruinniú an lae inniu an chéad chruinniú a bhí ag Seán Ó Coinn mar Phríomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge agus an cruinniú deireanach a bhí ag roinnt comhaltaí boird, a dtiocfaidh deireadh lena dtréimhsí ar Bhord Fhoras na Gaeilge ar an 12 Nollaig 2016.

Ag fáiltiú roimh chinneadh an bhoird inniu, dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge Seán Ó Coinn, “Tá lúcháir orainn an tsuim mhór airgid a ceadaíodh inniu a fhógairt. Is é seo an sciar is mó a bheidh á cheadú as buiséad 2017 agus clúdaíonn an maoiniú réimse leathan deontas lena n-áirítear buiséid na gCeanneagraíochtaí Gaeilge, ar ceadaíodh €4,637,547 dóibh. Tá na deontais a faomhadh inniu ag brath ar chinneadh na ranna urraíochta i leith maoiniú d’Fhoras na Gaeilge in 2017; tá dearbhú tugtha ag na ranna go gcuirfear maoiniú ar fáil don fhoras trasteorann lena dhualgais reachtúla maoinithe a chomhlíonadh in 2017”.

Anuas ar dheontais na gCeanneagraíochtaí ceadaíodh deontais do Choláiste Ollscoile Naomh Muire i leith an Áisaonaid Lán-Ghaeilge  (£272,486), do Ghael Linn don tionscadal Gaelbhratach (€120,000), Cultúrlann Mac Adam Ó Fiaich i mBéal Feirste (£99,302), Gaeláras Uí Chanáin i nDoire (£122,400), Scéim Deontas Colmcille (£37,402), Scéim na dTionscadal Litríochta (€112,360) agus Scéim na Foilsitheoireachta (€665,181).

Ag cruinniú an lae inniu, ghabh Seán Ó Coinn buíochas leis an gCathaoirleach Feidhmeach, Marcas Mac Ruairí, a bhfuil breis agus naoi mbliana tugtha aige don bhord, agus leis na comhaltaí boird a mbeidh deireadh ag teacht lena dtréimhse ar an 12 Nollaig 2016. D’fháiltigh Ó Coinn roimh an gcinneadh atá déánta ag an gComhairle Aireachta Thuaidh Theas ceapacháin nua a dhéanamh ar Bhord nua Fhoras na Gaeilge, Cathaoirleach agus Leas-Chathaoirleach ina measc. Dúirt Ó Coinn go bhfuil sé “ag súil go mór le bheith ag obair go dlúth leis an Chathaoirleach agus leis na comhaltaí nua sna seachtainí amach romhainn le fís agus le tosaíochtaí Fhoras na Gaeilge a fhorbairt.”

Cuirfear tús le tréimhse an Chathaoirligh agus na gcomhaltaí nua ar an 13 Nollaig 2016 agus cuirfear tuilleadh eolais ar fáil faoi na ceapacháin ar www.forasnagaeilge.ie go luath. 

 

 

Tuilleadh eolais:

 

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

02 Nol
2016
Preasráitis

Seán Ó Coinn ceaptha mar Phríomhfheidhmeannach ar Fhoras na Gaeilge

Tá Seán Ó Coinn ceaptha mar Phríomhfheidhmeannach ar Fhoras na Gaeilge. Faomhadh a cheapachán ag cruinniú den Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas in Ard Mhacha inniu. Tagann Seán Ó Coinn i gcomharbacht ar Fherdie Mac an Fhailigh, a chaith tréimhse deich mbliana mar Phríomhfheidhmeannach ar an bhforas trasteorann. Tá cúig bliana caite ag Ó Coinn ina Leas-Phríomhfheidhmeannach agus Stiúrthóir Seirbhísí Oideachais ar Fhoras na Gaeilge.
Ag labhairt dó ar na tosaíochtaí a bheidh aige sa phost, dúirt an Príomhfheidhmeannach nuacheaptha,“Beidh mé ag tógáil ar an chomhpháirtíocht idir Foras na Gaeilge agus eagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta le díriú ar an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030” agus aithníonn sé “an tacaíocht mhór atá de dhíth ar na grúpaí éagsúla ar fud na tíre atá ag saothrú ar son na Gaeilge”. Dúirt sé, chomh maith, go bhfuil “foireann thiomanta ag Foras na Gaeilge a bhfuil taithí agus saineolas thar an choitiantacht acu” agus go dtiteann an cúram air “a chinntiú gur féidir leis an fhoireann aghaidh a thabhairt ar na spriocanna uaillmhianacha atá le baint amach”.
Dúirt Ó Coinn go bhfuil na ciorruithe leanúnacha atá déanta ar scéimeanna agus ar chaiteachas Fhoras na Gaeilge ó 2008 i measc na ndúshlán a bheidh roimhe mar cheannasaí. Chuige sin, beidh sé mar thosaíocht aige cur leis an gcaidreamh atá ag Foras na Gaeilge le mórphobal na tíre thuaidh agus theas trí fheasacht a ardú ar chlár leathan oibre Fhoras na Gaeilge.
Beidh Seán Ó Coinn ag dul i mbun a chuid dualgas láithreach mar Phríomhfheidhmeannach ar Fhoras na Gaeilge. Fógrófar post an Leas-Phríomhfheidhmeannaigh, a bheidh lonnaithe in oifig Fhoras na Gaeilge i mBéal Feirste, go luath in 2017.

