Nuacht

24 Aib
2020
Nuacht

Dán an Domhnaigh #LeChéile: An Logha - Aoine Chéasta

Seo dán a scríobh Ceaití Ní Bheildiúin darb ainm "An Logha".  Is meantóir í Ceaití faoi Scéim Meantóireachta Fhoras na Gaeilge ó 2013. Tugann an scéim seo deis do scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta comhairle faoina gcuid scríbhinní, agus faoi cheird na scríbhneoireachta i gcoitinne, a fháil ó scríbhneoirí aitheanta (meantóirí).  Tá an dán seo mar chuid den tsraith "Dán an Domhnaigh". #LeChéile

An Logha 

Aoine Chéasta, 2020

Cheannaíos tiúilipí úra inniubh

is leagas iad le teann sásaimh

ar leac na fuinneoige chun tosaigh

d'fhonn difear éigin a ghearradh

idir an lá inniubh is an lá inné,

difear eile, seachas uimhreacha

a mhéadaíonn.

Ceaití Ní Bheildiúin

Maireann an file Ceaití Ní Bheildiúin i gCiarraí Theas na laethanta seo. Tá ceithre leabhar filíochta dá cuid foilsithe. Bhuaigh an chnuasacht is déanaí óna peann, Agallamh sa Cheo – Cnoc Bhréanainn, duais an Oireachtais in 2018.

Na loghanna a bhíodh á ndíol ag an Eaglais Chaitliceach déanach sa Mheánaois, gheal siad laethanta don té a cheannódh iad, saor ón bpurgadóir. Thuigeas saghas purgadóra ar talamh, is ar muir, a bheith i gceist le bheith teanntaithe inár dtithe is teorainn curtha lenár ngluaiseachtaí ó áit go háit, ó bhuail Covid 19 ar an saol. Chabhródh bláthanna an spiorad a ardú ionam, dúrt liom fhéin, fiú le haghaidh lá amháin. Cheannaíos na bláthanna. Agus iad á gcóiriú agam sa bhfuinneog, thuigeas faoiseamh dom a bheith iontu. Bhraitheas ansin an dán ag teacht chugham tríd an bhfuinneog isteach. Ardú croí eile!

Focail agus dán le Ceaití Ní Bheildiúin.

Stádas: Choose Status

21 Aib
2020
Nuacht, Preasráitis

Preaseisiúint: Luach €200,000 de dheontais ceadaithe ag bord Fhoras na Gaeilge

Bhí a gcéad chruinniú ag bord Fhoras na Gaeilge ó cuireadh tús leis na socruithe eisceachtúla a bhaineann le Covid-19 ar an Aoine an 17 Aibreán. Is trí fhíschomhdháil a reáchtáladh an cruinniú le rannpháirtíocht na gcomhaltaí a éascú ó chian. Tuairiscíodh ar na socruithe atá i bhfeidhm ag an eagraíocht thuaidh theas ó sheachtain na Féile Pádraig, nuair a tháinig treoir ó na rialtais ó thuaidh agus ó dheas gur chóir d’oibrithe gan taisteal chuig an ionad oibre murar ghá sin, agus ina dhiaidh sin gur chóir na hoifigí a dhruidim.

Tá cúig oifig Fhoras na Gaeilge druidte anois, tradstóras Áis ina measc, a dhéanann leabhair Ghaeilge a sheachadadh ar shiopaí leabhar ar fud na tíre agus thar lear. Tá an foras trasteorann ag obair ó chian agus anois ag glacadh le hiarratais dá scéimeanna éagsúla trí ríomhphost.

Ceadaíodh €27,000 d’Oireachtas na Gaeilge ar an gcruinniú leis an gcomórtas do na trí ghradam foilsitheoireachta a eagrú, Gradam Réics Carló dírithe ar leabhair do dhaoine óga, Gradam Uí Shúilleabháin dírithe ar leabhair do dhaoine fásta, agus Gradam de Bhaldraithe le haghaidh aistriúchán. Beidh €17,000 ar fad sa duaischiste.

Ceadaíodh os cionn €185,000 faoi Scéim Campaí Samhraidh Fhoras na Gaeilge do naoi gcampa agus ochtó ar fud na tíre.

“Beimid ag coinneáil súil ghéar ar an dóigh a bhfuil an ghéarchéim ag dul i bhfeidhm ar earnáil na Gaeilge go ginearálta,” arsa Pól Ó Gallchóir, Cathaoirleach, “go háirithe ar na heagraíochtaí éagsúla atá ag brath orainn le maireachtáil, agus ag breathnú ar an dóigh a rachaidh sí i bhfeidhm ar na himeachtaí Gaeilge a bhíonn ar siúl de ghnáth sa tsamhradh – campaí samhraidh, féilte agus imeachtaí eile sa phobal.”

Fógrófar feachtas nua Fhoras na Gaeilge ar na meáin shóisialta, #LeChéile, sna laethanta amach romhainn. Cuireann #LeChéile ábhar ar fáil don phobal ar líne trí ardáin Fhoras na Gaeilge ar na meáin shóisialta le húsáid na Gaeilge a éascú sa bhaile.

Críoch

Breis eolais

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175    

Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

 

Stádas: Choose Status

10 Aib
2020
Nuacht, Preasráitis

Iarratais leictreonacha ar scéimeanna á moladh ag Foras na Gaeilge

Mar gheall ar COVID-19 tá Foras na Gaeilge ag iarraidh ar iarratasóirí a gcuid iarratas ar scéimeanna maoinithe atá fógartha faoi láthair a chur chugainn ar ríomhphost.  Caithfidh an t-iarratas agus na cáipéisí tacaíochta go léir ón seicliosta a chur leis an iarratas (agus a bheith faighte faoin spriocdháta más ann dó). 

Is féidir linn glacadh le cáipéisí i bhformáid MS Word nó PDF.  Ní ghlacfaimid le haon fhormáid eile, mar shampla Google Docs.

Tabhair faoi deara nach gá cóip chrua a sheoladh chugainn sa phost agus ní cóir duit cóip a fhágáil ag aon cheann d’oifigí Fhoras na Gaeilge.  Ní gá an fhoirm a bheith sínithe ag baill eile coiste nó finné neamhspleách agus glacfaimid le do ríomhphost mar dhearbhú uait.

Is iad seo a leanas na seoltaí ríomhphoist do scéimeanna ar leith agus is féidir ceisteanna a sheoladh chuig na seoltaí seo. Deimhnigh chomh maith go seolann tú d’iarratas don scéim chuí chuig an seoladh ríomhphoist cuí faoin spriocdháta atá luaite leis an scéim (más ann dó). Molaimid na hiarratais a sheoladh i bhfad roimh an spriocdháta lena dheimhniú go bhfaigheann Foras na Gaeilge in am iad.

Ríomhphoist:

Scéim Deontas Cholmcille, colmcille@forasnagaeilge.ie,spriocdháta  20 Aibreán 5 p.m

Scéim Miondeontas Cholmcille, colmcille@forasnagaeilge.ie, níl spriocdháta ann

Scéim na nImeachtaí Óige, oideachas@forasnagaeilge.ie, spriocdháta  27 Aibreán meán lae

An Scéim Tacaíochta Gnó, stg@forasnagaeilge.ie, níl spriocdháta ann

Stádas: Choose Status

05 Bea
2020
Nuacht

Nuashonruithe ó Fhoras na Gaeilge maidir leis an gCoróinvíreas (Covid-19)

Tá sé mar thosaíocht ag Foras na Gaeilge a chinntiú go bhfuil na céimeanna cuí glactha le baill foirne agus an pobal a chosaint ó Chovid-19. Tá an treoir is déanaí ón dá dhlínse thuaidh agus theas á leanúint ag Foras na Gaeilge ar bhonn leanúnach.

Tá monatóireacht laethúil á déanamh againn ar an gceist agus ar na himpleachtaí do ghnó Fhoras na Gaeilge. Leanfaidh Foras na Gaeilge an cleachtas is fearr agus treoir ó na ranna sláinte mar a thagann eolas nua chun cinn.