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge
Teil: 0035387 673 6175
Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

23 Sam
2016
Preasráitis

Miondíoltóir Gaeilge na Bliana 2016 le fógáirt anocht

Bronnfaidh Bláthnaid Ní Chofaigh, comhalta boird de chuid Fhoras na Gaeilge agus craoltóir de chuid RTÉ, an gradam do Mhiondíoltóir Gaeilge na Bliana ag Gradaim Náisiúnta C-Store, Shelflife, ag ócáid in Óstán Dhroichead na Dothra, Baile Átha Cliath 4, anocht.

Tá urraíocht á déanamh ag Foras na Gaeilge ar an ngradam seo ó 2009 mar chuid den fheachtas Gnó Means Business, a thacaíonn leo siúd a bhaineann leas as an nGaeilge mar uirlis éifeachtach in earnáil an ghnó. Ó shin, tá an gradam seo ag tabhairt aitheantais do mhiondíoltóirí ar fud an oileáin as a gcuid iarrachtaí an Ghaeilge a chur chun cinn. I measc na gcritéar don ghearrliosta i mbliana bhí comharthaíocht agus seirbhís i nGaeilge chomh maith lena n-iarrachtaí margaíocht a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. Dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Ferdie Mac an Fhailigh, go dtugann “an caighdeán ard agus an iomaíocht ghéar a bhí ann arís i mbliana léargas ar an tsárchleachtas sa réimse seo,” agus gur “eiseamláirí d’úsáid éifeachtach na Gaeilge mar uirlis ghnó iad na miondíoltóirí ar an ghearrliosta i mbliana”.

Guíonn Foras na Gaeilge gach rath ar na miondíoltóirí a bhain an gearrliosta amach i mbliana ag an ócáid bhronnta anocht:

 • Roartys XL, Dún Lúiche, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
 • Moran's Costcutter, Bóthar an Phoist, An Daingean, Co. Chiarraí
 • Ollmhargadh Spar, Sráid na Faiche, An Daingean, Co. Chiarraí
 • Standún, An Spidéal, Co. na Gaillimhe
 • Costcutter Tí Durkin, An Tulach, Baile na hAbhann, na Gaillimhe
 • Spar, Baile na nGall, an Rinn, Co. Phort Láirge
 • Gibney's Mace, Sráid an tSrutháin, Dún Pádraig, Co. an Dúin

 

Tuilleadh eolais

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

Tuilleadh eolais faoi Ghradaim C-Store: http://www.shelflife.ie/c-store-awards-2016-nominees/

Tuilleadh eolais faoi Gnó Means Business: www.gnomeansbusiness.ie

Stádas: Choose Status

09 Sam
2016
Preasráitis

Imní Fhoras na Gaeilge maidir le moill ar fhaomhadh pleananna curtha in iúl do na Ranna Urraíochta

Tá imní Fhoras na Gaeilge faoin moill as cuimse ar threoir maidir le hullmhú Phlean Gnó 2017 agus Phlean Corparáideach 2017-19 curtha in iúl do na húdaráis chuí sna ranna ó thuaidh agus ó dheas. Ní hamháin go bhfuil moill ar an treoir féin, ach níl buiséad ná ráta malairte curtha in iúl ag na ranna, rud a fhágann nach bhfuil ar chumas Fhoras na Gaeilge pleananna iomlána de réir an dea-chleachtais is fearr i mbainistiú eagraíochta a dhréachtú gan na figiúirí riachtanacha seo.