Go dtí seo, tá na céimeanna seo a leanas glactha ag Foras na Gaeilge le dul i ngleic le Covid-19:

  • Tá Foras na Gaeilge ag iarraidh ar iarratasóirí a gcuid iarratas ar scéimeanna maoinithe a chur chugainn ar ríomhphost.  Tá gach eolas ar fáil anseo.
  • Polasaí curtha i bhfeidhm maidir le fostaithe Fhoras na Gaeilge a bheith ag obair ó chian
  • Leas á bhaint as trealamh físchomhdhála le cruinnithe a reáchtáil

Faoi láthair, tá oifigí Fhoras na Gaeilge dúnta. Tá foireann Fhoras na Gaeilge cumasaithe le bheith ag obair ó chian agus táimid ar fáil ar ríomhphost nó ar an nguthán. Anuas air sin, is féidir teagmháil a dhéanamh linn mar is gnáth ag eolas@forasnagaeilge.ie nó ar uimhreacha gutháin ár n-oifigí éagsúla ag bun an leathanaigh.

Fógrófar aon athruithe ar shocruithe oibre agus leanúnachais Fhoras na Gaeilge ar an suíomh seo má thagann aon athrú i bhfeidhm sa tréimhse amach romhainn.   

Is féidir an t-eolas is déanaí maidir le Covid-19 a fháil ó Rialtas na hÉireann anseo

Leabhrán Eolais (Leagan Gaeilge)

Póstaer (Leagan Gaeilge)

Céim 2 - Póstaer GLE A3

Céim 2 - Póstaer GLE A4

Céim 3 - Póstaer GLE A3

Stádas: Choose Status

03 Fea
2020
Nuacht, Preasráitis

Léiríonn buaicphointí 2019 éileamh níos mó ná riamh ar shuíomhanna foclóireachta Fhoras na Gaeilge

Tá lúcháir ar Fhoras na Gaeilge staitisticí maidir le buaicphointí 2019 a fhoilsiú inniu. Léiríonn na staitisticí cuid den tacaíocht a cuireadh ar fáil do réimse leathan earnálacha lena n-áirítear forbairtí ag leibhéal an phobail, foilsitheoireacht, gnó, na healaíona, agus óige.

Léiríonn anailís ar shuíomhanna foclóireachta Fhoras na Gaeilge gur thug níos mó cuairteoirí ná riamh cuairt ar na suíomhanna le 2.1m úsáideoir ag foclóir.ie (ardú 12% ar 2018) agus 1.8m úsáideoir ag teanglann.ie (ardú 29% ar 2018).

Ag labhairt faoi obair na bliana, dúirt príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Léiríonn an fás atá ag teacht go bliantúil ar úsáid foclóir.ie agus teanglann.ie an t-éileamh atá ar na suíomhanna sin i measc an phobail agus a thábhachtaí atá ár n-obair foclóireachta don phobal. Faoi láthair, táimid ag ullmhú do chéim stairiúil i gcur chun cinn na Gaeilge sa stát - is é sin foclóir ar líne a chur ar fáil mar leabhar. Táimid ag súil le bliain fhorásach in 2020 agus muid ag tacú leis an rialtas ó thuaidh Oifig an Choimisinéara a bhunú agus Straitéis don Ghaeilge a fhorbairt agus a chur chun cinn. Bunaithe ar aiseolas ón phobal beidh ár dTreo Straitéiseach 2021-2025 le foilsiú, agus lena dhéanamh níos éasca don phobal iarratas a dhéanamh, beidh ár gcóras iarratas ar dheontais a thabhairt ar líne den chéad uair. Beidh maoiniú á chur ar fáil againn d’Oireachtas na Gaeilge a bheidh á eagrú i mbliana i nGaillimh mar chuid de Ghaillimh 2020.”

“Chuir Foras na Gaeilge €4.6m ar fáil do na sé cheanneagraíocht Ghaeilge le tacú le forbairt na teanga ag leibhéal an phobail ar fud na tíre. As an mhaoiniú sin tá scéimeanna iontacha á bhforbairt – Gaelbhratach, Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, agus réimse leathan gníomhaíochtaí do dhaoine óga,” arsa Seán Ó Coinn, príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge.

Anuas ar bhuaicphointí 2019, tá áthas ar Fhoras na Gaeilge a fhógairt gur cheadaigh bord Fhoras na Gaeilge deontais dar luach €94,584 d’fhéilte trí Scéim na bhFeilte ag an gcéad chruinniú in 2020. I measc na bhféilte a thabharfaidh ardán náisiúnta agus idirnáisiúnta do na healaíona in 2020 beidh Féile na Mí, Féile na Bealtaine (Ciarraí), Scoil Samhraidh Mhic Reachtain (Béal Feirste) agus Cúirt 2020 - Féile Litríochta Idirnáisiúnta (Gaillimh).

Tuilleadh eolais:

Anna Davitt, Clárbhainisteoir: Cumarsáid, Margaíocht & Feasacht, Foras na Gaeilge

Teil: 0035387 673 6175   Ríomhphost: adavitt@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

20 Ean
2020
Nuacht

Comhbhrón

Déanann Bord agus Foireann Fhoras na Gaeilge comhbhrón ó chroí le muintir Joe Steve Ó Neachtain a bhásaigh inné. Suaimhneas síoraí lena anam uasal. https://rip.ie/death-notice/joe-steve-%C3%93-neachtain-spiddal-galway/411033

Stádas: Choose Status

16 Ean
2020
Nuacht

Glao ar iontrálacha – an Gradam Margaíocht le Gaeilge

 

Tá na Gradaim Mhargaíochta Uile-Éireann, atá á reachtáil ag an Institiúid Mhargaíochta, ag ceiliúradh ceithre bliana déag ar an bhfód i mbliana. Tá siad ag glacadh le hiontrálacha faoi láthair agus is é an dáta deiridh Déardaoin an 6 Feabhra 2020.

Faoi láthair táimid ag lorg iontrálacha don ghradam Margaíocht le Gaeilge, atá urraithe ag Foras na Gaeilge, an eagraíocht uile-Éireann a thacaíonn lenár dteanga náisiúnta agus a chuireann í chun cinn.

An Gradam Margaíocht le Gaeilge

Tá an t-idirdhealú ríthábhachtach sa mhargaíocht, agus is bealach an-láidir é úsáid na Gaeilge mar chuid den mhargaíocht le seasamh amach ón slua. Bíonn a lán comhlachtaí Éireannacha ag lorg bealaí le béim a chur ar a ndúchas agus ar luachanna a mbranda. Tá na moltóirí ag lorg samplaí de ghnólachtaí a bhain leas as an bhféidearthacht mhargaíochta a bhaineann leis an nGaeilge agus leis an dátheangachas, agus a d’úsáid seo le tacú le brandáil agus le suí a aimsiú sa mhargadh. Féadfaidh iontrálaithe a bheith ag úsáid na Gaeilge le custaiméirí nua a mhealladh, le cur le dílseacht custaiméirí, dea-thoil a fháil, buntáiste margaíochta a bhreith ar iomaitheoirí, nó a n-iarrachtaí maidir le caidreamh poiblí a fheabhsú.

 

Tuilleadh eolais ar fáil ag www.aimawards.ie nó is féidir teagmháil a dhéanamh le hAisling Ní Fhearraigh ag anifhearraigh@forasnagaeilge.ie.

Stádas: Choose Status

02 Ean
2020
Nuacht

Cuireadh ar Léirithe Spéise

Clárú mar Phríomheagraíocht d’Earnáil na Meán Gaeilge Scríofa

Is mian le Foras na Gaeilge léirithe spéise a lorg maidir le heagraíochtaí a chur ar liosta cláraithe de phríomheagraíochtaí roghnaithe i dtaca le hearnáil na meán Gaeilge scríofa.

Ag brath ar thoradh an phróisis seo ar léirithe spéise, ceapfaidh Foras na Gaeilge iarrthóirí incháilithe le bheith curtha ar liosta cláraithe de phríomheagraíochtaí roghnaithe is féidir a cheapadh amach anseo chun foilseacháin a chur amach faoi pholasaí Fhoras na Gaeilge d’Earnáil na Meán Gaeilge Scríofa. 

Cáipéis tairisceana ar fáil ach ríomhphost a chur chuig mmaccathmhaoil@forasnagaeilge.ie

Ní mór an léiriú spéise, mar aon le haon cháipéisíocht ghaolmhar, a chur ar aghaidh i bhfoirm leictreonach agus is é 12:00 meán lae ar an 31 Eanáir 2020 an sprioc le haghaidh léiriú spéise. Ní bhreithneofar tairiscintí a gheofar tar éis an ama seo.