Dúirt Cathaoirleach Feidhmeach Fhoras na Gaeilge, Marcas Mac Ruairí, inniu, “I mblianta eile bhíodh an treoir geallta le bheith ag teacht ó na Ranna Airgeadais trí na Ranna Urraíochta faoi dheireadh mhí Lúnasa (cé nár cloíodh leis sin i gcónaí ach oiread). Ar ndóigh táimid i mí na Samhna 2016 anois agus gan aon radharc ar an treoir nó aon eolas ábhartha eile, agus is i mí Eanáir 2017 atá tús le cur le feidhmiú an dá phlean. Mura bhfaomhtar na pleananna seo roimh an 31 Nollaig 2016 tá baol soiléir ann don bhuiséad mar a léiríonn an plé a bhí sa Tionól ó thuaidh cheana faoin cheist. D’fhéadfadh riosca tromchúiseach a bheith ann maidir le poist in earnáil na Gaeilge dá bharr seo. Go dtí go n-aontófar buiséad agus Plean Gnó 2017 agus ní bheidh sé de chumas ag Foras na Gaeilge tuarastal a íoc:

 

 • lena fhoireann féin,
 • le foireann sna Ceanneagraíochtaí,
 • le foireann i scéimeanna áirithe dár gcuid (an Scéim Pobal Gaeilge agus Scéim na gComplachtaí Drámaíochta, mar shampla),
 • leo siúd a fhostaítear trí dheiseanna eile a bhaineann le scéimeanna eile dár gcuid (Scéim na gCampaí Samhraidh, Scéim na nImeachtaí Óige etc.).

Má ligtear do seo tarlú beidh an Ghaeilge thíos leis.”

 

Tá iarrtha ag Foras na Gaeilge ar na Ranna Urraíochta agus ar na Ranna Airgeadais aghaidh a thabhairt ar na deacrachtaí seo ar bhonn práinne.

Stádas: Choose Status

06 Iúi
2016
Preasráitis

Laghdú nach beag ar dheontais Scéim na nImeachtaí Óige 16/17 ina ábhar díoma d’Fhoras na Gaeilge

Ag cruinniú de chuid Bord Fhoras na Gaeilge ar 1 Iúil,  ceadaíodh deontais dar luach €182,876 do Scéim na nImeachtaí Óige 2016/17 a thugann deiseanna úsáide do dhaoine óga a spreagann iad chun an Ghaeilge a úsáid i mbealach spraíúil. Cuirfidh na deontais ar chumas na ndeontaithe ar a laghad 12 seisiún a eagrú, le linn thréimhse na scoilbliana, atá dírithe ar dhaoine óga idir 3 bliana agus 18 mbliana d’aois taobh amuigh den scoil.

Ag labhairt dó inniu, áfach, dúirt Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Ferdie Mac an Fhailigh, “Cé go bhfuil Foras na Gaeilge iontach sásta na deontais seo a fhógairt, tá díomá orainn nach raibh ar ár gcumas gach iarratas a bhí incháilithe a cheadú. D’fhógair muid an t-am seo anuraidh go raibh deontais ar luach €322,361.05 á gceadú do 74 tionscadal faoi Scéim na nImeachtaí Óige 15/16 agus tá laghdú suntasach tagtha ar líon na ndeontaithe reatha i mbliana, ceal airgid. Méadaíodh an t-éileamh ar an scéim i mbliana ach, as an 98 iarratas ar ardchaighdeán a fuaireamar, ní raibh ar ár gcumas ach 41 acu sin a mhaoiniú mar gheall ar chiorraithe ar bhuiséad Fhoras na Gaeilge. Ar an drochuair, caillfidh níos mó ná 1,835 duine óg an deis freastal ar imeachtaí óige taobh amuigh den scoil i mbliana dá réir.”

Ceadaíodh na deontais do 41 tionscadal ar luach €182,876  ina iomláine don bhliain 16/17. Beidh réimse leathan imeachtaí ar siúl ag na tionscadail seo lena n-áirítear imeachtaí spóirt, drámaíochta, damhsa, ceoil, agus imeachtaí eile nach iad.

Is oth le Foras na Gaeilge an tionchar atá ag ciorruithe leanúnacha ar a ollbhuiséad, atá laghdaithe beagnach 25% le deich mbliana anuas, ar a chlár oibre, chomh maith lena dheontaithe. Leanfaidh Foras na Gaeilge ag déanamh a sheacht ndícheall ag iarraidh tuilleadh maoinithe a fháil le bronnadh ar ghrúpaí a chuireann an Ghaeilge chun cinn agus a thacaíonnn le deiseanna úsáide Gaeilge.

* Críoch *

Tuilleadh eolais:

Gearóid Mag Uibhrín: gmaguibhrin@forasnagaeilge.ie / 0871779018

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.