Stádas: Choose Status

11 Nol
2019
Nuacht, Preasráitis

Os cionn €1m de dheontais ceadaithe ag bord Fhoras na Gaeilge

Is cúis áthais d’Fhoras na Gaeilge a chur in iúl gur faomhadh caiteachas dar luach €1,094,301 ag cruinniú boird de chuid Fhoras na Gaeilge ar an 6 Nollaig.

Ceadaíodh deontais chun litríocht agus foilsitheoireacht na Gaeilge a chur chun cinn trí Scéim na dTionscadal Litríochta 2020 (€99,721) agus Scéim na Foilsitheoireachta (€655,819) a thacóidh le pleananna 12 chomhlacht foilsitheoireachta Gaeilge in 2020 lena n-áirítear Cló Iar-Chonnacht, Éabhlóid agus Futa Fata. 

I réimse an oideachais tá deontais ar luach €211,572 ina n-iomláine ceadaithe do Scéim na Scoláireachtaí Gaeltachta 2020-2022. Bronnfar na deontais ar dhá cheanneagraíocht: Conradh na Gaeilge (€113,841 do scoláirí faoi 18 ó thuaidh) agus Gael Linn (€85,731 do scoláirí faoi 18 ó thuaidh agus €12,000 do dhaoine fásta).

Ceadaíodh €120,000 don cheanneagraíocht Gael Linn leis an tionscadal Gaelbhratach a reáchtáil sna scoileanna arís in 2020. Scéim í seo atá á maoiniú ag Foras na Gaeilge agus á reáchtáil ag Gael Linn le tacaíocht ó Chonradh na Gaeilge agus ó Ghlór na nGael agus a thugann spreagadh d’úsáid na Gaeilge i meánscoileanna agus i mbunscoileanna Béarla ar fud an oileáin.

Ceadaíodh £6,470 do Scéim Cholmcille a chothaíonn caidreamh agus a neartaíonn an gaol idir pobail teanga Ghaeilge na hAlban agus Ghaeilge na hÉireann. Tá Teanga an Cheoil Cheiltigh, a bheidh á reáchtáil ag Cultúrlann McAdam Ó Fiaich ón 12 go dtí an 15 Márta 2020, i measc na dtionscadal ar ceadaíodh deontas dóibh.

Ag fáiltiú roimh chinntí an bhoird, dúirt príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn, “Tá maoiniú á chur ar fáil do chuid de na tionscadail is tábhachtaí d’fhorbairt leanúnach na Gaeilge, agus is maoiniú é seo a rachaidh a thorthaí díreach chuig pobal na Gaeilge, trínár gcomhpháirtithe, na ceanneagraíochtaí agus na comhlachtaí foilsitheoireachta, chuig foghlaimeoirí na Gaeilge, chuig ár scríbhneoirí, agus ar ndóigh, uathu sin chuig an phobal léitheoireachta”.    

Ba é cruinniú an 6 Nollaig an cruinniú deireanach a bhí ag cúigear comhaltaí boird, a dtiocfaidh deireadh lena dtréimhsí ar bhord Fhoras na Gaeilge. Ghabh cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Pól Ó Gallchóir buíochas le Seán Micheál Ó Dómhnaill, a bhfuil breis agus ocht mbliana tugtha aige don bhord, agus le Gráinne McElwain, Bláthnaid Ní Chofaigh, Seán Ó Coistealbha agus Seán Ó hArgáin, a mbeidh deireadh ag teacht lena dtréimhsí mar chomhaltaí boird ar an 12 Nollaig.

Ar an ábhar nach bhfuil an feidhmeannas ó thuaidh ag feidhmiú faoi láthair ní féidir leis an gComh-Aireacht Thuaidh Theas teacht i gceann a chéile agus ní féidir cinntí eatramhacha a dhéanamh i leith na bhforas thuaidh theas. Ag caint dó i ndiaidh an chruinnithe, dúirt cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, “Leanfaidh obair bhord Fhoras na Gaeilge ar aghaidh, cé go mbeidh bord níos lú ann, go dtí go dtiocfaidh an dá rialtas ar réiteach ar an cheist seo. Táimid ag súil go dtarlóidh sin go luath in 2020.”

Críoch

Scéim na Scoláireachtaí Gaeltachta 2020-2022

Dáiltear Scéim na Scoláireachtaí Gaeltachta 2020-2022 faoi thrí chatagóir:

Catagóir

Eagraíocht

Scoláirí faoi 16: dírithe ar Thuaisceart Éireann amháin.

Conradh na Gaeilge

Gael Linn

Daoine fásta: dírithe ar dhaoine fásta ó thuaidh agus ó dheas

Gael Linn

Teaghlaigh

Beidh cur chuige a bhaineann le deontais do theaghlaigh á fhógairt in 2020.

Is féidir teagmháil dhíreach a dhéanamh le Conradh na Gaeilge agus Gael Linn le fiosruithe maidir leis na deontais atá ceadaithe do na catagóirí thuas.

Stádas: Choose Status

05 Nol
2019
Nuacht

Seoladh na Nollag ag an nGúm. Raidhse léitheoireachta, flúirse spraoi.  

An India, An tSean-Róimh, Nairnia, Tír na Deo agus an stábla úd i mBeithil – cad é atá i bpáirt ag na háiteanna sin le chéile, a deir tú. Bhuel tá trácht orthu uile sa chnuas mór saothar de chuid an Ghúim a seoladh tráthnóna. An craoltóir aitheanta de chuid TG4 agus Raidió na Gaeltachta, Eibhlín Ní Chonghaile, a rinne na foilseacháin a sheoladh go hoifigiúil i gceannáras Fhoras na Gaeilge ar Shráid Amiens i mBaile Átha Cliath. Thagair sí d’éagsúlacht agus d’fhairsinge na saothar a cuireadh ar fáil i rith na bliana, idir áiseanna bunscoile agus iar-bhunscoile, ábhar léitheoireachta do dhaoine óga agus áiseanna clóite agus ar líne.

Toradh iontach eile ar an gcomhoibriú cruthaitheach idir an t-údar Gabriel Rosenstock agus an t-ealaíontóir, Brian Fitzgerald, is ea An Eala Órga, cnuasach scéalta ón India atá curtha inár láthair ar shlí tharraingteach dhraíochtúil, idir insint agus ealaín araon. Traidisiún seanbhunaithe de chuid an Ghúim é leaganacha Gaeilge de mhórshaothair do dhaoine óga a fhoilsiú agus maireann an traidisiún sin beo. Cuireadh atheagrán álainn den leagan cáiliúil Gaeilge a rinne Máiréad Ní Ghráda de Peter Pan (1938) ar fáil i mbliana – Tír na Deo, mar aon leis an aistriúchán máistriúil a rinne Antain Mac Lochlainn ar The Horse and his Boy, An Capall agus a Ghiolla.

Cuirfidh an dá leabhar Is mise Manachán Maximus agus Pádraigín Phléascach: Raic agus Ribíní léitheoirí san aoisghrúpa 10-13 bliana (agus a dtuismitheoirí) ag scairteadh amach os ard lena bhfuil de ghreann, easurraim agus pleidhcíocht dhamanta le fáil iontu, idir théacs agus phictiúir.

Insint eile ar fad atá in Suaimhneas sa Stábla le Gabrielle Ní Mheachair ar an scéal cáiliúil sin a insítear an tráth seo bliana. Luch bheag is ea Seán nach bhfuil uaidh ach dreas deas codlata a dhéanamh ach go bhfuil an gleo ar fad sa stábla ag teacht idir é agus suaimhneas na hoíche. Caithfidh sé múineadh a chur ar an dream sin atá ag cur as dó. Dream ar leith iad sin, dar ndóigh. Déanann léaráidí Fergal O’Connor seoid cheart den leabhar seo.

Lena gcois sin uile tá ábhar nua ar líne de chuid an tionscadail Séideán Sí, ábhar staire agus timpeallachta do dhaltaí bunscoile agus ábhar nua sa Teicneolaíocht Adhmaid agus Staidéar Foirgníochta do lucht iar-bhunscoile. Fómhar torthúil bliana ó fhoireann acmhainneach an Ghúim.

Breis eolais:

Teil: 01 639 8400│Ríomhphost: angum@forasnagaeilge.ie

Stádas: Choose Status

Cuir d'ainm ar ár liosta poist

Cuir d'ainm ar ár liosta poist leis an nuacht is déanaí maidir le Foras na Gaeilge a fháil.